Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Beleidsregel ‘terrassenlocaties binnenstad Gemeente Weesp 2019’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel ‘terrassenlocaties binnenstad Gemeente Weesp 2019’
CiteertitelBeleidsregel 'terrassenlocaties binnenstad Gemeente Weesp 2019'
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-2019Nieuwe regeling

15-10-2019

gmb-2019-287904

Z.165048

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel ‘terrassenlocaties binnenstad Gemeente Weesp 2019’

Het College van burgemeester en wethouders,

 

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuurrecht en artikel 35 van het Bestemmingsplan Stedelijk Gebied Weesp;

Besluiten vast te stellen de Beleidsregel ‘terrassenlocaties binnenstad Gemeente Weesp 2019’

 

Hoofdstuk 1 Inleiding

 

1.1 Aanleiding en doel

In artikel 35, onder e van het bestemmingsplan Stedelijk Gebied Weesp heeft de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid toegekend om nieuwe terrassen in Weesp toe te staan, indien er geen sprake is van onevenredige overlast voor de omgeving.1

 

De afgelopen jaren bleek er veel discussie te ontstaan bij procedures voor aanvragen voor terrassen. Voor zowel ondernemers als omwonenden was niet duidelijk aan welke voorwaarden er moest worden voldaan om al dan niet een vergunning voor een terras te kunnen krijgen. Daarom wil het college vastomlijnde kaders weergeven waarbinnen het College bevoegd is vergunningen te verstrekken.

 

Op grond van artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een bestuursorgaan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een hem toekomende bevoegdheid. Het college maakt gebruik van deze bevoegdheid om kaders te stellen voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor een terras. Op deze wijze verschaffen wij duidelijkheid aan burgers en exploitanten

 

Deze beleidsregel geldt voor nieuwe terrassen. Bestaande terrassen hoeven nog niet direct te voldoen aan deze beleidsregel, maar daarvoor hebben wij een overgangsregeling opgenomen.

 

In deze beleidsregel hanteert het college twee belangrijke uitgangspunten. Het college handelt binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders uit het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is onder andere het aantal en type horecagelegenheden vastgelegd. Het door de gemeenteraad vastgestelde maximum aantal horecagelegenheden is leidend.

 

Daarnaast is het college van mening dat nieuwe terrassen in de openbare ruimte seizoensgebonden dienen te zijn. Dit komt enerzijds door het mogelijk dubbelgebruik van terrassen en parkeerplaatsen. Maar anderzijds is het college van mening dat lege terrassen in de winter een te grote aantasting zijn van het aangezicht van de historische binnenstad van Weesp.

 

Uit met name de informatieavond van 25 februari 2019 kwam naar voren dat het belangrijk is om de afgesproken regels na te komen en daarop ook te handhaven. Het college is van mening dat voor de uitvoering van die taak ook de hulp van ondernemers en burgers kan worden ingezet. Dit bevordert de naleving van die regels.

Het dragen van verantwoordelijkheid schept bij een goede naleving het gewenste vertrouwen.

 

Daarvoor wil het college een convenant opstellen met de horecaondernemers. Bij het opstellen van die afspraken wil het college ook een vertegenwoordiging van de omwonenden betrekken.

 

Tijdens de informatieavond van 25 februari 2019 werd de suggestie gedaan om een jaarlijkse evaluatie te houden van ontwikkelingen in de binnenstad. Het college neemt deze suggestie ook over om zodoende de leefbaarheid in de binnenstad te kunnen monitoren.

 

Op 22 mei 2019 heeft de gemeenteraad van Weesp motie nr. M. 2019/130 aangenomen waarin zij het college opriep om de beleidsregel op diverse punten aan te passen. Het college heeft deze motie verwerkt in deze beleidsregel.

Hoofdstuk 2 Kaders

 

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de diverse (beleids)kaders die betrekking hebben op terrassen in de binnenstad. Het gaat daarbij om zowel vastgestelde kaders door de gemeenteraad, als om kaders van de gemeenteraad en het college die nog in voorbereiding zijn.

 

2.2 Structuurvisie Weesp 2013 – 2030

Op 6 maart 2014 heeft de gemeenteraad van Weesp de “Structuurvisie Weesp 2013- 2030 vastgesteld”. Centraal in deze visie staat het beantwoorden van de vraag “Wat voor stad wil Weesp zijn?”.

In de structuurvisie is de gewenste ruimtelijke structuur voor de periode 2013- 2030 vastgelegd. Deze structuurvisie vormt de basis voor nieuwe ontwikkelingen en wordt concreet doorvertaald in bestemmingsplannen, zoals het bestemmingsplan “Stedelijk Gebied”.

 

In Hoofdstuk 3 wordt per deelgebied ingegaan op de structuurvisie.

 

2.3 Bestemmingsplan Stedelijk Gebied

Het bestemmingsplan “Stedelijk Gebied” is voor het eerst door de gemeenteraad vastgesteld op 27 juni 2013. Na een uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan op 28 mei 2015 opnieuw vastgesteld.

In het bestemmingsplan worden regels gesteld aan het gebruik van panden en de openbare ruimte.

Voor horeca in de binnenstad van Weesp is een uitvoerige regeling opgesteld. In bijlage 1 van de regels van het bestemmingsplan is een horeca-categorisering opgenomen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in 5 typen horeca:

Cat. 1:

winkelgerelateerde horeca;

Cat. 2:

horeca hoofdzakelijk gericht op verstrekken van eten zonder bezorg- en afhaalservice;

Cat. 3a:

verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide etenswaren met bezorg- en afhaalservice;

Cat. 3b:

horeca hoofdzakelijk gericht op verstrekken van alcoholhoudende dranken;

Cat. 4:

horeca gericht op het verstrekken van alcoholhoudende dranken in combinatie met muziek, partijen en ontspanning.

