Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Verordening Starterslening Weesp 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Starterslening Weesp 2015
CiteertitelVerordening Starterslening Weesp 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpStarteslening 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Woonvisie Weesp 2011
 2. Bestuursakkoord 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-201508-03-2018nieuwe verordening

19-03-2015

gemeenteblad, 01-01-2015

Z.44903/ D.21231

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Starterslening Weesp 2015

De raad van de gemeente Weesp;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 3 februari 2015;

besluit vast te stellen:

Verordening Starterslening Weesp 2015

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1  

 • a

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b

  Gemeenterekening Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVN aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • c

  Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening afkomstig is uit de Gemeenterekening Starterslening.

 • d

  Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • e

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

 • f

  Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2  

 • 1

  De gemeente Weesp heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a, b en c bedoelde aanvragers Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6 lid 1, sub d en e bedoelde woningen;

 • 2

  De Gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3  

 • 1

  Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Weesp en de SVn van toepassing

 • 2

  De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening maken deel uit van deze verordening

Artikel 4  

 • 1

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening toe te kennen.

 • 2

  Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000,- .

 • 3

  De Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW + is toegekend of enige andere kortingsconstructie wordt toegepast (waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, bijvoorbeeld: KoopGarant, KoopGoedkoop, Maatschappelijk Gebonden Eigendom of enige andere koop- of financieringsconstructie).

 • 4

  De Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5

  De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG

 • 6

  Het college kan aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5  

 • 1

  Het college geeft per jaar een prognose van de te verwachten aantallen aanvragen Startersleningen en maakt jaarlijks het benodigde budget over op de Gemeenterekening Starterslening.

 • 2

  Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het jaarlijks vast te stellen budget hiervoor toereikend is.

 • 3

  Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6  

 • 1

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

  • a.

   Van in de gemeente Weesp woonachtige en verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen, dan wel minimaal een jaar inwonend zijn (inschrijving GBA is leidend) en maximaal 35 jaar zijn op het moment van het indienen van de aanvraag Starterslening.

  • b.

   Van personen die economische binding hebben met Weesp. Zij moeten minimaal 19 uur per week bij een Weesper werkgever werkzaam en in bezit zijn van een contract voor minimaal 1 jaar. Ook voor economisch gebonden starters geldt de maximale leeftijd van 35 jaar op het moment van indienen van de aanvraag Starterslening.

  • c.

   Van personen die tot hun 18e levensjaar minimaal 5 jaar aaneengesloten in Weesp hebben gewoond (inschrijving GBA is leidend), in een andere stad zijn gaan wonen om te studeren en binnen vijf jaar na afstuderen weer terug willen keren naar Weesp. Ook voor deze aanvragers geldt de maximale leeftijd van 35 jaar op het moment van indienen van de Starterslening.

  • d.

   Voor het verwerven van bestaande koopwoningen in de gemeente Weesp waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan € 216.000,- (verwervingskosten).

  • e.

   Voor het verwerven van woningen in de gemeente Weesp die deel uitmaken van een door het college geselecteerd nieuwbouwproject en waarbij de verwervingskosten niet hoger zijn dan € 216.000,-.

 • 2

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

 • 3

  In geval van twee aanvragers gelden de hiervoor in artikel 6 lid 1 onder a. en b. genoemde sociale en economische bindingseisen voor slechts één van beide aanvragers

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7  

 • 1

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen.

 • 2

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien.

 • 3

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening

Artikel 8  

 • 1

  Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Starterslening in als:

  • a. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b. de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • c. als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

   

 • 2

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging

 • 3

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager het handelen van de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 9 hardheidsclausule

Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing hiervan, gelet op het belang van de aanvrager, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking 8 dagen na publicatie in het WeesperNieuws

 • 2

  Met de inwerkingtreding van de Verordening Starterslening Weesp 2015 wordt de Verordening Startersregeling 2013 ingetrokken

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Starterslening Weesp 2015".

 

mw. A.C. Kaandorp, B.J. van Bochove,

griffier plv burgemeester

Toelichting 1 Toelichting op de Verordening Starterslening Weesp 2015