Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Nadere subsidieregels Sport en Bewegen Weesp 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere subsidieregels Sport en Bewegen Weesp 2019
CiteertitelNadere subsidieregels Sport en Bewegen Weesp 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-202001-01-2020Nieuwe regeling

30-09-2019

gmb-2020-32811

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere subsidieregels Sport en Bewegen Weesp 2019

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder

 • a.

  College: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp

 • b.

  Sportaanbieder: rechtspersoon die sport- en beweegactiviteiten dan wel een sportevenement aanbiedt in Weesp

 • c.

  Sporten: sport- en beweegactiviteiten die in de vrije tijd worden beoefend

 • d.

  Structurele sportdeelname: minstens een keer per week sporten of bewegen.

 • e.

  Sport- en beweegactiviteiten: lokaal georganiseerde activiteiten waar actief kan worden bewogen door bewoners

 • f.

  Sportevenementen: Specifieke sportgerelateerde en georganiseerde gebeurtenissen van beperkte duur, gericht op bewegen, met een eenmalig of terugkerend lokaal karakter, die publiek toegankelijk zijn.

 • g.

  Sportbeleidsplan: het geldende sportbeleidsplan dat is vastgesteld door de gemeenteraad.

 • h.

  Inwoners met een beperking: Weespers met een lichamelijke of verstandelijke, beperking.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene subsidieverordening

De geldende algemene subsidieverordening is van toepassing, tenzij daarvan in de regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel subsidieregeling

Deze subsidieregeling beoogt inwoners van Weesp kennis te laten maken met en deel te laten nemen aan sport- en beweegactiviteiten met als doel hen te interesseren voor structurele deelname aan sport- en beweegactiviteiten. Een positief en veilig sportklimaat is daarbij van belang. De subsidieregeling draagt bij aan het realiseren van het doel van het sportbeleidsplan om zoveel mogelijk Weespers in beweging te brengen. Het gaat met name om inwoners voor wie sporten en bewegen minder vanzelfsprekend is, zoals inwoners met een beperking of ouderen.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten en subsidiabele kosten

 • 1.

  Het college kan jaarlijks een eenmalige subsidie verlenen ten behoeve van lokale sport- en beweegactiviteiten of sport- en beweegevenementen die in lijn zijn met het sportbeleidsplan.

 • 2.

  In aanmerking voor subsidie komen de kosten die het opzetten van sport- en beweegactiviteiten en sport- en beweegevenementen met zich brengen op het gebied van instructie, materiaalkosten, organisatiekosten, veiligheid en locatiekosten.

 • 3.

  Het college kan echter besluiten een subsidie niet opnieuw toe te kennen als zij van mening is dat de activiteit plaats kan vinden met andere financiële middelen dan een gemeentelijke subsidie.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  De raad stelt jaarlijks het bedrag dat als subsidie in de door de gemeenteraad vastgestelde begroting is opgenomen vast als subsidieplafond.

 • 2.

  Het college kan binnen het subsidieplafond onderscheid maken naar soort activiteiten.

 • 3.

  Het college kan ervoor kiezen om jaarlijks een maximaal te verlenen bedrag per aanvraag vast te stellen.

Artikel 6 De subsidieaanvraag

 • 1.

  Bij de beoordeling van een aanvraag wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

  • a.

   De aanvraag is gericht op sporten en bewegen in Weesp

  • b.

   De activiteit past bij de beleidsuitgangspunten zoals vastgelegd in het sportbeleidsplan.

  • c.

   De activiteit waarborgt voldoende kwaliteit en is goed doordacht.

  • d.

   De activiteit is van toegevoegde waarde op het al bestaande sport- en beweegaanbod in Weesp.

 • 2.

  Bij de subsidieaanvraag dienen de gegevens en stukken overlegd te worden zoals staat omschreven in de geldende algemene subsidieverordening en op het aanvraagformulier.

 • 3.

  Als de aanvrager voor dezelfde activiteiten bij een of meerdere andere organisaties een bijdrage heeft gevraagd, doet hij daarvan mededeling bij de subsidieaanvraag en voegt de betreffende documenten toe.

