Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp houdende het reglement gecombineerde aanslag en automatische incasso 2020 van de Gemeente Weesp (Reglement gecombineerde aanslag en automatische incasso Weesp 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp houdende het reglement gecombineerde aanslag en automatische incasso 2020 van de Gemeente Weesp (Reglement gecombineerde aanslag en automatische incasso Weesp 2020)
CiteertitelReglement gecombineerde aanslag en automatische incasso Weesp 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Invorderingswet 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-319073

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp houdende het reglement gecombineerde aanslag en automatische incasso 2020 van de Gemeente Weesp (Reglement gecombineerde aanslag en automatische incasso Weesp 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van Weesp,

 

Gelet op het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet 1990, de belastingverordeningen van de gemeente Weesp en de leidraad invordering Weesp 2020,

besluit de volgende regeling vast te stellen:

 

Reglement gecombineerde aanslag en automatische incasso Weesp 2020

 

Hoofdstuk I. Reglement gecombineerde aanslag

Artikel 1 Begripsbepaling gecombineerde aanslag

Een gecombineerde aanslag is een in art 239 Gemeentewet toegestane vorm van heffen, waarbij een verzameling van aanslagen van verschillende heffingen voor dezelfde belastingplichtige op een (gecombineerd) aanslagbiljet wordt verenigd. De gecombineerde aanslag heeft ėėn aanslagnummer. De verordeningen van de diverse op de aanslag voorkomende belastingen zijn van toepassing.

Artikel 2 Welke belastingmiddelen op gecombineerde aanslag

Op het gecombineerde aanslagbiljet kunnen de volgende gemeentelijke belastingmiddelen worden samengevoegd: onroerendezaakbelastingen (gebruikersbelasting niet-woningen en eigenarenbelasting woningen en niet-woningen), roerende ruimtenbelastingen (gebruikersbelasting bedrijfsruimten en eigenarenbelasting woon- en bedrijfsruimten) de rioolheffingen (eigenarenheffing en gebruikersheffing), de afvalstoffenheffing en de Reclamebelasting. Volgens wettelijk voorschrift staat vanaf 2005 eveneens de WOZ-waarde op de gecombineerde aanslag vermeld.

Artikel 3 Meerdere belastingobjecten op gecombineerde aanslag

Voor zover de belastingplichtige eigenaar of gebruiker is van meerdere belastingobjecten, worden in de regel de aanslagen met betrekking tot alle objecten op het gecombineerde aanslagbiljet geplaatst.

Artikel 4 Geen keuze van belastingplichtige voor gecombineerde aanslag

De belastingplichtige heeft niet de keuze of hij al dan niet met een gecombineerd aanslagbiljet in de heffing wordt betrokken, anderzijds kan het in het uitzonderlijke geval voorkomen dat een belastingplichtige, een of meerdere afzonderlijke aanslagbiljetten, al dan niet in combinatie met een (gedeeltelijk) gecombineerde aanslag ontvangt.

Artikel 5 Tijdstip uitbrengen gecombineerde aanslag

De gecombineerde aanslag wordt door de Dienst Belastingen Amsterdam uitgebracht, zoveel mogelijk in het begin van het belastingjaar. In een klein aantal gevallen wordt de gecombineerde aanslag later in het jaar uitgebracht.

Artikel 6 Betaaltermijnen

De gecombineerde aanslag kent twee betaaltermijnen van telkens een maand. Die termijnen komen overeen met de in de desbetreffende verordeningen bepaalde betaaltermijnen. Alleen als met betrekking tot de gecombineerde aanslag tijdig een machtiging tot automatische incasso wordt afgegeven, wordt daarvan afgeweken en zijn acht betaaltermijnen van telkens een maand, van kracht. De invorderingsrente gaat ook in het laatste geval lopen na de laatste betaaltermijn.

Artikel 7 Bezwaar en uitstel van betaling

Een bezwaarschrift met betrekking tot een gecombineerde aanslag kan zowel tegen alle, als een of meerdere aanslagen van het gecombineerde aanslagbiljet (alsmede tegen de WOZ-beschikking) gericht zijn. De Dienst Belastingen Amsterdam schort, ten aanzien van de belastingplichtige die particulier is, de betalingsplicht ten aanzien van het bestreden deel van de aanslag spontaan op. Het niet bestreden gedeelte van de gecombineerde aanslag moet betaald worden en automatische incasso vindt – voor zover van toepassing – ten aanzien van het niet bestreden en verschuldigde gedeelte doorgang. In dat geval is m.b.t. de hoogte van de te incasseren termijnen art. II 9 van toepassing. De belastingplichtige die ondernemer is en na bezwaar uitstel van betaling wenst, moet daar schriftelijk om verzoeken. Op het bezwaarschrift volgt, indien mogelijk ėėn uitspraak.

