Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

De subsidieverordening energiebesparing bestaande bouw 2008 - 2011 voor particulieren wonend in de gemeente Weesp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe subsidieverordening energiebesparing bestaande bouw 2008 - 2011 voor particulieren wonend in de gemeente Weesp
CiteertitelDe subsidieverordening energiebesparing bestaande bouw 2008 - 2011 voor particulieren wonend in de gemeente Weesp.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, art 4:23, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-200814-12-2011Nieuwe regeling

25-09-2008

WeesperNieuws, 01-10-2008

PZ07/2008/8068

Tekst van de regeling

Intitulé

De subsidieverordening energiebesparing bestaande bouw 2008 - 2011 voor particulieren wonend in de gemeente Weesp

De raad van de gemeente Weesp,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 augustus 2008,

gelet op deelverordening duurzame energiepakket Noord-Holland 2008;

gelet op de verlening tekortsubsidie Duurzame energiepakket 2008 aan de gemeente Weesp d.d. 25 juli 2008;

gelet op de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1

  duurzame energielijst:lijst met energiemaatregelen en bijbehorende maximale door de gemeenten te verstrekken subsidie die jaarlijks wordt vastgesteld door gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland (deze lijst kan worden gedownload vanaf de sitehttp://www.co2-servicepunt.nl/);

 • 2

  aanschaf:eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • 3

  aanvraag:een schriftelijk verzoek aan de gemeente om toekenning en uitkering van energiesubsidie;

 • 4

  aanvrager:een natuurlijk persoon die eigenaar en bewoner is van dezelfde woning in Weesp en een aanvraag heeft ingediend;

 • 5

  woning:Een gebouw, ruimte, woonschip of andere bestemming welke geschikt is en dient voor permanente bewoning.

 • 6

  bestaande bouw:Een woning die is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner op het moment van de betreffende subsidieaanvraag. 

 • 7

  subsidieplafond:Het beschikbare bedrag wat door de provincie Noord-Holland aan gemeente Weesp is toegekend in het kader van de provinciale subsidieregeling duurzame energie (Deelverordening duurzame energiepakket Noord-Holland 2008). Op aanvraag van de gemeente Weesp wordt jaarlijks bij beschikking een toe te kennen bedrag vastgesteld door gedeputeerde staten van de provincie.

Artikel 2 Reikwijdte en doelgroep

 • 1

  Deze subsidieverordening heeft betrekking op de maatregelen genoemd in de duurzame energielijst met uitzondering van kleinschalige windenergie en houtgestookte CV-ketels;

 • 2

  De reikwijdte voor de maatregelen genoemd in lid 1 geldt voorzover wordt voldaan aan de criteria genoemd in de duurzame energielijst en na de inwerkingtreding van deze verordening worden aangeschaft of aangebracht;

 • 3

  Deze subsidieverordening is alleen van toepassing op bestaande bouw zoals gedefinieerd in artikel 1 lid 6;

 • 4

  De doelgroep van deze subsidieregeling bestaat uit particuliere wooneigenaren die de betreffende woning in Weesp tevens bewonen.

Artikel 3 Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • 1

  De subsidiabele kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de daadwerkelijk gemaakte kosten voor het aanschaffen, installeren en in bedrijfstellen van de voorzieningen zoals genoemd in artikel 2 lid1;

 • 2

  De maximale subsidie per maatregel staat vermeld op de duurzame energielijst van het geldend jaartal met dien verstande dat er niet meer subsidie wordt verstrekt dan 50% van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Artikel 4 Indienen aanvraag

 • 1

  De aanvraag voor subsidie dient te worden ingediend op een door burgemeester en wethouders beschikbaar te stellen aanvraagformulier;

 • 2

  Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen;

 • 3

  Het aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van een offerte, bestelformulier of aanschafbon met nadere informatie waarop staat vermeld: de prijs van de maatregelen, het Watt-piek vermogen (voor wat betreft zonnepanelen), het oppervlak van het isolatiemateriaal, het oppervlak van het glas, de R-waarde van de toe te passen isolatiemaatregelen en de U-waarde van het toe te passen HR++glas.

 • 4

  Bij aanvraag voor subsidie van zonnepanelen of een zonnecollector voor een zonneboiler dient het aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van een duidelijke tekening waar en hoe het zonnepaneel dan wel zonneboiler met zonnecollector wordt geplaatst;

 • 5

  Als maatregelen bouwvergunningplichtig en/of monumentvergunningplichtig zijn dient de aanvraag voorzien te zijn van een kopie van de verleende bouwvergunning voor die maatregelen. toelichting: om te kunnen bepalen of een maatregel bouwvergunningplichtig is kunt u de site http://www.vrom.nl/bouwvergunningen_online raadplegen.

