Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Verordening Adviesraad Wmo 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Adviesraad Wmo 2007
CiteertitelVerordening Adviesraad Wmo 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpWmo adviesraad

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Terugwerkende kracht

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-200701-05-200729-05-2015Nieuwe regeling

25-04-2007

WeesperNieuws, 30-05-2007

Z.11327

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Adviesraad Wmo 2007

 

 

Artikel 1 Begrippen

 • 1

  Burgerparticipatie Wmo: de gestructureerde wijze waarop de gemeente de belanghebbenden betrekt in de beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van de Wmo.

 • 2

  Adviesraad Wmo: de door het college van Burgemeester en Wethouders (in het vervolg: college van B&W) ingestelde adviesraad Wmo.

Artikel 2 Doelstelling

 • 1

  De adviesraad Wmo heeft als oogmerk te bewerkstelligen dat betrokkenen bij de Wmo vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gevoerde gemeentelijk Wmo beleid.

 • 2

  Op die wijze bij te dragen aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijk Wmo beleid.

Artikel 3 Onderwerpen voor de Adviesraad Wmo

 • A

  Het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Wmo alsmede beleidsvoorbereiding, uitvoering, bespreking en evaluatie, met advisering aan de gemeenteraad en het college van B&W.Hieronder vallen ook de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de uitvoeringsregels met betrekking tot Wmo-verstrekkingen, de afspraken met leveranciers (van zorg en hulpmiddelen), uitvoerders (van ex-WVG voorzieningen en zorg), en overige afspraken met woningcorporaties, zorgaanbieders en indicatiestellers, waaronder het CIZ (centrum indicatiestelling zorg).

 • B

  Het integrale beleid zoals beschreven in de 9 prestatievelden van de Wmo bestaande uit voornemens, beleid of activiteiten van de gemeente gericht op het brengen van samenhang in het beleid op de verschillende terreinen van de Wmo en gebieden die raakvlakken kunnen hebben met de Wmo.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1

  De adviesraad Wmo is samengesteld uit leden die ervaring hebben en/of bekend zijn met één of meerdere prestatievelden van de Wmo.

 • 2

  Belangenorganisaties, cliëntenorganisaties, wijk- en jongerenorganisaties alsmede organisaties van burgers van allochtone herkomst kunnen kandidaten voordragen aan het college van B&W. Daarnaast worden alle burgers in de gelegenheid gesteld zichzelf kandidaat te stellen.

 • 3

  De leden voldoen aan de volgende criteria:

   De leden hebben een aantoonbare binding met Weesp; De leden zijn niet werkzaam bij de gemeente Weesp en onafhankelijk van aanbieders van producten en diensten binnen de Wmo;  Voor leden van de adviesraad Wmo geldt dat zij weten wat er leeft in de gemeenschap en dat ze dat kunnen en durven verwoorden. Zij zijn in staat specifiek beleid te vertalen, in samenhang met andere relevante Wmo vraagstukken; De leden kunnen luisteren en overleggen: ze zijn niet uit op eigen gelijk, maar zoeken een oplossing met een groot draagvlak. De leden nemen actief en regelmatig deel aan de vergaderingen; De leden van de adviesraad zijn geen lid van andere adviesraden van het college, noch van het college zelf of van de gemeenteraad.

 • 4

  De Adviesraad WMO stelt zelf een externe, onafhankelijk voorzitter voor.

 • 5

  De Adviesraad vormt een dagelijks bestuur, met daarin in ieder geval een voorzitter en een secretaris. De Adviesraad regelt de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur.

 • 6

  Het college van B&W benoemt een selectiecommissie, de eerste maal in overleg met de klankbordgroep Wmo, vervolgens met de Adviesraad Wmo. Het college van B&W benoemt de voorgedragen leden en de voorzitter, tenzij zaken van zwaarwegend maatschappelijk belang zich hiertegen verzetten/het lidmaatschap van de Adviesraad Wmo onwenselijk maakt. Het college deelt dit vertrouwelijk en onderbouwd aan betrokkene mede, en aan de voorzitter van de Raad.

 • 7

  De zittingsduur van de Adviesraad Wmo bedraagt vier jaar.

 • 8

  De Raad bestaat uit een oneven aantal van minimaal 7 en maximaal 11 leden.

 • 9

  Bij vacatures doet de Adviesraad Wmo voorstellen aan het college voor de benoeming van nieuwe leden.

 • 10

  Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

 • 11

  Het college kan leden tussentijds ontslaan op voordracht van de Adviesraad dan wel op voordracht van de belangenorganisatie namens welke het lid zitting heeft in de Adviesraad. De voordracht is onderbouwd en het college verleent dit ontslag niet eerder dan nadat zij betrokkene heeft gehoord.

 • 12

  De Adviesraad Wmo stelt een huishoudelijk reglement op, waarin onder meer de werkwijze en interne/externe communicatie wordt geregeld. Het reglement en de eventueel daarin aan te brengen wijzigingen worden eerst van kracht nadat het college daaraan zijn goedkeuring heeft gegeven.

Artikel 5 Werkwijze

 • 1

  In het kader van burgerparticipatie vraagt het college van Burgemeester en Wethouders de Adviesraad Wmo om advies. De Adviesraad Wmo is daarnaast gerechtigd om ongevraagd advies aan het college van B&W uit te brengen.

