Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Weesp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Weesp
CiteertitelVerordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Weesp
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij de ondertekening van de verordening staat per abuis de datum 15-04-2009 vermeld in plaats van 15-04-2010 Terugwerkende kracht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 2, lid 2
 2. Gemeentewet, art. 147, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Protocol klachtbehandeling.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-05-201001-01-2010Nieuwe regeling

15-04-2010

WeesperNieuws 15-04-2010

Z.10677 7021

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Weesp

behoort bij raadsvoorstel registratienummer Z.09-254/D.10-2542

 

De raad van de gemeente Weesp;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d 9 april 2010,

Gezien artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Weesp.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 2

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 4

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • 5

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 6

  Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 7

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

- Per post;- Per e-mail;- Telefonisch;- Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2

  Bij aansluiting bij een regionaal antidiscriminatiebureau wordt verzorgd dat de klacht tevens in Weesp kan worden ingediend.

 • 3

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opnemen en doorverwijzen.

 • 4

  Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Weesp.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 april 2009

De voorzitter, De griffier a.i.,

B. Horseling M. Walrave

 

 

 

1  

 

ALGEMEEN

Artikel 1 van de Wet verplicht het college van burgemeester en wethouders om toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening (zie ook de toelichting bij artikel 2 van deze verordening). Artikel 2, tweede lid, van de Wet bepaalt dat de gemeenteraad bij verordening regels vaststelt omtrent de inrichting van de antidiscriminatievoorziening en de wijze van uitvoering van de klachtbehandeling. In het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorziening is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening nader ingevuld. Om die reden kan de verordening beknopt zijn. .

Artikel 2, tweede lid, van de wet wordt opgedragen dat de gemeenteraad stelt "met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze wet bij verordening regels vast omtrent de inrichting van de antidiscriminatievoorziening , bedoeld in artikel 1, en de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, onder a." De wet is als bijlage toegevoegd aan deze verordening.De wet is nader ingevuld in een Algemene Maatregel van Bestuur vastgesteld op 16 september 2009, het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Het besluit is als bijlage toegevoegd aan deze verordening.Nu veel van de nadere invulling die de wet behoeft is geregeld in het besluit, kan deze verordening beknopt blijven.

De Handreiking Iedereen=Gelijk: lokale aanpak discriminatie zal als ondersteuning dienen bij de uitvoering van de Algemene Maatregel van Bestuur en deze verordening.

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

 

Artikel 1Deze bepaling behoeft geen toelichting.

 

Artikel 2Zoals in het algemene deel van deze toelichting al aangegeven, is deze zorgplicht opgenomen in artikel 1 van de wet. In wetstechnische zin is het dan ook niet noodzakelijk om deze hier te herhalen. Er is voor gekozen om dat wel te doen, nu deze zorgplicht zozeer de kern van deze regelgeving uitmaakt, dat het opnemen ervan sterk bijdraagt aan de begrijpelijkheid van deze verordening.

 

Artikel 3 Met deze bepaling wordt onder andere nader invulling gegeven aan artikel 3 van het besluit, dat luidt: "Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van de klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de antidiscriminatie-voorziening gewaarborgd". Er is gekozen voor een minimale invulling om gemeenten en de antidiscriminatievoorziening alle ruimte te geven voor maatwerk.De antidiscriminatievoorziening dient aan te geven of ze beschikt over een opleidings-protocol waar klachtbehandelaars gebruik van kunnen maken. Ook moet worden aangegeven over welke opleiding(en) de klachtbehandelaars beschikken. De gemeente draagt er zorg voor dat de burger zijn klacht zowel persoonlijk als via een communicatiemiddel kan melden.De gemeente is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een locatie in de directe leefomgeving voor het melden van een klacht. De gemeente dient burgers op de hoogte te brengen van de verschillende wijzen waarop een klacht kan worden ingediend. De mogelijkheid om zich fysiek op locatie te kunnen melden betekent tevens dat een burger redelijkerwijs op de hoogte kan zijn waar hij of zij terecht kan om te melden. De gemeente draagt zorg voor de aanwezigheid van een locatie. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een bestaande balie (zie ook de toelichting bij artikel 5). Uiteraard kan ook worden afgesproken dat de antidiscriminatievoorziening op locatie aanwezig is, zodat klachten direct bij de voorziening kunnen worden ingediend.Bij niet-fysiek wordt verstaan dat de mogelijkheid bestaat voor de burger via sms, telefoon (0900 landelijk en 0900 ADV), brief of e-mail om de klacht te melden of in te dienen.Ook hier geldt dat op de gemeente een zorgplicht rust om ervoor zorg te dragen dat burgers kennis kunnen nemen van deze mogelijkheden.

 

Artikel 4Met deze bepaling wordt invulling gegeven aan artikel 6 van het besluit dat luidt: "De antidiscriminatievoorziening heeft een protocol voor de behandeling van klachten". Daarbij is gekozen voor een minimale invulling om de gemeente en de antidiscriminatievoorziening alle ruimte te geven voor maatwerk.

 

Artikel 5 De wet vermeldt dat de antidiscriminatievoorziening zich in de leefomgeving van burgers moet bevinden. De memorie van toelichting geeft aan dat het gemeenten vrij staat om daar op een praktische wijze invulling aan te geven. De voorziening hoeft dan ook niet in de gemeente zelf aanwezig te zijn. Een gemeente kan zich bijvoorbeeld aansluiten bij een (bestaande) regionale antidiscriminatievoorziening. Ook kan de gemeente aansluiting zoeken bij het regionaal discriminatieoverleg (RDO) waar politie, openbaar ministerie en antidiscriminatievoorzieningen overleg voeren over discriminatie incidenten en deze in zaaksoverzichten opnemen.Voor de nodige laagdrempeligheid kan dan worden gezorgd door een doorverwijsfunctie of meldpunt te creëren bij bestaande gemeentelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een loket burgerzaken, slachtofferhulp of WMO-loket.Een gemeente kan er ook voor kiezen deze toegang een meer inhoudelijk karakter te geven door een eigen frontoffice in te richten. Daarbij moet het voor klagers ondubbelzinnig duidelijk zijn dat een gemeentelijk loket een luisterend oor en de nodige deskundigheid kan bieden, maar dat het zijn taak is om de klager door te geleiden naar de antidiscriminatievoorziening. In de wet is uitdrukkelijk aangegeven dat de antidiscriminatievoorziening onafhankelijk is en op geen enkele wijze onder het gezag van de (gemeentelijke) overheid kan vallen. Het gemeentelijk loket kan dan ook op geen enkele manier in de plaats treden van de antidiscriminatievoorziening.

Vereisten voor de frontoffice zijn:- Een loket gefaciliteerd door de gemeente dan wel een gemeenteloket waar klager een klacht kan melden, luisterend oor kan vinden en professioneel kan worden doorverwezen naar de antidiscriminatievoorziening.- Loketmedewerker dient inzicht te hebben in de materie- Positie als doorgeefluik helder moet zijn.

Vereisten voor de backoffice:- Deze worden opgenomen in de subsidieregeling tussen gemeenten en antidiscriminatievoorzieningenStrikt juridisch is het niet noodzakelijk om met een front- en backoffice te werken. Daarom hebben wij deze vereisten niet in de modelverordening opgenomen.

 

Artikel 6Deze bepaling behoeft geen toelichting.

 

Artikel 7Deze bepaling behoeft geen toelichting.