Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Weesp 1997, versie december 2010.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Weesp 1997, versie december 2010.
CiteertitelVerordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Weesp 1997, versie december 2010.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2010Nieuwe regeling

09-12-2010

WeesperNieuws, 15-12-2010

Z.10641 SD 71371

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Weesp 1997, versie december 2010.

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder :

 • a.

  schoolbestuur: het bevoegd gezag van een volgens de Wet op het basisonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs bekostigde openbare of bijzondere school voor basisonderwijs , voor voorbereidend wetenschappelijkonderwijs , voor algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs , die gelegen is op het grondgebied van de gemeente;

 • b.

  advies: het advies van de Onderwijsraad als bedoeld in de Wet op het basisonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • c.

  burgemeester en wethouders : het college van burgemeester en wethouders ;

 • d.

  onderwerpen van op overeenstemming gericht overleg: onderwerpen waarop het op overeenstemming gericht overleg als bedoeld in de Wet op het basisonderwijs en de Wet op het Voortgezet Onderwijs van toepassing is ;

 • e.

  andere onderwerpen: overige onderwerpen van overleg aangaande het lokaal onderwijsbeleid .

Hoofdstuk 2 Samenstelling overlegorgaan

Artikel 2 Functie overlegorgaan

 • 1

  Er is een overlegorgaan lokaal onderwijsbeleid waarin burgemeester enwethouders met de vertegenwoordigers van alle schoolbesturen overleg voeren over de voorbereiding en uitvoering van het lokaal onderwijsbeleid. 

 • 2

  In het overlegorgaan komen aan de orde :

  • a.

   de onderwerpen van op overeenstemming gericht overleg;

  • b.

   andere onderwerpen.

Artikel 3 Samenstelling overlegorgaan

 • 1

  De schoolbesturen kunnen zich laten vertegenwoordigen in het overlegorgaan.Een schoolbestuur wijst daartoe maximaal twee (2) vertegenwoordigers aan,die namens dit schoolbestuur het overleg voeren. 

 • 2

  Schoolbesturen kunnen zich gezamenlijk laten vertegenwoordigen in hetoverlegorgaan. Ze wijzen daartoe twee (2) vertegenwoordigers aan. 

 • 3

  De portefeuillehouder onderwijs vertegenwoordigt burgemeester en wethoudersin het overlegorgaan. De portefeuillehouder onderwijs fungeert alsvoorzitter van het overlegorgaan. 

Artikel 4 Derden

Derden kunnen, indien de voorzitter van het overlegorgaan dit wenst of één of meer vertegenwoordigers(s) van schoolbsturen, genoemd in artikel 3, dit wenst (wensen), deelnemen aan een overleg.

Paragraaf 2.2 Voorbereiding overleg

Artikel 5 Uitnodiging

 • 1

  Alvorens burgemeester en wethouders een voorstel aan de raad doen over een onderwerp, zenden zij de voorgenomen inhoud van dit voorstel met een toelichting daarop en de inventarisatie, als bedoeld in artikel 7, toe aan alle schoolbesturen.

 • 2

  De toezending geschiedt onder bekendmaking van de plaats, de datum en het tijdstip waarop het overleg hierover zal aanvangen. Tussen de datum van de toezending van het voorstel en de datum van het overleg liggen ten minste twee weken.

 • 3

  De schoolbesturen die niet deelnemen aan het overleg kunnen voor de datum van dit overleg hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders stellen de deelnemers aan dit overleg hiervan in kennis.

Artikel 6 Secretariaat

Burgemeester en wethouders voeren het secretariaat van het overlegorgaan.

Artikel 7 Voorbereiding

Burgemeester en wethouders kunnen een voorbereidend overleg tussen vertegenwoordigers van de schoolbesturen en burgemeester en wethouders instellen dat voorafgaat aan het overleg in het overlegorgaan. Dit voorbereidend overleg wordt afgerond met een inventarisatie van de onderwerpen waarover al dan niet overeenstemming is bereikt. Per onderwerp wordt aangegeven of het gaat om een onderwerp van op overeenstemming gericht overleg of een ander onderwerp.

Artikel 8 Agendaoverleg

 • 1

  Burgemeester en wethouders stellen een agendaoverleg in. Hierin wordtnagegaan welke onderwerpen op welk tijdstip in het overlegorgaan aan deorde kunnen komen. Op grond hiervan stellen burgemeester en wethouders deagenda op. 

 • 2

  Aan het agendaoverleg nemen de portefeuillehouder onderwijs en twee (2)vertegenwoordigers namens de gezamenlijke schoolbesturen deel. 

Artikel 9 Advies Onderwijsraad

 • 1

  Dit artikel is niet van toepassing op andere onderwerpen.

   

 • 2

  Indien een of meer schoolbesturen of burgemeester en wethouders een advieswensen over een onderwerp van op overeenstemming gericht overleg, maken zedit uiterlijk kenbaar in het overleg waarin het onderwerp in finale zin aan de orde is. Dit gebeurt aan de hand van een schriftelijk gemotiveerde omschrijving van het onderwerp waarover het advies wordt verwacht. Hierbij wordt tevens het verband aangegeven tussen het onderwerp en de vrijheid van inrichting van het onderwijs. 

 • 3

  Alle vertegenwoordigers krijgen in het overleg de gelegenheid hun zienswijzen naar voren te brengen over het verzoek om advies. 

