Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Regeling beoordelingskader incidentele en structurele subsidieaanvragen cultuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling beoordelingskader incidentele en structurele subsidieaanvragen cultuur
CiteertitelRegeling beoordelingskader incidentele en structurele subsidieaanvragen cultuur
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-202001-07-2018Nieuwe regeling

25-06-2018

gmb-2020-59645

Z.156867

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling beoordelingskader incidentele en structurele subsidieaanvragen cultuur

Inleiding

‘Weesp is een levendige en historische cultuurstad. Cultuur en cultuurhistorie vormen de pijlers van de Weesper identiteit en versterken de sociale en de economische kracht van Weesp Cultuurstad. Cultuur verbindt burgers met elkaar en met de stad. Deelnemen aan cultuur draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van bewoners en zorgt voor participatie aan de samenleving en sociale cohesie. Het culturele klimaat vormt de basis voor de aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners, voor ondernemers en voor bezoekers.

 

Om die reden investeren wij als gemeente in Weesp Cultuurstad.’

 

Bovenstaande cultuurvisie is op 5 oktober 2017 door de gemeenteraad vastgesteld in de Cultuurnota Weesp 2017-2021.

 

In de Cultuurnota Weesp 2017-2021 worden de culturele ambities beschreven, maar ook wat er speelt en leeft in Weesp en welke knelpunten er worden ervaren. Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot een drietal ambities:

 • 1.

  Weesp Cultuurstad heeft een solide basis

 • 2.

  Weesp Cultuurstad versterkt het culturele klimaat

 • 3.

  Alle Weespers kunnen deelnemen aan cultuur

De gemeente Weesp ziet het geven van cultuur-subsidies als een facilitaire stimulans aan de cultuur-aanbieders en cultuur-ondernemers om deze drie ambities waar te maken. Het gaat hierbij zowel om vernieuwing als om continuïteit. De Regeling beoordelingskader incidentele en structurele subsidieaanvragen cultuur is gebaseerd op de inhoud van de Cultuurnota Weesp 2017-2021.

 

Subsidiebasis

Voor alle subsidieaanvragen cultuur gelden de regels van de huidige Algemene subsidieverordening gemeente Weesp 2010 of de dan geldende verordening. De subsidieaanvraag wordt aan de hand van deze verordening, ten aanzien van procedurele en financiële aspecten, getoetst op grond van de gestelde vereisten en de gegevens die overlegd moeten worden.

 

Conform artikel 14, lid 2 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidieaanvraag inhoudelijk getoetst aan het beleid zoals geformuleerd in de Cultuurnota Weesp 2017-2021 en de Regeling beoordelingskader incidentele en structurele subsidieaanvragen cultuur.

 

De subsidieaanvraag dient te voldoen aan onderstaand wegingskader. Tevens zal met de organisatie waaraan een subsidie wordt toegekend van € 10.000,- of meer prestatieafspraken worden opgesteld, waarin vastgelegd wordt op welke wijze de subsidie specifiek en meetbaar wordt ingezet.

 

Wegingskader

 • -

  Een subsidieaanvraag moet minimaal 16 punten behalen.

 • -

  De 3 criteria van het primair beoordelingskader wegen daarbij het zwaarst.

 • -

  Aan alle 3 primaire criteria moet worden voldaan.

 • -

  Voor elk primair criterium waaraan wordt voldaan wordt 4 punten toegekend.

 • -

  Elk secundair criterium waaraan wordt voldaan levert 2 punten op.

 • -

  Maximaal kunnen er 24 punten worden gehaald.

Primair beoordelingskader subsidieverlening cultuur:

Naast de gestelde criteria in de Algemene subsidieverordening gemeente Weesp moeten in aanvulling hierop subsidieaanvragen aan de volgende 3 primaire beoordelingskaders voldoen conform het wegingskader.

 

Bij elk primair beoordelingskader wordt een aantal niet limitatieve voorbeelden van de wijze waarop aan het betreffende criterium kan worden voldaan genoemd.

Het is niet verplicht om aan al deze voorbeelden te voldoen.

 

 • 1.

  Draagt bij aan het profiel van Weesp Cultuurstad (4 punten):

  • -

   De activiteit is gebaseerd op de rijke historie, met de vele monumenten kortom, met het cultureel erfgoed van de gemeente Weesp. De activiteit draagt bij aan het behoud van deze historie en zorgt daarmee dat iedereen ervan kan blijven genieten.

  • -

   De activiteit wordt afgestemd met Weesp Marketing met als doel de bekendheid van deze activiteit te vergroten.

  • -

   De activiteit draagt bij aan de aantrekkingskracht voor bezoekers aan Weesp. De data van de activiteiten zijn bijvoorbeeld afgestemd met de Weesper winkeliers- en/of bedrijvenvereniging zodat het diverse aanbod in de stad elkaar aanvult.

