Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Monumentenverordening Weesp 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMonumentenverordening Weesp 2006
CiteertitelMonumentenverordening Weesp 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpMonumentenverordening Weesp 2006

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Monumentenwet 1998, art. 15
 2. Gemeentewet, art. 147 lid 1 en art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-200617-02-2011Nieuwe regeling

27-04-2006

WeesperNieuws, 07-06-2006

Z.11315

Tekst van de regeling

Intitulé

Monumentenverordening Weesp 2006

Monumentenverordening Weesp 2006

 

De raad van de gemeente Weesp,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders,

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 12 en 15 van de Monumentenwet 1988 en het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet,

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de navolgende ‘Monumentenverordening Weesp 2006’ 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 

 • a.

  Beschermde gemeentelijke monumenten: monumenten, die overeenkomstig de bepalingen van deze verordening op de gemeentelijke monumentenlijst zijn geplaatst c.q. als beschermd gemeentelijk monument zijn aangewezen;

 • b.

  Beschermde rijksmonumenten: onroerende monumenten die zijn ingeschreven in de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers;

 • c.

  Gemeentelijke monumentenlijst: de lijst waarop zijn geregistreerd de overeenkomstig deze verordening als beschermde monumenten aangewezen zaken;

 • d.

  Kerkelijke monumenten: onroerende monumenten, die eigendom zijn van een kerkgenootschap of een zelfstandig onderdeel daarvan, kerkelijke gemeente of parochie, van een kerkelijke instelling of een lichaam waarin kerkgenootschappen zijn verenigd en die uitsluitend of voor een overwegend deel worden gebruikt voor de uitoefening van de eredienst. Onder kerkelijk wordt tevens verstaan levensbeschouwelijk in ruime betekenis van het woord;

 • e.

  Monumenten: 1. Alle zaken, minimaal vijfentwintig jaren geleden tot stand gekomen, die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde of plaatselijke waarde of betekenis; 2. Terreinen die van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken als bedoeld onder 1;

 • f.

  Provinciale monumenten: onroerende monumenten, die overeenkomstig de bepalingen van een provinciale monumentenverordening op de provinciale monumentenlijst zijn geplaatst;

 • g.

  Beeldbepalend pand: pand dat geen beschermd monument is, maar dat van algemeen belang is voor de gemeente en dat voldoet aan de volgende kwalificaties: 1. Het pand moet beeldbepalend zijn in zijn omgeving, eventueel met objectgerichte onderdelen/details die beeldbepalend zijn voor, en duidelijk aanwezig zijn in de omgeving van het pand, en 2. Het pand moet deel uitmaken van het beschermd stadsgezicht Weesp als bedoeld in artikel 35 van de Monumentenwet 1988.

 • h.

  Welstands- en Monumentencommissie Weesp: de door de raad ingestelde commissie met als taak Burgemeester en Wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988 en deze verordening;

 • i.

  Beschermde stads- en dorpsgezichten: stads- en dorpsgezichten die door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als zodanig ingevolge artikel 35 van de Monumentenwet 1988 zijn aangewezen;

 • j.

  Bouwhistorisch onderzoek: in schriftelijke rapportage vastgelegd onderzoek naar de bouwgeschiedenis en de bouwhistorische kwaliteit van een monument.

Artikel 2 Het gebruik van het monument

Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

Artikel 3 Welstands- en Monumentencommissie Weesp

De in artikel 1 onder h bedoelde Welstands- en Monumentencommissie Weesp heeft in ieder geval tot taak in het kader van deze verordening gevraagd en ongevraagd te adviseren over:

 

 • a.

  Het plaatsen en afvoeren van roerende- dan wel onroerende monumenten op de gemeentelijke monumentenlijst;

 • b.

  Vergunningaanvragen tot wijziging of afbraak van beschermde rijks- en gemeentelijke monumenten;

 • c.

  De aanwijzing en afvoering van een beschermd rijksmonument;

Hoofdstuk 2 Aanwijzing tot gemeentelijk monument

Artikel 4 De aanwijzing tot gemeentelijk monument

 • 1

  Burgemeester en Wethouders kunnen, al dan niet op aanvraag van belanghebbenden, monumenten als beschermd gemeentelijk monument aanwijzen. 

 • 2

  Burgemeester en Wethouders geven een beschikking over de aanwijzing van Monumenten als beschermde gemeentelijke monumenten, nadat de Welstands- en Monumentencommissie Weesp advies heeft uitgebracht. In spoedeisende gevallen kunnen zij gemotiveerd, het horen achterwege laten. 

 • 3

  Burgemeester en Wethouders nemen met betrekking tot kerkelijke monumenten geen beslissing tot aanwijzing als beschermde gemeentelijke monumenten dan na overleg met de eigenaar.

 • 4

  Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van de aanwijzing van een gemeentelijk monument bepalen dat bouwhistorisch onderzoek wordt verricht.

 • 5

  Monumenten die zijn ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 6 van de Monumentenwet 1988 of die zijn geplaatst op de lijst van monumenten, op grond van een Monumentenverordening van de provincie Noord-Holland, worden door Burgemeester en wethouders niet op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

Artikel 5 Termijnen van advies en aanwijzingsbesluit

 • 1

  De Welstands- en Monumentencommissie Weesp adviseert schriftelijk binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek van Burgemeester en wethouders;

 • 2

  Burgemeester en Wethouders nemen binnen 8 weken nadat de Welstands- en monumentencommissie Weesp is gehoord een beslissing als bedoeld in artikel 4 tweede en derde lid. Doch zij beslissen in ieder geval binnen 14 weken na de adviesaanvraag.

 • 3

  De beschikking wordt bekend gemaakt aan degenen die als eigenaren en anderszins zakelijke gerechtigden in de kadastrale legger bekend staan, aan de ingeschreven hypothecaire schuldeisers en, indien om aanwijzing is verzocht, aan de aanvrager.

 • 4

  Bij overschrijding van de termijn van 14 weken worden burgemeester en wethouders geacht niet tot aanwijzing te hebben besloten.

Artikel 6 Mededeling aanwijzingsbesluit

De aanwijzing als bedoeld in artikel 4, eerste lid, wordt medegedeeld aan degenen die als zakelijk gerechtigden in de kadastrale legger bekend staan en aan de ingeschreven hypothecaire schuldeisers en, indien om aanwijzing is verzocht, aan de aanvrager. Burgemeester en Wethouders delen het aanwijzingsbesluit dan wel het besluit tot het vervallen van de plaatsing op de in de gemeente gebruikelijke wijze mede.

Artikel 7 Registratie op de gemeentelijke monumentenlijst

 • 1

  Burgemeester en Wethouders registreren het gemeentelijk monument op de Gemeentelijke monumentenlijst.

 • 2

  De gemeentelijke monumentenlijst geeft de plaatselijke aanduiding aan, de kadastrale aanduiding, de datum van de aanwijzing en een beschrijving van het monument.

 • 3

  De rijks-, provinciale-, en gemeentelijke monumentenlijsten liggen bij het gemeentelijke servicepunt voor een ieder ter inzage.

Artikel 8 Wijzigen van de aanwijzing

 • 1

  Burgemeester en Wethouders kunnen ambtshalve of op aanvraag van belanghebbenden in de gemeentelijke monumentenlijst wijzigingen aanbrengen.

 • 2

  Artikel 4, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde lid, alsmede artikel 5, eerste en tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing op de wijziging.

