Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Weesp 1999, versie december 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Weesp 1999, versie december 2010
CiteertitelVerordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Weesp 1999, versie december 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpAlgemene Subsidieverordening 2010

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op het primair onderwijs, art. 140 en art. 141,
 2. Wet op de expertisecentra, art. 134 en art. 135,
 3. Wet op het voortgezet onderwijs, art. 96g en art. 96h

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Bijlage: Voorziening 'Stimulering kunstzinnige vorming basis- en voortgezet onderwijs'.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-201001-01-2015Nieuwe regeling

09-12-2010

Z.10643

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Weesp 1999, versie december 2010

De raad van de gemeente Weesp;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 september 1999;

overwegende dat het noodzakelijk en gewenst is de toekenning van voorzieningen in het kader van aanvullend gemeentelijk beleid ten aanzien van het onderwijs bijverordening te regelen;

gezien het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met de vertegenwoordigersvan de schoolbesturen;

gelet op artikel 105a1/105a2 van de Wet op het basisonderwijs en artikel 96g/96h van de Wet op het voortgezet onderwijs;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende:

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Weesp 1999, versie december 2010 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  burgemeester en wethouders : het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  schoolbestuur: bevoegd gezag van een volgens de Wet op het basisonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs bekostigde in de gemeente gelegen openbare of bijzondere school;

 • c.

  school: school voor basisonderwijs school of scholengemeenschap voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs voor algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs;

 • d.

  voorziening: een voorziening zoals opgenoemd in de bijlage voorzieningen van deze verordening;

 • e.

  indieningdatum: uiterste moment, zoals opgenomen in de bijlage. Voorzieningen van deze verordening, Waarvoor een aanvraag voor een voorziening voor het eerste daaropvolgende tijdvak moet zijn ingediend;

 • f.

  toekenningcriteria: de omstandigheden zoals opgenomen in de bijlage. Voorzieningen van deze verordening, waaronder een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening of een aanvullende voorziening;

 • g.

  tijdvak: Periode zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waarvoor een voorziening wordt toegekend;

 • h.

  subsidieplafond: het door de raad of burgemeester en wethouders vastgestelde bedrag, voor een door de raad aangewezen voorziening, dat ten hoogste beschikbaar is binnen een bepaald tijdvak;

 • i.

  feitelijke beschikbaarstelling; de beschikking van burgemeester en wethouders waarbij een voorziening of aanvullende voorziening in natura beschikbaar wordt gesteld;

 • j.

  subsidievaststelling; de beschikking van burgemeester en wethouders waarin het subsidiebedrag voor een voorziening of aanvullende voorziening definitief wordt vastgesteld en een recht op uitbetaling ontstaat.

Artikel 2 Subsidieplafond en vorderingsregels

 • 1

  De raad kan voor een voorziening een subsidieplafond vaststellen. Hierbij bepaalt de raad hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

 • 2

  De raad kan voor een voorziening het gestelde in het eerste lid overdragen aan burgemeester en wethouders . Burgemeester en wethouders nemen daarbij de gemeentebegroting in acht .

 • 3

  Burgemeester en wethouders maken het subsidieplafond en de wijze van verdeling het beschikbare bedrag, uiterlijk zes weken voor de indieningdatum aan de schoolbesturen bekend.

Artikel 3 Jaarlijks overzicht

Jaarlijks voor 1 juli zenden burgemeester en wethouders aan de schoolbesturen een overzicht van de op basis van deze verordening toegekende voorzieningen. Het overzicht omvat de periode van 1 juni van het voorafgaande jaar tot en met 31 mei van het jaar van toezending. 

Hoofdstuk 2 Procedures

Paragraaf 2.1 Aanvraag voorzieningen; weigeringgronden

Artikel 4 Toevoegen, wijzigen en intrekken

Een wijziging van de verordening die leidt tot het toevoegen, wijzigen of intrekken van een voorziening, wordt uiterlijk zes weken voor de indieningdatum bekendgemaakt door burgemeester en wethouders.

Artikel 5 Indiening aanvraag

 • 1

  Het schoolbestuur dat een voorziening voor het eerste daaropvolgend tijdvakwenst, dient voor de in de bijlage bij de betreffende voorziening aangegeven indieningdatum een aanvraag in bij burgemeester en wethouders. De indieningdatum is niet van toepassing indien voor de voorziening is bepaald dat een indieningdatumniet is voorgeschreven. Indien de aanvraag niet voor de indieningdatum is ingediend, besluiten burgemeester en wethouders om de aanvraag niet te behandelen.Bij de indiening van een aanvraag en de verstrekking van de gegevens dient hetschoolbestuur gebruik te maken van het door burgemeester en wethouders vastgestelde formulier.

 • 2

  De aanvraag vermeldt:

  • a.

   naam en adres van het schoolbestuur;

  • b.

   de dagtekening;

  • c.

   de gewenste voorziening;

  • d.

   de naam van de school en de onderwijssoort indien de voorziening is bestemd voor een school;

  • e.

   een motvering dat wordt voldaan aan de toekenningcriteria.

