Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp houdende regels over beleid pro forma-bezwaarschriften Weesp 2020 (Beleid pro forma-bezwaarschriften Weesp 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp houdende regels over beleid pro forma-bezwaarschriften Weesp 2020 (Beleid pro forma-bezwaarschriften Weesp 2020)
CiteertitelBeleid pro forma-bezwaarschriften Weesp 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 22j van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 6. artikel 25 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 7. artikel 26, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-319078

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp houdende regels over beleid pro forma-bezwaarschriften Weesp 2020 (Beleid pro forma-bezwaarschriften Weesp 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van Weesp,

 

gelet op de artikelen 6:5, 6:6, 7:1 en 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 22j, 25 en 26, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen,

besluit de volgende regeling vast te stellen:

 

Beleid pro forma-bezwaarschriften Weesp 2020

Artikel 1 Reikwijdte en definities

 • 1.

  Deze beleidsregels zijn van toepassing op bezwaarschriften die gericht zijn tegen:

  • a.

   voor bezwaar vatbare beschikkingen, genomen ingevolge enig artikel van hoofdstuk IV van de wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ);

  • b.

   voor bezwaar vatbare beschikkingen, genomen op grond van op de voet van artikel 216 van de Gemeentewet vastgestelde belastingverordeningen.

 • 2.

  Dit beleid is van toepassing op alle gevallen waarin met betrekking tot de onroerendezaakbelastingen, roerende ruimtenbelastingen, de rioolheffing, de precariobelasting, de afvalstoffenheffing, de scheepvaartrechten, de lijkbezorgingsrechten, de marktgelden en de reclamebelasting een bezwaarschrift kan worden ingediend.

 • 3.

  Voor de toepassing van deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a.

   pro forma-bezwaarschrift: een bezwaarschrift waarin geen gronden voor het bezwaar worden aangegeven;

  • b.

   onvoldoende gemotiveerd bezwaarschrift: een bezwaarschrift waarin onvoldoende wordt aangegeven wat de reden van het bezwaar is of waarin de reden van het bezwaar onvoldoende wordt toegelicht.

Artikel 2 Pro forma-bezwaarschrift

 • 1.

  Bij ontvangst van een pro forma-bezwaarschrift wordt bezwaarde in de gelegenheid gesteld om het bezwaar alsnog te motiveren.

 • 2.

  Door middel van de ontvangstbevestiging wordt bezwaarde op de hoogte gesteld van de mogelijkheid tot motivering van het pro forma-bezwaarschrift.

 • 3.

  De termijn voor motivering bedraagt 6 weken vanaf de dagtekening van de ontvangstbevestiging van het pro forma-bezwaarschrift.

 • 4.

  Wanneer bezwaarde zijn pro forma-bezwaarschrift niet binnen deze termijn motiveert, wordt de termijn eenmaal met 14 dagen verlengd.

 • 5.

  Bezwaarde wordt via een brief in kennis gesteld van de termijnverlenging. Hierin wordt tevens aangegeven dat bij uitblijven van de motivering of bij niet tijdige motivering niet-ontvankelijkverklaring volgt.

 • 6.

  De termijnverlenging van 14 dagen vangt aan op het moment van dagtekening van de brief, zoals bedoeld in lid 5.

 • 7.

  Indien bezwaarde zijn bezwaarschrift ook niet binnen de verlengde termijn van 14 dagen motiveert, volgt, onverminderd hetgeen wordt bepaald in artikel 3, niet-ontvankelijkverklaring.

Artikel 3 Uitstel van motivering bij een pro forma-bezwaarschrift

 • 1.

  Indien bezwaarde tijdens de motiveringstermijn verzoekt om verder uitstel van motivering van het pro forma-bezwaarschrift wordt per individueel geval bekeken of verder uitstel noodzakelijk is.

 • 2.

  Wanneer er geen verder uitstel wordt verleend, wordt de bezwaarde hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

 • 3.

  Bezwaarde wordt schriftelijk in kennis gesteld van de uitstelverlening en de termijn waarvoor het uitstel wordt verleend. Hierbij wordt eveneens medegedeeld dat in geval van niet-motivering of niet tijdig motiveren niet-ontvankelijkverklaring zal volgen.