 • 4.

  De subsidieaanvrager dient gebruik te maken van het door het college vastgestelde aanvraagformulier voor sport en bewegen.

 • 5.

  De subsidieaanvraag kan het hele jaar door worden ingediend.

 • 6.

  Na ontvangst van uw aanvraag, ontvangt de aanvrager binnen 8 weken een reactie.

Artikel 7 De subsidieaanvrager

 • 1.

  Subsidie kan alleen worden aangevraagd en verleend aan een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie (rechtspersoon) die de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd, zelf uitvoert.

 • 2.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders, in afwijking van 7.1 subsidie verlenen aan organisaties zonder volledige rechtspersoonlijkheid of aan natuurlijke personen.

Artikel 8 Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden van de geldende algemene subsidieverordening, kan het college geheel of gedeeltelijk weigeren een subsidie te verlenen als:

 • a.

  de activiteiten naar het oordeel van het college niet of onvoldoende bijdragen aan het doel van deze regeling;

 • b.

  de activiteiten naar het oordeel van het college niet passen binnen de subsidiabele activiteiten en kosten die in deze regeling worden omschreven;

 • c.

  niet wordt voldaan aan de in artikel 6 opgenomen criteria om voor subsidie in aanmerking te komen;

 • d.

  de aanvrager naar het oordeel van het college niet of onvoldoende beschikt over verbinding met Weesp, en over onvoldoende kennis en sensitiviteit met betrekking tot de verhoudingen en omstandigheden in Weesp;

 • e.

  de aanvrager naar het oordeel van het college niet of onvoldoende in staat lijkt de beoogde resultaten te concretiseren;

 • f.

  naar het oordeel van het college sprake is van een ontoereikende verhouding tussen prijs en kwaliteit van de te organiseren activiteiten;

 • g.

  sprake is van een activiteit waarin al op andere wijze wordt voorzien of waarvoor financiering op grond van een andere regeling is voorgeschreven of mogelijk is;

 • h.

  de activiteiten al hebben plaatsgevonden.

Artikel 9 Aanvullende verplichtingen

Naast de verplichtingen op grond van de geldende algemene subsidieverordening, worden aan de subsidie de volgende verplichtingen verbonden.

 • a.

  Personen verantwoordelijk voor uitvoering van activiteiten voor minderjarigen dienen in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze dienen bij de subsidieaanvraag gevoegd te worden.

 • b.

  De organisatie geeft informatie over de activiteit ten behoeve van communicatiemiddelen van de gemeente Weesp, zoals de gemeentepagina en sociale media.

 • c.

  Bij elke sport- en beweegactiviteit is iemand aanwezig die in het bezit is van een geldig EHBO-diploma en is iemand aanwezig die een reanimatiecursus inclusief AED-gebruik succesvol heeft afgerond.

 • d.

  Subsidieaanvrager geeft toestemming dat de activiteit via de gemeentelijke communicatiekanalen bekend wordt gemaakt.

Artikel 10 Overgangsbepaling

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Op aanvragen die worden ingediend voor de inwerkingtreding van de Nadere Subsidieregels Sport en Bewegen Weesp 2019, zijn de bepalingen van de geldende algemene subsidieverordening en vigerend beleid van toepassing.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere subsidieregels Sport en Bewegen Weesp 2019

Aanvraagformulier subsidie Sport en Bewegen

 

De aanvraag voor een incidentele subsidie Sport en beweging bestaat uit 3 onderdelen die zijn opgenomen in dit document:

 • -

  Het aanvraagformulier

 • -

  Bijlage 1 Activiteitenplan

 • -

  Bijlage 2 Begroting van het project

Daarnaast dient voor personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van activiteiten met minderjarigen, een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de subsidie-aanvraag gevoegd te worden (Subsidieregeling Sportstimulering Weesp artikel 8b)

 

Subsidie kan alleen worden aangevraagd en verleend aan een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie (rechtspersoon) die de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd, zelf uitvoert.