 • 3

  Indien de wijziging (van de aanwijzing) naar het oordeel van Burgemeester en wethouders van ondergeschikte betekenis is of indien de wijziging betreft het doorhalen  van de inschrijving van een monument dat is teniet gegaan, blijft overeenkomstige toepassing van artikel tweede en het derde lid achterwege.

 • 4

  De inhoud en de datum van de wijziging worden op de gemeentelijke monumentenlijst aangetekend.

Artikel 9 Intrekken van de aanwijzing

 • 1

  Indien Burgemeester en Wethouders de aanwijzing intrekken zijn artikel 4, lid 2 en artikel 5 overeenkomstig van toepassing.

 • 2

  Monumenten, die na plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst worden ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 6 van de Monumentenwet 1988 of provinciale monumentenlijst worden geacht niet meer op de gemeentelijke lijst te zijn geplaatst.

 • 3

  De intrekking wordt op de gemeentelijke monumentenlijst aangetekend.

 • 4

  De eigenaar en zakelijk gerechtigden zijn verplicht op verzoek mee te werken aan de documentatie van het monument.

Hoofdstuk 3 Vergunningverlening voor gemeentelijke monumenten

Artikel 10 Verbodsbepaling

Het is verboden een beschermd gemeentelijk monument te beschadigen of te vernielen.

Artikel 11 Vergunningen tot wijziging of afbraak van beschermde gemeentelijke

 • 1

  1. Het is verboden om zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders of in strijd met bij zodanige gestelde vergunning gestelde voorschriften:

         a.    Een beschermd gemeentelijk monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen;

         b    Een beschermd gemeentelijk monument te herstellen, te gebruiken of latengebruiken op een wijze, waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

 • 2

  Burgemeester en Wethouders kunnen bij wijziging of afbraak van een beschermd gemeentelijk monument bepalen dat bouwhistorisch onderzoek wordt verricht. 

Artikel 12 In behandeling nemen van de aanvraag

 • 1

  De aanvraag als bedoeld in artikel 11 eerste lid, wordt ingediend bij Burgemeester en wethouders.

 • 2

  Indien de voor de beoordeling van de aanvraag om de in artikel 11 bedoelde vergunning benodigde gegevens of bescheiden niet zijn verstrekt of onvoldoende zijn of indien niet wordt voldaan aan het gestelde in artikel 4:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht, stellen burgemeester en Wethouders, binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag, de aanvrager in de gelegenheid om binnen 4 weken de door hen aan te geven ontbrekende gegevens of bescheiden te overleggen.

 • 3

  Op de voorbereiding van een besluit op een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 11 is afdeling 3:4 van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat Burgemeester en Wethouders het besluit ter inzage leggen na ontvangst van het advies als bedoelt in artikel 13, tweede lid.

 • 4

  Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door belanghebbenden.

Artikel 13 Termijnen advies en vergunningverlening

 • 1

  Burgemeester en Wethouders zenden onmiddellijk een afschrift van de (volledige) aanvraag om vergunning voor een gemeentelijk monument aan de Welstands- en Monumentencommissie Weesp.

 • 2

  De Welstands- en Monumentencommissie Weesp adviseert schriftelijk binnen twee maanden na de datum van verzending van de adviesaanvraag.

 • 3

  Bij de overschrijding van de in het tweede lid genoemde termijn wordt de Welstands- en onumentencommissie Weesp geacht positief te hebben geadviseerd.

 • 4

  Indien Burgemeester en Wethouders geen besluit nemen binnen de in artikel 3:18 Algemene Wet Bestuursrecht vermelde termijn, wordt de vergunning geacht te zijn verleend.

 • 5

  Een vergunning ingevolge deze verordening blijft buiten werking totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist. De vergunninghouder kan de president van de rechtbank, onderscheidenlijk de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken de opschorting op te heffen.

Artikel 14 Bij de aanvraag in te dienen bescheiden

 • 1

  Bij het indienen van de aanvraag moet de aanvrager gebruik maken van een door burgemeester en Wethouders vastgesteld formulier.

 • 2

  De aanvraag moet inhouden:

   

  • a.

   Correspondentieadres van de aanvrager in Nederland;

  • b.

   Indien een gemachtigde is aangewezen, diens naam en adres;

  • c.

   Naam en adres van diegene die met de uitvoering zal worden belast;

  • d.

   De kadastrale aanduiding van het perceel waarop het monument zich bevindt en het huisnummer van het bouwwerk;

  • e.

   Het monumentnummer;

  • f.

   Een beschrijving van de technische staat waarin de gebreken nauwkeurig vermeld staan;

  • g.

   Tekeningen en details van de bestaande en bij wijzigingen ook tekeningen van de voorgestelde nieuwe toestand (schaal 1:100);

  • h.

   Een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van de werkzaamheden (het bestek);

  • i.

   Foto’s van het monument in zijn context, gevels en interieuronderdelen die van belang zijn;

  • j.

   Indien relevant materialisering;

 • 3

  De aanvraag en de daarbij behorende bescheiden moeten in 3-voud worden ingediend.

 • 4

  De aanvraag en de daarbij behorende bescheiden dienen in het Nederlands te zijn gesteld.

 • 5

  De aanvrager krijgt door of namens Burgemeester en Wethouders een bewijs van ontvangst toegezonden, waarin de datum van ontvangst is vermeld.

Artikel 15 Samenloop monumentenvergunning en bouwvergunning

Indien de monumentenvergunning niet is verleend zal ingevolge artikel 44 lid 1 sub e van de Woningwet de aanvraag om bouwvergunning eveneens worden geweigerd. Er mag pas gebruik gemaakt worden van de bij een monumentenvergunning behorende bouwvergunning als ook de monumentenvergunning is verleend en onherroepelijk geworden.

Artikel 16 Kerkelijk monument

Burgemeester en Wethouders geven met betrekking tot een kerkelijk monument geen beschikking ingevolge de bepalingen van artikel 11 dan in overeenstemming met de eigenaar, voor zover het een beschikking betreft, waarbij wezenlijke belangen van het belijden van de godsdienst of de levensovertuiging in dat monument in het geding zijn.

Artikel 17 Voorschriften

 • 1

  Burgemeester en Wethouders kunnen aan een vergunning voorschriften verbinden in het belang van de monumentenzorg.

 • 2

  Burgemeester en Wethouders kunnen de vergunning voor een bepaalde tijd verlenen.

Artikel 18 Intrekken van de vergunning

 • 1

  De vergunning kan door Burgemeester en Wethouders worden ingetrokken indien:

  • a.

   Blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;

  • b.

   Blijkt dat de vergunninghouder de voorschriften, bedoeld in artikel 17, eerste lid, niet naleeft;

  • c.

   Tijdens uitvoering blijkt dat niet conform de vergunning gewerkt wordt;

  • d.

   Omstandigheden zich zodanig hebben gewijzigd dat het belang van het monument zwaarder dient te wegen;

  • e.

   Niet binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de vergunning gebruik wordt gemaakt dan wel de werkzaamheden waarvoor de vergunning is verleendlanger dan 26 weken hebben stilgelegen.

 • 2

  Het besluit tot intrekking wordt in afschrift gezonden aan de Welstands- en Monumentencommissie Weesp;

Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 –Vergunningverlening voor rijksmonumenten

Artikel 19 Vergunning voor beschermd Rijksmonument

 • 1

  Burgemeester en Wethouders zenden onmiddelijk een afschrift van de (ontvankelijke) aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 voor een beschermd rijksmonument aan de Welstands- en Monumentencommissie Weesp.

