Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

DE VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN Wsw gemeenschappelijke regeling Tomingroep 2008, versie december 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDE VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN Wsw gemeenschappelijke regeling Tomingroep 2008, versie december 2010
CiteertitelDE VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN Wsw gemeenschappelijke regeling Tomingroep 2008, versie december 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet sociale werkvoorziening, art. 7, lid 10
 2. Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 1, lid1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2010Nieuwe regeling

09-12-2010

WeesperNieuws, 15-12-2010

Z.10193

Tekst van de regeling

Intitulé

DE VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN Wsw gemeenschappelijke regeling Tomingroep 2008, versie december 2010

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp;

 • b.

  de wet: de Wet sociale werkvoorziening;

 • c.

  periodieke subsidie: de loonkostensubsidie en overige aan de werkgever te verstrekkenvergoedingen voor structurele kosten.

 • d.

  Gemeenschappelijke Regeling (GR): de gemeenschappelijke regeling Tomingroep voor de gemeenten Almere, Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren.

Artikel 2 Beschrijving Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken

Het PersoonsGebonden Budget (PGB) wordt beschikbaar gesteld door het College via de GR ten behoeve van een Wsw-geïndiceerde. Het PGB is een persoonsvolgend budget. Het kan uitsluitend worden aangewend voor uitvoeringskosten, aanpassing van de werkplek, periodieke subsidie aan de werkgever en vergoeding aan de begeleidingsorganisatie zoals in de volgende artikelen wordt beschreven. Het jaarlijkse PGB ten behoeve van een Wsw-geïndiceerde is nooit meer dan de gemiddelde jaarlijkse rijkssubsidie voor een Wsw-geïndiceerde.

Artikel 3 De hoogte van de rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten

De GR stelt elk jaar vóór 31 december de hoogte vast van de rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten voor elk te verstrekken persoonsgebonden budget voor het daarop volgende kalenderjaar.

Artikel 4 Invulling voorwaarden adequate werkplek

 • 1

  De GR verstrekt op aanvraag aan iedere Wsw-geïndiceerde die daar recht op heeft een persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw, indien werkgever en begeleidingsorganisatie er zorg voor dragen dat de arbeidsplaats voor de sw-geïndiceerde adequaat wordt ingevuld. Wettelijk is bepaald dat men dit recht heeft wanneer men bovenaan de wachtlijst staat of reeds werkzaam is bij een sociale werkvoorziening.

 • 2

  De werkgever voldoet aan de volgende vereisten:

  • a.

   Zijn onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (mits de betreffende organisatie inschrijvingsplichtig is);

  • b.

   De aangeboden arbeidsplaats en de omvang daarvan zijn, gelet op de indicatiestelling en mogelijkheden van de sw-geïndiceerde, als passend aan te merken;

  • c.

   De duur van het dienstverband bedraagt tenminste 6 maanden, met een mogelijkheid tot verlenging;

  • d.

   De salariëring is gebaseerd op de voor het bedrijf of de betreffende branche geldende CAO of arbeidsvoorwaarden;

  • e.

   De arbeidsomstandigheden voldoen aan de geldende wetgeving.

 • 3

  De begeleidingsorganisatie voldoet aan de volgende vereisten:

  • a.

   De begeleidingsorganisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (mits de betreffende organisatie inschrijvingsplichtig is);

  • b.

   De begeleidingsorganisatie en/of haar medewerkers zijn aantoonbaar op grond van opleiding en ervaring gekwalificeerd voor het begeleiden van de doelgroep, c.q. de sw-geïndiceerde voor wie het Persoonsgebonden budget is bestemd;

  • c.

   De begeleidingsorganisatie heeft aantoonbare kennis en ervaring in het werkveld;

  • d.

   De begeleidingsorganisatie kan desgevraagd aantonen dat zij financieel gezond is.

Artikel 5 De wijze van vaststelling van de periodieke subsidie aan de werkgever

De GR stelt aan de hand van de loonwaarde van de betrokken Wsw-geïndiceerde in relatie tot de vervullen functie bij de werkgever, de loonkostensubsidie vast. Een externe deskundige kan worden ingeschakeld om de loonwaarde te onderzoeken

Artikel 6 Herziening van de loonkostensubsidie

 • 1

  Op verzoek van de werkgever kan een loonkostensubsidie worden herzien als hier, gelet op de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit van de werknemer, aanleiding voor is.

 • 2

  De loonkostensubsidie kan ambtshalve worden gewijzigd als hier gerede aanleiding toe is.