Daarnaast wordt in bijlage 3 van de regels een onderscheid gemaakt in type horecagelegenheid per deelgebied in de binnenstad. In Hoofdstuk 3 wordt uitgebreid ingegaan op deze onderverdeling.

 

De terrassen waarvoor ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan al een vergunning voor was verleend zijn opgenomen op de verbeelding van het bestemmingsplan. Voor nieuwe terrassen is in artikel 35, lid e van het bestemmingsplan een regeling opgenomen om af te wijken van het bestemmingsplan om zodoende terrassen mogelijk te maken.

 

2.4 Welstandsnota c.q. Stadscatalogus

Wanneer een omgevingsvergunning vereist is, wordt deze onder andere getoetst aan het welstandsbeleid van de gemeente. Voor de inrichting van de openbare ruimte heeft de gemeenteraad van Weesp op 27 juni 2013 de “Stadscatalogus Binnenstad Weesp” vastgesteld. Deze stadscatalogus is het toetsingskader voor de inrichting van de openbare ruimte in de binnenstad van Weesp.

In deze catalogus worden ook eisen gesteld aan terrasschermen en het terrasmeubilair. Nieuwe terrasschermen dienen te voldoen aan de voorwaarden uit de Stadscatalogus.

 

2.5 Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Weesp is op 7 februari 2019 voor het laatst vastgesteld. De APV stelt regels aan de sluitingstijden van horeca en terrassen behorende bij de horecagelegenheden. Ook worden er regels gesteld aan het gebruik van een terras.

Voor het exploiteren van een terras heeft een horecaondernemer een exploitatievergunning nodig. Deze is gebaseerd op o.a. de APV en bevat concrete voorwaarden die daaruit voortvloeien.

 

2.6 Precariobelastingverordening

Voor het gebruik van de openbare ruimte wordt belasting geheven, precariobelasting. Voor het jaar 2019 gelden daarvoor de volgende tarieven:

Terras

Voor het hebben van banken, tafels en stoelen, bloemen of plantenbakken, windschermen en eventuele andere voorwerpen onderdeel uitmakend van een terras, in de

periode van 1 april tot 1 oktober:

 

per m2, of m1, per maand

€ 6,24

buiten de periode van 1 april tot 1 oktober:

 

per m2, of m1, per maand

€ 1,47

Gebruik van betaalde parkeerplaatsen

Voor het hebben van voorwerpen, niet zijnde een motorrijtuig in de zin van de Wegenverkeerswet 1994, op een parkeerplaats bestemd voor betaald parkeren, is een tarief verschuldigd dat gelijk is aan 75% van het verschuldigde parkeergeld volgens de ten tijde van het gebruik geldende 'Verordening parkeerbelastingen'.

 

2.7 Boombeleidsplan

Eind 2018 heeft de gemeenteraad het Boombeleidsplan Weesp 2018-2028 vastgesteld. De ambitie voor de Gemeente Weesp is om tot een boomnorm van 0,4 boom per inwoner te komen.

Daarnaast zijn bijzondere monumentale bomen en boomstructuren aangewezen die daardoor extra beschermd worden. In en rondom de binnenstad zijn veel bomen onderdeel van een beschermde boomstructuur.

Bij bomen dient niet alleen te worden gekeken naar de huidige situatie, maar ook naar groeiruimte die een boom nodig heeft om goed te kunnen groeien.

Kaders in ontwikkeling

Naast bovengenoemde vastgestelde kaders, zijn wij momenteel bezig met andere beleidskaders/-visies op het gebied van parkeren, toerisme en de binnenstad van Weesp. Deze zijn nog in voorbereiding en dus nog niet vastgesteld. Bij de voorbereiding van deze plannen is gebleken dat er geen strijdigheid bestaat met de beleidsregel voor terrassen. Onderstaande plannen zullen de beleidsregel voor terrassen ook volgen.

 

2.8 Parkeerbeleid Weesp 2019

De gemeente Weesp is bezig met de herziening van het Parkeerbeleid, dat uit 2007 stamt. De verwachting is dat de gemeenteraad in de zomer van 2019 nieuw parkeerbeleid zal vaststellen. Het terrassenbeleid volgt het bestemmingsplan, dus mogelijk verdwijnen er enkele parkeerplaatsen ten gunste van terrassen. Aan het nieuwe parkeerbeleid is een halfjaarlijkse monitoring gekoppeld om eventuele knelpunten tijdig te signaleren.

 

2.9 Binnenstadsplan Weesp

In 2018 heeft het college opdracht gegeven voor het opstellen van het Binnenstadsplan Weesp. In deze economische visie, met bijbehorend actieplan, wordt onderzocht hoe de vitaliteit van de binnenstad van Weesp verstrekt kan worden. In deze visie wordt ook rekening gehouden met deze beleidsregel en het toekomstige parkeerbeleid. De uitkomsten van dit Binnenstadsplan zijn nog niet bekend.

 

2.10 Toeristisch Actieplan 2019-2022

Op dinsdag 7 mei 2019 heeft het college van Weesp het Toeristisch Actieplan vastgesteld. Het actieplan is bedoeld om de toeristische potentie van Weesp te versterken en tegelijkertijd toeristische ontwikkelingen in goede banen te leiden.

Het toeristisch actieplan is geen nieuw beleid, maar een actualisering van het actieplan uit de Nota Toerisme en recreatie. Met het toeristisch actieplan wordt voortgeborduurd op de ambities en doelstellingen die in deze beleidsnota zijn geformuleerd.

Hoofdstuk 3 Ruimtelijke analyse

 

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk gaan wij nader in op de huidige horeca en terrassen in en rond de binnenstad van Weesp. Aan de hand van de gebiedsindeling uit bijlage 3 van het bestemmingsplan Stedelijk Gebied beschrijven wij hoeveel horeca er al aanwezig is in een gebied en hoeveel er op grond van het bestemmingsplan nog bij zou kunnen komen. Ook de huidige terrassen worden meegenomen in deze beschrijving.

