Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Verordening op het onderzoeksrecht van de raad gemeente Weesp 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het onderzoeksrecht van de raad gemeente Weesp 2010
CiteertitelVerordening op het onderzoeksrecht van de raad gemeente Weesp 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Terugwerkende kracht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 155a, lid 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-2010Nieuwe regeling

24-06-2010

WeesperNieuws, 27-10-2010

Z.9695

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het onderzoeksrecht van de raad gemeente Weesp 2010

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  onderzoek: een onderzoek als bedoeld in artikel 155a, eerste lid, van de Gemeentewet;

 • b.

  onderzoekscommissie: een commissie als bedoeld in artikel 155a, derde lid, van de Gemeentewet.

 • c.

  Raad: Gemeenteraad van Weesp.

 • d.

  College: College van Burgemeester en Wethouders van Weesp.

 • e.

  Lid: lid van de (onderzoeks)commissie.

 • f.

  Voorzitter: voorzitter van de (onderzoeks)commissie.

Artikel 2 Vooronderzoek

 • 1

  Voordat de raad besluit een onderzoek in te stellen als bedoeld in artikel 155a-155f van de Gemeentewet, kan er eerst een vooronderzoek uitgevoerd.

 • 2

  Dit vooronderzoek wordt uitgevoerd door minimaal 3 raadsleden op voordracht van het fractievoorzittersoverleg.

 • 3

  Het doel van het vooronderzoek is de onderzoeksvraag helder te formuleren en na te gaan of het raadsonderzoek het juiste instrument in om deze te beantwoorden.

 • 4

  Het vooronderzoek duurt maximaal 1 maand.

 • 5

  . De raad kan bij meerderheid besluiten geen vooronderzoek te doen.

Artikel 3 Instellen van het onderzoek/onderzoekscommissie

 • 1

  Op voorstel van een of meer van zijn leden kan de raad besluiten een onderzoek in te stellen.

 • 2

  De uitkomsten van het vooronderzoek (artikel 2) vormen de grondslag voor het onderzoek.

 • 3

  In de eerstvolgende raadsvergadering na dit besluit stelt de raad een onderzoekscommissie in van tenminste drie leden.

 • 4

  De raad wijst twee plaatsvervangende leden aan.

 • 5

  Bij de instelling van de onderzoekscommissie stelt de raad nadere regels vast met betrekking tot de rapportage van de onderzoekscommissie aan de raad.

 • 6

  De zittingsduur van de leden van de commissie is gelijk aan de duur van het onderzoek.

 • 7

  De commissie besluit bij meerderheid van stemmen. Ieder lid van de commissie brengt één stem uit. De plaatsvervanger die als zodanig optreedt, brengt de stem uit van het lid dat hij vervangt.

Artikel 4 Voorzitter/plaatsvervangend voorzitter

 • 1

  De leden van de onderzoekscommissie kiezen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2

  De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de beraadslaging en zitting;

  • b.

   het handhaven van de orde;

  • c.

   het doen naleven van bij of krachtens deze verordening gestelde regels;

  • d.

   hetgeen deze verordening hem verder opdraagt.

Artikel 5 Beëindiging van het lidmaatschap

 • 1

  Het lidmaatschap van de onderzoekscommissie eindigt indien:

  • a.

   de raad besluit tot opheffing van de onderzoekscommissie;

  • b.

   een lid ophoudt lid te zijn van de raad;

  • c.

   de onderzoekscommissie besluit een lid van zijn commissie te horen;

  • d.

   een lid ontslag neemt.

 • 2

  Een lid van de onderzoekscommissie kan op elk moment ontslag nemen. Hiervan brengt hij de raad en de voorzitter van de onderzoekscommissie zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte.

 • 3

  In openstaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 4

  De leden 1 tot en met 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de plaatsvervangende leden.

