Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent ambtseed of belofte Regeling ambtseed of belofte Bedrijfvoeringsorganisatie West-Betuwe en de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent ambtseed of belofte Regeling ambtseed of belofte Bedrijfvoeringsorganisatie West-Betuwe en de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe
CiteertitelRegeling ambtseed of belofte Bedrijfvoeringsorganisatie West-Betuwe en de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling ambtseed of belofte gemeente Geldermalsen 2013.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 125 van de Ambtenarenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-2019nieuwe regeling

14-01-2019

gmb-2019-85390

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent ambtseed of belofte Regeling ambtseed of belofte Bedrijfvoeringsorganisatie West-Betuwe en de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe

Het bevoegd gezag van de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe en de bedrijfvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB)

 

Besluiten:

 • gelet op artikel 160 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 125 Ambtenarenwet;

 • gelet op artikel 15:1a CAR/-UWO

 • na overeenstemming in de ondernemingsraad;

 

tot het vaststellen van de navolgende

 

Regeling ambtseed of belofte

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

werkgever:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe en het bestuur van bedrijfvoeringsorganisatie West-Betuwe.

 

medewerker:

De werknemer zoals bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub a CAR-UWO.

 

ambtseed of belofte:

Een plechtige verklaring dat men de waarheid spreekt of zal spreken of iets belooft te doen.

Artikel 2 De verplichting tot het afleggen van de ambtseed of belofte

Lid 1

Het mondeling afleggen van de ambtseed of belofte is op grond van artikel 15:1a CAR-UWO verplicht voor alle medewerkers. Hiervan worden uitgezonderd de functionarissen, voor wie de beëdiging elders is geregeld.

 

Lid 2

De ambtseed of belofte wordt zo spoedig mogelijk na indiensttreding afgelegd. Hiertoe zal voor de nieuw in dienst getreden medewerkers een bijeenkomst worden georganiseerd.

Artikel 3 Wijze van afleggen van de ambtseed of belofte

Lid 1

Het afleggen van de ambtseed of belofte gebeurt als volgt:

 • a.

  de burgemeester/de gemeentesecretaris/directeur BWB leest de tekst van de ambtseed of belofte duidelijk voor;

 • b.

  de medewerker die de ambtseed aflegt spreekt, onder het opsteken van de twee voorste vingers van zijn rechterhand, de woorden uit: "Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig",de medewerker die de belofte aflegt spreekt de woorden uit: “Dat beloof ik” of indien hij een bevestiging aflegt, “Dat verklaar ik”

 • c.

  tenzij hij aan zijn godsdienstige gezindheid de plicht ontleent de ambtseed, de belofte of de bevestiging op andere wijze te doen.

 

Lid 2

Het afleggen en afnemen van de ambtseed of belofte vindt staande plaats. Indien de medewerker als gevolg van lichaams- of spraakgebrek de ambtseed of de belofte niet kan afleggen op voornoemde wijze, zal het afleggen van de ambtseed of de belofte op een andere wijze geschieden, zoveel mogelijk overeenkomende met de eerder genoemde wijze.

 

Lid 3

De medewerker is vrij in zijn keuze om de ambtseed of belofte af te leggen. Vooraf wordt de medewerker naar zijn keuze gevraagd.

 

Lid 4

Aan het afleggen van de ambtseed of de belofte gaat een korte toespraak vooraf. Hierin wordt gewezen op de bijzondere verantwoordelijkheid van respectievelijk de gemeenten Culemborg, Tiel en West-Betuwe of de BWB en de bijzondere positie van de medewerkers. Bovendien wordt de waarde en inhoud van de ambtseed of de belofte nader toegelicht.

 

Lid 5

Naast de mondelinge aflegging van de ambtseed, de belofte, wordt in tweevoud een daartoe bestemd formulier ondertekend. Eén exemplaar wordt toegevoegd aan het persoonsdossier. Het andere wordt uitgereikt aan degene die de ambtseed of belofte heeft afgelegd.

Artikel 3 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling ambtseed of belofte Bedrijfvoeringsorganisatie West-Betuwe en de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2019. Vanaf de inwerkingtredingdatum van deze regeling vervalt de regeling:

 

 • “Regeling ambtseed of belofte gemeente Geldermalsen 2013”, vastgesteld op 29 oktober 2013.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders gemeente West Betuwe, 14 januari 2019.

ing. H.W.C.G. Keereweer

waarnemend burgemeester gemeente West Betuwe

mevrouw P.U.L.M. Coesmans

gemeentesecretaris gemeente West Betuwe