Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Declaratieregeling Kindpakket 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeclaratieregeling Kindpakket 2019
CiteertitelDeclaratieregeling Kindpakket 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet
 2. artikel 4 van de Leerplichtwet 1969
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-201901-03-2019Nieuwe regeling

05-03-2019

gmb-2019-70166

Z.166645 / D.99610

Tekst van de regeling

Intitulé

Declaratieregeling Kindpakket 2019

Artikel 1 Doelgroep

 • 1.

  De declaratieregeling is bestemd voor inwoners van de gemeente Weesp die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • a.

   een inkomen ontvangen tot maximaal 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm;

  • b.

   ten aanzien van het vermogen zijn de vermogensbepalingen van de Participatiewet van toepassing;

  • c.

   behorend tot de doelgroep van personen met een ten laste komend kind van 4 tot 18 jaar, dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt of voor wie de leer- of kwalificatieplicht bedoeld in artikel 4 van de Leerplichtwet geldt.

Artikel 2 School- en sociaal gerelateerde kosten

2.1. Alle school- en sociaal gerelateerde kosten uit onderstaande limitatieve lijst:

 • a)

  schoolkamp en/of sportkamp

 • b)

  kosten voor kluishuur

 • c)

  (vrijwillige) ouderbijdrage

 • d)

  kosten voor eigen bijdrage leermateriaal

 • e)

  kosten van excursies

 • f)

  kosten van een museumjaarkaart voor kinderen

 • g)

  kosten voor fietsles en dansles in georganiseerd verband

 • h)

  kosten van een abonnement op een tijdschrift voor kinderen tot 18 jaar

 • i)

  entreekosten Don Bosco

 • j)

  kosten voorstelling City en Theaterpand

 • k)

  kosten kamp Jongeren Kampwerk Weesp (JKW)

 • l)

  Kosten van kleding tot een maximum bedrag van € 100,-

2.2 Hoogte maximaal te declareren kosten

 • 1.

  Voor de doelgroep die het basisonderwijs volgt, geldt een maximaal te declareren bedrag van € 350,- per kind per schooljaar. (voor hetgeen genoemd in artikel 2.1 a t/m k.)

 • 2.

  Voor de doelgroep die voor het eerst voortgezet onderwijs volgt, geldt een maximaal te declareren bedrag van € 500,- voor het eerste schooljaar dat het kind voortgezet onderwijs volgt, en € 400,- per kind per schooljaar voor elk volgend schooljaar dat het kind voortgezet onderwijs volgt. (voor hetgeen genoemd in artikel 2.1 a t/m k.)

 • 3.

  Voor de doelgroep die vervolgonderwijs volgt, geldt een maximaal te declareren bedrag van € 400,- per schooljaar voor hetgeen genoemd in artikel 2.1. a t/m k.

Artikel 3 Reiskosten schoolgaande kinderen

3.1 Voorwaarden

 • 1.

  De ouder met een ten laste komend kind komt voor een vergoeding van de reiskosten naar school in aanmerking mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   het ten laste komende kind volgt onderwijs op een grote afstand van de woonplaats;

  • b.

   het volgen van onderwijs op een grote afstand van de woonplaats is rederlijkwijs noodzakelijk, onderwijs dichter bij huis is niet mogelijk.

 • 2.

  Er bestaat geen recht op een vergoeding als belanghebbende aanspraak kan maken op een voorliggende voorziening, of als ouders/verzorgers de kinderen van en naar school kunnen halen en brengen. Ondersteuning in de vorm van vervoer of een vergoeding op basis van de Verordening Leerlingenvervoer Weesp wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, aangemerkt als een voorliggende voorziening.

 • 3.

  Onder een grote afstand wordt verstaan:

  • a.

   voor kinderen van 4 jaar tot en met 12 jaar: een fietsafstand van meer dan 12 kilometer (enkele reis);

  • b.

   voor kinderen van 13 jaar tot en met 18 jaar: een fietsafstand van meer dan 15 kilometer (enkele reis).

 • 4.

  De leeftijd van het ten laste komende kind op 1 september van het betreffende schooljaar is leidend voor het gestelde onder lid 3.

 • 5.