 

De peildatum voor de aanwezige horeca en terrassen in onderstaande overzichten is 1 mei 2019.

 

3.2 Slijkstraat/Achteromdwarsstraat

Huiskamer/Gezellig

 

Onderdeel van het rondje kernwinkelgebied. Mogelijkheid voor kleinschalige (winkel ondersteunende) daghoreca.

 

 

Toegestaan als recht

Toegestaan via afwijking

aanwezig

Terras

Cat. 1:

5

0

1

1

cat. 2:

4

0

4

4

cat. 3a:

3

1

3

1

cat. 3b:

1

0

1

1

cat. 4:

0

0

0

0

 

In dit deel van de stad zijn behoorlijk wat terrassen. De volgende horecagelegenheden hebben een (seizoensgebonden) terras: Nelis, La Ruelle, Weesperplein, de Steeg, De Gelagkamer, Selene en voormalig café Veldzicht. Veel van deze terrassen zijn aan de randen van dit gebied gelegen.

 

3.3. Nieuwstraat tussen Slijkstraat en Grote Plein

Huiskamer/Gezellig

Onderdeel van het rondje kernwinkelgebied. Mogelijkheid voor kleinschalige (winkel ondersteunende) daghoreca. In de structuurvisie is de wens opgenomen om de Nieuwstraat gefaseerd autovrij te maken. Het huidige autovrije gebied zou dan vergroot in de richting van de Grote Kerk. Dat biedt dan de mogelijkheid om daar terrassen te realiseren.

In het toekomstige parkeerbeleid wordt de parkeerdruk in de binnenstad gemonitord. Wanneer de parkeerdruk het toe laat, wordt deze ambitie mogelijk gemaakt.

 

 

Toegestaan als recht

Toegestaan via afwijking

aanwezig

Terras

Cat. 1:

5

0

2

0

cat. 2:

3

0

1

0

cat. 3a:

0

0

0

0

cat. 3b:

0

1

0

0

cat. 4:

0

0

0

0

 

Geen van de aanwezige horecagelegenheden heeft hier een terras.

 

3.4 Nieuwstad tussen Binnenveer en Breedstraat

Rust en Weerspiegeling

Dit gebied maakt ook deel uit van het rondje winkelgebied. Op de Nieuwstad zou meer ruimte worden geboden voor functiemening, zoals zakelijke dienstverlening en kleinschalige werkgelegenheid. Verbreding met kleinschalige (winkelondersteunende) daghoreca is mogelijk. Het gaat op de Nieuwstad om genieten en beleven.

Op grond van het bestemmingsplan zijn er behoorlijk wat horecagelegenheden toegestaan en ook gevestigd.

 

 

Toegestaan als recht

Toegestaan via afwijking

aanwezig

Terras

Cat. 1:

3

0

1

0

cat. 2:

2

0

2

2

cat. 3a:

2

1

2

1

cat. 3b:

0

0

1

0

cat. 4:

0

0

0

0

 

Bij de herinrichting van de Nieuwstad zijn 3 terrassen meegenomen.

 

Verderop aan de Nieuwstad 84 is Meyers CuliCafé gevestigd. Dit is een horecagelegenheid van categorie 2 en heeft ook een terras aan het water.

 

3.5 Breedstraat/Grote Plein

Allure en voornaam binnenkomen

Dit gebied is het einde van de As met Allure. Aan het Grote Plein is het Stadhuis van Weesp gevestigd, een dierenkliniek en sinds vorig jaar één horecagelegenheid.

 

 

Toegestaan als recht

Toegestaan via afwijking

aanwezig

Terras

Cat. 1:

2

0

0

0

cat. 2:

1

0

1

0

cat. 3a:

0

0

0

0

cat. 3b:

0

0

0

0

cat. 4:

0

0

0

0

 

3.6 Binnenveer

Rust en weerspiegeling/ authentiek en dynamisch

Aan het Binnenveer zijn diverse winkels gevestigd. Er is geen horeca gevestigd.

 

 

Toegestaan als recht

Toegestaan via afwijking

aanwezig

Terras

Cat. 1:

1

0

0

0

cat. 2:

0

0

0

0

cat. 3a:

0

0

0

0

cat. 3b:

0

0

0

0

cat. 4:

0

0

0

0

 

3.7 Achtergracht tussen Binnenveer en Breedstraat

Authentiek en dynamisch

Aan de Achtergracht is een gemengd gebied met een supermarkt, enkele winkels en een afhaal en bezorgrestaurant.

 

 

Toegestaan als recht

Toegestaan via afwijking

aanwezig

Terras

Cat. 1:

2

0

0

0

cat. 2:

2

0

0

0

cat. 3a:

0

1

1

0

cat. 3b:

0

2

0

0

cat. 4:

0

0

0

0

 

3.8 Buitenveer tussen Achtergracht en Singel

Authentiek en dynamisch/Ontspanning

Het Buitenveer is een gemengd gebied met diverse winkels. Op grond van het bestemmingsplan is er ruimte voor enkele horecagelegenheden, maar deze zijn er niet meer gevestigd. Op grond van het bestemmingsplan is er ook nog een terras toegestaan tussen Buitenveer 4 en 6.

 

 

Toegestaan als recht

Toegestaan via afwijking

aanwezig

Terras

Cat. 1:

1

0

0

0

cat. 2:

1

0

0

0

cat. 3a:

0

1

0

0

cat. 3b:

0

1

0

0

cat. 4:

0

0

0

0

 

3.9 Herengracht tussen Julianastraat en Papelaan

Bourgondisch en stoer/ ontspanning

Dit gebied ligt aan de rand van de Kom. Naast diverse woningen zijn er ook 2 horecagelegenheden uit de zwaarste categorie gevestigd. De ene horecagelegenheid heeft een terras op eigen terrein, de andere een tijdelijk terras aan het water.

