Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent beelschermbrillen Regeling beeldschermbril van de gemeente West Betuwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent beelschermbrillen Regeling beeldschermbril van de gemeente West Betuwe
CiteertitelRegeling beeldschermbril van de gemeente West Betuwe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160 van de Gemeentewet
  2. artikel 3, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet
  3. artikel 5.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
  4. Arbeidsomstandighedenregeling
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-201901-01-2020nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-15504

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent beelschermbrillen Regeling beeldschermbril van de gemeente West Betuwe

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe

 

besluit:

 

  • gelet op het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

  • gelet op artikel 3.1 Arbeidsomstandighedenwet;

  • gelet op artikel 5.11 Arbeidsomstandighedenbesluit;

  • gelet op artikel 44 Arbeidsomstandighedenregeling en

  • na overeenstemming in het BGO West Betuwe d.d. 06 december 2018;

tot het vaststellen van de navolgende

 

Regeling Beeldschermbril

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

De medewerker

De medewerker in de zin van artikel 1.1 lid 1 sub a van de CAR-UWO.

 

De werkgever

Het bevoegd gezag van de gemeente West Betuwe.

Artikel 2 Uitgangspunten

Lid 1

De werkgever biedt de medewerker de mogelijkheid tot kosteloos onderzoek van de ogen en het gezichtsvermogen en indien nodig een vergoeding voor een speciale beeldschermbril vanwege aan beeldschermwerk gerelateerde klachten zoals bijvoorbeeld tranende ogen en hoofdpijn.

 

Lid 2

De medewerker voldoet aan de gestelde eisen zoals vernoemd in artikel 3.

 

Lid 3

De maximumbedragen zijn neergelegd in artikel 4.

 

Lid 4

De werkgever kan deze regeling te allen tijde aanpassen aan fiscale regelgeving.

Artikel 3 Criteria

Lid 1

Op aantoonbaar advies van een gecertificeerde opticien, vergoedt de werkgever aan de medewerker een beeldschermbril.

 

Lid 2

De medewerker heeft een arbeidsovereenkomst met een looptijd van minimaal 6 maanden.

 

Lid 3

De medewerker verricht tenminste twee uur per dag aaneengesloten beeldschermwerk.

 

Lid 4

Deelname aan deze regeling vangt aan op de factuurdatum.

Artikel 4 Vergoeding

Lid 1

De werkgever biedt een maximale vergoeding van € 225,00 netto voor de aanschaf van een beeldschermbril. Dit is inclusief glazen, montuur en BTW. Meerkosten zijn voor de medewerker zelf. Een eventuele vergoeding vanuit de zorgverzekering van de medewerker wordt in mindering gebracht op de vergoeding door de werkgever. Mocht op een later moment blijken dat de medewerker hierdoor geen tegemoetkoming meer krijgt van zijn zorgverzekering voor de aanschaf van een andere bril op sterkte, dan vergoedt de werkgever alsnog voor dit deel de factuur van de beeldschermbril (tot maximale vergoeding van de werkgever a € 225,00 netto).

 

Lid 2

De vergoeding is nooit hoger dan de daadwerkelijke kosten die de medewerker maakt voor de aanschaf van de beeldschermbril.

 

Lid 3

De vergoeding voor een beeldschermbril vindt maximaal één maal per drie jaar plaats. Uitzondering hierop is de situatie waarbij, op medisch advies, binnen een periode van 3 jaar een aangepaste bril wordt verstrekt als gevolg van een tussentijdse wijziging van sterkte van de glazen.

 

Lid 4

De medewerker betaalt de bril zelf. De eventuele vergoeding wordt, na het indienen van het advies van de opticien en de declaratie, na goedkeuring van de declaratie verrekend met de eerstvolgende salarisbetaling.

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling beeldschermbril van de gemeente West Betuwe” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld d.d. 8 januari 2019.

Namens het college van de gemeente West Betuwe,

de burgemeester,

H.W.C.G. Keereweer