 • 2

  De Welstands- en Monumentencommissie Weesp adviseert schriftelijk over de aanvraag binnen twee maanden na de datum van verzending van het afschrift.

 • 3

  Bij de overschrijding van de in het tweede lid genoemde termijn wordt de Welstands- en Monumentencommissie Weesp geacht positief te hebben geadviseerd.

Hoofdstuk 5 Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 20 Schadevergoeding

 • 1

  Indien en voor zover blijkt dat een belanghebbende ten gevolge van:

  • a.

   De weigering van Burgemeester en Wethouders wijziging aan te brengen in de gemeentelijke monumentenlijst;

  • b.

   De weigering van Burgemeester en Wethouders een vergunning tot wijziging, afbraak of verwijdering een gemeentelijk monument te verlenen;

  • c.

   Voorschriften door Burgemeester en Wethouders verbonden aan een vergunning tot wijziging, afbraak of verwijdering een gemeentelijk monument; schade lijdt of zal lijden, die op redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven, kent de gemeenteraad hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe.

 • 2

  Voor de behandeling van de aanvragen zijn de bepalingen van de verordening ter regeling van de procedure bij toepassing van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 21 Strafbepalingen

Hij, die handelt in strijd met de artikelen 10 en 11 van deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 22 Toezicht en opsporing

 • 1

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zij belast: de bij besluit van Burgemeester en Wethouders dan wel de Burgemeester aan te wijzen personen.

 • 2

  De opsporing van de in deze verordening strafbaar gestelde feiten, is naast de in artikel 141 van het Wetboek van strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen  aan hen die door Burgemeester en Wethouders met de zorg voor de naleving van deze  verordening zijn belast, ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

 • 3

  Zo dikwijls de zorg voor de naleving van deze verordening dit vereist, wordt hierbij de last verstrekt al dan niet besloten ruimten en plaatsen, met uitzondering van woningen, desnoods tegen de wil van de rechthebbende, bewoner of gebruiker te betreden, aan hen  die en voor zover zij door het bevoegd gezag belast zijn met het toezicht op de naleving  van deze verordening.

Artikel 23 Inwerkingtreding

 • 1

  Voorzover deze verordening betrekking heeft op beschermde gemeentelijke monumenten treedt zij in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van 2 weken na bekendmaking.

 • 2

  Voorzover deze verordening betrekking heeft op beschermde rijksmonumenten treedt zij in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Monumentenwet 1988.

 • 3

  De “Monumentenverordening 1995 Weesp” van 1 juni 1995 wordt met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening buiten werking gesteld.

 • 4

  De monumentenlijst, vastgesteld op grond van de in het vorige lid vervallen verordening wordt geacht ingevolge deze verordening te zijn vastgesteld.

 • 5

  Aanvragen om vergunning die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening worden afgehandeld op grond van de in lid 3 genoemde verordening. 

Artikel 24 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Monumentenverordening Weesp 2006’.

1  

Algemeen

De hoofdpunten van de Monumentenverordening Weesp 2006 luiden:

• De aanwijzing van zaken tot gemeentelijk monument;• Het vergunningenstelsel voor gemeentelijke monumenten;• De inschakeling van de Welstands- en Monumentencommissie Weesp als adviesorgaan voor de verlening van een monumentenvergunning voor gemeentelijke en rijksmonumenten; De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Monumentenverordening Weesp 1995 zijn:• Het bouwhistorisch onderzoek gaat een rol krijgen bij de bepaling van het gemeentelijk monumentenbeleid;• De procedure voor de verlening van een monumentenvergunning voor rijks- en gemeentelijke monumenten is aangepast aan de Algemene Wet Bestuursrecht;

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

Sub c: Het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst heeft geen rechtsgevolg. Het betreft slechts een administratieve handeling. Voorafgaand aan de plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst is het de aanwijzing tot gemeentelijk monument die rechtsgevolg beoogt. De aanwijzing en de plaatsing op de lijst zijn daarom uit elkaar getrokken.

 

Artikel 4

Lid 2: Er wordt niet bepaald dat de aanvrager en andere belanghebbenden worden gehoord voordat Burgemeester en Wethouders over de aanwijzing een besluit nemen, omdat dit is geregeld in de artikelen 4:8 en 4:9 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Deze verordening bevat geen voorschriften voor bescherming van het monument gedurende de tijd dat de aanwijzingsprocedure loopt, zoals de Monumentenwet 1988 dat doet. De spoedprocedure kan in situaties die ernstige gevolgen voor het aan te wijzen monument hebben, bewerkstelligen dat binnen korte tijd een monument kan worden aangewezen als gemeentelijk monument en dus de verbodsbepalingen van deze verordening van toepassing zijn.Lid 4: Het laten verrichten van bouwhistorisch onderzoek behoort tot de beleidsvrijheid van de gemeente. Er is een tweetal momenten te onderscheiden wanneer een gemeente bouwhistorisch onderzoek kan vragen. Ten eerste bij een (aanvraag tot) aanwijzing als gemeentelijk monument. Ten tweede bij aanvragen voor vergunning tot wijziging van een gemeentelijk op monument op grond van artikel 14 van deze verordening juncto artikel 4:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

 

Artikel 5

 

Door de besluitvorming aan een termijn te binden, weten de aanvrager, eigenaar en andere belanghebbenden beter waar ze aan toe zijn. De redactie van lid 2 heeft tot gevolg dat, wanneer de Welstands- en Monumentencommissie Weesp niet tijdig adviseert, Burgemeester en Wethouders de volgende keuze kunnen maken: zonder advies een beslissing nemen of besluiten om het (te laat uitgebrachte advies, maar binnen de termijn voor Burgemeester en Wethouders) toch in hun overwegingen te betrekken. Als Burgemeester en Wethouders niet tijdig beslissen, is op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht sprake van een fictieve weigering (tot aanwijzing). Ingevolge artikel 6:2 (Awb) staat voor de aanvrager dan de mogelijkheid van bezwaar of administratief beroep open die ook tegen een reëel besluit open zou staan. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen Burgemeester en Wethouders hun besluit opschorten, wanneer dit voor een zorgvuldige afhandeling nodig is, bijvoorbeeld omdat noodzakelijke gegevens pas later beschikbaar zijn. Dit is het geval als er een (bouwhistorische) inventarisatie gaande is. Pas na de inventarisatie kan de waarde van dat ene object afgewogen worden tegen de waarde van andere objecten die ook in dat vooronderzoek betrokken zijn. Burgemeester en Wethouders moeten de aanvrager op de hoogte stellen van de opschorting (verdaging). Het artikel bevat geen bepalingen over de bekendmaking van het besluit, omdat de Algemene Wet Bestuursrecht dit afdoende regelt. (afdeling 3:6). Is artikel 4:8 toegepast (het horen van geadresseerde en van derde belanghebbenden) en is van de daar geboden mogelijkheid gebruik gemaakt, dan dienen de betrokkenen op grond van het bepaalde in artikel 3:43 Awb een mededeling te ontvangen.

 

Artikel 6

Is artikel 4:8 van de Awb toegepast (het horen van geadresseerde en van derde belanghebbenden) en is van de daar geboden mogelijkheid gebruik gemaakt, dan dienen de betrokkenen op grond van het bepaalde in artikel 3:43 Awb een mededeling te ontvangen.

