Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Verordening Weesperkei 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Weesperkei 2015
CiteertitelVerordening Weesperkei 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-201513-08-2019Nieuwe regeling

24-09-2015

gmb-2015-123035

Z.49427/D.26936

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Weesperkei 2015

De raad van de gemeente Weesp;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 augustus 2015 ;

 

gelet op het bepaalde in het WMO-beleidsplan en het Projectplan Weesperkei:

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  De Verordening Weesperkei 2015 vast te stellen;

 • 2.

  Deze Verordening Weesperkei van kracht te laten zijn bij buurtinitiatieven met uitsluiting van de Algemene subsidieverordening gemeente Weesp 2010 ;

 • 3.

  De Verordening Weesperkei in werking te laten treden met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. aanvrager: een groep inwoners van de gemeente Weesp (geen individu) of stichtingen of verenigingen werkzaam in de gemeente Weesp;

2. buurt: aaneengesloten gebied binnen de gemeentegrenzen van Weesp;

3. buurtinitiatieven: initiatieven van aanvragers waarmee zij de sociale samenhang en leefbaarheid in de buurt wensen te verhogen;

4. leefbaarheid: de mate waarin inwoners prettig kunnen leven in hun buurt;

5. sociale samenhang: betrokkenheid tussen mensen onderling, bij maatschappelijke organisaties, bij andere sociale verbanden, en bij de samenleving als geheel;

6. subsidie: het subsidiebegrip als bedoeld in art 4:21 Algemene wet bestuursrecht (Awb);

7. subsidieplafond: het bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van de subsidie voor buurinitiatieven.

Artikel 2 Doel van de subsidie

Het doel van de subsidieverstrekking op basis van deze verordening is:

 • 1.

  Het aanmoedigen en ondersteunen van buurtinitiatieven van inwoners die de sociale samenhang en leefbaarheid in de buurt verhogen;

 • 2.

  Het zorgen dat inwoners zich betrokken voelen bij de buurt en andere buurtbewoners.

Artikel 3 Subsidieplafond en subsidieperiode

 • 1.

  Er geldt een subsidieplafond. Het subsidieplafond is € 12.500,-.

 • 2.

  Aanvragen ingediend voor de inwerkingtreding van deze verordening en aanvragen waarop nog niet is beslist als het subsidieplafond is bereikt, worden niet in behandeling genomen.

 • 3.

  De subsidie is maximaal € 250,- per buurtinitiatief, mits de kosten voor het initiatief niet lager zijn dan het maximale subsidiebedrag. Bij lagere kosten dan € 250,- wordt het totaalbedrag van het buurtinitiatief gesubsidieerd op basis van de toegestuurde kostenonderbouwing.

Artikel 4 Subsidiecriteria

 • 1.

  Het buurtinitiatief vindt plaats op het grondgebied van Weesp.

 • 2.

  Aanvragen kunnen enkel gedaan worden door meerdere inwoners van de gemeente Weesp, van minimaal 18 jaar en ingeschreven in Weesp, of stichtingen of verenigingen met activiteiten in Weesp.

 • 3.

  Het buurtinitiatief moet voldoen aan het doel omschreven in artikel 2.

 • 4.

  Het buurtinitiatief is van inwoners zelf en wordt georganiseerd en/of uitgevoerd door inwoners, buurtvereniging e.d.

 • 5.

  Het aantonen van draagvlak in de buurt is verplicht door een handtekeningenlijst bij het aanmeldingsformulier te voegen. Per buurtinitiatief dienen er ten minste 10 inwoners de handtekeningenlijst te ondertekenen, die wonen in de buurt waar het buurtinitiatief wordt uitgevoerd.

 • 6.

  Het initiatief is niet identiek aan een initiatief van dezelfde inwoners, stichting of vereniging dat in een vorig kalenderjaar in dezelfde buurt is gesubsidieerd.

 • 7.

  Voor initiatieven met betrekking tot ingrepen in de openbare ruimte gelden extra criteria met betrekking tot beheer en omkeerbaarheid:

  • a.

   er moet altijd overeenstemming met de gemeente zijn;

  • b.

   indien van toepassing dan dient de aanvrager in de aanvraag een voorstel op te nemen over de beheer- en onderhoudstaken. De inwoners dienen hierin een actieve rol te spelen;

  • d.

   de ingreep is omkeerbaar bij verwaarlozing van burgerbeheer of geen gebruik;

  • e.

   indien de voorziening vernield of versleten is door het verstrijken van de levensduur komt er niet automatisch een nieuwe voorziening voor in de plaats.

 • 8.