 • 4.

  De termijnverlenging vangt aan op het moment van dagtekening van de brief, zoals bedoeld in lid 3.

Artikel 4 Onvoldoende gemotiveerd bezwaarschrift

 • 1.

  Indien een bezwaarschrift onvoldoende is gemotiveerd wordt bezwaarde in de gelegenheid gesteld om het bezwaar aan te vullen.

 • 2.

  Bezwaarde wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de mogelijkheid tot aanvulling van zijn bezwaarschrift.

 • 3.

  De termijn voor aanvulling bedraagt 6 weken vanaf de dagtekening van de brief waarin om aanvulling van het onvoldoende gemotiveerde bezwaarschrift werd verzocht.

 • 4.

  Wanneer bezwaarde de gronden van zijn bezwaarschrift niet binnen deze termijn aanvult, wordt de termijn eenmaal met 14 dagen verlengd.

 • 5.

  De termijnverlenging van 14 dagen vangt aan op het moment van dagtekening van de brief, zoals bedoeld in lid 6.

 • 6.

  Bezwaarde wordt via een brief in kennis gesteld van de termijnverlenging. In deze brief wordt tevens aangegeven wat de gevolgen kunnen zijn wanneer er binnen de termijn geen aanvulling volgt.

 • 7.

  Indien bezwaarde zijn bezwaarschrift ook niet binnen de verlengde termijn van 14 dagen motiveert, wordt het bezwaar inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de beschikbare gegevens.

 • 8.

  De voorgaande leden gelden niet indien de bezwaarde het bezwaarschrift voldoende toelicht tijdens het horen als bedoel in artikel 7:2 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 25, leden 4 en 5 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Artikel 5 Uitstel van motivering bij een onvoldoende gemotiveerd bezwaarschrift

 • 1.

  Indien bezwaarde tijdens de motiveringstermijn verzoekt om verder uitstel van motivering van het onvoldoende gemotiveerde bezwaarschrift wordt per individueel geval bekeken of verder uitstel noodzakelijk is.

 • 2.

  Wanneer er geen verder uitstel wordt verleend, wordt de bezwaarde hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

 • 3.

  Bezwaarde wordt schriftelijk in kennis gesteld van de uitstelverlening en de termijn waarvoor het uitstel wordt verleend. Hierbij wordt eveneens medegedeeld wat de gevolgen kunnen zijn, indien er geen aanvulling of niet tijdig een aanvulling volgt.

 • 4.

  De termijnverlenging vangt aan op het moment van dagtekening van de brief, zoals bedoeld in lid 3.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als Beleid pro forma-bezwaarschriften Weesp 2020.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 december 2019.

B.J. vanBochove

burgemeester, wnd.

A.M.Roos

gemeentesecretaris

Toelichting

1. Pro forma-bezwaarschriften

Ingevolge artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht dient een bezwaarschrift onder andere een motivering te bevatten. In de praktijk blijken bezwaarschriften niet altijd aan deze eis te voldoen. Soms is het enige dat belastingplichtigen melden, het feit dat zij bezwaar indienen.

Reeds bij de ontvangst van het bezwaarschrift wordt geconstateerd dat in het bezwaarschrift geen motivering wordt gegeven. Een dergelijk niet-gemotiveerd bezwaarschrift wordt in de praktijk ook wel een pro forma-bezwaarschrift genoemd. Veelal wordt door de bezwaarde in zijn of haar bezwaarschrift aangegeven dat er sprake is van een pro forma-bezwaarschrift. Zonder nadere motivering is het onmogelijk om het bezwaarschrift af te handelen.

 

De Algemene wet bestuursrecht biedt in artikel 6:6 de mogelijkheid een pro forma-bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Het gevolg hiervan zou zijn dat een bezwaarde zijn geschil niet meer inhoudelijk aan de rechter kan voorleggen.

Voordat echter daadwerkelijk tot niet-ontvankelijkverklaring kan worden overgaan, moet bezwaarde in de gelegenheid gesteld worden om zijn bezwaarschrift alsnog te motiveren.