 • 2

  Het college vraagt de Adviesraad Wmo in ieder geval advies over:

  • a.

   beleidsstukken in het kader van de Wmo en

  • b.

   uitwerking van de prestatievelden van de Wmo

 • 3

  Het advies wordt op een vroegtijdig tijdstip gevraagd zodat het aan het college of gemeenteraad uit te brengen advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit en de adviesraad Wmo voldoende tijd heeft om advies uit te brengen. Dit houdt in ieder geval in:

  • a.

   de Adviesraad Wmo wordt betrokken bij de ontwikkeling van nieuw beleid

  • b.

   de Adviesraad Wmo wordt betrokken bij het formuleren van de vragen die ten grondslag liggen aan de evaluatie, de verantwoording van het gevoerde beleid en bij de bespreking van de evaluatie.

 • 4

  Elk verzoek voor advies aan de Adviesraad Wmo dient vergezeld te zijn van een duidelijke adviesaanvraag.

 • 5

  De inspraak start bij een beleidsvoornemen door het meedenken over o.a. het kader en de gewenste richting.

 • 6

  Het advies van de Adviesraad Wmo wordt voorafgaand aan het besluit van de gemeenteraad, samen met het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders meegestuurd aan de gemeenteraad.

 • 7

  Bij de aanbieding van adviezen vindt steeds overleg plaats tussen de adviesraad Wmo en het college of de gemeenteraad waarbij de Adviesraad Wmo schriftelijk wordt geïnformeerd over instemming en afwijking op het uitgebrachte advies.

 • 8

  In het geval het college van B&W in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies van de adviesraad Wmo, wordt dit bij dit voorstel vermeldt, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van de Adviesraad Wmo is afgeweken.

 • 9

  De gemeente wijst een vaste contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor de adviesraad Wmo.

 • 10

  De gemeente stelt een ambtelijk secretaris beschikbaar.

 • 11

  Tussen de wethouder/portefeuillehouder Wmo en de Adviesraad Wmo vindt minimaal 4 maal per jaar overleg plaats, waarvoor beide partijen onderwerpen kunnen agenderen. Het overleg vindt plaats onder wisselend voorzitterschap van de Adviesraad Wmo en de wethouder. De vergaderingen zijn openbaar tenzij de aard van het overleg zich hiertegen verzet. Hiertoe besluiten de wethouder en de voorzitter van de Adviesraad Wmo gezamenlijk.

 • 12

  Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats tussen de contactambtenaar en (vertegenwoordigers van) de Adviesraad Wmo.

 • 13

  Van overleg en afspraken met de Adviesraad Wmo doet de gemeente binnen 4 weken schriftelijke rapportage aan de Adviesraad Wmo.

 • 14

  De Adviesraad Wmo heeft minimaal 1 keer per jaar openbaar overleg met belangenorganisaties gezamenlijk. In dit overleg verantwoordt de raad zich over de werkzaamheden in het afgelopen jaar d.m.v. van een kort schriftelijk jaarverslag. De gemeente stelt de Adviesraad Wmo in staat om deze bijeenkomsten adequaat te organiseren.

 • 15

  De Adviesraad Wmo kan gebruik maken van andere communicatiemiddelen, zoals het organiseren van themabijeenkomsten, interviews, wijkbijeenkomsten.

Artikel 6 Informatievoorziening

Het College zorgt ervoor dat van de zijde van de gemeente aan de Adviesraad Wmo alle relevante informatie wordt verstrekt die deze nodig heeft om naar behoren te kunnen functioneren. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om de ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen. Ook de beoordeling van de gemeentelijke prestaties moet mogelijk zijn voor de Adviesraad door transparantie van de aangeleverde informatie.T.b.v. de integrale aanpak, legt de gemeente op een actieve manier, waar nodig verbindingen met aanpalende werkterreinen, zoals WWB, wijkbeheer en ruimtelijke ordening.De informatie wordt desgevraagd in speciale leesvorm (braille, geluidsband, diskette of grootletterschrift) aangeleverd.

Artikel 7 Faciliteiten

 • 1

  De gemeente stelt aan de Adviesraad Wmo middelen ter beschikking ten behoeve van: onkostenvergoedingen per vergadering voor de leden; vergoeding voor speciale voorzieningen in verband met handicap (speciale leesvormen, doventolk); aanschaf van documentatie, literatuur en vaktijdschriften middelen voor deskundigheidsbevordering en (professionele) ondersteuning faciliteiten voor vergaderruimte, correspondentie, telefoon, computergebruik en Internetaansluiting vergaderfaciliteiten voor overleg met, en activering van de achterban faciliteiten voor het verzorgen van voorlichting en PR

 • 2

  De faciliteiten worden jaarlijks toegekend op basis van een door de adviesraad Wmo opgestelde begroting.

 • 3

  Voor niet-reguliere activiteiten wordt in onderling overleg bepaald of (project)subsidie noodzakelijk is.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1

  In alle gevallen waarin dit convenant niet voorziet met betrekking tot de Wmo beslist het College in overleg met de Adviesraad Wmo.

 • 2

  Deze verordening treedt per 1 mei 2007 in werking.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 april 2007,

de raad voornoemd,

 

Mw. Drs. P. Georgopoulou B. Horselinggriffier voorzitter