Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college
CiteertitelReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpReglement van orde college Weesp 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 52 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-2018Nieuwe regeling

15-05-2018

gmb-2018-109948

Z.157731/D.77489

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Het college van de gemeente Weesp;

 

Gelet op artikel 52 van de Gemeentewet;

Besluit:

 

Vast te stellen het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Artikel 1 Verdeling van werkzaamheden en onderlinge vervanging

 • 1.

  Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden.

 • 2.

  Het college regelt de onderlinge vervanging ingeval van verhindering of ontstentenis van een der wethouders.

 • 3.

  Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering of ontstentenis.

 • 4.

  Een lid van het college dat verhinderd is zijn activiteiten uit te oefenen, geeft daarvan zo spoedig als mogelijk kennis aan de secretaris.

Artikel 2 Dag en plaats van de vergaderingen

 • 1.

  Het college vergadert in de regel eenmaal per week op een in onderling overleg vast te stellen dag en tijdstip en voorts zo dikwijls de voorzitter of een wethouder het nodig acht.

 • 2.

  Indien een wethouder een extra vergadering nodig acht, verzoekt hij onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen. De secretaris zorgt na overleg met de voorzitter voor een oproep voor deze vergadering – onder vermelding van de te bespreken onderwerpen – die uiterlijk 24 uur van tevoren op een in de gemeente gebruikelijke wijze aan de leden van het college wordt toegezonden.

 • 3.

  De vergaderingen worden als regel in het stadhuis gehouden.

Artikel 3 Verhindering

 • 1.

  Wanneer een lid verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de secretaris.

 • 2.

  Wanneer de secretaris verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter, evenals aan degene die de secretaris vervangt.

Artikel 4 Agenda

 • 1.

  Voor elke vergadering wordt, als regel twee maal 24 uur van tevoren, door de secretaris aan de leden van het college een agenda met bespreekstukken toegezonden.

 • 2.

  Onderwerpen ten aanzien waarvan tijdige agendering als bedoeld in het eerste lid niet mogelijk is, doch waarvan ten gevolge van de spoedeisendheid geen uitstel mogelijk is, kunnen onder opgave van reden(en) van urgentie uiterlijk acht uur voor de vergadering worden aangemeld bij de secretaris.

Artikel 5 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor al wat binnen de hem opgedragen taak nodig is in het belang van een vlot verloop van de vergadering van het college.

Artikel 6 Deelneming derden aan de vergadering

Het college kan besluiten een ambtelijk medewerker of derden voor een vergadering uit te nodigen teneinde zijn mening ten aanzien van een onderwerp te geven dan wel een (nadere) toelichting te verschaffen op een agendapunt.

Artikel 7 Stemmingen

 • 1.

  Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2.

  Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd, tenzij het derde lid wordt toegepast.

 • 3.

  Indien een lid van het college dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes.

 • 4.

  Indien daarbij de stemming beperkt tot een persoon en de stemmen staken, beslist het lot.

 • 5.

  Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 8 Verslag en besluitenlijst

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst, een kort verslag en de besluitenlijst van de vergadering.

 • 2.

  Het verslag bevat ten minste:

  • De namen van de afwezige leden;

  • De namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • Een formulering van de door het college genomen besluiten (besluitenlijst);

  • Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het college daarom vraagt;

  • Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld;

  • Aan de hand van het verslag wordt een besluitenlijst opgesteld voor toezending aan de leden van de raad. Voor zover aard en inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, wordt de besluitenlijst zo spoedig mogelijk na de vergadering openbaar gemaakt en toegezonden aan de leden van de raad. De gemeenteraad ontvangt bovendien alle (met uitzondering van personele zaken en andere zaken waarvan de secretaris dit nodig acht) door het college vastgestelde besluiten met bijbehorende voorstellen.

Artikel 9 Openbare vergadering

Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden, waarbij de bepalingen van dit reglement, voor zover mogelijk, van toepassing zijn op een openbare vergadering.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Op het moment van inwerkingtreding vervalt het op 24 juni 2014 vastgestelde reglement.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op 15 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Weesp

M. deHaan

Secretaris

B.J. vanBochove

Burgemeester, wnd.