 • 2.

  Is zichtbaar en draagt bij aan de levendigheid van de stad (4 punten):

  • -

   De activiteit is gericht op een zo groot en divers mogelijk publiek, zodat de culturele activiteit veel bezoekers trekt.

  • -

   De activiteit bevordert en versterkt de samenhang van de verschillende wijken in Weesp.

 • 3.

  Toont (cultureel) ondernemerschap (4 punten):

  • -

   Bedrijfsvoering: de manier waarop financiële en personele middelen worden ingezet om de activiteit zo effectief en efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren (bijv. een realistische begroting).

  • -

   Publieksbereik: Er is nagedacht over de doelgroep en een realistisch bereik daarvan.

  • -

   Financieringsbronnen: De organisatie is naast het verwerven van gemeentelijke fondsen actief op zoek gegaan naar andere vormen van financiering, zodat er meer financiële middelen beschikbaar zijn voor de culturele activiteit.

Secundair beoordelingskader subsidieverlening cultuur:

Het secundair beoordelingskader vindt de gemeente Weesp van toegevoegde waarde voor het bereiken van de ambitie Weesp Cultuurstad en weegt daardoor mee in de beoordeling van de subsidieaanvraag conform het wegingskader.

 

Bij elk secundair beoordelingskader wordt een aantal niet limitatieve voorbeelden van de wijze waarop aan het betreffende criterium kan worden voldaan genoemd.

Het is niet verplicht om aan al deze voorbeelden te voldoen.

 

 • A.

  Draagt bij aan sociale cohesie en participatie van Weespers (2 punten):

  • 1.

   De activiteit is laagdrempelig en creëert ontmoeting. Cultuuraanbod voor en cultuurparticipatie van alle Weespers.

 • B.

  Is van duidelijke toegevoegde waarde voor de diversiteit van het cultuuraanbod (2 punten):

  • 1.

   De activiteit draagt bij aan actieve cultuurbeoefening en/of,

  • 2.

   de activiteit draagt bij aan specifiek aanbod voor en door jongeren, Weespers met een migratieachtergrond en andere specifieke doelgroepen.

 • C.

  Levert een bijdrage aan Het verhaal van Weesp (2 punten):

  • 1.

   De activiteit wordt ingezet om kennis over Weesp te vergroten bij bezoekers aan Weesp.

  • 2.

   De activiteit draagt bij aan de bekendheid van Weesp bij inwoners. Daardoor zullen inwoners van Weesp zich meer verbonden voelen.

  • 3.

   De activiteit verbindt de historie aan de actualiteit, zodat we Het verhaal van Weesp vanuit het verleden kunnen laten doorlopen naar de dag van vandaag en de toekomst.

 • D.

  Draagt bij aan vernieuwing van het aanbod (2 punten):

  • 1.

   Betreft een onderscheidende culturele activiteit (‘meer van hetzelfde’ heeft geen prioriteit).

  • 2.

   De activiteit draagt bij aan talent ontwikkeling.

  • 3.

   De activiteit draagt bij aan een vernieuwend en innovatief cultuuraanbod.

 • E.

  Werkt samen met anderen binnen en buiten de eigen sector (2 punten):

  • 1.

   De organisatie legt verbinding met andere in Weesp gevestigde organisaties om gezamenlijk culturele activiteiten te produceren.

  • 2.

   De activiteit wordt regionaal gepromoot zodat daarmee ook publiek van buiten de gemeente Weesp wordt bereikt.

  • 3.

   De organisatie zoekt verbinding met één of meerdere cultuuraanbieders in Weesp, zodat het culturele aanbod gecoördineerd en onderling afgestemd wordt en daarmee bijdraagt aan de promotie van Weesp als cultuurstad.

  • 4.

   De organisatie zoekt verbinding met andere aanbieders van educatieve culturele producties, zodat het educatieve aanbod gecoördineerd en onderling afgestemd wordt.

  • 5.

   De organisatie zoekt verbinding met basis- en middelbare scholen, om de vraag van deze scholen naar educatieve culturele activiteiten te verduidelijken.

  • 6.

   Indien nodig maakt de organisatie gebruik van de vrijwilligers van andere cultuuraanbieders en cultureel ondernemers om culturele activiteiten te produceren, zodat deze extra expertise en ervaring gedeeld kan worden.

 • F.

  Levert een bijdrage aan cultuureducatie (2 punten):

  • 1.

   De activiteit geeft aandacht aan de kunst- en cultuureducatie, zodat deze productie kan worden inzet als leermiddel voor leerlingen van basis- en middelbare scholen.

  • 2.

   De activiteit wordt ingezet om kinderen in aanraking te laten komen met de verschillende culturele disciplines.