 

Artikel 7

Door aanwijzing als gemeentelijk monument is het gehele pand onder de werking van deze verordening geplaatst, inclusief al zijn bestanddelen uit hoofde van het Burgerlijk Wetboek, dat wil zeggen interieuronderdelen die fysiek verbonden zijn met de onroerende zaak en die losse onderdelen die volgens verkeersopvatting bij de onroerende zaak behoren. Voor elke wijziging van het monument is dus een vergunning nodig. Andere zaken die zich op het perceel van het monument bevinden, zoals bijgebouwen, tuininrichting en bomen moeten expliciet worden aangegeven willen zij onder de werking van deze verordening vallen. Eventueel kan voor de duidelijkheid (bijvoorbeeld in verband met kadastrale vernummering) ook een plattegrond worden aangehecht.

 

Artikel 8

Lid 3: Er kunnen zich situaties voordoen waarin het mogelijk moet zijn om ambtshalve in de aanwijzing wijzigingen te kunnen aanbrengen zonder dat daarvoor de gehele aanwijzingsprocedure moet worden gevolgd. Het gaat daarbij om wijzigingen van ondergeschikte aard en hierbij wordt gedacht aan het wijzigen van straatnamen of huisnummers.

 

Artikel 9

Lid 4: Het kan zinvol zijn om voor een gebouw, waarvoor een aanvraag tot intrekking van de aanwijzing loopt een (uitvoerige) documentatie te eisen. Deze kan voor een goede afweging van de aanvraag dienen.

Artikel 12

Lid 2: Artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene Wet Bestuursrecht bepaalt dat het bestuursorgaan stelt binnen welke termijn de aanvrager de gelegenheid krijgt de aanvraag aan te vullen. De termijn van vier weken correspondeert met de Woningwet.Artikel 4:5, lid 4, van de Awb regelt dat Burgemeester en Wethouders de aanvraag niet ontvankelijk kunnen verklaren en dit aan de aanvrager bekendmaken:•Binnen vier weken na de dag waarop hij die gegevens heeft overlegd en de aanvrager naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders de ontbrekende gegevens in onvoldoende mate zijn overlegd; of•Binnen vier weken nadat de gestelde termijn ongebruikt is verstreken lid 3: De Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure is niet alleen van toepassing op de verlening van de monumentenvergunning voor rijksmonumenten op grond van de Monumentenwet. Het gemeentebestuur kiest ervoor om deze procedure ook van toepassing te verklaren voor de verlening van monumentenvergunningen voor gemeentelijke monumenten. Dit houdt in dat de aanvraag niet meer twee weken ter inzage wordt gelegd, maar een ontwerpbesluit (de vergunning in concept) eerst verzonden wordt naar de aanvrager (artikel 3:13 Awb), vervolgens gepubliceerd wordt (een aantal zaken moet in de publicatie vermeld worden (artikel 3:12 Awb), en ten slotte zes weken ter inzage gelegd worden (artikel 3:11 en 3:16 Awb). Als er zienswijzen binnenkomen, dan wordt de aanvrager zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen (artikel 3:15.3 Awb). De verwerking van de zienswijzen en de verwerking hiervan in het definitieve besluit dient binnen zes maanden na ontvangst van de vergunningaanvraag plaatsvinden. Als er geen zienswijzen zijn binnengekomen dan moet dit zo snel mogelijk na het verstrijken van de ter-inzage termijn gepubliceerd worden en nemen Burgemeester en Wethouders het definitieve besluit binnen vier weken na het einde van de ter-inzage-termijn (artikel 3:18.4 Awb). Van de mogelijkheid om de besluitvorming te verdagen met een redelijke termijn kan alleen in de eerste acht weken van de proceduretermijn gebruik gemaakt worden, als de aanvraag een zeer ingewikkeld of omstreden besluit betreft en de aanvrager in de gelegenheid gesteld is hierover zijn zienswijze kenbaar te maken (artikel 3:18.2). door deze beperkte mogelijkheid tot verdagen zou sneller tot een vergunningweigering overgegaan moeten worden. Het verdient dan ook aanbeveling op basis van een schetsplan overleg te plegen voordat de aanvraag wordt ingediend (Principe Aanvraag). De terinzagelegging (bedoelt in de vorige verordening) van de aanvraag en de mogelijkheid van bezwaar tegen het(definitieve) besluit zijn gecombineerd in het ter inzage leggen van een ontwerpbesluit naar aanleiding waarvan zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht. Omdat de mogelijkheid is opgenomen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit in te dienen, is tegen het definitieve besluit alleen nog maar beroep mogelijk, en wel alleen door:- De aanvrager (Awb 3:41)

- Belanghebbenen die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht ( Awb 3:43) -

- Belanghebbenden die een goede reden hebben geen zienswijzen te hebben ingebracht (Awb 6:13)

 

Artikel 13

De twee maanden adviestermijn van de Welstands en Monumentencommissie Weesp stemt overeen met de adviestermijn van de Welstands en Monumentencommissie Weesp over een monumentenvergunning voor rijksmonumenten.(zie artikel 19 lid 2 van deze verordening). De fatale termijn is ingevoerd (lid 3); Door de besluitvorming aan een termijn te binden, weten de aanvrager, eigenaar en andere belanghebbenden beter waar ze aan toe zijn. Dit is analoog aan de fatale termijn voor de verlening van een rijksmonumentenvergunning (artikel 16 lid 4 van de Monumentenwet 1988). De totale termijn van zes maanden spoort niet met de termijn voor een bouwvergunning. Het vereist

(i.c. niet verleend) zijn van een monumentenvergunning is een grond voor de weigering van de bouwvergunning (Woningwet artikel 44, lid 1, sub e). Wanneer een monumentenvergunning is aangevraagd en daarop niet is beslist (of deze is geweigerd), zal de bouwvergunning dus (tijdig) moeten worden geweigerd. In de Woningwet is namelijk alleen een aanhoudingsregeling voor vergunningen betreffende rijksmonumenten geregeld (artikel 54 Woningwet). Om niet gedurende de monumentenprocedure de bouwvergunning te moeten weigeren kan de aanvrager van de monumenten- en bouwvergunning het beste de aanvraag om monumentenvergunning pas later indienen. Laten Burgemeester en Wethouders de termijn van de verlening voor de bouwvergunning verlopen, dan is de bouwvergunning van rechtswege verleend (mits niet strijdig met het bestemmingsplan), omdat de Woningwet boven de monumentenverordening gaat. Er mag echter pas gebruik gemaakt worden van de bouwvergunning als ook de monumentenvergunning is verleend (en onherroepelijk geworden). Aan de aanvrager en diegenen die hun zienswijzen naar voren hebben gebracht, word onmiddellijk een afschrift van het besluit van Burgemeester en Wethouders gestuurd op grond van artikel 3:41 en 3:43 van de Awb. Het besluit wordt gepubliceerd en zes weken ter inzage gelegd.

(artikel 3:44 Awb) Het voordeel van schorsende werking (lid 4) is dat geen onomkeerbare acties kunnen worden ondernomen, voordat het besluit onherroepelijk is geworden.

Titel 8:3 van de Awb is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 17

Bij de verlening van de vergunning kunnen Burgemeester en Wethouders in de vergunningvoorschriften de verplichting opleggen om –bijvoorbeeld –(bouwhistorisch) onderzoek uit te voeren en documentatie te verstrekken tijdens de bouw/restauratiewerkzaamheden, net als het veiligstellen van de afkomende bouwhistorische elementen.

