Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Verordening lijkbezorgingsrechten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening lijkbezorgingsrechten 2016
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening begraafplaatsrechten 2015 per 1 januari 2016.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017Nieuwe regeling

16-12-2015

gmb-2015-128281

Verordening lijkbezorgingsrechten 2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening lijkbezorgingsrechten 2016

De raad van de gemeente Weesp;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats:

  de begraafplaatsen Landscroon en Carspelhof;

 • b.

  graf:

  een zandgraf of keldergraf;

 • c.

  particulier graf:

  een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as;

 • d.

  algemeen graf:

  een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • e.

  particulier urnengraf:

  een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as;

 • f.

  particuliere urnennis:

  een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  particuliere urnenplaats:

  een plaats in de urnentuin ter grootte van maximaal 60cm x 60 cm bestemd voor maximaal twee urnen;

 • h.

  urn:

  een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • i.

  asbus:

  een bus ter berging van as van een overledene;

 • j.

  verstrooiingsplaats:

  een plaats waarop as wordt verstrooid / strooiveld;

 • k.

  grafbedekking:

  gedenkteken en grafbeplanting (nader beschreven in uitvoeringsbesluit) op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • l.

  particuliere gedenkplaats:

  een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • m.

  lijk:

  het stoffelijk overschot van een overledene of doodgeborene alsmede overblijfselen van een lijk (delen van het stoffelijk overschot van een overledene of doodgeborene na opgraving en bij ruiming).

 • n.

  beheersverordening:

  de ‘Beheersverordening begraafplaatsen Weesp 2011, of zoals deze laatstelijk is vastgesteld.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de diensten worden verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld, wettelijke grafrust en gelijk stellen ingangsdata termijnen.

 • 1.

  De jaarlijkse bijdrage aan het algemeen onderhoud als bedoeld in hoofdstuk 4, onderdeel 4.9 van de tarieventabel, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet is afgekocht, is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar.

 • 2.

  Andere rechten als die bedoeld in lid 1 zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Gelijk stellen termijnen aan wettelijke grafrust.

 • 3.

  In verband met de wettelijke grafrust wordt, in afwijking van lid 2 en in zoverre er sprake is van een bijzetting in een particulier graf, particulier urnengraf, particuliere urnennis, particuliere urnenplaats of particuliere gedenkplaats, het tarief dat is betaald voor de desbetreffende nog lopende rechten als bedoeld in hoofdstuk 1 en/of hoofdstuk 4 van de tarieventabel, voor zover de aflooptermijn daarvan niet langer dan 10 jaar is, verrekend met de voor de bijzetting verschuldigde rechten, met dien verstande dat de nog lopende rechten tegen het huidige tarief worden verrekend. Voor de berekening daarvan wordt een maand op 30 dagen gesteld en een jaar op 360 dagen.

Gelijk stellen termijnen uitsluitend recht en onderhoud grafbedekking.

 • 4.

  In afwijking van lid 2 wordt voor de berekening van de onderhoudsrechten van de grafbedekking als bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel de ingangsdatum gelijkgesteld aan de ingangsdatum van het verlenen van de rechten voor het uitsluitend recht als bedoeld in de onderdelen 1.3 tot en met 1.7 van de tarieventabel. De tijd gelegen tussen de aanvang van de rechten als bedoeld in voornoemde onderdelen van de tarieventabel en de datum van ingang van het onderhoudsrecht van de grafbedekking als bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel, wordt verrekend tegen het huidige tarief. Bij de berekening hiervan wordt een maand op 30 dagen en een jaar op 360 dagen gesteld.

Gelijk stellen termijnen uitsluitend recht en (voorheen separate) bijdrage algemeen onderhoud.

 • 5.

  Bij het verlengen van het uitsluitend recht, waarbij sprake is van voor een bepaalde tijd separaat afgekochte rechten voor het algemeen onderhoud, wordt de ingangsdatum van beide rechten gelijk gesteld aan de ingangsdatum van het uitsluitend recht. Voor de tijd gelegen tussen de aanvang van het uitsluitend recht en het recht van het algemeen onderhoud vindt een verrekening plaats tegen het van toepassing zijnde tarief als bedoeld in de onderdelen 1.9.1 tot en met 1.9.5 van de tarieventabel. Bij de berekening hiervan wordt een maand op 30 dagen en een jaar op 360 dagen gesteld.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten deaanslagen worden betaald uiterlijk één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid2 gestelde termijn.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de begraafplaatsrechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening begraafplaatsrechten 2015’, vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 17 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2016’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 16 december 2015

de raad voornoemd,

de wnd griffier,

drs. M. Frensel

de voorzitter,

B.J. van Bochove

Tarieventabel: behorende bij de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2016’

(behorende bij raadsbesluit van 16 december 2015).