Hoofdstuk II. Reglement automatische incasso

Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen:

 • a.

  machtiging: machtiging tot automatische incasso afgegeven aan de Dienst Belastingen van de Gemeente Amsterdam;

 • b.

  rekening: de bank- of girorekening van degene die machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven;

 • c.

  verzoeker: degene die de Dienst Belastingen toestemming geeft van zijn of haar rekening de belastingschuld af te schrijven;

 • d.

  belastingschuld: schuld vanwege lokale heffingen aan de Dienst Belastingen.

 • e.

  betalingsregeling: uitstel van betaling (ingevolge art 25 Invorderingswet 1990) aan een particuliere belastingschuldige waarbij is bepaald dat de belastingschuld in vastgelegde termijnen moet worden voldaan.

Aanvang automatische incasso

Artikel 2 Toestemming automatische incasso

Aan de Dienst Belastingen kan toestemming worden gegeven om bij automatische incasso de belastingschuld automatisch van de rekening af te schrijven, dat kan met betrekking tot de betaling van een gecombineerde aanslag en met betrekking tot een betalingsregeling, waarbij de ontvanger in de regel het afgeven van een machtiging tot automatische incasso als voorwaarde aan het verlenen van de betalingsregeling zal stellen.

Artikel 3 Machtigingskaart ten behoeve van automatische incasso

De machtiging tot automatische incasso kan alleen schriftelijk door middel van het inzenden van een machtigingskaart, waarvan het model door de Dienst Belastingen is bepaald, worden verleend. De verzoeker stuurt daartoe de ingevulde machtigingskaart voor de op de kaart aangegeven datum terug.

Artikel 4 Wijziging rekeningnummer

De verzoeker vult op de machtigingskaart het rekeningnummer in. Als dat rekeningnummer later wijzigt, deelt verzoeker dat zo spoedig mogelijk schriftelijk mede aan de Dienst Belastingen, zodat de automatische incasso via de nieuwe rekening kan doorlopen.

Artikel 5 Elektronische archivering machtiging

De machtigingskaart geeft aan waarvoor automatisch geïncasseerd mag worden. Ingevulde kaarten worden door de Dienst Belastingen elektronisch gearchiveerd.

Artikel 6 Duur machtiging

De afgegeven machtiging voor de gecombineerde aanslag blijft tot wederopzegging gelden. De automatische incasso voor een betalingsregeling loopt zo lang de regeling loopt en een machtiging daartoe wordt voor elke betalingsregeling apart afgegeven.

Artikel 7 Zorgen voor saldo op rekening

Voorwaarde voor een goed verloop van automatische incasso is dat verzoeker zorgt voor voldoende saldo op de rekening, zodat de maandelijkse afschrijving van de rekening mogelijk is.

 

Termijnen en termijnbedragen

Artikel 8 Betaaltermijnen

Automatische incasso voor een gecombineerde aanslag loopt over 8 maandelijkse termijnen. Telkens zal 1/8 deel van het aanslagbedrag van de rekening worden afgeschreven. Bij een betalingsregeling wordt het aantal termijnen en de hoogte daarvan in de beschikking betalingsregeling bepaald. Het termijnbedrag wordt in de laatste week van elke maand van de rekening afgeschreven; de eerste keer een maand na de dagtekening van de gecombineerde aanslag of na de beschikking betalingsregeling. Het termijnbedrag wordt afgerond op eurocenten.

Artikel 9 Afwijkend termijnbedrag

In afwijking van art. 8 bedraagt het termijnbedrag meer dan wel minder dan 1/8 deel van de gecombineerde aanslag, te weten:

 • a.

  als verzoeker een termijnbedrag laat terugboeken;

 • b.

  als een termijn niet kon worden geïncasseerd;

 • c.

  als verzoeker een bezwaarschrift indient en een deel van de aanslag bestrijdt;

 • d.

  als binnen de periode van de 8 betaaltermijnen het bezwaarschrift tegen een deel van de gecombineerde aanslag geheel of gedeeltelijk ongegrond wordt verklaard en de eerder bedoelde opschorting van de belastingschuld vervalt;

 • e.

  als verzoeker de machtiging pas afgeeft nadat de gecombineerde aanslag werd uitgebracht.

 • f.

  In alle gevallen wordt geautomatiseerd de restschuld verdeeld over de resterende termijnen.

 • g.

  Deze regels zijn ook van toepassing bij automatische incasso bij een betalingsregeling.

