Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent het Aanwijzingsbesluit toezichthouders openbare ruimte West Betuwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent het Aanwijzingsbesluit toezichthouders openbare ruimte West Betuwe
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders openbare ruimte West Betuwe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Deze regeling vervangt de eerder genomen besluiten tot aanwijzing van de toezichthouders respectievelijk de gemeente Gorinchem, de Avri en de gemeente Geldermalsen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 41, eerste lid, van de Drank- en Horecawet
 3. artikel 61, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s
 4. artikel 34, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 5. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
 6. artikel 33, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014
 7. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
 8. Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-201901-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-9801

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent het Aanwijzingsbesluit toezichthouders openbare ruimte West Betuwe

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft;

 

Gelet op Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), alsmede op:

 

 • artikel 6.2 lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 • artikel 41 lid 1, sub b, van de Drank- en Horecawet;

 • artikel 61 lid 3, van de Wet op de Veiligheidsregio’s;

 • artikel 34 lid 2, van de Wet op de Kansspelen;

 • artikel 4.2, van de Wet Basisregistratie personen;

 • artikel 33 lid 1, van de Huisvestingswet;

 • het bepaalde in de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar;

 • het bepaalde in de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank en Horecawet.

 

Besluit(en):

 

Vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit toezichthouders openbare ruimte gemeente West Betuwe”.

Artikel 1  

In dit besluit wordt verstaan onder “Toezichthouder”:

Een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

Artikel 2  

 • 1.

  De personen werkzaam bij het team toezicht en handhaving van de gemeente Gorinchem, bij het team Toezicht en Handhaving en de Gebiedsbeheerders van de gemeente West Betuwe, P1 On Street BV, AVRI Geldermalsen en de externe-medewerkers E.A. Coppy, geboren 18-02-1958 en P.L.M. van Bragt, geboren 18-08-1963 worden aangewezen als toezichthouders;

 • 2.

  Stagiaires bij de teams toezicht en handhaving worden tijdens de stageperiode aangewezen als toezichthouders. Zij worden bij de uitvoering van deze taken altijd begeleid door een andere toezichthouder, niet zijnde een stagiair.

Artikel 3  

De toezichthouders zijn, met inachtneming van titel 5.2 van de Awb belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de volgende wetten:

 • Artikel 6.2, lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 • Artikel 41, lid 1, sub b van de Drank- en Horecawet;

 • Artikel 61, lid 3, van de Wet op de Veiligheidsregio’s;

 • Artikel 34, lid 2, Wet op de Kansspelen;

 • Artikel 4.2, van de Wet Basisregistratie personen;

 • Artikel 33, lid 1, van de Huisvestingswet.

Artikel 4  

Het houden van toezicht door toezichthouders geldt voor en heeft betrekking op het grondgebied van de gemeente West Betuwe.

Artikel 5  

De eerder genomen besluiten de dato 28 april 2016 (Lingewaal), 1 juli 2016 (Neerijnen) en 26 januari 2016 (Geldermalsen) tot aanwijzing van de toezichthouders respectievelijk de gemeente Gorinchem, de Avri en de gemeente Geldermalsen en de daarbij behorende legitimatiebewijzen worden ingetrokken op het moment dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt.

Artikel 6  

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking hiervan en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 8 januari 2019

De burgemeester

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe d.d. 8 januari 2019, nummer 4.

De secretaris,

De burgemeester,