Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent basisregistratie personen Verordening basisregistratie personen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent basisregistratie personen Verordening basisregistratie personen 2019
CiteertitelVerordening basisregistratie personen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.8 van de Aanpassingswet basisregistratie personen
 2. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-201901-01-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-3736

16

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent basisregistratie personen Verordening basisregistratie personen 2019

De raad van de gemeente West Betuwe;

 

gelezen het voorstel van de stuurgroep West Betuwe van 4 december 2019;

 

gelet op de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

 

 

besluit de volgende verordening vast te stellen:

 

 

de Verordening basisregistratie personen gemeente West Betuwe

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie de gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid van dit artikel.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening basisregistratie personen 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 2 januari 2019, nummer 16

de griffier,

de voorzitter