 

 

Toegestaan als recht

Toegestaan via afwijking

aanwezig

Terras

Cat. 1:

0

0

0

0

cat. 2:

2

0

0

0

cat. 3a:

0

1

0

0

cat. 3b:

0

1

0

0

cat. 4:

2

0

2

2

 

3.10 Gebied Smal Weesp tussen Sluisbrug en Zwaantjesbrug (De Kom)

Bourgondisch en stoer

Volgens de Structuurvisie van Weesp biedt dit gebied de mogelijkheid om de horeca in Weesp te concentreren. Naast onderstaande horecamogelijkheden, heeft het college ook middels een omgevingsvergunning een horecagelegenheid van categorie 3b toegestaan in de Laurentiuskerk. Deze kerk ligt ook in deze zone. Er is een bestemmingsplan Laurentiushof vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de vestiging van een terras op het eigen terrein van de voormalige kerk mogelijk.

 

 

Toegestaan als recht

Toegestaan via afwijking

aanwezig

Terras

Cat. 1:

0

0

0

0

cat. 2:

5

0

2

2

cat. 3a:

0

1

0

0

cat. 3b:

2

1

2

2

cat. 4:

0

0

0

0

 

3.11 Horeca langs de Vecht

Langs de Vecht zijn ook nog diverse horecagelegenheden gevestigd. Aan de Stationsweg is één categorie 3b horecagelegenheid met terras gevestigd. Langs de Hoogstraat zijn 2 horecagelegenheden toegestaan: één van categorie 2 en één van 3b. Beide horecagelegenheden hebben een terras. Tevens is een terras voor horeca gevestigd aan in de Slijkstraat gevestigd aan de Hoogstraat.

Aan de andere kant van de Vecht zit nog een horecagelegenheid van categorie 2 met een terras op eigen terrein.

Hoofdstuk 4 Burgerparticipatie

 

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk gaan wij in op de wijze waarop er participatie heeft plaatsgevonden en de input die wij daaruit hebben gekregen.

De participatie over de terrassennota is eind 2017 gestart om d.m.v. een enquête (zie 4.2) zoveel mogelijk meningen en ervaringen van ondernemers en inwoners over terrassen in Weesp op te halen. Aansluitend zou er nog een bijeenkomst zijn waarbij de ondernemers en inwoners met elkaar in gesprek konden gaan. Deze bijeenkomst heeft in 2018 niet plaatsgevonden. Intussen is er een nieuw bestuur aangetreden in mei 2018 en is het traject over de terrassennota weer opgepakt door het nieuwe college.

Omdat er enige tijd tussen de enquête en de voortgang van het project heeft gezeten, is ervoor gekozen om eerst inwoners en ondernemers de extra mogelijkheid te bieden aanvullingen (schriftelijke reacties – zie 4.3) op de al eerder gegeven input via de enquête te geven. Ook heeft er een gesprek plaatsgevonden met een bewonersgroep over het nieuw op te starten traject van de terrassennota.

Na het ophalen van deze input is er rond 20 februari 2019 een presentatie online gezet waarbij de contouren van het concept getoond werden. Inwoners en ondernemers zijn op 25 februari 2019 bij elkaar gekomen om over de nog aan te passen punten met elkaar in gesprek te gaan (zie 4.4). Aan het einde van deze bijeenkomst is aangegeven alle opbrengsten in de concept Terrassennota te verwerken en deze nogmaals aan ondernemers en inwoners voor te leggen vóórdat besluitvorming plaatsvindt. Deze bijeenkomst is gepland op 1 april 2019.

 

4.2 Enquête

In de periode december ’17 – januari ’18 heeft de gemeente een enquête gehouden over het terrassenbeleid in Weesp. Deze enquête heeft ruim 700 reacties opgeleverd:

 • -

  245 inwoners uit de binnenstad van Weesp;

 • -

  439 inwoners buiten de binnenstad van Weesp;

 • -

  38 ondernemers.

Uit deze enquête komt naar voren dat de meerderheid van de respondenten gebruikt maakt van een terras in Weesp. De inwoners uit de binnenstad geven in de enquête aan dat zij veel geluidsoverlast ervaren door bezoekers van de horeca (inclusief terrassen). Op de vragen wat men vindt van het huidige aantal terrassen en of men voorstander is van verlevendiging van de binnenstad door het toestaan van meer terrassen, is een duidelijk onderscheid tussen de antwoorden van bewoners uit de binnenstad en bewoners van buiten de binnenstad.

Bewoners van de binnenstad vinden dat er voldoende terrassen zijn en zijn geen voorstander van meer terrassen. Bewoners van buiten de binnenstad geven aan dat er te weinig terrassen zijn en er meer terrassen bij mogen komen om de levendigheid van de binnenstad te versterken.

Ook bij de vragen of groen en/of parkeerplaatsen mogen worden opgeofferd voor terrassen zien we een duidelijk onderscheid tussen bewoners van binnen en van buiten de binnenstad. Inwoners van de binnenstad zijn minder bereid om groen en/of parkeerplaatsen op te offeren dan inwoners buiten de binnenstad.

 

4.3 Schriftelijke reacties

Vanaf medio december ’18 tot medio januari ’19 konden bewoners en ondernemers uit Weesp schriftelijke inspraakreacties sturen over het terrassenbeleid. Hierop kwamen ruim 30 schriftelijke reacties.