HOOFDSTUK 1 VERLENEN VAN RECHTEN

 

 

 

 

 

 

 

algemeen graf

 

 

1.1

Voor het doen begraven wordt geheven

 

 

 

voor een periode van 10 jaren

800,00

 

 

 

 

1.2

Voor het doen begraven van een overleden

 

 

 

kind beneden de 12 jaar wordt geheven

 

 

 

voor een periode van 10 jaren

453,00

 

 

 

 

 

particulier graf

 

 

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht wordt

 

 

 

geheven:

 

 

1.3.1

voor een periode van 10 jaren

1.167,00

1.3.2

voor een periode van 15 jaren

1.750,50

1.3.3

voor een periode van 20 jaren

2.334,00

1.3.4

voor een periode van 25 jaren

2.917,50

1.3.5

voor een periode van 30 jaren

3.501,00

 

 

 

 

1.4

particulier urnengraf

 

 

 

Voor het verlenen van het uitsluitend recht wordt geheven:

 

 

1.4.1

voor een periode van 10 jaren

1.167,00

1.4.2

voor een periode van 15 jaren

1.750,50

1.4.3

voor een periode van 20 jaren

2.334,00

1.4.4

voor een periode van 25 jaren

2.917,50

1.4.5

voor een periode van 30 jaren

3.501,00

 

 

 

 

1.5

particuliere urnennis

 

 

 

Voor het verlenen van het uitsluitend recht wordt geheven:

 

 

1.5.1

voor een periode van 10 jaren

291,00

1.5.2

voor een periode van 15 jaren

436,50

1.5.3

voor een periode van 20 jaren

582,00

1.5.4

voor een periode van 25 jaren

727,50

1.5.5

voor een periode van 30 jaren

873,00

 

 

 

 

1.6

particuliere urnenplaats

 

 

 

Voor het verlenen van het uitsluitend recht wordt geheven:

 

 

1.6.1

voor een periode van 10 jaren

254,00

1.6.2

voor een periode van 15 jaren

381,00

1.6.3

voor een periode van 20 jaren

508,00

1.6.4

voor een periode van 25 jaren

635,00

1.6.5

voor een periode van 30 jaren

762,00

 

 

 

 

1.7

particuliere gedenkplaats

 

 

 

Voor het verlenen van het uitsluitend recht wordt geheven:

 

 

1.7.1

voor een periode van 10 jaren

584,00

1.7.2

voor een periode van 15 jaren

876,00

1.7.3

voor een periode van 20 jaren

1.168,00

1.7.4

voor een periode van 25 jaren

1.460,00

1.7.5

voor een periode van 30 jaren

1.752,00

 

 

 

 

1.8

Verlengen uitsluitend recht

 

 

1.8.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als

 

 

 

bedoeld in de onderdelen 1.3 tot en met 1.7 wordt een recht geheven, gelijk aan het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht, met dien verstande dat bij een verlenging voor de termijn van vijf jaar een bedrag is verschuldigd, gelijk aan de helft van het tarief voor een periode van tien jaar.

 

 

 

 

 

 

1.9

Overgangsbepaling algemeen onderhoud

 

 

 

Als sprake is van een uitsluitend recht op een graf dat voor onbepaalde tijd is afgekocht, maar waarbij nog sprake is van voor een bepaalde tijd afgekochte rechten voor het algemeen onderhoud waarvan de termijn is verstreken, of: als sprake is van een uitsluitend recht op een graf dat voor onbepaalde tijd is afgekocht, maar waarbij nog sprake is van een bijdrage in het jaarlijkse onderhoud als bedoeld in onderdeel 4.9 of: als artikel 7 lid 5 van de 'Verordening begraafplaatsrechten 2013' van toepassing is, wordt het percentage van het in het tarief begrepen bedrag voor het algemeen onderhoud bepaald bij:

