Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent inspraak Inspraakverordening gemeente West Betuwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent inspraak Inspraakverordening gemeente West Betuwe
CiteertitelInspraakverordening gemeente West Betuwe
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de inspraakverordeningen door de raad van de gemeente Neerijnen vastgesteld op 27 mei 2004, door de raad van de gemeente Lingewaal vastgesteld op 8 september 2005 en door de raad van de gemeente Geldermalsen vastgesteld op 25 mei 2004.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 150 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-3682

13

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent inspraak Inspraakverordening gemeente West Betuwe

De raad van de gemeente West Betuwe;

 

gelezen het voorstel van de stuurgroep van 14 augustus 2018;

 

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet;

 

besluit de volgende verordening vast te stellen:

 

 

Inspraakverordening gemeente West Betuwe

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:

 • a.

  inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;

 • b.

  inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven;

 • c.

  beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid.

Artikel 2. Onderwerp van inspraak

 • 1.

  Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.

 • 2.

  Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht.

 • 3.

  Geen inspraak wordt verleend:

  • a.

   ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;

  • b.

   indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

  • c.

   indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

  • d.

   inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;

  • e.

   indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

  • f.

   indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Artikel 3. Inspraakgerechtigden

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

Artikel 4. Inspraakprocedure

 • 1.

  Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen.

 • 3.

  Indien in de loop van een procedure een ontwerpplan naar aard en omvang zodanig is gewijzigd dat een geheel ander plan is ontstaan, kan het betreffende bestuursorgaan het gewijzigde ontwerp opnieuw in de inspraak brengen.

Artikel 5. Eindverslag

 • 1.

  Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op.

 • 2.

  Het eindverslag bevat in elk geval:

  • a.

   een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;

  • b.

   een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;

  • c.

   een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.

 • 3.

  Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar.

Artikel 6. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt één dag na de dag van bekendmaking in werking.

 • 2.

  Alsdan vervallen de inspraakverordeningen door de raad van de gemeente Neerijnen vastgesteld op 27 mei 2004, door de raad van de gemeente Lingewaal vastgesteld op 8 september 2005 en door de raad van de gemeente Geldermalsen vastgesteld op 25 mei 2004.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Inspraakverordening gemeente West Betuwe”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

Van 2 januari 2019, nummer 13

De griffier,

De voorzitter,