 • 3

  Onverminderd het bepaalde in dit artikel en artikel 11 van deze verordening vindt om de twee jaar een loonwaardebepaling plaats in geval er sprake is van een dienstverband voor onbepaalde tijd. Daarbij kan een externe deskundige worden ingeschakeld.

Artikel 7 De vergoeding aan de begeleidingsorganisatie

 • 1

  De hoogte van de uurvergoeding aan de begeleidingsorganisatie is een standaardbedrag en wordt door de GR vastgesteld. Dit bedrag wordt jaarlijks vóór 31 december vóór het daaropvolgende jaar aangepast aan de hand van het prijsindexcijfer van het CBS.

 • 2

  Van het in het vorige lid bedoelde standaarduurbedrag kan de GR slechts afwijken indien er zwaarwegende argumenten zijn, welke zijn gelieerd aan de ernst van de handicap(s) van de Wsw-betrokkene.

 • 3

  De kosten van een begeleidingsorganisatie in verband met het zoeken van een begeleid werkenplaats komen alleen voor vergoeding in aanmerking als dit leidt tot het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst voor minimaal zes maanden.

 • 4

  De aard en omvang van de begeleiding worden in een overeenkomst tussen GR en begeleidingsorganisatie vastgelegd.

 • 5

  De vergoeding aan de begeleidingsorganisatie wordt maandelijks op basis van gedeclareerde uren uitgekeerd. De schriftelijke declaratie dient uiterlijk zes weken na het verstrijken van de betreffende maand door de GR te zijn ontvangen.

Artikel 8 Vergoeding voor eenmalige noodzakelijke kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht

 • 1

  De GR kan besluiten een vergoeding te verstrekken voor de eenmalige kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht als –

  zonodig uit een deskundigenrapport - blijkt dat aanpassingen op de werkplek noodzakelijk zijn, deze persoonsgerelateerd zijn, en het niet redelijk is dat deze kosten door de werkgever worden gedragen.

 • 2

  Kosten voor aanschaf van apparatuur, kosten voor de werkplek en kosten voortvloeiend uit arbowetgeving die de werkgever uit hoofde van normaal en goed werkgeverschap voor iedere werknemer zou moeten maken komen niet in aanmerking voor vergoeding door de GR.

 • 3

  Een vergoeding wordt alleen verstrekt indien er sprake is van een dienstverband van minimaal 6 maanden.

 • 4

  De GR stelt elk jaar voor 31 december vóór het daaropvolgende jaar vast wat de maximale hoogte van de kostenvergoeding is. Kosten die dit maximumbedrag te boven gaan komen niet voor vergoeding in aanmerking. In dat geval wordt de arbeidsplaats als niet passend beschouwd.

 • 5

  De GR regelt de wijze van uitbetaling van de vergoeding.

Artikel 9 Indienen van de aanvraag

 • 1

  De aanvraag voor een persoonsgebonden budget wordt bij de GR ingediend door middel van een volledig ingevulde aanvraag. De aanvraag wordt mede-ondertekend door werkgever en de begeleidingsorganisatie.

 • 2

  De GR stelt ten behoeve van de aanvraag een aanvraagformulier vast.

Artikel 10 Beslistermijn

 • 1

  De GR besluit over de aanvraag binnen vier weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2

  De GR kan dit besluit met ten hoogste vier weken verdagen. De GR stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 11 Het besluit tot verlenen van de periodieke subsidie

Het besluit tot verlening van een periodieke subsidie bevat in ieder geval:

 • a.

  de hoogte van de periodieke subsidie en de wijze waarop deze kan worden aangepast;

 • b.

  wijze van bevoorschotting van de subsidie;

 • c.

  de verplichtingen van de werkgever.

Artikel 12 Het vaststellen van de periodieke subsidie

 • 1

  De werkgever verstrekt maandelijks na afloop van de maand aan de GR aan de hand van een kopie salarisstrook een schriftelijke opgave van het door hem in die maand betaalde loon aan de Wsw-geïndiceerde.

 • 2

  De GR stelt de hoogte van de periodieke subsidie binnen vier weken na ontvangst van deze opgave vast.

Artikel 13 Verrekening met de voorschotten

De subsidie wordt overeenkomstig de vaststelling binnen vier weken betaald, onder verrekening van de betaalde voorschotten.

Artikel 14 Verplichtingen van de werkgever

De werkgever doet onmiddellijk schriftelijke mededeling aan de GR van alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de verstrekking van de subsidie.

Artikel 15 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep 2008, versie december 2010.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking op 16 december 2010