Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent nevenwerkzaamheden Regeling nevenwerkzaamheden Bedrijfvoeringsorganisatie West-Betuwe en de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent nevenwerkzaamheden Regeling nevenwerkzaamheden Bedrijfvoeringsorganisatie West-Betuwe en de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe
CiteertitelRegeling nevenwerkzaamheden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Opgave nevenwerkzaamheden gemeente Culemborg, de Regeling openbaarmaking nevenwerkzaamheden gemeente Geldermalsen, Nevenwerkzaamheden gemeente Neerijnen en de Regeling nevenwerkzaamheden gemeente Tiel 2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-201901-01-2020nieuwe regeling

14-01-2019

gmb-2019-85462

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent nevenwerkzaamheden Regeling nevenwerkzaamheden Bedrijfvoeringsorganisatie West-Betuwe en de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe

Het bevoegd gezag van de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe en de bedrijfvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB)

 

besluiten:

 

 • gelet op artikel 15:1e van de CAR-UWO

 • gelet op de overeenstemming in de ondernemingsraad.

 

tot het vaststellen van de

 

Regeling nevenwerkzaamheden

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Medewerker

 • De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a van de CAR-UWO en personen die anderszins werkzaam zijn bij de werkgever.

 

 • b.

  Nevenwerkzaamheden

 • Alle werkzaamheden die, betaald of onbetaald, binnen of buiten de gemeente worden verricht door de medewerker en die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken.

 

 • c.

  Registratie

 • De registratie van nevenwerkzaamheden.

Artikel 2 Nevenwerkzaamheden

Lid 1

Het is de medewerker overeenkomstig artikel 15:1e lid 3 CAR verboden nevenwerkzaamheden te verrichten, die een goede vervulling van de functie of het goed functioneren van de openbare dienst in de weg staan.

 

Lid 2

De medewerker maakt melding van de (voorgenomen) nevenwerkzaamheden op grond van artikel 15:1e, lid 1 van de CAR via het ‘Formulier opgave nevenwerkzaamheden’.

 

Lid 3

De medewerker dient de beëindiging van de nevenwerkzaamheden schriftelijk te melden aan het college.

Artikel 3 Openbaar maken nevenwerkzaamheden

Lid 1

Van medewerkers werkzaam in de volgende functie worden de nevenwerkzaamheden openbaar gemaakt:

 • (plv.) gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe

 • (plv.) directeur Bedrijfvoeringsorganisatie West-Betuwe;

 • (plv.)directeur culturele instelling gemeente Tiel;

   

Lid 2

De volgende gegevens worden openbaar gemaakt:

 • de hoofdfunctie van de medewerker;

 • de nevenwerkzaamheden die de belangen van de dienst raken;

 • de organisatie waar de nevenwerkzaamheden vervuld worden;

 • de eventuele beperkingen die het college heeft opgelegd bij het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden;

 • de ingangsdatum van de nevenwerkzaamheden.

   

Lid 3

De melding wordt gedaan volgens het ‘Formulier opgave nevenwerkzaamheden’.

 

Lid 4

De persoonsnaam van de medewerker wordt niet openbaar gemaakt.

Artikel 4 Registratie en openbaarmaking

Lid 1

De registratie van nevenwerkzaamheden geschiedt, door middel van opname van de gegevens die de medewerker middels het ‘Formulier opgave nevenwerkzaamheden/nevenfunctie’’ kenbaar maakt, in het ‘Register nevenwerkzaamheden Bedrijfvoeringsorganisatie West-Betuwe of van de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe’.

 

Lid 2

De manager van het team P&O is belast met de registratie, de ter inzage legging, de rapportage en openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden/nevenfuncties.

 

Lid 3

De nevenwerkzaamheden worden openbaar gemaakt door ter inzage legging van de gegevens op het gemeentehuis.

Artikel 5 Besluit college

Lid 1

Het college kan de nevenwerkzaamheden alleen verbieden indien door het verrichten van de werkzaamheden of het uitoefenen van het bedrijf het goed vervullen van de functie of het goed functioneren van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met de functievervulling, niet in redelijkheid is verzekerd.

 

Lid 2

Indien het college van mening is dat de geregistreerde nevenwerkzaamheden in strijd zijn met artikel 15:1e CAR ontvangt de medewerker een gemotiveerd besluit omtrent een verbod op deze nevenwerkzaamheden.

 

Lid 3

De medewerker beëindigd met onmiddellijke ingang de nevenwerkzaamheden.

 

Lid 4

Bij voorgezette vervulling van verboden nevenwerkzaamheden kan een disciplinaire straf worden opgelegd.

 

Lid 5

Het college kan, in plaats van het gestelde in lid 1, nadere afspraken maken met de medewerker of beperkingen opleggen aan de medewerker, zodanig dat de mogelijkheid van belangenverstrengeling zich niet meer voordoet.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als de “regeling nevenwerkzaamheden Bedrijfvoeringsorganisatie West-Betuwe en de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe ” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2019. Vanaf de inwerkingtredingdatum van deze regeling vervallen de regelingen:

 

 • 1.

  “Opgave nevenwerkzaamheden gemeente Culemborg”;

 • 2.

  “Regeling openbaarmaking nevenwerkzaamheden gemeente Geldermalsen”;

 • 3.

  “Nevenwerkzaamheden gemeente Neerijnen”;

 • 4.

  “Regeling nevenwerkzaamheden gemeente Tiel 2007”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders gemeente West Betuwe, 14 januari 2019.

ing. H.W.C.G. Keereweer

waarnemend burgemeester gemeente West Betuwe

mevrouw P.U.L.M. Coesmans

gemeentesecretaris gemeente West Betuwe