Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Weesp 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de rekenkamercommissie gemeente Weesp 2009
CiteertitelVerordening op de rekenkamercommissie gemeente Weesp 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 81oa, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-06-200901-01-2015Nieuwe regeling

22-04-2009

WeesperNieuws, 03-06-2009

Z.09-2134

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Weesp 2009

De raad van de gemeente Weesp,

gelezen het voorstel van de griffier,

gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet,

 

besluit vast te stellen:

 

De Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Weesp 2009.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Gemeentewet;

 • b.

  commissie: rekenkamercommissie;

 • c.

  voorzitter: voorzitter van de rekenkamercommissie;

 • d.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van de gemeente Weesp.

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1

  Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de rekenkamercommissie.

 • 2

  De rekenkamercommissie bestaat uit 3 leden. 

Artikel 3 Benoeming leden

 • 1

  De raad benoemt de leden uit de leden die zitting hebben in de gemeenteraad of in de raadscommissie.

 • 2

  De leden van de rekenkamercommissie worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad aangewezen.

 • 3

  De leden benoemen uit hun midden de voorzitter van de rekenkamercommissie. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de secretaris/onderzoeker. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het oudste lid in jaren op als voorzitter.

Artikel 4 Ontslag en non-activiteit

 • 1

  De raad ontslaat de leden of stelt hen op non-actief.

 • 2

  Het lidmaatschap van een lid eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad of raadscommissie;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van de rekenkamercommissie te vervullen.

Artikel 5 Ambtelijk secretaris/onderzoeker

 • 1

  De secretaris/onderzoeker wordt extern ingehuurd.

 • 2

  De secretaris/onderzoeker staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken ter zijde.

 • 3

  De secretaris/onderzoeker legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 4

  De secretaris draagt zorg voor de voorbereiding van de besluitvorming, de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Artikel 8 Reglement van orde

De commissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming aan de raad.

Artikel 9 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1

  De commissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2

  De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de commissie ter kennisneming aan de raad verstuurd.

 • 3

  De raad kan de commissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamer bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de commissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor gegronde redenen moeten aanvoeren.

Artikel 10 Werkwijze

 • 1

  De commissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2

  De commissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3

  De commissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen een redelijke termijn te verstrekken.

 • 4

  De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijk aspecten van het onderzoek.

 • 5

  De commissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de commissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 6

  De commissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 7

  Voor de uitvoering van het onderzoek kan de commissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

 • 8

  De commissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het concept onderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De commissie bepaalt verder wie als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 9

  Na vaststelling door de commissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 11 Budget

 • 1

  De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de secretaris/onderzoeker;

  • b.

   externe deskundigen die eventueel door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

  • c.

   eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3

  De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treed in werking met ingang van 8 dagen na publicatie.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening rekenkamercommissie gemeente Weesp 2009

Vergadering van 22 april 2009De raad voornoemd,

 

B. Horseling,                                                        M. Walrave,burgemeester                                                     griffier