 • 4

  Burgemeester en wethouders zijn belast met de indiening van een verzoek om advies. Zij doen dit uiterlijk twee weken na afloop van het overleg. Daarbij informeren zij tevens de Onderwijsraad over de in het tweede lid bedoelde zienswijzen.Burgemeester en wethouders verstrekken de schoolbesturen een afschrift vanhet verzoek om advies . Zij doen dit uiterlijk een week nadat het verzoek omadvies bij de Onderwijsraad is ingediend. 

 • 5

  De wettelijke termijn voor het uitbrengen van het advies wordt opgeschortmet ingang van de dag waarop ze Onderwijsraad burgemeester en wethoudersuitnodigt het verzoek voor het uitbrengen van het advies aan te vullen metde gegevens die hij nodig heef t voor een goede vervulling van zijn taak,tot de dag waarop het verzoek is aangevuld. 

 • 6

  De raad neemt gedurende de termijn voor het uitbrengen van het advies geenbesluit over het onderwerp waarover advies is gevraagd. 

 • 7

  Burgemeester en wethouders zenden zo spoedig mogelijk een afschrift van hetuitgebrachte advies toe aan alle schoolbesturen. Indien het geheel of gedeeltelijk opvolgen van het advies zou leiden tot een of meer inhoudelijke bijstellingen van het voorstel over een onderwerp waarover advies is gevraagd, worden de schoolbesturen bij de toezending van het afschrift van het advies uitgenodigd voor nader overleg.In alle andere gevallen beoordelen burgemeester en wethouders of nader overleg over het advies wenselijk is. Zij geven dit aan bij de toezending van het afschrift van het advies.  

 • 8

  Het overleg, als bedoeld in het vorige lid, vindt binnen twee keken plaats nadat het advies is uitgebracht. Burgemeester en wethouders informeren de raad over dit overleg in de vorm van een aanvulling op het verslag als bedoeld in artikel 10.  

Artikel 10 Verslaglegging ; informeren raad

 • 1

  Burgemeester en wethouders maken een verslag van het overleg.

   

 • 2

  Het verslag bevat een overzicht van de besproken onderwerpen, waarbij peronderwerp wordt aangegeven:

  • a.

   of het betreft een onderwerp van op overeenstemming gericht overleg of een ander onderwerp ;

  • b.

   of volledige, geen volledige of geen overeenstemming is bereikt ;

  • c.

   de in het overleg door de deelnemers naar voren gebrachte zienswijzenen -indien van toepassing de zienswijzen als bedoeld in artikel 5, derde lid;

  • d.

   de door de portefeuillehouder onderwijs in het overleg toegezegde wijzigingen in het oorspronkelijk voorstel,

  Indien artikel 9, tweede lid van toepassing is, wordt hiervan eveneens een weergave opgenomen in het verslag .

 • 3

  Het overlegorgaan stelt het verslag vast. In afwijking hiervan kunnenburgemeester en wethouders spoedheidshalve het verslag ter controletoezenden aan de schoolbesturen. Binnen twee weken na de dag waarop hetconceptverslag is toegezonden, maken de schoolbesturen die deel hebbengenomen aan het overleg schriftelijk hun opmerkingen over het concept vanhet verslag kenbaar. Burgemeester en wethouders stellen het verslag vastmet inachtneming van de opmerkingen. 

 • 4

  Burgemeester en wethouders brengen het verslag gelijktijdig met het voorstel overhet onderwerp ter kennis van de raad . Voor zover burgemeester en wethoudersafwijken van de tijdens het overleg naar voren gebrachte zienswijzen, wordt dit gemeldin het voorstel aan de raad . Daarbij geven zij de redenen aan van het niet of niet geheel overnemen van deze zienswijzen. Alvorens het voorstel in de raad wordt behandeld, wordt het behandeld in de betrokken raadscommissie(s) of wordt daartoe demogelijkheid geboden. 

Artikel 11 Heropening overleg

 • 1

  1. Indien uit het oordeel van de betrokken raadscommissie(s) over het voorgenomenvoorstel aan de raad over een onderwerp blijkt dat de meerderheid van de raadscommissie of een deel van de raadscommissie(s) dat volgens burgemeester en wethouders geacht wordt een meerderheid in de raad te vertegenwoordigen, van oordeel is dat het voorstel inhoudelijk bijstelling behoeft, dan kan een heropening van het overleg plaatsvinden. Burgemeester en wethouders beslissen daarover. Zij heropenen het overleg in ieder geval indien de inhoudelijke bijstelling betrekking heeft op onderwerp van op overeenstemming gericht overleg, waarover reeds overeenstemming in het overlegorgaan was bereikt. 

 • 2

  Indien burgemeester en wethouders het overleg heropenen, dan roepen zij hetoverlegorgaan zo spoedig mogelijk bijeen, doch uiterlijk voor het moment waarop de raad een definitief besluit neemt over het onderwerp. In dit overleg hebben de vertegenwoordigers de gelegenheid om hun zienswijze te geven op het oordeel van de raadscommissie (s). Burgemeester en wethouders informeren de raad over het resultaat van dit overleg in de vorm van een aanvulling op het verslag als bedoeld in artikel 10. De raad betrekt de in dit aanvullend verslag neergelegde zienswijzen bij zijn definitieve besluitvorming over het onderwerp. 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 12 Beslissing Burgemeester en wethouders in gevallen waarin de verordening niet voorziet

Beslissing Burgemeester en wethouders in gevallen waarin de verordening niet voorziet.

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders,gehoord de vertegenwoordigers van de schoolbesturen in het overleg. 

Artikel 13 Citeertitel; inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als : Verordening overleg lokaalonderwijsbeleid gemeente Weesp 1997, versie december 2010.