 

Een groot aantal van deze reacties betrof eenzelfde brief waarin een genuanceerd beeld werd geschetst over terrassen. Zo gaven de inwoners van de binnenstad aan niet zozeer tegen terrassen te zijn maar de leefbaarheid voor de bewoners wel bewaakt moet worden. Door o.a. handhaving kan deze leefbaarheid gewaarborgd worden. Die reactie onderschrijven wij. Daarnaast werd er gewezen op de hoge parkeerdruk in de binnenstad. In het kader van het nieuwe parkeerbeleid voor Weesp wordt daar al naar gekeken.

 

Ook werden er in een aantal reacties voorgesteld om de terrasschermen uit de Stadscatalogus aan te passen. Deze catalogus is vastgesteld door de gemeenteraad, dus geen bevoegdheid van het college.

 

4.4 Informatiebijeenkomst 25 februari 2019

Op deze drukbezochte bijeenkomst was een grote delegatie van de horecaondernemers en waren er veel bewoners uit de binnenstad aanwezig. Vóóraf hadden de aanwezigen kennis kunnen nemen van de presentatie over de conceptnota in presentatievorm welke op de gemeentelijke website te vinden was. De insteek van de avond was om – na de samenvatting van presentatie over de nog aan te passen punten in de terrassennota – in gesprek te gaan en te reageren op deze betreffende punten. Na de presentatie zijn de aanwezigen in groepen uiteen gegaan en hebben met elkaar diverse punten bediscussieerd. De meeste groepen gaven aan dat handhaving van de vastgestelde regels een zeer belangrijk punt is. Daar wil het college afspraken over maken met de horecaondernemers.

Aangezien de belangen van inwoners en ondernemers uit elkaar liggen, is aangegeven dat er regelmatig evaluatiemomenten moeten komen zodat, waar nodig, bijgestuurd kan worden in de uitvoering van het terrassenbeleid.

 

4.5 Informatiebijeenkomst 1 april 2019

Deze informatieavond was ook weer drukbezocht. Op deze avond werden diverse concrete suggesties voor aanpassing van het beleid aangedragen. Het college neemt deze suggesties deels over en deels niet.

Deze concrete voorstellen zijn in een overzicht gezet welke is bijgevoegd bij deze nota.

Hoofdstuk 5 voorwaarden terrassen

 

5.1 Inleiding

Leidend bij het al dan niet toekennen van terrassen in de binnenstad van Weesp is het bestemmingsplan Stedelijk Gebied. Hierin is bepaald hoeveel horecagelegenheden er in de binnenstad van Weesp mogen komen. Met inachtneming van onderstaande voorwaarden, is het college van mening dat horecagelegenheden in aanmerking kunnen komen voor een terras in de openbare ruimte. Reguliere detailhandel, zoals een bakker, slager e.d. Komt niet in aanmerking voor een terras. Ook niet als er sprake is van een onderschikte horeca functie.

 

5.2 Aantal terrassen

Om de balans tussen vitaliteit en leefbaarheid van het centrum in evenwicht te houden, stelt het college voor om het maximum aantal terrassen in de openbare ruimte te beperken.

 

Wanneer een horecagelegenheid de mogelijkheid heeft om op eigen terrein een terras te (kunnen) exploiteren met een minimum capaciteit van 16 bezoekers (= 16 stoelen), heeft een horecagelegenheid geen recht om een terras in de openbare ruimte te exploiteren.

Met deze voorwaarde wil het college voorkomen dat er bij één horecagelegenheid 2 grote terrassen kunnen worden geëxploiteerd, waardoor er onevenredig veel overlast kan ontstaan voor de direct omwonenden.

Daarnaast wordt het maximum aantal terrassen verdeeld over zoveel mogelijk horecagelegenheden.

 

Het college heeft ook nagedacht over een maximum aantal nieuwe terrassen per deelgebied. Voor deze deelgebieden is aangesloten bij de gebiedsindeling uit de bijlagen 3, 4 en 5 van het bestemmingsplan “Stedelijk Gebied”.

 

Om de balans tussen vitaliteit en leefbaarheid te waarborgen stelt het college voor om een maximum voor het aantal nieuwe terrassen te stellen. Het maximum aan nieuwe terrassen bedraagt 8 in totaal. De mogelijkheden worden geboden in gebieden in het centrum waar al horeca aanwezig is en waarvan ons bekend is dat er de wens is om extra horecagelegenheden te realiseren. Daarnaast hebben wij beperkte ontwikkelingsruimte voor nieuwe terrassen opgenomen. Deze ontwikkelingsruimte bevindt zich voornamelijk rondom de Kom, omdat volgens de Structuurvisie daar extra terrassen passend worden geacht. De nieuwe terrasmogelijkheden worden zodoende ook verspreid door de binnenstad.

 

Het college stelt daarom per deelgebied de volgende mogelijkheden voor terrassen voor:

 • -

  Slijkstraat/Achteromdwarsstraat: nog 2 extra terrassen

 • -

  Nieuwstaat tussen Slijkstraat en Grote Plein: nog 1 extra terras

 • -

  Nieuwstad tussen Binnenveer en Breedstraat: nog 2 extra terrassen

 • -

  Breedstraat/Grote Plein: nog 1 extra terras

 • -

  Binnenveer: geen extra terrassen

 • -

  Achtergracht tussen Binnenveer en Breedstraat: geen extra terrassen;

 • -

  Buitenveer tussen Achtergracht en Singel: geen extra terrassen;

 • -

  Herengracht tussen Julianastraat en Papelaan: geen extra terrassen;

 • -

  Rondom de Kom: nog 2 extra terrassen;

 • -

  In de E. du Perronstraat: geen extra terrassen

Slijkstraat/Achteromdwarsstraat

In de Slijkstraat/Achteromdwarsstraat bevinden de terrassen zich voornamelijk in de Slijkstraat. In deze winkelstraat waarbij de woonfunctie relatief beperk is, zijn de panden relatief smal en is sprake van een smal straatprofiel. De bestaande terrassen zijn als gevolg van deze factoren klein. De impact op de omgeving van deze terrassen is beperkt, overlast voor de omgeving is ook relatief beperkt. Toevoeging van maximaal 2 extra terrassen achten wij hier verdedigbaar gelet op de beperkte omvang van deze terrassen en de beperkte impact hiervan op de omgeving. Extra terrassen zullen daarom niet zorgen voor een onevenredige overlast voor omwonenden.