Onderbreken en beëindigen automatische incasso

Artikel 10 Automatische incasso onderbreken of beëindigen

De verzoeker kan de automatische incasso tijdelijk onderbreken of beëindigen door hiertoe opdracht te geven aan diens bank.

Artikel 11 Vervallen machtiging

De Dienst Belastingen beëindigt - met inachtneming van art. II 12 en 13 de automatische incasso voor de gecombineerde aanslag en voor de betalingsregeling als verzoeker niet aan de voorwaarde voldoet, dat afschrijving van de rekening mogelijk moet zijn. De machtiging komt dan te vervallen.

Artikel 12 Onderbreken automatische incasso bij eerste keer onvoldoende saldo

Bij de eerste melding van bank of giro aan de Dienst Belastingen dat er onvoldoende saldo op de rekening staat, stuurt de Dienst Belastingen schriftelijk bericht aan belastingschuldige, met het verzoek het saldo op de rekening aan te vullen en de mededeling dat de Dienst Belastingen bij de eerstvolgende betaaltermijn, dus na een maand, het incasseren voortzet. De incassering wordt in dit geval onderbroken, maar nog niet beëindigd. Met betrekking tot de hoogte van de dan te incasseren termijnen is art. II 9 van toepassing.

Artikel 13 Beëindiging automatische incasso bij twee keer onvoldoende saldo

De automatische incasso wordt door de Dienst Belastingen beëindigd als er voor de tweede keer van het bank- of girokantoor de melding komt dat er onvoldoende saldo op de rekening staat. Aan de verzoeker wordt de beëindiging schriftelijk medegedeeld, waarbij hij gewezen wordt op het hierna bepaalde.

 

Gevolgen van beëindigen automatische incasso

Artikel 14 Verschuldigdheid restant bij beëindigen automatische incasso

Als de automatische incasso, door de verzoeker of door de Dienst Belastingen wordt beëindigd, vervallen de resterende incassotermijnen. Belastingschuldige valt dan met betrekking tot de gecombineerde aanslag terug naar de in de verordening bedoelde twee betaaltermijnen van elk een maand. De (resterende) belastingschuld moet uiterlijk aan het einde van de tweede betaaltermijn worden voldaan. Als bij de beëindiging van de automatische incasso de tweede betaaltermijn is verstreken, is het restant van de belastingschuld, vanaf het tijdstip van de beëindiging in zijn geheel verschuldigd. In dit verband geldt voor een betalingsregeling dat de regeling vervalt en de belastingschuld in ene betaald moet worden. De regeling omtrent de invorderingsrente is van toepassing.

Artikel 15 Invorderingsrente

In geval van beëindiging van de automatische incasso bij de gecombineerde aanslag is over het restant van de belastingschuld, vanaf de dag na de tweede betaaltermijn, zoals bedoeld in de verordening, invorderingsrente verschuldigd. De door belastingschuldige ontvangen rentebeschikking is een voor bezwaar vatbare beschikking.

Artikel 16 Aanmaning

Bij het uitblijven van betaling volgt, afhankelijk van de stand van de invordering, na een kosteloze herinnering een aanmaning. Daarna en daarnaast kan de ontvanger andere invorderingsbeslissingen nemen.

 

Na afhandeling bezwaarschrift

Artikel 17 Betalingstermijnen na afhandelen bezwaar

Wordt een bezwaarschrift binnen de periode van de 8 betaaltermijnen afgehandeld, dan verandert daarna (afhankelijk van de uitkomst van bezwaar) het termijnbedrag voor de resterende termijnen, zoals bedoeld in art. II 9. Als na afhandeling van het bezwaar alle 8 betaaltermijnen verstreken zijn, is het resterende aanslagbedrag ineens verschuldigd. In voorkomende gevallen kan de ontvanger op verzoek nadere invorderingsbeslissingen nemen. Na de 8e termijn is over een openstaande belastingschuld invorderingsrente verschuldigd. Het op enig moment te veel betaalde wordt, inclusief invorderingsrente terugbetaald of verrekend met andere openstaande belastingschulden.

 

Invorderingsmaatregelen

Artikel 18 Dwanginvordering gecombineerde aanslag

Met betrekking tot de dwanginvordering van een gecombineerde aanslag zijn alle reguliere handelingen en documenten van toepassing. De gecombineerde aanslag verschijnt als zodanig op aanmaning, kosteloze herinnering en dwangbevel, zonder dat daarbij de afzonderlijke aanslagen benoemd worden.

Artikel 19 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 20 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Reglement gecombineerde aanslag en automatische incasso Weesp 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 december 2019.

B.J. vanBochove

burgemeester, wnd.

A.M.Roos

gemeentesecretaris