Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent ziekte Regeling berekening salaris bij ziekte van de gemeente West Betuwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent ziekte Regeling berekening salaris bij ziekte van de gemeente West Betuwe
CiteertitelRegeling berekening salaris bij ziekte van de gemeente West Betuwe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-201901-01-2020nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-15538

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent ziekte Regeling berekening salaris bij ziekte van de gemeente West Betuwe

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe

 

besluit:

 

 • gelet op artikel 160 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 7:8:1 van de CAR-UWO;

 • na overeenstemming in het BGO West Betuwe d.d. 06 december 2018;

 

tot het vaststellen van de navolgende

 

Regeling berekening salaris bij ziekte

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  medewerker

  De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a van de CAR-UWO.

 • b.

  salaris

  Het salaris bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub qq van de CAR-UWO.

 • c.

  salaristoelagen:

  De toelagen als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub rr van de CAR-UWO.

Artikel 2 Regeling berekening salaris bij ziekte

Lid 1

De hoogte van het salaris van een zieke medewerker wordt bepaald op grond van de artikelen 7:3 en 7:4 van de CAR.

 

Lid 2

Het bedrag van het salaris bedoeld in artikel 7:3 van de CAR wordt vastgesteld door het salaris te vermeerderen met het bedrag dat de medewerker gemiddeld over een periode van 3 kalendermaanden voorafgaande aan de eerste ziektedag ontvangen heeft aan toelagen zoals genoemd in hoofdstuk 3 van de CAR-UWO met uitzondering van de toelage overgangsrecht (TOR). Op de TOR vindt geen korting plaats. Van de periode van 3 kalendermaanden kan worden afgeweken wanneer deze periode een afwijkend beeld geeft van het gemiddelde.

Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling berekening salaris bij ziekte van de gemeente West Betuwe ” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld d.d. 8 januari 2019.

Namens het college van de gemeente West Betuwe,

de burgemeester,

H.W.C.G. Keereweer