Nieuwstraat (gebied tussen Grote Plein en Slijkstraat)

De horecagelegenheden in de Nieuwstraat bevinden zich vooral aan de kant van de parkeerplaatsen. De thans aanwezige parkeerplaatsen zijn gerangschikt haaks op de gevels. In- en uitstekende auto’s gecombineerd met autoverkeer in een doodlopende straat, bovendien gecombineerd met de bevoorradingsroute voor een aantal winkelbedrijven ter plaatse, maakt de straat voor een belangrijk deel minder geschikt voor terrassen. Het toevoegen van maximaal 1 terras, daar waar de verkeersveiligheid niet in het geding komt, achten wij hier verdedigbaar. Mede gelet op het feit dat in dit gebied al sprake is van meerdere ruimteclaims (festiviteiten, markt) is de toevoeging van maximaal 1 terras de grens. Een hoger maximum zou hier de leefbaarheid teveel aantasten.

Nieuwstad (tussen Binnenveer en Breedstraat)

Aan Nieuwstad is nog ruimte voor extra horecagelegenheden (zowel fysiek als planologisch). Maar om het woon- en leefklimaat voor de omwonenden te beschermen, stelt het college voor om het aantal nieuwe terrasmogelijkheden te beperken tot 2.

Ook het aantal mogelijk parkeerplaatsen dan kan worden opgeheven, wordt hierdoor beperkt. Daardoor wordt de extra parkeerdruk door het mogelijk opheffen van parkeerplaatsen beperkt.

Breedstraat/Grote Plein

Aan het Grote Plein is het Stadhuis van Weesp gevestigd, een dierenkliniek en sinds vorig jaar één horecagelegenheid. Hier is de afstand tot woningen relatief groot. Wel is de borging van de verkeersveiligheid hier van belang. Als die verkeersveiligheid kan worden geborgd is hier nog ruimte voor één terras.

De Kom

In de Structuurvisie is de Kom aangewezen als locatie om de horeca in Weesp te concentreren. Het bestemmingsplan sluit daarop aan en biedt de mogelijkheden om meer horeca toe te staan in het gebied. Daar waar nu 4 horecagelegenheden zijn is planologisch ruimte voor 7 (en met een afwijking 9 horecagelegenheden). Als deze horecagelegenheden allemaal een terras zouden krijgen aan de Kom zou dat weliswaar te verdedigen zijn vanuit de Structuurvisie maar het zou de leefbaarheid van de omgeving teveel kunnen aantasten. Om een goede balans te krijgen tussen de beoogde levendigheid en vitaliteit in dit gebied en de leefbaarheid staat het college toe dat er nog maximaal 2 extra terrassen kunnen komen.

Overige gebieden in het centrum

In de overige gebieden is wat ons betreft geen ruimte voor nieuwe terrassen.

 

De peildatum voor het aantal bestaande horecagelegenheden en terrassen is, overeenkomstig Hoofdstuk 3, 1 mei 2019. De gemeenteraad heeft op 11 april het Bestemmingsplan Laurentiushof vastgesteld. Het daarin opgenomen terras wordt daarom beschouwd als een bestaand terras.

Bij het bestaande aantal terrassen wordt gekeken naar zowel terrassen op eigen terrein als terrassen in de openbare ruimte, maar ook naar mogelijke nieuwe terrassen op eigen terrein.

 

5.3 Locaties nieuwe terrassen

Uitgaande van het uitgangspunt dat het bestemmingsplan leidend is voor de locaties voor horeca en daarbij behorende terrassen, kunnen terrassen zowel direct aan de gevel gelegen zijn (zogenaamde gevelterrassen) als aan de overkant van de weg (zogenaamde eilandterrassen). Een terras dient in beginsel recht voor de horecagelegenheid te liggen. Daarmee wordt direct ook de omvang van het terras beperkt. Het is slechts mogelijk om één terras per horecagelegenheid in het openbaar gebied aan te leggen.

 

Indien het niet mogelijk is om direct voor de gevel van de horecagelegenheid een terras aan te leggen, is het ook mogelijk om het terras niet direct voor de voorgevel aan te leggen. Dit heeft geen betrekking op een terras dat direct aan de gevel ligt, enkel op een terras dat aan de overkant van de weg ligt. De horecaondernemer heeft niet de vrijheid om zelf te bepalen waar een dergelijk terras komt noch of de breedte van het terras gelijk is aan de gevelbreedte van het pand waarin deze de horeca-exploitatie voert. Het standpunt van de gemeente is daarbij leidend. Ook worden er dan extra voorwaarden gesteld aan de participatie met de omgeving.

De horeca-exploitant loopt dat wel het risico om het recht om dat terras te exploiteren kwijt te raken. Wanneer zich een nieuwe horecagelegenheid zou vestigen in het pand waarvoor het terras is gelegen, heeft deze nieuwe horecagelegenheid het eerste recht om het betreffende terras te exploiteren, omdat het terras immers voor zijn gevel is gelegen.

 

Wanneer de Nieuwstraat verder autovrij wordt gemaakt, zouden eventuele terrassen geëxploiteerd kunnen worden vanuit horecagelegenheden die verder van deze terrassen zijn afgelegen.

 

5.4 Maximale omvang terras

De omvang van het terras wordt beperkt door de breedte van de gevel van de betreffende horecagelegenheid. Het kan zijn dat een horecagelegenheid zich uitstrekt over meerdere panden, waardoor een groot terras mogelijk zal worden. Daarom wordt de omvang van een nieuw terras beperkt tot maximaal 15 meter breed en maximaal 5 meter diep.