 

Stuur het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de twee bijlagen en eventueel de VOG naar:

Gemeente Weesp

Burgemeester en wethouders

Postbus 5099

1380 GB Weesp

Toelichting

Het indienen van een aanvraag moet schriftelijk gebeuren en kan niet per e-mail (een originele handtekening is nodig). Onvolledig ingevulde en niet ondertekende formulieren, net als formulieren waarbij de benodigde bijlagen ontbreken, worden niet in behandeling genomen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 

Incidentele subsidie

Subsidie voor activiteiten die jaarlijks opnieuw aangevraagd moet worden.

Aanvraag tot subsidieverlening

Voor subsidieverlening hebben wij de volgende gegevens nodig:

- werk- / activiteitenplan;

- begroting.

- de balans van het voorgaande jaar

Eerste subsidieaanvraag

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Dan hebben wij ook de volgende gegevens nodig:

- overzicht samenstelling bestuur;

- oprichtingsakte en huishoudelijk reglement.

Wijzigingen doorgeven

 

Zijn er het afgelopen jaar dingen veranderd? Dan bent u verplicht dat in de aanvraag te vermelden.

Indiening aanvraag

Termijn indiening aanvraag

Een incidentele subsidie moet minimaal 8 weken voor aanvang van de gesubsidieerde activiteiten worden aangevraagd.

Adressering aanvraag

Gemeente Weesp

Burgemeester en wethouders

Postbus 5099

1380 GB Weesp

Beoordeling subsidieverzoek

Uw subsidieverzoek wordt beoordeeld aan de hand van de Algemene Subsidieverordening Weesp 2010 en de Subsidieregeling Sport en Beweging 2019. U kunt beide verordeningen downloaden via www.weesp.nl onder Dienstverlening > Sport en beweging> Subsidie.

Bijlage 1: Activiteitenplan en planning

Activiteitenplan

U stuurt een activiteitenplan op, waarin minimaal de volgende informatie is weergegeven. In plaats van dit overzicht kunt u ook uw eigen activiteitenplan opsturen, waarin tenminste onderstaande informatie moet staan.

 

Naam project

 

Omschrijving activiteit(en):

wat gaat u doen?

 

Omschrijving activiteit(en): waar u subsidie voor wilt ontvangen.

 

(U kunt ook verwijzen naar een bijgevoegd programmaboekje)

 

 

 

 

Datum (en tijd) activiteit(en):

 

 

Locatie activiteit(en):

 

 

 

 

 

Doelgroep(en):

 

 

 

 

 

Promotie: hoe gaat u de doelgroep van uw project benaderen?

 

 

 

 

 

Aantal deelnemers/leden: (woonachtig in Weesp)

 

 

 

 

Wordt er samengewerkt met andere organisaties?

Zo ja, welke?

 

Planning

Welke stappen heeft u nodig om de activiteit voor te bereiden en uit te voeren en wanneer dient de voorbereiding en uitvoering klaar te zijn?

 

Stap

Datum

Activiteit

Betrokkenen

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

Enz.

 

 

 

Bijlage 2: Begroting van het project

 

U dient een begroting in voor alle kosten en opbrengsten van de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd. In plaats van onderstaand schema mag u ook uw eigen begroting als bijlage toevoegen.

 

Begroting:

Kosten

Begroting

Opbrengsten

Begroting

1. Personeelskosten

 

1. Contributies en bijdragen

 

 

 

2. Huisvestingskosten

 

2. Entree-/ cursusgelden

 

 

 

3. Inventaris en apparatuur

 

3. Opbrengst acties

 

 

 

4. Organisatiekosten

 

4. Subsidie gemeente Weesp

 

 

 

5. Activiteitenkosten

 

5. Subsidie andere bestuursorganen*

 

 

 

6. Overige uitgaven

 

6. Overige inkomsten

 

 

 

Totaal lasten:

Totaal baten:

 

* Werk uit in onderstaande tabel

€.............................. aangevraagd bij (bestuurs)orgaan:.........................................................

€.............................. aangevraagd bij (bestuurs)orgaan:.........................................................

€.............................. aangevraagd bij (bestuurs)orgaan:.........................................................

