Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent uitloopschalen Overgangsregeling uitloopschalen Lingewaal gemeente West Betuwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent uitloopschalen Overgangsregeling uitloopschalen Lingewaal gemeente West Betuwe
CiteertitelOvergangsregeling uitloopschalen Lingewaal gemeente West Betuwe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-55563

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent uitloopschalen Overgangsregeling uitloopschalen Lingewaal gemeente West Betuwe

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe

besluit:

 

  • gelet op het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

  • gelet op artikel 3:22 CAR;

  • gelet op artikel 18:1:8 CAR-UWO;

  • na overeenstemming in het BGO West Betuwe d.d. 21 januari 2019;

 

tot het vaststellen van de

Overgangsregeling uitloopschalen Lingewaal gemeente West Betuwe

Artikel 1 Algemene bepalingen

Lid 1

Deze regeling is alleen van toepassing op de medewerker die reeds op 31 december 2018 in dienst was bij de gemeente Lingewaal en per 1 januari 2019 in dienst is getreden bij de gemeente West Betuwe.

Lid 2

Een medewerker kan tot 1 januari 2023 doorstromen naar de uitloopschaal cq de periodieken in de uitloopschaal doorlopen conform de systematiek met voorwaarden van de gemeente Lingewaal.

Vanaf 1 januari 2023 is dit niet meer mogelijk

Artikel 2 Systematiek en voorwaarden

  • De medewerker die vijf jaar het maximumsalaris heeft genoten van de salarisschaal zoals deze door middel van de functiewaardering voor hem is vastgesteld, vindt toekenning van de uitloopperiodiek plaats op 1 januari.

  • Voorwaarde voor doorgroei naar en in de uitloopschaal is een beoordeling van score 3 gemiddeld. Dit komt overeen met een score C volgens de beoordelingssystematiek van Geldermalsen: afgesproken prestatie behaalt, voldoet aan de eisen.

  • Vervolgens vindt om de drie jaar een periodieke verhoging plaats, waarbij voor de schalen 5 en 6 het maximum geldt van de naast hogere schaal. Voor de schalen 7 tot en met 13 geldt als maximum de één na laatste trede van de naast hogere schaal.

  • Bij een zeer goede score (score 4 of 5) krijgt de medewerker per 1 januari een extra periodiek of vindt eerder doorgroei naar en in de uitloopschaal plaats. Dit komt overeen met een score D volgens de beoordelingssystematiek van Geldermalsen: prestatie uitstekend, in opvallende mate boven de eisen.

Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Overgangsregeling uitloopschalen Lingewaal gemeente West Betuwe’’ en treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Aldus vastgesteld d.d. 8 januari 2019.

Namens het college van de gemeente West Betuwe,

de burgemeester,

H.W.C.G. Keereweer