 

 

1.9.1

een particulier graf op

 

27%

 

van het onder 1.3 of 1.8 bedoelde tarief

 

 

1.9.2

een particulier urnengraf op

 

27%

 

van het onder 1.4 of 1.8 bedoelde tarief

 

 

1.9.3

een particuliere urnennis op

 

13%

 

van het onder 1.5 of 1.8 bedoelde tarief

 

 

1.9.4

een particuliere urnenplaats op

 

15%

 

van het onder 1.6 of 1.8 bedoelde tarief

 

 

1.9.5

een particuliere gedenkplaats op

 

27%

 

van het onder 1.7 of 1.8 bedoelde tarief

 

 

 

 

 

 

 

Afronding

 

 

1.9.6

de uitkomsten van de onder 1.9.1 tot en met 1.9.5

 

 

 

berekende bedragen worden rekenkundig afgerond op eenheden van vijf eurocent.

 

 

 

 

 

 

1.9.7

voor verlenging van het algemeen onderhoud in het

 

 

 

geval het uitsluitend recht op een graf voor onbepaalde tijd is afgekocht, is het tarief gelijk aan het percentage als genoemd onder 1.9.1

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 2 BEGRAVEN

 

 

 

 

 

 

2.1

Voor het begraven van een lijk van een

 

 

 

persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

 

 

2.1.1

in een nieuw particulier graf

744,00

2.1.2

in een algemeen graf

451,00

 

 

 

 

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind

 

 

 

beneden de één jaar wordt geheven:

 

 

2.2.1

in een nieuw particulier graf

186,00

2.2.2

in een algemeen graf

113,00

 

 

 

 

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind

 

 

 

beneden de 12 jaar wordt geheven:

 

 

2.3.1

in een nieuw particulier graf

372,00

2.3.2

in een algemeen graf

226,00

 

 

 

 

2.4

Voor het begraven van een lijk van een persoon

 

 

 

van 12 jaar of ouder in een bestaand particulier

 

 

 

graf wordt geheven:

 

 

2.4.1

bij een eerste bijzetting

696,00

2.4.2

bij een tweede bijzetting

601,00

 

 

 

 

2.5

Voor het begraven van een lijk van een kind

 

 

 

beneden de één jaar in een bestaand particulier

 

 

 

graf wordt geheven:

 

 

2.5.1

bij een eerste bijzetting

173,00

2.5.2

bij een tweede bijzetting

154,00

 

 

 

 

2.6

Voor het begraven van een lijk van een kind

 

 

 

beneden de 12 jaar in een bestaand particulier

 

 

 

graf wordt geheven:

 

 

2.6.1

bij een eerste bijzetting

350,00

2.6.2

bij een tweede bijzetting

302,00

 

 

 

 

2.7

Voor het begraven op buitengewone uren, als

 

 

 

bedoeld in artikel 10 van de beheersverordening, wordt het recht, bedoeld in 2.1 tot en met 2.6, verhoogd met 125%.

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 3 BIJZETTEN VAN ASBUSSEN EN URNEN

 

 

 

 

 

 

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt

 

 

 

geheven:

 

 

3.1.1

in een particuliere urnennis

163,00

3.1.2

in of op een particulier urnengraf

163,00

3.1.3

in een algemeen urnengraf

163,00

3.1.4

op een particuliere urnenplaats

163,00

3.1.5

in of op een bestaand particulier graf

163,00

 

 

 

 

3.2

Voor het bijzetten van asbussen en urnen op

 

 

 

buitengewonen uren, als bedoeld in artikel 10 van de beheersverordening, worden de rechten vermeld in dit hoofdstuk verhoogd met 125%.

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 4 GRAFBEDEKKING EN ONDERHOUD

 

 

 

 

 

 

Vergunning grafbedekking

 

 

 

 

 

 

4.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het

 

 

 

plaatsen of vernieuwen van voorwerpen, bedoeld in artikel 19 van de beheersverordening, wordt geheven

73,00

 

 

 

 

Onderhoud grafbedekking

 

 

 

 

 

 

 

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de grafbedekking, als bedoeld in artikel 20 van de beheersverordening wordt geheven:

 

 

 

 

 

 

4.2

bij een algemeen graf

 

 

4.2.1

voor een periode van 10 jaren

109,00

4.2.2

het tarief als genoemd in 4.2.1 wordt verminderd

 

 

 

met € 28,50 als het onderhoud betreft van een algemeen graf ten behoeve van een kind beneden de 12 jaar.