Artikel 5 Subsidietoekenning

 • 1

  Burgemeester en wethouders kennen uitsluitend subsidie toe voorzover het subsidieplafond (zoals gedefinieerd in artikel 1 lid 7) voor het kalenderjaar waarin de aanvraag is ingediend nog toereikend is;

 • 2

  De toekenning van subsidie geschiedt op volgorde van binnenkomst van een aanvraag;

 • 3

  Burgemeester en wethouders kennen, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening uitsluitend subsidie toe aan eigenaren-bewoners (zoals gedefinieerd onder aanvrager, artikel 1 lid 4);

 • 4

  De subsidie wordt uitsluitend toegekend voor de energiemaatregelen genoemd in artikel 2 lid 1, die na de inwerkingtreding van deze verordening worden aangebracht in bestaande bouw zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 6.

 • 5

  Voor wat betreft de hoogte van de toe te kennen subsidie is artikel 3 lid 2 van toepassing.

Artikel 6 Beslissingstermijn tot subsidietoekenning

 • 1

  Burgemeester en wethouders beslissen middels schriftelijke toekenning dan wel afwijzing omtrent een aanvraag als bedoeld in artikel 5 binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen;

 • 2

  Indien aanvraag niet-ontvankelijk is doordat het formulier onvolledig is ingevuld of onvoldoende bijgeleverde gegevens zijn verstrekt krijgt de aanvrager binnen 4 weken hiervan bericht teneinde de nodige aanvullingen te verzorgen;

 • 3

  Nadat de aanvrager bericht is gestuurd betreffende het niet-ontvankelijk zijn van de aanvraag, zoals bedoeld in artikel 6 lid 2, krijgt de aanvrager 2 weken gelegenheid de tekortkoming aan te vullen.

 • 4

  Indien een bouwvergunning of monumentenvergunning is vereist en een kopie van de verleende vergunning niet is ingediend als onderdeel van de subsidie-aanvraag, wordt de subsidie geweigerd.

Artikel 7 Verplichtingen aanvrager

 • 1

  De aanvrager draagt er zorg voor dat de maatregelen uiterlijk 4 maanden na toekenning van de subsidie zijn geïnstalleerd.

 • 2

  Uiterlijk 5 maanden na toekenning van de subsidie dient een door de gemeente beschikbaar gesteld gereedmeldingsformulier door de aanvrager volledig ingevuld te zijn ingediend bij de gemeente met (een kopie van) de aanschafnota.

Artikel 8 Uitkering subsidie

 • 1

  Subsidie wordt uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van gereedmelding zoals is vermeld in artikel 7, uitgekeerd als uit controle blijkt dat de maatregelen zijn geïnstalleerd zoals bij de aanvraag is opgegeven.

Artikel 9 Intrekking subsidietoekenning of terugvorderen subsidie

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen de subsidietoekenning (gesteld in artikel 6) intrekken of uitgekeerde subsidie terugvorderen indien blijkt dat de subsidie ten gevolge van onjuiste aanvraag is toegekend

 • 2

  Burgemeester en wethouders kunnen de subsidietoekenning (gesteld in artikel 6) intrekken of uitgekeerde subsidie terugvorderen indien blijkt dat de maatregelen niet volgens de aanvraag zijn geïnstalleerd;

 • 3

  Burgemeester en wethouders kunnen de subsidietoekenning (gesteld in artikel 6) intrekken als de verplichtingen van de aanvrager, genoemd in artikel 7 niet worden nagekomen en dit tot gevolg heeft dat de gemeente daardoor zijn verplichtingen naar de Provincie niet kan nakomen.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders;

 • 2

  Aanvragen met betrekking tot deze subsidieverordening kunnen worden ingediend tot 1 december 2011. Aanvragen die na genoemde datum worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

 • 3

  Deze subsidieverordening heeft een geldigheidsduur tot het tijdstip waarop de laatste aanvraag is afgehandeld.

 • 4

  De verordening kan worden aangehaald als “Subsidieverordening energiebesparing bestaande bouw 2008 - 2011 voor particulieren wonend in de gemeente Weesp.”

 • 5

  De verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Weesper Nieuws

Aldus besloten in de raadsvergadering d.d. 25 september 2008,

mw. M. Walrave                                        B. Horseling,Griffier a.i.                                                  voorzitter