 

5.5 Afstand tot woningen

Bij de beoordeling of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat voor omwonenden, zijn de omvang van het terras en de afstand tot de woningen van groot belang. Voor de omvang verwijzen wij naar H. 5.2 en 5.3.

Voor het bepalen van de minimale afstand tot de dichtstbijzijnde woningen, sluiten wij aan bij de VNG Richtlijn Bedrijven en Milieuzonering. Hier is geen afstand opgenomen voor terrassen, maar wel voor cafés en kroegen. Voor terrassen kan daarbij worden aangesloten.

 

In een woongebied dient de afstand tussen cafés en woningen minimaal 10 meter te bedragen. In een gemengd gebied, waar de binnenstad van Weesp onder geschaard kan worden, kan de afstand beperkt worden tot 0 meter.

 

Het college kiest er echter voor om zonder nader geluidsonderzoek een afstand van 10 meter tot de dichtstbijzijnde woningen aan te houden. Terrassen met een omvang van maximaal 30 zitplaatsen kunnen volstaan met een verwijzing naar deze VNG richtlijn, omdat het aannemelijk is dat met deze omvang van het terras en afstand tot woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

 

Wanneer of de afstand tot woningen minder is dan 10 meter of er sprake is van een terras met een capaciteit van meer dan 30 personen, dient met akoestisch onderzoek te worden onderbouwd dat er geen sprake is van onevenredige overlast voor de omgeving. Met het akoestisch onderzoek dient aangetoond te worden dat het maximaal geluidniveau (etmaalwaarde) in een woning ten gevolge van een terras de 35 dB(A) niet overschrijdt. Een normale gevel heeft een geluidwering van 20 dB(A). Dus de geluidsbelasting (etmaalwaarde) op de gevel van een woning mag niet meer bedragen dan 55 dB(A). Het akoestisch onderzoek wordt beoordeeld door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi & Vechtstreek.

 

Voor horeca van categorie 1 hoeft er geen aanvullend akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd, omdat deze winkels volgens de winkeltijdenwet uiterlijk om 22:00 gesloten moeten zijn.

 

5.6 Terras op parkeerplaatsen

In het voorjaar van 2019 stelt de gemeenteraad nieuw parkeerbeleid vast. Dit parkeerbeleid volgt de diverse maatschappelijke ontwikkelingen in Weesp, waaronder het terrassenbeleid. Het wordt mogelijk om een seizoensgebonden terras te realiseren op een parkeerplaats. Aan het parkeerbeleid is een halfjaarlijkse monitor gekoppeld om de parkeerdruk te meten.

 

5.7 Terras in groen

In onze enquête van 2017/2018 hebben wij ook gevraag hoe wordt aangekeken tegen het opheffen van groen ten behoeve van een terras. Daaruit blijkt dat inwoners van de binnenstad grotere bezwaren hebben tegen het opheffen van groen in de binnenstad, dan inwoners uit andere delen van Weesp.

 

Het college is van mening dat bomen niet mogen wijken voor terrassen. Dat volgt ook uit de ambities van het Bomenbeleidsplan. Bij het plaatsen van een terras nabij een boom, dient rekening te worden gehouden met de kroonprojectie van een boom.

Het college hecht enerzijds waarde aan het behouden van het gazon aan de Nieuwstad en langs de Herengracht, maar is zich ook bewust van het feit dat het plaatsen van een terras op het gazon soms de enige mogelijkheid is om een terras te realiseren.

Het college is daarom van mening dat het plaatsen van een terras op het gazon niet wenselijk is, maar dat het slechts mogelijk is indien het niet anders kan. Bijvoorbeeld vanwege een fysieke beperking in de openbare ruimte of om te voldoen aan de 10 meter -eis.

 

Indien een terras op het gazon wordt geplaatst, wordt de exploitant van het terras verplicht om na afloop van het terrasseizoen het gazon weer op eigen kosten te herstellen.

 

5.8 Terras op het water

Als alternatief voor terrassen op parkeerplaatsen of op een gazon is het realiseren van terrassen op/boven het water. Om meerdere redenen vinden wij nieuwe terrassen boven of in het water geen goede ontwikkeling. Het beperkt namelijk de afmeermogelijkheden in het water en het kan de doorvaarbaarheid van het water beperken. Daar waar een terras boven het water geen enkele belemmering oplevert voor de doorvaarbaarheid en de afmeermogelijkheden is wel een terras mogelijk binnen de voorwaarden zoals in dit hoofdstuk zijn gesteld.

 

5.9 Inrichting openbare ruimte

Voor de inrichting van de openbare ruimte geldt de Stadscatalogus. Deze catalogus is vastgesteld door de gemeenteraad. Dus hoewel er zowel vanuit de inwoners als vanuit de horecaondernemers is verzocht om deze op onderdelen te herzien, dient de gemeenteraad hiervoor een besluit over te nemen. Deze wensen worden ook doorgegeven aan de gemeenteraad.

 

Wanneer een terras op de op stoep wordt geplaatst, dient er voldoende ruimte over te blijven om over de stoep te lopen. Vooral voor mensen in een rolstoel en ouders met kinderen is belangrijk dat er voldoende ruimte overblijft. Daarom dient er een vrije doorgang te zijn van minimaal 1.50 meter breed.

 

Daarnaast is het van belang om te kijken of het terras op een veilige wijze kan worden geëxploiteerd. Wanneer een terras direct aan de weg grenst, moet worden voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan, bijvoorbeeld als er iets van tafel afvalt. Maar ook moet worden gekeken naar de risico’s van het doorschieten van bijvoorbeeld auto’s tot op het terras. Dan kan het nodig zijn om palen in de grond te plaatsen of om stevige plantenbakken te plaatsen.