 • 3

  Bij het ontbreken van een of meer gegevens delen burgemeester en wethouders ditschriftelijk mee aan het schoolbestuur. Daarbij krijgt het schoolbestuur degelegenheid om binnen drie weken na de datum van verzending van de mededelingde gegevens schriftelijk aan te vullen. Indien het schoolbestuur de ontbrekendegegevens niet binnen deze termijn verstrekt, beslissen burgemeester enwethouders de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 6 Beslissingstermijn

 • 1

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen twaalf weken na de indieningdatumop een aanvraag. Indien ten aanzien van een voorziening. geen indieningdatum isvoorgeschreven, beslissen burgemeester en wethouders binnen twaalf weken naontvangst van de aanvraag.

 • 2

  Burgemeester en wethouders kunnen de termijn van twaalf weken met vier wekenverlengen. Bij verlenging wordt uiterlijk twee weken voor het einde van de termijn van twaalf weken hiervan door burgemeester en wethouders schriftelijk mededelinggedaan aan het schoolbestuur. Hierbij geven zij de reden voor de verlenging aan.

 • 3

  Burgemeester en wethouders stellen binnen twee weken na de datum van devan de beschikking op de aanvraag het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.

 • 4

  Het niet beslissen binnen de termijn als genoemd in het eerste of tweede lid, eerste zinstaat gelijk aan een beschikking tot toekenning van de voorziening.

Artikel 7 Weigeringgronden

Burgemeester en wethouders weigeren de voorziening in ieder geval indien:

 • a.

  de gewenste voorziening geen voorziening is in de zin van de verordening

 • b.

  niet is voldaan aan één van de toekenningcriteria

 • c.

  door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Paragraaf 2.2 Toekenning intrekking of wijziging; verbod vervreemding

Artikel 8 Inhoud beschikking tot toekenning; betaling

 • 1

  De beschikking van burgemeester en wethouders tot toekenning van een voorzieningof een aanvullende voorziening kan inhouden:

  • a.

   feitelijke beschikbaarstelling van de voorziening; of

  • b.

   een subsidievaststelling .

 • 2

  De beschikking bevat ;

  • a.

   het tijdvak en het doel waarvoor de voorziening is toegekend;

  • b.

   de wijze waarop het schoolbestuur de voorziening dient uit te voeren.

 • 3

  De beschikking tot subsidievaststelling bevat voorts :

  • a.

   het bedrag van de subsidie.

  • b.

   voorzover van belang de wijze waarop rekening en verantwoording door het schoolbestuur wordt afgelegd aan burgemeester en wethouders.

 • 4

  De betaling van het subsidiebedrag vindt binnen zes weken na de subsidievaststelling plaats.

Artikel 9 Intrekken en wijzigen beschikking

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen een beschikking intrekken of ten nadele vanhet schoolbestuur wijzigingen:

  • a.

   op grond van feiten en omstandigheden waarvan burgemeester en wethouders bij de toekenning van de voorziening redelijkerwijs niet op de hoogte konden zijn en op grond waarvan de toekenning van de voorziening anderszins zou hebben plaatsgevonden;

  • b.

   indien het schoolbestuur niet voldoet aan de in de beschikking gestelde verplichtingen;

  • c.

   indien de beschikking onjuist was en het schoolbestuur dat wist of behoorde te weten.

 • 2

  De intrekking of wijziging van een beschikking tot subsidievaststelling werktterug tot en met het tijdstip van toekenning van de voorziening, tenzij bij deintrekking of wijziging anders is bepaald. 

Artikel 10 Terugvordering

Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen kunnen worden teruggevorderd voor zoverna de dag waarop de subsidie is vastgesteld, dan wel de handelingen als bedoeldin artikel 9, eerste lid onder b, heeft plaatsgevonden, nog geen vijf jaren zijnverstreken. Ten onrechte feitelijk beschikbaar gestelde voorzieningen kunnen wordenteruggevorderd voor zover na de dag waarop de voorziening is toegekend nog geenvijf jaren zijn verstreken en de aard van de voorziening dit mogelijk maakt.

Artikel 11 Verbod tot vervreemding

Vervreemding door het schoolbestuur van op basis, van deze verordening toegekendevoorzieningen, is het toegestaan zonder toestemming van burgemeester enwethouders tenzij sprake is van een overdracht van voorzieningen aan een anderschoolbestuur als gevolg van samenvoeging van het betreffende schoolbestuur meteen ander schoolbestuur.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 12 Informatieverstrekking

Het schoolbestuur verstrekt op verzoek van burgemeester en wethouders naderegegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 13 Beslissing van burgemeester en wethouders in gevallen waarin de

In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin deze verordeningniet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 14 Citeertitel; inwerkingtreding

 • 1

  De verordening kan worden aangehaald als: Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Weesp 1999, versie december 2010.

 • 2

  De verordening treedt in werking met op 16 december 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 december 2010,

de raad voornoemd,

Mw. M. Walrave, B. Horseling,griffier voorzitter

Artikelsgewijze toelichting 1