De Algemene wet bestuursrecht noemt zelf geen termijnen voor motivering. De Memorie van Toelichting bij de Algemene wet bestuursrecht spreekt alleen van ‘een redelijke termijn’. Enerzijds dient de indiener een reële mogelijkheid tot herstel te hebben. Anderzijds dient daardoor, gelet op andere belangen, de procedure niet nodeloos vertraagd te worden. Hierop gelet is gekozen voor een algemene motiveringstermijn van 6 weken met een eventuele verlenging van 14 dagen.

Maakt bezwaarde geen gebruik van de mogelijkheid om zijn bezwaar alsnog te motiveren, dan wordt bezwaarde niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar.

2. Onvoldoende gemotiveerde bezwaarschriften

Soms worden bezwaarschriften ingediend waarin belastingplichtigen volstrekt onvoldoende aangeven wat de reden van hun bezwaar is of er wordt wel een motivering gegeven, maar deze wordt niet voldoende toegelicht. Tijdens de behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat het voor een nauwkeurige en correcte afhandeling van het bezwaarschrift absoluut noodzakelijk is om verdere informatie van de bezwaarde te verkrijgen.

Zonder verdere informatie kan het bezwaarschrift niet goed beoordeeld worden, hetgeen het nemen van een juiste beslissing bemoeilijkt. Het zondermeer afwijzen van een dergelijk bezwaar leidt tot onnodige beroepsprocedures. Om dit te voorkomen, is het van belang dat wij bezwaarden vragen hun bezwaarschrift aan te vullen.

 

Overigens wordt vrij snel aangenomen dat een bezwaar voldoende is gemotiveerd. Omwille van de eenduidigheid zijn de termijnen voor aanvulling gelijk aan de termijnen voor motivering van een pro forma-bezwaar.

Indien er uiteindelijk geen aanvulling volgt, wordt het bezwaarschrift afgehandeld aan de hand van de beschikbare gegevens.

3. Onderscheid pro forma-bezwaarschriften en onvoldoende gemotiveerde bezwaarschriften

Aangezien er in de behandeling en de consequenties van pro forma-bezwaarschriften en onvoldoende gemotiveerde bezwaarschriften belangrijke verschillen bestaan is het van belang, dat het onderscheid tussen beide categorieën van bezwaarschriften duidelijk is.

Het verschil tussen pro forma-bezwaarschriften en onvoldoende gemotiveerde bezwaarschriften bestaat met name hierin dat de eerste categorie totaal geen motivering bevat. De tweede categorie bevat wel een motivering, maar deze is onvoldoende of bevat onduidelijkheden.

Bij pro forma-bezwaarschriften is het dan ook bij ontvangst meteen duidelijk dat een motivering ontbreekt en wordt er tegelijk met de ontvangstbevestiging om een nadere motivering verzocht. Bij onvoldoende gemotiveerde bezwaarschriften wordt pas bij de behandeling van het bezwaarschrift duidelijk dat er iets aan de motivering schort en wordt de bezwaarde derhalve pas later verzocht om zijn bezwaar nader te motiveren.

4. Uitstel van motivering c.q. aanvulling

Soms is het voor bezwaarde niet mogelijk om zijn bezwaar binnen de algemene motiveringstermijn te motiveren of aan te vullen, bijvoorbeeld omdat hij afhankelijk is van medewerking en informatie van andere instanties. Het is dan mogelijk om verder uitstel van motivering te vragen. Per geval wordt dan vervolgens beoordeeld of uitstel inderdaad noodzakelijk is. De lengte van het uitstel wordt per geval bepaald.

5. Fasering reikwijdte beleidsregel

In verband met de uitvoeringstechnische consequenties zal deze beleidsregel alleen gelden voor de gemeentelijke belastingen en rechten, die door de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam worden uitgevoerd voor de gemeente Weesp. In een latere fase kan dit nieuwe beleid ook op de resterende heffingen, waarvan de uitvoering bij andere diensten ligt, van toepassing worden.

6. Inwerkingtreding/overgangsbepaling

Als ingangsdatum voor het beleid ten aanzien van pro forma-bezwaarschriften en onvoldoende gemotiveerde bezwaarschriften is 1 januari 2020 gekozen.

7. Citeertitel

Indien naar dit besluit wordt verwezen dan kan men verwijzen naar het Beleid pro-forma bezwaarschriften Weesp 2020.