Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

MARKTVERORDENING GEMEENTE WEESP 2010, Versie december 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMARKTVERORDENING GEMEENTE WEESP 2010, Versie december 2010
CiteertitelMARKTVERORDENING GEMEENTE WEESP 2010, Versie december 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringbesluit college.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2010Nieuwe regeling

09-12-2010

WeesperNieuws, 15-12-2010

Z.09-3415/ D.09-1373
16-12-201016-12-2010Nieuwe regeling

09-12-2010

WeesperNieuws, 15-12-2010

Z.09-3415/ D.09-1373

Tekst van de regeling

Intitulé

MARKTVERORDENING GEMEENTE WEESP 2010, Versie december 2010

 

 

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college:

 • b.

  het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  markt:

 • d.

  de door het college ingestelde markt;

 • e.

  standplaats:

 • f.

  de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • g.

  vaste standplaats:

 • h.

  de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

 • i.

  dagplaats:

 • j.

  de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • k.

  standwerken:

 • l.

  de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek door een verbale uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

 • m.

  standwerkerplaats:

 • n.

  de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • o.

  vergunninghouder:

 • p.

  degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • q.

  anciënniteitlijst:

 • r.

  de lijst van vergunninghouders van een vaste standplaats;

 • s.

  marktmeester:

de persoon die als zodanig is aangewezen door het college.

Artikel 2 Inrichting van de markt / branche-indeling

Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

 • a.

  welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats en als standwerkerplaats,

 • b.

  een branche indeling en

 • c.

  maximale meters frontbreedte per branche.

Artikel 3 De marktcommissie

 • 1

  Het college kan een commissie van advies instellen, die tot taak heeft het college te adviseren inzake marktaangelegenheden.

 • 2

  Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de samenstelling en werkwijze van deze marktcommissie.

Artikel 4 Verbod handel in bepaalde artikelen

Het college kan besluiten, indien hun dit in het belang van de orde op de markt of van de volksgezondheid noodzakelijk voorkomt, de handel in bepaalde artikelen te verbieden.

Artikel 5 Afgelasten markt

Het college is bevoegd in bijzondere gevallen te bepalen dat de markt geen doorgang zal vinden of anders wordt ingericht. Deze bevoegdheid wordt aan de marktmeester gemandateerd om daarmee adequaat te reageren in deze bijzondere gevallen.

Voor zover mogelijk laat de marktmeester zich adviseren door leden van de marktcommissie.

Artikel 6 Marktreglement

Het college stelt ten aanzien van elke markt een marktreglement vast.

Artikel 7 Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Hoofdstuk 2 BEPALINGEN OVER VERGUNNINGEN

Artikel 8 Vaste standplaatsvergunning

Het is verboden een vaste standplaats op de markt in te nemen zonder vergunning van het college.

Artikel 9 Toewijzing vaste standplaats

Voor toewijzing van een vaste standplaats komt uitsluitend in aanmerking een natuurlijk persoon die een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college. Deze aanvraag dient voorzien te zijn van een kopie van een geldig identiteitsbewijs en geldig bewijs van registratie bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Artikel 10 Intrekking vaste standplaatsvergunning

 • 1

  Het college trekt een vaste standplaatsvergunning in:

  • a.

   op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

  • b.

   bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van artikel 6 van het marktreglement van de gemeente de vergunning wordt overgeschreven.

 • 2

  Het college kan een vaste standplaatsvergunning intrekken indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • 3

  Indien degene op wie een vergunning ingevolge artikel 6 van het marktreglement van de gemeente is overgeschreven, reeds vergunning heeft voor een andere vaste standplaats op dezelfde markt, wordt laatstgenoemde vergunning ingetrokken.

Artikel 11 Terrassen

Het college kan een vergunning verlenen aan horecagelegenheden voor het exploiteren van een terras op het marktterrein tijdens de markt:

 • a.

  als het terras direct voor de horecagelegenheid gesitueerd kan worden en;

 • b.

  met een maximaal aantal van 2 terrassen.

Hoofdstuk 3 STRAF-, OVERGANGS-, EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 12 Intrekking en schorsing vergunningen

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 kan het college een vergunning, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 kan het college een vergunning, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet;

 • d.

  de marktmeester belemmert in het uitoefenen van zijn functie dan wel de door de marktmeester gegeven aanwijzingen niet opvolgt.

Artikel 13 Onmiddellijke verwijdering

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen indien hij:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog.

Artikel 14 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden.

Artikel 15 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving en de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 16 Intrekking oude verordening

De Marktverordening gemeente Weesp 2006, vastgesteld op 28 september 2006, wordt hiermee ingetrokken.

Artikel 17 Overgangsbepalingen

 • 1

  Besluiten van het college die genomen zijn krachten de Marktverordening gemeente Weesp 2006 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening

 • 2

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Marktverordening gemeente Weesp 2006 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het WeesperNieuws.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening gemeente Weesp 2010, versie december 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 december 2010

 

 

mw. M. Walrave, B. Horseling,

griffier voorzitter