Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Beleidsregel beschut werk 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel beschut werk 2015
CiteertitelBeleidsregel beschut werk 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij besluit van 5 oktober 2017 vervallen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art. 10b
 2. Verordening re-integratie, loonkostensubsidie en studietoeslag Weesp 2015, art. 3
 3. verordening re-integratie, loonkostensubsidie en studietoeslag Weesp 2015, art. 13

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Verordening re-integratie, loonkostensubsidie en studietoeslag Weesp 2015

Participatiewet (1.0:v:BWBR0015703)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (1.0:v:BWBR0004044)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (1.0:v:BWBR0004163)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-201501-07-201501-07-2017Onbekend.

30-06-2015

gmb-2015-120422

Beleidsregel beschut werk 2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel beschut werk 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp ;

gelet op:

besluit

vast te stellen de volgende:

beleidsregel beschut werk 2015

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Doel van de inzet van beschut werk

De voorziening Beschut Werk is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding en aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat van een reguliere werkgever niet mag worden verwacht dat hij/zij deze mensen in dienst neemt.

Met de voorziening beschut werk kan de gemeente mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toch in een dienstbetrekking laten werken. Deze groep komt in dienst van de gemeente. Of bij een reguliere werkgever die de begeleiding en aanpassingen kan aanbieden, zoals een SW-bedrijf. De beloning is dan volgens de cao van de werkgever.

Artikel 2 Voorselectie

 • a.

  Indien de kandidaat een Wajong/doelgroepbeoordeling door het UWV heeft gehad en aangemerkt is als mogelijke kandidaat voor beschut werk, hoeft geen voorselectie plaats te vinden.

 • b.

  Indien de kandidaat geen doelgroepbeoordeling door het UWV heeft aangevraagd, wordt deze alsnog naar het UWV verwezen voor een beoordeling

 • c.

  Voorwaarde kandidaat

  • Er is sprake van lichamelijke en/of psychische en/of verstandelijke beperkingen;

  • Er zijn wellicht aanpassingen nodig op de werkplek, of

  • Er is structurele begeleiding op de werkplek nodig

 • d.

  Indien niet aan lib a of b kan worden voldaan dan kan een proefsetting worden afgesproken van maximaal een half jaar, met als doel het arbeidspotentieel en loonwaarde goed in beeld te brengen. De duur van deze proefsetting wordt met de gemeente, de kandidaat en de aanbieder van de proefsetting overeen gekomen en de nodige begeleiding wordt gegarandeerd;

 • e.

  De proefsetting vindt plaats met behoud van uitkering

Artikel 3 Plaatsing beschut werk

 • a.

  De kandidaat wordt voor advies aan het UWV aangeboden als hij of zij voldoet aan de volgende criteria naar aanleiding van de proefsetting:

  • De kandidaat moet tot regelmatige arbeid in staat zijn, hetgeen betekent minimaal 4 dagdelen per week moet kunnen werken

  • De kandidaat moet zelfstandig de locatie van de beschutte werkplek kunnen bereiken

  • De voorziening is in de regel voorbehouden aan personen met een bijstanduitkering en aan personen die vanuit bijvoorbeeld het Praktijkonderwijs of Voortgezet speciaal Onderwijs zijn aangewezen op een overstap naar beschut werk

  • De voorziening wordt in de regel alleen aangeboden aan kandidaten die een loonwaarde hebben van 20 tot 40%

  • Het college bepaalt de aanstellingsvorm en rechtspositie van de werknemer op de beschutte werkplek

  • De beschutte werkplek betreft een dienstverband van 32 uur per week

  • Het college kan een dienstverband van geringere omvang aanbieden dan 32 uur, indien sprake is van een medische urenbeperking. De minimale aanstelling is 16 uur.

  • Bij aanvang wordt een tijdelijk dienstverband aangeboden van een periode van een jaar

  • Indien tijdens het dienstverband de loonwaarde daalt tot onder 20%, zal het college de tijdelijke dienstbetrekking niet verlengen.

 • b.

  Indien de kandidaat aangemerkt is voor een beschut werken plaats middels een eerdere doelgroepbeoordeling door het UWV, kan nog een formeel positief advies worden gevraagd aan het UWV met gebruikmaking van de gegevens van de eerdere beoordeling, zoals opgenomen in SUWI.

Artikel 4 Besluit gemeente

Op basis van het advies van het UWV beslist de gemeente of iemand tot de doelgroep beschut werk behoort. Alleen als er sprake is van een onzorgvuldige totstandkoming van het advies van het UWV, kan de gemeente besluiten het advies niet te volgen.

Artikel 5 Plaatsing

Nadat is vastgesteld dat iemand tot de doelgroep behoort, zorgt de gemeente ervoor, indien er plaatsen beschikbaar zijn, dat deze persoon in een dienstbetrekking onder beschutte omstandigheden aan de slag gaat (artikel 10b, derde lid, van de Participatiewet).

Het kan dan gaan om een privaatrechtelijke of een publiekrechtelijke dienstbetrekking.

Binnen de arbeidsmarktregio worden hier afspraken over gemaakt.

Artikel 6 Uitsluitingsgrond

De gemeenteraad kan een plafond vaststellen van het aantal jaarlijks te realiseren plekken.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 30 juni 2015.

De secretaris,

De burgemeester,

Toelichting

Artikel 2 en 3

Met de brief “indicaties doelgroep banenafspraak” van 8 mei 2015 heeft het ministerie de werkwijze aangegeven zoals opgenomen in dit artikel. Jongeren kunnen zelf een beoordeling aanvragen bij het UWV, of jongeren kunnen gestimuleerd worden dit alsnog te doen.

De beoordeling door het UWV wordt centraal gefinancierd.