  Aanvragen worden geweigerd, indien:

  • a.

   het buurtinitiatief niet of niet in overwegende mate gericht is op een buurt in Weesp, de gemeente of haar ingezetenen of niet of nauwelijks ten goede komt aan een buurt in Weesp;

  • b.

   het buurtinitiatief reeds heeft plaatsgevonden of reeds is gefinancierd;

  • c.

   het buurtinitiatief een commercieel doel dient;

  • d.

   het buurtinitiatief gericht is op het inzamelen van geld voor de eigen stichting, vereniging of dergelijke;

  • e.

   het buurtinitiatief door een Vereniging van Eigenaren (VvE) wordt aangevraagd en het buurtinitiatief uitsluitend is gericht op de eigen leden.

  • f.

   het buurtinitiatief in strijd is met de openbare orde of met gemeentelijk beleid;

  • g.

   de aanvraag niet is ontvangen binnen de in artikel 5 beschreven termijn;

  • h.

   de aanvrager in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt;

  • i.

   door de verstrekking van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden;

  • j.

   de vereiste vergunning of toestemming niet is verleend.

   

Artikel 5 Aanvraag voor subsidie

 • 1.

  Een aanvraag wordt gedaan uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de dag waarop het buurtinitiatief waarvoor de subsidie is bedoeld, plaatsvindt.

 • 2.

  Indien in verband met het buurtinitiatief een vergunning is vereist, of anderszins toestemming nodig is, dan dient de aanvrager dit los van de subsidieaanvraag bij de gemeente aan te vragen.

 • 3.

  De aanvraag wordt gedaan door een stichting, vereniging of groep inwoners van Weesp;

 • 4.

  Voor het aanvragen van een subsidie wordt gebruik gemaakt van het daartoe door het college vastgestelde formulier ‘Aanvraagformulier Weesperkei’, met daarin de volgende gegevens:

  • a.

   een beschrijving van de activiteit waar subsidie voor wordt aangevraagd;

  • b.

   doelgroep (om welke groep inwoners gaat het) en geschatte omvang van de groep;

  • c.

   locatie en datum van de activiteit;

  • d.

   motivatie waarom de activiteit bijdraagt aan sociale cohesie en/of leefbaarheid;

  • e.

   een kostenonderbouwing;

  • f.

   gegevens van de aanvragers;

  • g.

   een bijlage met de handtekeningenlijst van de aanvragers;

  • h.

   een handtekeningenlijst met handtekeningen van 10 inwoners op andere adressen in de betreffende buurt, van minimaal 18 jaar en ingeschreven in Weesp, voor het aantonen van draagvlak in de buurt.

 • 5.

  Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren (mét een kostenonderbouwing) worden in behandeling genomen. 

 • 6.

  Het college kan indien zij dit nodig acht aanvullende gegevens vragen voor het beoordelen van de aanvraag voor subsidie.

 • 7.

  Aanvragen kunnen op elk moment van het jaar worden ingediend.

 • 8.

  Meer aanvragen uit dezelfde buurt kunnen gehonoreerd worden indien het om verschillende buurtinitiatieven gaat.

Artikel 6 Subsidieverstrekking

 • 1.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn van 8 weken wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het college de aanvrager heeft uitgenodigd de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

 • 2.

  Over het verstrekken van subsidie wordt beslist in volgorde van ontvangst van de aanvragen voor subsidie.

 • 3.

  Indien vanwege het buurtinitiatief een vergunning is vereist, of anderszins toestemming nodig is, beslist het college in afwijking van lid 1 zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 8 weken na verlening van de vergunning en/of het verkrijgen van deze toestemming(en)

 • 4.

  Bij besluit tot het verstrekken van subsidie bevat de subsidiebeschikking ten minste:

  • a.

   een omschrijving van het buurtinitiatief waarvoor de subsidie wordt verleend;

  • b.

   het eventuele tijdvak waarop de subsidie betrekking heeft;

  • c.

   een vermelding van de hoogte van het subsidiebedrag;

  • d.

   de termijn waarbinnen de verantwoording moet worden toegestuurd en de wijze van verantwoording.

 • 5.

  Bij het verstrekken van een subsidie wordt een beschikking tot vaststelling van subsidie afgegeven.

Artikel 7 Verslag activiteiten

 • 1.

  Betrokkenen die subsidie hebben ontvangen zijn verplicht binnen 6 weken na afloop van de activiteiten schriftelijk kort verslag uit te brengen aan de gemeente over de activiteiten.

 • 2.

  De verantwoording moet ingediend worden via het ‘Verantwoordingsformulier Weesperkei’.

Artikel 8 Betaling subsidie

 • 1.

  Het subsidiebedrag wordt in een keer uitbetaald binnen 3 weken na verzending van de beschikking.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het college afwijken van de bepalingen in deze verordening of de vastgestelde subsidie intrekken of wijzigen.

 • 2.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

 • 3.

  Deze subsidieverordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 • 4.

  De verordening kan worden aangehaald als 'Verordening Weesperkei 2015’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

24 september 2015.

M. Walrave

griffier

B.J. van Bochove

voorzitter