 

5.10 Seizoensgebonden terrassen

Nieuwe terrassen in de openbare ruimte dienen seizoensgebonden te zijn. Gedurende het terrasseizoen mogen de terrassen in het openbaar gebied worden geplaatst. Buiten dit seizoen dienen de terrassen te worden opgeruimd. Het terrasseizoen begint in beginsel op 1 april en loopt in beginsel tot 31 september. Echter wanneer Pasen voor 1 april valt, mogen terrassen vanaf het weekend voor Pasen geopend zijn. En wanneer de herfstvakantie in Weesp na 31 september valt, mogen terrassen tot na de herfstvakantie geplaatst worden.

 

In overleg met de bestaand exploitanten van de terrassen aan de Nieuwstad passen wij deze regeling ook direct toe op deze terrassen.

 

5.11 Evenementen in Weesp

In Weesp zijn er diverse evenementen die ook gebruik maken van de openbare ruimte in de binnenstad van Weesp. Voorbeelden hiervan zijn de weekmarkt, Koningsdag, Sluis & Bruggenfeest en de Nacht van Weesp. Het college hecht meer waarde aan het behoud van evenementen die een structureel karakter hebben. Nieuwe terrassen moeten tijdelijk wijken voor evenementen indien er sprake is van een conflict tussen het gebruik van het terras en het betreffende evenement. Wanneer een terras toch ter plaatse geëxploiteerd kan worden omdat dit past in de aard, opzet en inrichting van het evenement mag de organisator dit niet dwarsbomen. De horeca-exploitant hoeft niet dubbel te betalen.

 

5.12 Terrasverwarming

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is het niet gewenst om terrasverwarming op terrassen toe te laten. Daarom wordt terrasverwarming op terrassen niet toegestaan.

 

5.13 Sluitingstijden terras

De huidige sluitingstijd voor terrassen is 23:00 uur. Uit de participatie kwam naar voren dat een groot aantal bewoners van de binnenstad graag ziet dat de terrassen eerder moeten sluiten, zodat de overlast die zij ervaren minder wordt. Daarnaast zien diverse horecaondernemers graag dat de terrassen langer open mogen blijven.

Gelet op deze tegengestelde signalen, blijft het college bij de sluitingstijd van 23:00 uur voor terrassen.

Voor terrassen bij horeca van categorie 1 stelt het college een afwijkende sluitingstijd van 18:00 voor. Dit sluit aan bij de openingstijden van winkels.

 

5.14 Muziek op terrassen

Op dit moment is het niet toegestaan om muziek af te spelen op het terras. Vanwege de (geluids)overlast die de bewoners van de binnenstad ervaren, ziet het college geen aanleiding om dit te wijzigen.

 

5.15 Overgangsrecht

Dit beleid is direct van toepassing op nieuwe aanvragen voor terrassen. Bestaande exploitanten van terrassen hebben bestaande rechten die het college respecteert. Maar uiteindelijk hopen wij dat alle terrassen, zowel de huidige als de nieuwe, op termijn gaan voldoen aan deze beleidsregels.

Een natuurlijk moment om bestaande terrassen te laten voldoen aan dit beleid is als er een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd voor het terras. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een nieuwe eigenaar. Dan zal deze nieuwe aanvraag voor vergunning worden getoetst aan het nieuwe beleid.

Hoofdstuk 6

 

6.1 Inleiding

De gemeente dient toe te zien op de handhaving van de regels die door de overheid zijn gesteld. Maar de gemeente kan niet op elk moment in de week toezicht houden op de horeca en terrassen. Het college vindt dan ook dat de horecaondernemers in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het naleven van de diverse regels waar zij zich aan dienen te houden. Naast dat het college handhavend zal optreden bij overtredingen door ondernemers, wil het college ook een convenant sluiten met de horecaondernemers.

 

6.2 “Convenant” met horecaondernemers (en omwonenden)

Het convenant komt niet in de plaats van het handhavingsbeleid van de gemeente of in plaats van de vergunningvoorschriften van de gemeente, maar is een aanvulling hierop. Daarbij moet gedacht worden aan afspraken over het informeren door ondernemers van omwonenden bij evenementen of aanvragen van nieuwe vergunningen. Maar ook hoe er wordt gehandeld als de sluitingstijd van het terras en de horecagelegenheid nadert.

De handhavingsstrategie en sanctiebeleid van het college zullen ook deel uitmaken van het convenant. Het convenant wordt opgesteld ten behoeve van de nieuwe terrassen én de bestaande terrassen.

 

6.3 Jaarlijkse evaluatiemoment

Uit de informatieavond in februari werd door diverse bewoners de wens uitgesproken voor een jaarlijks evaluatiemoment. Het college neemt deze wens over om de leefbaarheid in de binnenstad te evalueren. Het college gaat jaarlijks in gesprek met horeca en omwonenden over de gang van zaken in het afgesloten seizoen. De eerste evaluatie zal niet eerder plaatsvinden dan na één volledig seizoen. De eerste evaluatie vindt dan ook plaats na de herfstvakantie van 2020.

Bij de evaluatie wordt het terrassenbeleid, in samenhang met het convenant betrokken. De handhaving van deze regels is ook een belangrijk aspect bij deze evaluatie.

Nu de eerste evaluatie van het terrassenbeleid zal plaatshebben in het laatste kwartaal van 2020 lijkt het logisch een aanpassing in het bestemmingsplan stedelijk gebied te laten samengaan met de nieuwe omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Weesp,15 oktober 2019

College van burgemeester en wethouders


1

Art. 35 onder e: (…) kan het bevoegd gezag met een omgevingsvergunning afwijken van de desbetreffende regels van het plan voor: het toevoegen van de aanduiding 'terras' mits geen onevenredige verstoring plaatsvindt van het woon- en leefklimaat