 

Artikel 18

Lid 1: de 26 weken komen overeen met de termijn voor de bouwvergunning.Lid 2: de Welstands- en Monumentencommissie Weesp kan gevraagd en ongevraagd adviseren. Artikel 4:7 of 4:8 van de Awb kunnen van toepassing zijn; over het voornemen de beschikking af te geven, dan wel geheel of gedeeltelijk af te wijzen moeten in bepaalde gevallen de aanvrager en belanghebbenden worden gehoord.

 

Artikel 19

Lid 1: de procedure voor de afgifte door Burgemeester en Wethouders van de vergunning voor rijksmonumenten is geregeld in hoofdstuk 2, paragraaf 2 van de Monumentenwet 1988 en afdeling 3:4 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg en, buiten de bebouwde kom, ook gedeputeerde staten moeten binnen twee maanden na verzending van de adviesaanvraag adviseren (Monumentenwet 1988, artikel 16.2). Het definitieve besluit moet binnen vier maanden na ontvangst van het laatste advies van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg dan wel Gedeputeerde Staten worden genomen (Monumentenwet 1988, artikel 16.3). Op het definitieve besluit is alleen nog maar beroep mogelijk en wel alleen maar door:• De Rijksdienst voor de Monumentenzorg;• Gedeputeerde Staten (mits zij advies hebben uitgebracht);• De aanvrager;• Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingebracht; en• Belanghebbenden die een goede reden hebben geen zienswijzen te hebbeningebracht;Lid 2: De Monumentenwet 1988 schrijft voor dat de monumentencommissie (Welstands- en Monumentencommissie Weesp) bij de aanvragen om vergunning voor rijksmonumenten wordt ingeschakeld. Wanneer de Welstands- en Monumentencommissie Weesp niet tijdig adviseert kunnen Burgemeester en Wethouders de volgende keuze maken: zonder advies een beslissing nemen of het (te laat uitgebrachte advies) alsnog in de overwegingen te betrekken. Dit vanwege de fatale termijn bij de vergunningverlening voor rijksmonumenten. De twee maanden adviestermijn stemt overeen met de adviestermijn van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (i.c. de Rijksdienst voor de Monumentenzorg) en Gedeputeerde Staten. (art. 16.2 Monumentenwet 1988)

 

Artikel 21

Artikel 154, eerste lid, van de Gemeentewet laat aan de gemeentelijke wetgever de keuzemogelijkheid om op overtreding van verordeningen een geldboete te stellen van de tweede of eerste categorie. In artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht zijn de geldboetecategorieën opgenomen. Op gemeentelijk niveau is, gelet op de ernst van dit vergrijp, de hoogte van de strafmaat voor rijksmonumenten en de wens om enige preventieve werking te bereiken, de keuze voor een geldboete van de tweede categorie voor de hand liggend.

 

Artikel 22

Een toezichthouder mag zijn bevoegdheid slechts uitoefenen voorzover dit redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak noodzakelijk is (artikel 5:13 Awb). Op basis van artikel 5:15 Awb is een toezichthouder bevoegd elke plaats te betreden, met uitzondering van woningen zonder toestemming van de bewoner.

 

Artikel 23

Omdat aanvragen voor vergunning en aanwijzing die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze verordening worden afgehandeld met inachtneming van de in het tweede lid bedoelde ingetrokken verordening, worden bezwaar- en beroepschriften die hierop betrekking hebben, afgehandeld op grond van de ingetrokken verordening.