  De daadwerkelijk gebruikte vorm van vervoer doet niet ter zake als het aan het overige in artikel 1 is voldaan.

3.2 Vaststellen van de vergoeding

De hoogte van de vergoeding wordt, voor hetgeen genoemd onder 3.1 1 t/m 5, voor een schooljaar vastgesteld. Een uitzondering hierop geldt in het zeventiende levensjaar, dan wordt een vergoeding toegekend voor het deel van het schooljaar van 1 augustus tot en met de dag dat het ten laste komende kind 18 jaar wordt. In het geval dat het ten laste komende kind gedurende het schooljaar 13 jaar wordt, blijft de hoogte van de vergoeding voor hetgeen genoemd onder 3.1 1 t/m 5, gedurende het schooljaar gelijk. De hoogte van de vergoeding wordt, voor hetgeen genoemd onder 3.1 1 t/m 5, vastgesteld op de kosten van een jaarabonnement voor de bus of de trein.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Personen met kinderen die behoren tot de doelgroep en die een bijstandsuitkering ontvangen kunnen volstaan met het indienen van een verkort aanvraagformulier; zo nodig pas bij de eerste declaratie.

 • 2.

  Eenmaal per schooljaar (1 augustus tot 1 augustus) kan een klant een aanvraag doen voor de Declaratieregeling Kindpakket op het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

 • 3.

  Bij toekenning kan de klant het gehele schooljaar kosten declareren die behoren tot de onder artikel 2 genoemde kosten, ook als het inkomen in het jaar van toekenning, nadat de toekenningsbeschikking is afgegeven, boven de 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm is gestegen. De aanschaf moet met een bonnetje of factuur worden aangetoond. Een (proforma) nota/offerte worden aangetoond (de klant hoeft dan het bedrag niet voor te schieten); deze factuur, bon of offerte stuurt de klant zelf op naar Sociale Zaken, samen met het declaratieformulier.

 • 4.

  De declaraties kunnen tot uiterlijk 1 oktober na het schooljaar worden ingediend.

 • 5.

  De juistheid van de besteding van een verstrekte vergoeding op grond van deze regeling kan achteraf getoetst worden op basis van steekproef. De steekproef kan worden uitgevoerd tot maximaal 12 maanden na toekenning van de vergoeding op grond van deze regeling. Daarom moet de belanghebbende op verzoek van de gemeente bewijzen van de besteding kunnen overleggen tot 12 maanden na besteding.

Artikel 5 Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Personen met kinderen die behoren tot de doelgroep met een ten laste komend kind die een bijstandsuitkering ontvangen kunnen de bijdrage ambtshalve toegekend krijgen omdat zij per definitie aan de voorwaarden voldoen.

 • 2.

  Aan personen van wie de gegevens bekend zijn bij de afdeling Sociale Zaken en het voorafgaande jaar een tegemoetkoming op grond van de regeling hebben ontvangen kan een ambtshalve toekenning plaatsvinden.

 • 3.

  Wel is lid 3 t/m 4 van artikel 4 van toepassing.

Artikel 6. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze regeling.

Artikel 7 Citeertitel/inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Declaratieregeling Kindpakket 2019.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking per 1 maart 2019.

 • 3.

  De Declaratieregeling Kindpakket 2018 komt hiermee te vervallen.

   

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp, d.d. 5 maart 2019

A.M.Roos

Gemeentesecretaris

B.J. vanBochove,

Burgemeester, wnd.

Artikelwijze toelichting

Artikel 2

Kosten voor sporten in georganiseerd verband kunnen op grond van het Jeugdsport & Cultuurfonds worden vergoed. De voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te komen zijn gelijk aan de voorwaarden van de Declaratieregeling Kindpakket. Ook zwemles met diplomagarantie A voor kinderen vanaf 5 jaar kan worden vergoed. De aanvraag voor Jeugdsportfond en Cultuurfonds kan bij een intermediair, bijvoorbeeld bij iemand die werkt bij h het Centrum voor Jeugd of Gezin of via de buurtsportcoach, of een leraar op school worden gedaan.

Artikel 5

Er kan een ambtshalve toekenning van deze regeling zijn, maar de klant moet nog wel de kosten declareren en aantonen.