Algemene toelichting

 

Weesp heeft een levendig sport- en beweegklimaat. Toch zijn er nog veel Weespers die te weinig sporten en bewegen en extra aandacht nodig hebben. Deze groep wordt gestimuleerd door sport en bewegen in de leefsfeer te brengen, door te inspireren en te faciliteren zodat sport en bewegen natuurlijkerwijs onderdeel gaan uitmaken van het leven van alle Weespers. De buurtsportcoaches in Weesp zetten zich hier ook op allerlei manieren voor in. Het is mogelijk om voor of na een subsidieaanvraag contact met hen op te nemen voor adviezen of samenwerking.

 

Het college kan subsidie verlenen om bij te dragen in de organisatiekosten van activiteiten en sportevenementen, zoals een toernooi, een wedstrijd of een clinic. Deze subsidieregels gelden niet voor werkzaamheden – zoals aanpassingen, verbouwingen, renovaties, aanbouw – aan gebouwen.

 

De bepalingen van de geldende algemene subsidieregeling en de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing op alle overige zaken die niet in deze subsidieregeling zijn geregeld.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Het betreft hier begrippen zoals die binnen de gemeente Weesp worden gehanteerd. De sporttermen zijn zoveel mogelijk conform de landelijke definities, NOC*NSF, het Kenniscentrum Sport of zoals de termen binnen de gemeente Weesp worden gehanteerd.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene subsidieverordening

In dit artikel is de toepasselijkheid van de geldende algemene subsidieverordening geregeld. Voor zover deze nadere regel geen afwijkende bepalingen bevat, gelden de bepalingen van de geldende algemene subsidieverordening.

Artikel 3 Doel subsidieregeling

De meeste Weespers sporten of bewegen minstens één keer per maand. Ieder op zijn eigen manier en niveau. Een aantal Weespers heeft echter een steuntje in de rug nodig. Het doel van deze subsidieregeling is om inwoners van Weesp lokaal kennis te laten maken met, en deel te laten nemen aan beweegactiviteiten en sport met als doel hen te interesseren voor regelmatige sportdeelname.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten en subsidiabele kosten

Onder subsidiabele kosten valt bijvoorbeeld geen bijdrage aan goede doelen of een bijdrage die gerelateerd is aan topsport.

Artikel 5 Subsidieplafond

Omdat het beschikken op de aanvraag in volgorde van binnenkomst van de aanvragen plaatsvindt, betekent dit dat na het bereiken van het subsidieplafond er geen subsidie meer wordt uitgekeerd.

 

Voor aanvragen wordt jaarlijks een maximum bedrag vastgesteld.

Artikel 6 De subsidieaanvraag

Het aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld en is onderdeel van de subsidieaanvraag, samen met de begroting en het activiteitenplan. Uit de begroting en het bijbehorende activiteitenplan moet blijken hoe kansrijk het plan is voor het realiseren van de sport- en beweegactiviteiten en het bereik van de juiste doelgroep.

 

Voor subsidies tot en met € 5.000 hoeft geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie te worden ingediend. Voor subsidies hoger dan € 5.000 dient de aanvrager uiterlijk 8 weken na afloop van de activiteit een aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij het college in.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Subsidieaanvragen worden door het college getoetst op haalbaarheid en op de mate waarin een bijdrage wordt verwacht aan het lokaal sport- en beweegaanbod. Als het college tot de conclusie komt dat hiervan in een concreet geval geen of onvoldoende sprake is dan kan de subsidie worden geweigerd.

Artikel 9 Aanvullende verplichtingen

De Gemeente Weesp gebruikt media om te communiceren met haar burgers zoals de gemeentepagina. Hiernaast gebruikt zij sociale media als één van de mogelijke middelen om te communiceren met haar doelgroepen. Sport beschikt over een eigen website (www.sportiefweesp.nl) met daarop de sportkalender waarin per maand de belangrijkste gebeurtenissen opgenomen zijn.

Artikel 10 Overgangsbepaling

Op deze manier wordt de overgang tussen de oude regeling en de nieuwe regeling geregeld.

Artikel 11 Citeertitel

Hiermee dient de subsidieregeling officieel te worden aangeduid.