Gemeentelijke Monumentenlijst

Nr. Straat + huisnummer omschrijving Mon. Nr. Kad. aand.1 Achteromstraat 19 voorm. Pakhuis 1898 G0040-01 A 45972 Sint Annastraat 1 woonhuis G0100-01 A 5173 Binnenveer 2-6 Twee woon/winkelhuizen G0190-01 A 3053 A 30544 Buitenveer 7 Werkplaats met bovenwoning G0320-01 A 42195 Buitenveer 10 Onderpui van de kapperswinkel G0320-02 A 27596 Buitenveer 21 Woonhuis “ELLY” G0320-03 B 12117 Verlengd Buitenveer 11-11a Oorspronkelijk boerderij G0330-01 D 1378 D 13798 Casparuslaan 501 t/m 517 Villa Casparus G0360-01 B 44589 Dammerweg 1 Boerderij Rundervreugd G0400-01 H 165110 Dammerweg 2-3 T-vormige boerderij met zomerhuis G0400-02 H 1795 H 179611 ’s Gravelandseweg 4 Langhuisboerderij G0650-01 B 242012 ’s Gravelandseweg 10-11 Koetshuis van voormalige villa G0650-02 F 1477 F 112013 ’s Gravelandseweg 37 Houten langhuisboerderij Ora et Labora G0650-03 F 180814 Groeneweg 25 T-vormige stadsboerderij G0660-02 B 187015 Groeneweg ong. Brug met hek G0660-01 B 3527 B 390616 Hugo de Grootlaan ong. Gedenkteken Van Houtenmonument G0670-01 B 3527 B 390617 Herengracht 10 Tweede pastorie G0700-01 A 162818 Herengracht 14 Diep huis met achterkamer G0700-02 A 524119 Herengracht 16 Rooms Katholieke kerk G0700-03 A 212120 Herengracht 17 Pastorie van de RK-kerk G0700-04 A 212221 Herengracht 18 Doktershuis G0700-05 A 350022 Herengracht 23 Theater/bioscoop G0700-06 A 197623 Herensingel 15 t/m 37 12 woningen G0710-01 A1603 T/M A1607 + A 253524 Hoogstraat 11-12 Burgemeesterswoning G0770-01 A 507525 Hoogstraat 25 Café met woonhuis G0770-02 A 452126 Hoogstraat 26 Woonhuis G0770-03 A 285827 Hoogstraat 27 Woonhuis G0770-04 A 374628 Hoogstraat 30 Woonhuis G0770-05 A 15829 Hoogstraat 36 Woonhuis onderdeel van Herenhuis G0770-06 A 270430 Hoogstraat 41 Woonhuis G0770-07 A 158531 Hoogstraat 42-43 Woonhuis G0770-08 A 477732 Hoogstraat 44 Woonhuis G 0770-09 A 187233 C.J. van Houtenlaan 36 Onderdeel van de cacao en chocoladefabriek G0800-01 B 281734 Pieter Jacobstraat 6 Restanten van voormalige brouwerij G0850-01 A 498235 Kapelsteeg 1 Bergplaats met bovenwoning G0890-01 A 443136 Kapelsteeg 3 Winkel en woonhuis G0890-02 A 519237 Kerklaan 10 T-vormige stadsboerderij G0910-01 A 487338 Kerksteeg 8-10 Kamerwoningen G0920-01 A 4892 A 489139 Keverdijk 8 Boerderij “De Vogelkooi” G0960-01 G 60840 Klaas Listinghsteeg 5 Voormalige bierbrouwerij G1120-01 A 396141 Korte Stammerdijk 5 Winkel woonhuis G 1710-01 B 179442 Korte Stammerdijk 6 Koetshuis van doktershuis G1710-02 B 225043 Korte Stammerdijk 15 Woonhuis G1710-03 B 277944 Lange Muiderweg 14 Boerderij “Batavia’s Hoeve” G1280-01 F 166145 Middenstraat 24 Linkerhelft van dubbelhuis G1200-02 A 124646 Middenstraat 42 Onderdeel van voormalig klooster G1200-03 A 502647 Middenstraat 49 abc Pakhuis en Timmerwerkplaats G1200-01 A 518248 Middenstraat 56 Winkel en woonhuis G1200-04 A 186149 Middenstraat 58 Diep woonhuis G1200-05 A 186250 Middenstraat 64-66 dubbeldwarshuis G1200-06 A 443151 Nieuwstad achter 60 Pand achter 60 G 1290-01 A 348252 Nieuwstad 96-98 Bedrijfsruimte met woning G1290-02 B 183353 Nieuwstad 100 Voormalig pakhuis “Oranjeboom” G1290-03 B 252554 Nieuwstad 120-120a Winkel en woonhuis G1290-04 B 184255 Nieuwstraat 10-10a Woonhuis G1300-07 A 266556 Nieuwstraat 12a-14a Oorspronkelijk kostschool en pastorie van de Lutherse kerkG1300-08 A 266657 Nieuwstraat 25 Oorspronkelijk woonhuis G1300-01 A 139558 Nieuwstraat 44-48 Voormalig postkantoor/politiebureau G1300-09 A 534159 Nieuwstraat 45 Linkerhelft van woonhuis G1300-02 A 184460 Nieuwstraat 47 Rechterhelft van woonhuis G1300-03 A 521261 Nieuwstraat 49-53 Oorspronkelijk kameren G1300-04 A 5211 A 5309 A 531062 Nieuwstraat 62 b Winkel en woonhuis G1300-10 A 519863 Nieuwstraat 71 Winkel en woonhuis G1300-05 A 531164 Nieuwstraat 87 Woonhuis G1300-06 A 138365 Nigtevechtsepad 2-3 Boerderij de “Merwedehoeve” G1320-01 D 1301 D 130266 Oudegracht 5-11 Dubbelhuis G1380-01 A 5041 A 504267 Oudegracht 13 Woonhuis G1380-02 A 237468 Oudegracht 19 Woonhuis en kantoor G1380-03 A 437669 Oudegracht 23-25 Twee woonhuizen G1380-04 A 4917 A 491870 Oudegracht 37 Woonhuis G1380-05 A 485971 Oudegracht 39 Woonhuis G1380-06 A 485872 Oudegracht 41 Woonhuis G1380-07 A 438273 Oudegracht 43 Woonhuis G1380-08 A 339474 Oudegracht 45 Woonhuis G1380-09 A 323675 Oudegracht 47-47a Woonhuis G1380-10 A 323576 Oudegracht 51 Winkel en woonhuis G1380-11 A 338577 Papelaan 47 Noodslachthuis, moskee G1400-01 B 176478 Roskamstraat 1-5 Drie woonhuizen G1530-01 B 722 B 544 B 54379 Roskamstraat 2-6 Drie woonhuizen G1530-05 B 524 B 525 B 52680 Roskamstraat 7-13 Vier woonhuizen G1530-02 B 587 B 588 B 58981 Roskamstraat 8-14 Vier woonhuizen G1530-06 B 527 B 528 B 529 B 53082 Roskamstraat 16 Bedrijfsruimte met bovenwoning G1530-08 B 373283 Roskamstraat 15-17 Dubbelhuis G1530-03 B 540 B 53984 Roskamstraat 18-20 Woonhuis G1530-07 B 541 85 Roskamstraat 19-23 Drie woonhuizen G1530-04 B 538 B 537 B 53686 Roskamstraat 22-26 Drie rijtjeshuizen G1530-09 B 533 B 534 B 373387 Singel 67-73 Vier woonhuizen G1610-01 A 3000 A 2998 A 3017 A 496888 Slijkstraat 9 Woonhuis G1660-01 A 497889 Slijkstraat 11 Winkel en woonhuis G1660-02 A 319990 Slijkstraat 17-19 Winkel en woonhuis G1660-03 À 261191 Slijkstraat 21-23 Winkel en woonhuis G1660-04 A 395292 Slijkstraat 27 / Hanensteeg 4 Winkel en woonhuis G1660-05 A 439793 Slijkstraat 36 Winkel en woonhuis G1660-06 A 459894 Stationsweg 5 Gedeeltelijke boerderij G1730-01 A 424095 Stationsweg 12 Winkel en woonhuis G1730-04 A 266396 Stationsweg 15 Gedeeltelijk boerderij G1730-02 A 201297 Stationsweg 19-19a Woonhuis G1730-03 A 366198 Utrechtseweg 86-86a Voormalige langhuisboerderij G1840-02 E 86199 Utrechtseweg 92 Stolpboerderij G1840-03 E 1156100 Waagplein 2-8 Twee woonblokken van ieder twee woningen G1920-01 A 3990 A 3991 A 4585 A 4584101 Wollenweversbuurt 18 Bedrijfsgebouw met woning G2030-01 B 3524102 Zandstraat 2 Achterkamer van Middenstraat 78 G 2050-02 A 627103 Zandstraat 3 Woonhuis G2050-01 A 2939

 

