Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent het Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wabo West Betuwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent het Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wabo West Betuwe
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder Wabo gemeente West Betuwe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201901-01-201901-01-2019nieuwe regeling

22-01-2019

gmb-2019-21739

nummer 03/01

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent het Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wabo West Betuwe

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,

Gelet op artikel 5.1, artikel 5.2 en artikel 5.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

Alsmede

 

 • -

  Artikel 6.2 van de Algemeen Plaatselijke Verordening;

 • -

  Artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit:

 

Vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wabo gemeente West Betuwe”.

Artikel 1  

In dit besluit wordt verstaan onder “Toezichthouder”:

Een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

Artikel 2  

 • 1.

  De heer D.E. de Bode, medewerker van de gemeente West Betuwe in het team Toezicht en Handhaving wordt aangewezen als toezichthouder;

Artikel 3  

De toezichthouder is, met inachtneming van titel 5.2 van de Awb belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de volgende wetten:

 • a.

  De Wabo en de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten voor zover dit bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald;

 • b.

  De regelingen ter vervanging van de onder a. genoemde wetten, voor zover hun aard en strekking ten opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen;

 • c.

  De Algemeen Plaatselijke Verordening(en)

Artikel 4  

Het houden van toezicht door de toezichthouder geldt voor en heeft betrekking op het grondgebied van de gemeente West Betuwe.

Artikel 5  

Aan de onder artikel 2.1 genoemde persoon wordt, ten behoeve van de toezichtuitoefening op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder artikel 3 genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”;

Artikel 6  

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking hiervan en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe d.d. 22 januari 2019, nummer 03/01.

De secretaris,

K. Coesmans

De burgemeester,

H. Keereweer