Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Besluit Grote Plein/Nieuwstraat markt in Weesp Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gooi en vechtstreek van 26 maart 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Grote Plein/Nieuwstraat markt in Weesp Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gooi en vechtstreek van 26 maart 2020
CiteertitelBesluit Grote Plein/Nieuwstraat markt in Weesp Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gooi en vechtstreek van 26 maart 2020
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBesluit Grote Plein/Nieuwstraat markt in Weesp Noodverordening COVID-19

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 176 van de Gemeentewet
 2. artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-202020-06-2020Nieuwe regeling

29-03-2020

gmb-2020-86765

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Grote Plein/Nieuwstraat markt in Weesp Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gooi en vechtstreek van 26 maart 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en vechtstreek,

 

Overwegende,

 

 • -

  Dat de voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek op 25 maart 2020 de 'Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 26 maart 2020' heeft vastgesteld en bekendgemaakt. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gooi en vechtstreek van 26 maart 2020’ (hierna: de noodverordening);

 • -

  Dat in artikel 2.2 is bepaald dat het verboden is zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter;

 • -

  Dat het wenselijk wordt bevonden om markten zoals bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel g Gemeentewet door te laten gaan, indien nodig in aangepaste vorm, aangezien deze, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte;

 • -

  Dat sinds 24 maart 2020 extra communicatiemiddelen zijn ingezet bij markten waardoor bezoekers extra geattendeerd worden op de 1,5 meter norm;

 • -

  Dat de voorzitter van de Veiligheidsregio op basis van artikel 2.5 de bevoegdheid heeft om specifieke locaties te sluiten indien blijkt dat deze het in acht nemen van de 1,5 meter norm bedreigt;

 • -

  Dat de ernstige vrees bestaat dat tijdens de Grote Plein/Nieuwstraat markt in Weesp de 1,5 meter norm niet in acht genomen kan worden;

Gelet op:

 • -

  artikel 176 van de gemeentewet;

 • -

  artikel 39 eerste lid van de Wet veiligheidsregio’s;

 • -

  artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en vechtstreek

Besluit:

Artikel 1

Dat markten in Weesp aan de navolgende voorschriften moeten voldoen. Bij het niet naleven van deze voorschriften zal sprake zijn van een overtreding van artikel 2.2 van de noodverordening en zal de markt worden gesloten.

 • 1.

  Op markten wordt tussen de marktplaatsen, kramen en eigen verkoopinrichtingen van twee verschillende marktondernemers tenminste 1,5 meter open ruimte in acht genomen om besmetting tussen marktondernemers te voorkomen;

 • 2.

  Op markten tussen twee tegenover elkaar gelegen kramen, marktplaatsen of eigen verkoopinrichtingen tenminste een afstand van vier meter in acht genomen, teneinde de bezoekers van de markt en passanten in staat te stellen elkaar op tenminste 1,5 meter afstand te passeren;

 • 3.

  Waar mogelijk worden marktondernemers verder verspreid over het marktterrein, teneinde grotere afstanden in acht te nemen;

 • 4.

  Het is niet toegestaan om op het marktterrein voedsel of dranken te nuttigen; op alle markten is het verboden om zit- of sta gelegenheid te bieden ten behoeve van het nuttigen van voedsel of dranken;

 • 5.

  Op de markten mogen uitsluitend etenswaren worden verkocht. Het is niet toegestaan met non-food kramen op de markt te staan;

 • 6.

  Indien er op een markt niet voldoende ruimte is voor alle marktplaatshouders, dan geldt de volgende verdringingsreeks:

  • a.

   op marktplaatsen die behoren bij daarachter gelegen winkels, worden niet bezet, er wordt ook geen kraam geplaatst en deze marktplaatsen worden niet ter beschikking gesteld aan andere marktplaatshouders (zodat de winkels zichtbaar en bereikbaar blijven),

  • b.

   gecombineerde marktplaatsen worden teruggebracht tot maximaal twee aaneengesloten marktplaatsen;

  • c.

   vermindering van het aantal verkopers met dezelfde waren,

  • d.

   weigeren van overige marktondernemers;

 • 7.

  Bij toepassing van voorwaarde 6 hebben de afdeling Markten van Stadswerken en de organisator van de markt de mogelijkheid af te wijken indien strikte toepassing van de verdringingsreeks zou leiden tot een te eenzijdig samengestelde markt;

 • 8.

  Op de markt hanteert de afdeling Markten binnen elke categorie van de verdringingsreeks de volgorde vast marktplaatshouders, – tijdelijke vaste marktplaatshouders – sollicitanten, en daarbinnen het anciënniteitsprincipe (volgorde op de marktlijst);

 • 9.

  De gemeente Weesp en de aangewezen toezichthouders en/of BOA’s zullen toezicht houden op de naleving van de voorwaarden bij dit besluit en monitoren of het ondanks deze voorwaarden niet te druk wordt op de markt;

 • 10.

  De voorzitter van de veiligheidsregio kan te allen tijde besluiten de markt te doen sluiten, of de daaraan verbonden voorschriften te wijzigen als de situatie daartoe aanleiding geeft.

Artikel 2

Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de veiligheidsregio Gooi en vechtstreek en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Grote Plein/Nieuwstraat markt in Weesp Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gooi en vechtstreek van 26 maart 2020.

 

Vastgesteld op 29 maart 2020 te Hilversum

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

P.I.Broertjes