Rijksmonumenten

1. Achter ’t Vosje 20 (woonhuis) 384892. Achter ’t Vosje 22-24 (twee woonhuizen) 384903. Achtergracht 13 (woonhuis) 384724. Achtergracht 15 (winkel-woonhuis) 38475 (?)5. Achtergracht 48 (hoekhuis) 384756. Achtergracht 50 (pand met puntgevel) 384767. Achtergracht 56 (pand met puntgevel) 384778. Achtergracht 61 (voorgevel met gootlijst) 384739. Achtergracht 76 (gepleisterde lijstgevel) 3847810. Achtergracht 78-80 (pand onder schilddak) 3847911. Achtergracht 81-83 (pand met topgevel) 38474 (Breedstraat 25)12. Achtergracht 82 (hoekpand met lijstgevel) 3848013. Achteromdwarsstraat 2-6 (pand met topgevel) 3848114. Achteromstraat 2-8 (de IJsfabriek) 3848415. Achteromstraat 5 (pakhuis met topgevel) 3848816. Achteromstraat 17 (pakhuis) 3848217. Achteromstraat 23 (pand met topgevel) 3848718. Achteromstraat 27 (pand onder schilddak) 3848318. Achteromstraat 29 (pand met rechte kroonlijst) 3848619. Achteromstraat 31 (pand met lijstgevel) 3848520. Binnenveer 5 (winkel-woonhuis) 3849121. Binnenveer 11 (pand met klokgevel) 3849222. Buitenveer 54 (Patriciërshuis) 3849323. Buitenveer 56 (Patriciërshuis) 3849424. Buitenveer 58 (woonhuis) 3849525. Buitenveer 60 (woonhuis) 3849626. Dammerweg 4 (dwarshuisboerderij “Oudervreugd”) 3849727. Dammerweg 10 (dwarshuisboerderij) 3849828. Dammerweg bij 9 (onderdeel van complex 512881) (groepsschuilplaats type piramide  H7) 51288229. Dammerweg bij 9 (onderdeel van complex 512881) (groepsschuilplaats type piramide  H8) 51288330. Dammerweg bij 2 (onderdeel van complex 512881) (groepsschuilplaats type piramide  U22) 51288431. Dammerweg bij 1(onderdeel van complex 512881) (groepsschuilplaats type piramide  U23) 51288532. Gooilandseweg 7 (Boerderij “Huis Ten Bosch”) 3849933. Gooilandseweg bij 12 (onderdeel van complex 512881) (groepsschuilplaats type piramide U3) 51288634. Gooilandseweg bij 12 (onderdeel van complex 512881) (groepsschuilplaats type piramide U4) 51288735. Gooilandseweg bij 12 (onderdeel van complex 512881) (groepsschuilplaats type piramide U5) 51288836. Gooilandseweg bij 12 (onderdeel van complex 512881) (groepsschuilplaats type piramide U6) 51288937. Gooilandseweg bij 11a (onderdeel van complex 512881)(groepsschuilplaats type Piramide U7) 51289038. Gooilandseweg bij 12 (onderdeel van complex 512881) (groepsschuilplaats type piramide U8) 51289139. Gooilandseweg bij 7(onderdeel van complex 512881) (groepsschuilplaats type piramide U27) 51289240. Gooilandseweg bij 7(onderdeel van complex 512881) (groepsschuilplaats type piramide U28) 51289341. Gooilandseweg bij 7(onderdeel van complex 512881) (groepsschuilplaats type piramide U29) 51289442. Groeneweg 2 (pand met mansardekap) 3850543. Groeneweg 4 (pand met mansardekap) 3850644. Groeneweg 6 (pand met mansardekap) 3850745. Herengracht 8 (pand met afgeknotte gevel) 3851446. Herengracht 9 (pand met topgevel) 3851347. Herengracht 33 (bakstenen pakhuis) 3851548. Het Grote Plein 1 (woonhuis) 3850849. Het Grote Plein 3 (woonhuis) 3850950. Het Grote Plein 2 (herenhuis) 3851151. Het Grote Plein 4 (herenhuis) 3851252. Het Grote Plein 5 (hoekpand) 3851053. Hoogstraat 1-2 (sluiswachterhuis) 3851654. Hoogstraat 9-10 (Pand met leeuwen maskers) 3851855. Hoogstraat 17-17a-17b (pakhuis met topgevel) 3851956. Hoogstraat 19 (pand met topgevel en voluten) 3852057. Hoogstraat 21 (woonhuis met topgevel) 3852158. Hoogstraat 22 (pand met afgeknotte topgevel) 3852259. Hoogstraat 22 a/c (pakhuis met afgeknotte topgevel) 3852360. Hoogstraat 24 (herenhuis) 3852461. Hoogstraat 28-29 (pand met klokgevel) 3852562. Hoogstraat 32 (pand met kroonlijst) 3852663. Hoogstraat 33-34 (pand met topgevel en voluten) 3852764. Hoogstraat 35 (woonhuis) 3852865. Hoogstraat 37 (pand met puntgevel) 3852966. Hoogstraat 38 (pand met tuitvormige voorgevel) 3853067. Hoogstraat 47 (pand met topgevel en gebeeldhouwde guirlandes) 3853168. Hoogstraat 48 (woonhuis) 3853269. Hoogstraat 51-51a (woonhuis) 3853470. Hoogstraat 52 (woonhuis) 3853571. Hoogstraat 59 (woonhuis) 3853672. Hoogstraat 60 (pand met topgevel) 3853773. Hoogstraat 62 (pand met lijstgevel) 3853874. Hoogstraat tegenover 47 (brug naar de Ossenmarkt, dubbele houten klapbrug) 3853375. Hoogstraat (sluis en kaden bij Herengracht en Achteromstraat) 3853976. Kapelsteeg 2 (pand met zadeldak) 3854077. Kerklaan 8 (Boerderij) 3854178. Kerkstraat 2 (woonhuis met werkplaats) 3854879. Kerkstraat 4-6 (woonhuis met werkplaats) 3854980. Kerkstraat 10 (NH-kerk, Grote of St. Laurenskerk) 3855081. Kerkstraat 13-15 (dwarshuis “De Gouden Reaal”) 3854282. Kerkstraat 17 (hoekpand) 3854383. Kerkstraat 19-21 (kosterij der Grote kerk) 3854484. Kerkstraat 23 (pand met lijstgevel) 3854585. Kerkstraat 25-27 (Pand onder schilddak) 3854686. Kerkstraat 29 (gevel met kroonlijst) 3854787. Keverdijk bij 1 (onderdeel van complex 512881) (mitrailleurkazemat type G) 51294188. Keverdijk bij 1 (onderdeel van complex 512881) (groepsschuilplaats type piramide U43) 51289589. Keverdijk bij 1 (onderdeel van complex 512881) (groepsschuilplaats type piramide U44) 51289690. Korte Stammerdijk 17-17a-18 (voorm. Wipkorenmolen “’t Haantje”) 3864491. Kreugerlaan 1 (sluiswachtershuis) 3855192. Kreugerlaan bij 1(onderdeel van complex 512881) (mitrailleurkazemat “Keverdijk”) 51294293. Kreugerlaan bij 7 (onderdeel van complex 512881) (groepsschuilplaats type piramide U9) 51289794. Kreugerlaan bij 8 (onderdeel van complex 512881) (groepsschuilplaats type piramide U10) 51289895. Kreugerlaan bij 8 (onderdeel van complex 512881) (groepsschuilplaats type piramide U14) 51289996. Kreugerlaan bij 8 (onderdeel van complex 512881) (groepsschuilplaats type piramide U15) 51290097. Kreugerlaan bij 2 (onderdeel van complex 512881) (groepsschuilplaats type piramide U17) 51290198. Kreugerlaan bij 2 (onderdeel van complex 512881) (groepsschuilplaats type piramide U18) 51290299. Kreugerlaan bij 2 (onderdeel van complex 512881) (groepsschuilplaats type piramide U20) 512903100. Kreugerlaan bij 2 (onderdeel van complex 512881) (groepsschuilplaats type piramide U21) 512904101. Kreugerlaan bij 1 (ijzeren ophaalbrug) 38552102. Kreugerlaan bij 1 (Uitmeersesluis in de ’s Gravelandsevaart) 38661103. Kromme Elleboogsteeg 2 (industriegebouw t.b.v. porseleinfabriek) 38553104. Lange Muiderweg 16 (Boerderij “Huis te Capelle” met zomerhuis) 38554105. Lange Muiderweg 30 (Boerderij “Hoeve