Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent stageplaatsen Regeling vergoeding stageplaatsen van de gemeente West Betuwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent stageplaatsen Regeling vergoeding stageplaatsen van de gemeente West Betuwe
CiteertitelRegeling vergoeding stageplaatsen van de gemeente West Betuwe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-201901-01-2020nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-15520

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent stageplaatsen Regeling vergoeding stageplaatsen van de gemeente West Betuwe

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe

 

besluit:

 

  • gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

  • gelet op artikel 1:2a van de CAR-UWO;

  • na overeenstemming in het BGO West Betuwe d.d. 06 december 2018;

tot het vaststellen van de navolgende regeling

 

Regeling vergoeding stageplaatsen

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

Werkgever

Het bevoegd gezag van gemeente West Betuwe.

 

Stage

De mogelijkheid om werkervaring op te doen overeenkomstig de doelstellingen van de onderwijsinstelling waar de stagiair onderwijs volgt.

 

Stagiair

Een student van een onderwijsinstelling die om diverse redenen werkervaring op wil doen binnen de organisatie van de werkgever.

 

Rechtspositie

Een stagiair heeft geen dienstverband met de werkgever en kan geen rechten ontlenen aan de rechtspositieregeling die van toepassing is op medewerkers van de werkgever, tenzij dit nadrukkelijk wordt vermeld in de stageovereenkomst.

Artikel 2 Stagevergoeding

Lid 1

De stagiair ontvangt bij een stage die tenminste drie maanden duurt een maandelijkse stagevergoeding ter hoogte van 20% van schaal 1, periodiek 3 bruto per maand.

 

Lid 2

De stagevergoeding is gebaseerd op een fulltime-stage, dat wil zeggen 36 uur per week. Bij een deeltijdstage wordt de vergoeding naar rato berekend.

 

Lid 3

Indien de stagiair niet kan beschikken over een op werkdagen geldige OV-kaart ontvangt hij een reiskostenvergoeding op basis van de regeling die de organisatie hanteert voor de eigen medewerkers.

Artikel 3 Afspraken met stagiair

Lid 1

De afspraken met de stagiair zijn geregeld in de individuele stageovereenkomst.

 

Lid 2

In bijzondere omstandigheden kan afgeweken worden van de gemaakte afspraken, zulks ter beoordeling van de onderwijsinstelling en in overleg met de werkgever.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als de “regeling vergoeding stageplaatsen van de gemeente West Betuwe ” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld d.d. 8 januari 2019.

Namens het college van de gemeente West Betuwe,

de burgemeester,

H.W.C.G. Keereweer