 

 

 

 

 

 

4.3

bij een particulier graf

 

 

4.3.1

voor een periode van 10 jaren

147,00

4.3.2

voor een periode van 15 jaren

220,50

4.3.3

voor een periode van 20 jaren

294,00

4.3.4

voor een periode van 25 jaren

368,00

4.3.5

voor een periode van 30 jaren

441,00

 

 

 

 

4.4

bij een particulier urnengraf

 

 

4.4.1

voor een periode van 10 jaren

147,00

4.4.2

voor een periode van 15 jaren

220,50

4.4.3

voor een periode van 20 jaren

294,00

4.4.4

voor een periode van 25 jaren

368,00

4.4.5

voor een periode van 30 jaren

441,00

 

 

 

 

4.5

bij een particuliere urnennis

 

 

4.5.1

voor een periode van 10 jaren

71,00

4.5.2

voor een periode van 15 jaren

106,50

4.5.3

voor een periode van 20 jaren

142,00

4.5.4

voor een periode van 25 jaren

177,50

4.5.5

voor een periode van 30 jaren

213,00

 

 

 

 

4.6

bij een eigen urnenplaats

 

 

4.6.1

voor een periode van 10 jaren

71,00

4.6.2

voor een periode van 15 jaren

106,50

4.6.3

voor een periode van 20 jaren

142,00

4.6.4

voor een periode van 25 jaren

177,50

4.6.5

voor een periode van 30 jaren

213,00

 

 

 

 

4.7

bij een particuliere gedenkplaats

 

 

4.7.1

voor een periode van 10 jaren

90,00

4.7.2

voor een periode van 15 jaren

135,00

4.7.3

voor een periode van 20 jaren

180,00

4.7.4

voor een periode van 25 jaren

225,00

4.7.5

voor een periode van 30 jaren

270,00

 

 

 

 

 

Verlengen onderhoud grafbedekking

 

 

4.8

Voor het verlengen van het onderhoud van de

 

 

 

grafbedekking als bedoeld in de onderdelen 4.3 tot en met 4.7 wordt een recht geheven, gelijk aan het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het onderhoud, met dien verstande dat bij een verlenging voor de termijn van vijf jaar een bedrag is verschuldigd, gelijk aan de helft van het tarief voor een periode van tien jaar.

 

 

 

 

 

 

Overgangsbepaling jaarlijks onderhoud

 

 

 

 

 

 

4.9

Voor een graf, waarvan het onderhoud van de

 

 

 

grafbedekking en het algemeen onderhoud op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet is afgekocht, wordt geheven per jaar

77,00

 

 

 

 

HOOFDSTUK 5 OPGRAVEN, RUIMEN, VERSTROOIEN

 

 

 

 

 

 

5.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven

1.266,00

 

 

 

 

5.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in

 

 

 

hetzelfde (niet zijnde “schudden”) dan wel in een

 

 

 

nieuw graf wordt geheven

1.687,00

 

 

 

 

5.3

Voor het na opgraven weer begraven in een

 

 

 

ander bestaand graf wordt geheven

1.895,00

 

 

 

 

5.4

Voor het verstrooien van as op een strooiveld

 

 

 

wordt per asbus geheven

163,00

 

 

 

 

5.5

Voor het na verstrooien (als bedoeld in 5.4) plaatsen

 

 

 

van een gedenkplaatje in een gedenkboek voor een termijn van 10 jaar wordt geheven

77,00

 

 

 

 

5.6

Voor het verlengen van het recht als bedoeld in 5.5

 

 

 

voor een termijn van 10 jaar wordt geheven

77,00

 

 

 

 

5.7

Voor het verstrooien van as op buitengewone uren,

 

 

 

als bedoeld in artikel 10 van de beheersverordening wordt het recht als bedoeld in 5.4 verhoogd met 125%.

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 6 OVERIGE HEFFINGEN

 

 

 

 

 

 

6.1

Voor het luiden van de klok wordt per half uur

 

 

 

geheven

111,00

Voor eensluidend afschrift,

de wnd griffier,

drs. M. Frensel