veelust” met stal) 38555106. Middenstraat 9-11 (twee woningen “Dorsthagen”) 38556107. Middenstraat 12 (woning met puntgevel) 38560108. Middenstraat 55-65 (vijf woonhuizen) 38557109. Middenstraat 60-62 (twee woningen) 38562110. Middenstraat 78 (woonhuis) 38563111. Middenstraat 115 (woonhuis) 38558112. Middenstraat 117 (woonhuis) 38559113. Molenpad 1 (houten woonhuis) 38564114. Molenpad 3 (houten woonhuis) 38565115. Molenpad 5 (houten woonhuis) 38566116. Molenpad 7 (houten woonhuis) 38567117. Molenpad 9 (houten woonhuis) 38568118. Molenpad 11 (houten woonhuis) 38569119. Molenpad 13 (houten woonhuis) 38570120. Molenpad 15 (houten woonhuis) 38571121. Molenpad 19 (houten woonhuis) 38572122. Nieuwstad 10 (woonhuis) 38573123. Nieuwstad 14-14a (woonhuis) 38574124. Nieuwstad 16-16a (woonhuis) 38575125. Nieuwstad 18 (woonhuis) 38576126. Nieuwstad 22-22a (winkel-woonhuis) 38577127. Nieuwstad 24 (woonhuis) 38578128. Nieuwstad 26-26a (woonhuis) 38579129. Nieuwstad 36-38 (Lutherse kerk met inventaris) 38580130. Nieuwstad 50 (woonhuis) 38581131. Nieuwstad 52 (woonhuis) 38582132. Nieuwstad 54 (pakhuis) 38583133. Nieuwstad 56 (woonhuis met lijstgevel) 38584134. Nieuwstad 60 (twee woonhuizen onder zadeldak) 38585135. Nieuwstad 70 (woonhuis met lijstgevel) 38586136. Nieuwstad 72/Breedstraat 2 (woonhuis met lijstgevel) 38587137. Nieuwstad 90 (woonhuis) 38588138. Nieuwstad 122 (woonhuis) 38589139. Nieuwstad 124a-126a (pand met kroonlijst) 38590140. Nieuwstad 128 (woning) 38591141. Nieuwstad 130 (woonhuis met kroonlijst) 38593142. Nieuwstad 132 (woonhuis met kroonlijst) 38595143. Nieuwstad 134 (woonhuis met kroonlijst) 38596144. Nieuwstad 136 (woonhuis met kroonlijst) 38597145. Nieuwstad 138 (woonhuis met kroonlijst) 38598146. Nieuwstraat 3 (woning bij kerk) 38599147. Nieuwstraat 5 (hoekwoning) 38600148. Nieuwstraat 7-11 (woning/bedrijfspand) 38601149. Nieuwstraat 12 (woonhuis met topgevel) 38610150. Nieuwstraat 13 (Sint Annastraat 10) (Woonhuis met lijstgevel) 38604151. Nieuwstraat 21 (woonhuis met topgevel) 38605152. Nieuwstraat 28 (pand met topgevel) 38612153. Nieuwstraat 29 (pand met lijstgevel 38603154. Nieuwstraat 31 (Romaanse toren met klokkenspel) 38550155. Nieuwstraat 33-35 (pand met topgevel) 38606156. Nieuwstraat 34 (gevel met getande daklijst) 38613157. Nieuwstraat 39 (pand met lijstgevel) 38607158. Nieuwstraat 41 (stadhuis) 38608159. Nieuwstraat 43 (st. Bartholomeus gasthuis) 38609160. Nieuwstraat 50 (pand met halsgevel en wapen van Amsterdam) 38614161. Nieuwstraat 72 (onderdeel van complex 512905) (pastorie met consistorie) 512907162. Nieuwstraat bij 72 (onderdeel van complex 512905) (erfafscheiding) 512909163. Nieuwstraat bij 72 (onderdeel van complex 512905) (bewaarschool) 512908164. Ossenmarkt 1 (Brugwachtershuis) 38615165. Ossenmarkt 44 (fort en schansen) 38662166. Oudegracht 17 (hoekpand onder zadeldak) 38616167. Oudegracht 21 hoekhuis onder schilddak) 38617168. Oudegracht 39-41 (poortje met opschrift “Al voor een ander”) 38618169. Oudegracht 69 (hoofdonderdeel van complex nummer 521905) (protestantse zaalkerk incl inventaris “Van Houtenkerk”) 512906170. ’s Gravelandseweg 6 (voorhuis van ’s Gravelandseweg 7) 38500171. ’s Gravelandseweg 7 (Boerderij “America”) 38501172. ’s Gravelandseweg 22 (langhuis met statige gevel) 38502173. ’s Gravelandseweg 39 (langhuisboerderij)38503174. ’s Gravelandseweg 50-51 (langhuis boerderij met zomerhuis “De Overhorn”) 512913175. ’s Gravelandseweg bij 50-51(onderdeel van complex 512881) (groepsschuilplaats type piramide U42 ) 512943176. Sint Annastraat 6-8 (pand bij Nieuwstraat 13) 38619177. Sint Antoniestraat 1-1a (pand met schilddak) 38561178. Sleutelsteeg 3 (pand met kroonlijst. Voorm. Rabbihuis) 38620179. Slijkstraat 1 (hoekpand met lijstgevel) 38621180. Slijkstraat 2 (pand met topgevel) 38631181. Slijkstraat 3 (pand met topgevel) 38622182. Slijkstraat 5 (winkel-woonhuis) 47003183. Slijkstraat 6 (twee topgevels) 38632184. Slijkstraat 26 (pand met lijstgevel) 38633185. Slijkstraat 28 (pand met klokgevel) 38634186. Slijkstraat 29 (pand met gedodekopte topgevel) 38624187. Slijkstraat 30 (pand met lijstgevel) 38635188. Slijkstraat 32-34 (pand met lijstgevel) 38636189. Slijkstraat 37 (hoekhuis met kroonlijst) 38625190. Slijkstraat 39 (pand met houten kroonlijst) 38626191. Slijkstraat 41 (pand met topgevel) 38627192. Slijkstraat 40 (pand met hoog schilddak) 38637193. Slijkstraat 44 (pand met topgevel) 38639194. Slijkstraat 45-45a (winkel-woonhuis) 38628195. Slijkstraat 46 (pand met lijstgevel) 38640196. Slijkstraat 48 (pand met lijstgevel) 38642197. Slijkstraat 49-49a (pand met afgeknotte lijstgevel) 38629198. Slijkstraat 52-54 (winkel-woonhuis) 38643199. Slijkstraat 53 (groot hoekpand met kroonlijst) 38630200. Uitermeer bij 1 (ijzeren draaibrug behorend bij het fort) 512910201. Uitermeer 1 (2A) (fort) 38504202. Utrechtseweg 2 (houten woonhuis) 38646203. Utrechtseweg 4 (houten woonhuis) 38647 (ambtshalve 13 oktober 2005, besluitonherroepelijk na 13 januari 2006, mits geen bezwaar)204. Utrechtseweg 6 (houten woonhuis) 38648205. Utrechtseweg 11a (korenmolen “De Vriendschap”)38645206. Utrechtseweg 13 (houtzaagmolen “D’Eendracht) 38659207. Utrechtseweg 14 (houten woonhuis) 38650208. Utrechtseweg 16 (houten woonhuis) 38651209. Utrechtseweg 17 (Hoofdonderdeel van complex 512877) (voormalig zwembad) 512878210. Utrechtseweg bij 17 (onderdeel van complex 512877) (toko-snoepwinkel- van het voormalig zwembad) 512879211. Utrechtseweg bij 17 (onderdeel van complex 512877) (twee toegangspijlers van het voormalig zwembad) 512880212. Utrechtseweg 18 (houten woonhuis) 38652213. Utrechtseweg 20 (houten woonhuis) 38653214. Utrechtseweg 22 (houten woonhuis) 38654215. Utrechtseweg 24 (houten woonhuis) 38655216. Utrechtseweg 26 (houten woonhuis) 38656217. Utrechtseweg 32 (houten woonhuis) 38657218. Utrechtseweg 112-112a (boerderij) 38658219. Utrechtseweg 116 (dwarshuisboerderij met zomerhuis) 512911220. Verlengd Buitenveer 24-25 (twee dienstwoningen t.b.v. brugwachter) 512912

 

Provinciale monumenten

1. ’s Gravelandseweg 48 Gemaal van de Nieuwe Keverdijkse polder2. Verlengd Buitenveer 19 Gemaal van de Aetsveldsche polder

 

Archeologische Monumenten

1. Aetsveldseweg B 3301/3305 Terrein met bewoningssporen uit de late ijzertijd2. Aetsveldseweg E 109/124 Terrein met bewoningssporen uit de late ijzertijd