Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 16 van de Leerplichtwet 1969

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-201901-01-201901-01-2019nieuwe regeling

12-02-2019

gmb-2019-44732

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van West Betuwe;

gelet op het bepaalde in artikel 16 van de Leerplichtwet;

Besluit:

I

Met ingang van 1 januari 2019 aan te wijzen als Leerplichtambtenaar, belast met het toezicht op de Leerplichtwet voor de gemeente west Betuwe zoals bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Leerplichtwet:

 • -

  mevrouw G.J. Huiberts, geboren 25 februari 1955 te Wolfheze;

 • -

  mevrouw C.D. Grotenhuis - Klerkx, geboren 19 juni 1967 te Darlinghurst (Australië);

 • -

  de heer E. Levendis, geboren 3 januari 1990 te Rhodos (Griekenland);

 • -

  mevrouw J.M.A. van Doorn, geboren 13 september 1961 te Maasdriel;

 • -

  mevrouw D.W. Moorman-den Ambtman, geboren 8 mei 1965 te Tiel;

 • -

  mevrouw S.X. Drost, geboren 3 oktober 1977 te Ede.

II

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Geldermalsen, 12 februari 2019

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Karen Coesmans

de burgemeester,

Harry Keereweer

Bezwaar

Binnen zes weken kunt u en andere belanghebbenden tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen. De termijn van zes weken begint te lopen op de dag nadat dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet u ondertekenen en tenminste bevatten:

 • -

  naam en adres van de indiener;

 • -

  telefoonnummer en/of emailadres van de indiener;

 • -

  datum van het bezwaarschrift;

 • -

  omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • -

  de gronden van het bezwaar.

Uw bezwaar stuurt u naar de Werkorganisatie Druten-Wijchen, afdeling BMO, postbus 9000, 6600 HA Wijchen.

Hebt u of een andere belanghebbende er een spoedeisend belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u om een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet u sturen naar de Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, t.a.v de voorzieningenrechter, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Als u een dergelijk verzoek indient moet u bij de burgemeester van de gemeente Wijchen ook een bezwaarschrift indienen. Een kopie van dit bezwaarschrift moet u bij het verzoek om een voorlopige voorziening meesturen. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.