Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Instructie voor de gemeentesecretaris van Weesp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de gemeentesecretaris van Weesp
CiteertitelInstructie voor de gemeentesecretaris van Weesp
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpInstructie gemeentesecretaris Weesp 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-2018Nieuwe regeling

15-05-2018

gmb-2018-109972

Z.158088/D.78382

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de gemeentesecretaris van Weesp

Het college van Weesp;

 

Overwegende dat het wenselijk is en noodzakelijk is nadere regels te stellen over de taak en bevoegdheden van de gemeentesecretaris;

 

Gelet op artikel 103, lid 2, van de Gemeentewet;

Besluiten:

 

Vast te stellen de navolgende Instructie voor de gemeentesecretaris van Weesp

Artikel 1 Ondersteuning college

 • 1.

  De secretaris draagt, onverminderd de verantwoordelijkheid van de burgemeester, de zorg voor een goede voorbereiding van de vergaderingen van het college.

 • 2.

  De secretaris draagt desgevraagd en uit eigen beweging er zorg voor dat de leden van het college over alle informatie kunnen beschikken, die zij behoeven om hun functie goed te kunnen uitoefenen.

 • 3.

  De secretaris draagt zorg voor een tijdige en gedegen advisering aan het college. Zo nodig adviseert de secretaris het college bij het nemen van beslissingen.

 • 4.

  De secretaris is verantwoordelijk voor een snel en adequaat verloop van de voorbereiding van de besluitvorming.

 • 5.

  De secretaris is verantwoordelijk voor een tijdige en correcte uitvoering van de beslissingen van het college.

 • 6.

  De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst, het vastleggen van de beslissingen van het college in een besluitenlijst en het openbaar maken van de besluitenlijst van het college.

Artikel 2 Aansturing ambtelijke organisatie

 • 1.

  Ten aanzien van de ambtelijke organisatie, met uitzondering van de griffie, heeft de secretaris de eindverantwoordelijkheid voor:

  • a)

   Een voldoende kwaliteit van de ambtelijke advisering en ondersteuning van de bestuursorganen;

  • b)

   Het tijdig en toereikend voorzien van de bestuursorganen van de nodige ambtelijke adviezen en ondersteuning;

  • c)

   De planning van de activiteiten en de uitvoering daarvan met inachtneming van het door de bestuursorganen ter zake vastgestelde beleid;

  • d)

   De coördinatie en samenhang van het handelen van de organisatieonderdelen van de ambtelijke organisatie;

  • e)

   De juridische- en financiële rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid en beheer;

  • f)

   De voorbereiding en uitvoering van de begroting evenals de verantwoording over het gevoerde beleid;

  • g)

   De tijdige implementatie van nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving.

 • 2.

  De gemeentesecretaris heeft elk jaar een functionerings- en beoordelingsgesprek met de burgemeester en een vertegenwoordiging van 2 wethouders.

  Als dat laatste om welke reden dan ook niet lukt, voert de burgemeester zelf het gesprek. Informatie over het functioneren van de secretaris is in dat geval vooraf bij hen ingewonnen.

Artikel 3 Informatieplicht

De secretaris draagt er zorg voor dat het afdelingshoofd, teamleiders en concerncontroller schriftelijk en tijdig op de hoogte worden gesteld van alle door de raad en het college genomen besluiten, waaraan consequenties voor hun afdeling zijn verbonden.

Artikel 4 Aansturing managers

 • 1.

  Onder de verantwoordelijkheid van het college berust de zorg voor het dagelijks beheer van de ambtelijke organisatie bij de secretaris.

 • 2.

  Hij bevordert onverminderd de verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd en de teamleiders de samenwerking en samenhang tussen de organisatorische eenheden.

 • 3.

  Hij kan uit eigen beweging en/of na in overleg met het college aanwijzingen geven aan de afdelingshoofden om die samenwerking en samenhang te verzekeren.

Artikel 5 Verhindering, afwezigheid en vervanging

 • 1.

  Indien de secretaris meer dan vijf dagen verhinderd is zijn ambt te vervullen doet hij daarvan tijdig mededeling aan het college.

 • 2.

  Voor een afwezigheid van langer dan vijf dagen behoeft de secretaris toestemming van het college.

 • 3.

  Hij draagt er zorg voor dat tijdens verlof of afwezigheid om andere redenen zijn vervanging adequaat is geregeld.

Artikel 6 Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet pleegt de secretaris, voor zoveel nodig, met het college en/of burgemeester overleg.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze instructie treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Weesp,15 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Weesp,

M. deHaan

Secretaris

B.J. vanBochove

Burgemeester, wnd.