Artikel 6 Bevoegdheden van de onderzoekscommissie

 • 1

  De onderzoekscommissie besluit alvorens het eerste getuigenverhoor plaatsvindt of getuigen uitsluitend verhoord worden na het afleggen van de eed of belofte

 • 2

  De onderzoekscommissie kan buiten de in artikel 155b, eerste lid, van de Gemeentewet genoemde personen tevens anderen verzoeken om medewerking aan het onderzoek te verlenen. Laatstgenoemde medewerking geschiedt slechts op vrijwillige basis.

 • 3

  De onderzoekscommissie kan besluiten derden in te schakelen voor het uitvoeren van opdrachten die zij in het kader van de onderzoeksopdracht en de uitoefening van haar taak nodig acht.

 • 4

  De onderzoekscommissie kan in het belang van het onderzoek in beslotenheid met een ieder informatieve gesprekken voeren, welke als zodanig geen onderdeel van het onderzoek uitmaken. Er bestaat hiertoe geen plicht tot medewerking.

 • 5

  De onderzoekscommissie kan de bovengenoemde bevoegdheden uitsluitend uitoefenen indien ten minste drie van haar leden aanwezig zijn.

 • 6

  De onderzoekscommissie besluit met meerderheid van stemmen.

 • 7

  De verordening op de raadscommissies is niet van toepassing.

Artikel 6a Vergoeding

De getuigen en deskundigen komen in aanmerking voor een schadeloosstelling door de commissie. Zij dienen hiervoor een verzoek in bij de commissie. Voor de hoogte van de schadeloosstelling gelden de bepalingen krachtens artikel 57 van de Wet tarieven in burgerlijke zaken.

Artikel 7 Ambtelijke bijstand

 • 1

  De raad benoemt ter ondersteuning van de onderzoekscommissie een commissiegriffier.

 • 2

  De commissiegriffier is bij iedere zitting aanwezig.

 • 3

  Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt zijn plaats ingenomen door een daartoe door de raad aangewezen vervanger.

 • 4

  De verordening ambtelijke bijstand is niet van toepassing.

Artikel 8 Zittingen

 • 1

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting en brengt die ter openbare kennis.

 • 2

  De voorzitter roept de leden van de onderzoekscommissie, getuigen en deskundigen ten minste twee weken voor de zitting op.

 • 3

  Binnen drie werkdagen na verzending van de oproep kunnen de getuigen en deskundigen onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 4

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de betrokken getuige of deskundige medegedeeld.

Artikel 9 Toehoorders en de pers

 • 1

  De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare zittingen bijwonen.

 • 2

  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden

 • 3

  De voorzitter is bevoegd, toehoorders die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren, te doen vertrekken.

Artikel 10 Geluid- en beeldregistraties

Degenen die tijdens de zitting geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen.

Artikel 11 Verslaglegging zitting

 • 1

  De commissiegriffier draagt zorg voor de verslaglegging van de zitting.

 • 2

  Het verslag vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid voor zover van belang.

 • 3

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 4

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de commissiegriffier.

Artikel 12 Beraadslagingen

 • 1

  De onderzoekscommissie beraadslaagt indien een lid dat nodig acht.

 • 2

  De onderzoekscommissie beraadslaagt achter gesloten deuren.

Artikel 13 Budget

 • 1

  Bij het besluit tot het instellen van een onderzoek geeft de raad de omvang aan van het budget, waarover de onderzoekscommissie bij de uitvoering kan beschikken.

 • 2

  Ten laste van dit budget worden gebracht de kosten van:

  • a.

   De kosten van derden zoals bedoeld in artikel 6a van deze verordening.

  • b.

   Overige uitgaven die voortvloeien uit werkzaamheden die de commissie voor het onderzoek nodig oordeelt.

 • 3

  De onderzoekscommissie is voor de besteding van het budget verantwoording schuldig aan de raad.

Artikel 14 Afronding onderzoek

Na afronding van het onderzoek door de onderzoekscommissie worden haar bevindingen voorgelegd aan de raad.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking; de eerste dag na de datum van het genomen besluit.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het onderzoeksrechtvan de raad gemeente Weesp 2010.

 

De griffier                                                  De voorzitterM. Walrave a.i.                                          B. Horseling