Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent werktijden Werktijdenregeling Bedrijfvoeringsorganisatie West-Betuwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent werktijden Werktijdenregeling Bedrijfvoeringsorganisatie West-Betuwe
CiteertitelWerktijdenregeling Bedrijfvoeringsorganisatie West-Betuwe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Regeling flexibele werktijden en tijdregistratie gemeente Culemborg, de Werktijdenregeling gemeente Geldermalsen 2009, de Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016, de Werktijdenregeling gemeente Neerrijnen 2015 en de Regeling flexibele werktijden gemeente Tiel.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 4:1 van de Arbeidstijdenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-2019nieuwe regeling

19-02-2019

gmb-2019-85529

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent werktijden Werktijdenregeling Bedrijfvoeringsorganisatie West-Betuwe

Het bevoegd gezag van de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe en de bedrijfvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB)

 

Besluiten:

 

 • gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 • gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO en de arbeidstijdenwet;

 • na verkregen instemming van de OR BWB, de OR Culemborg, de OR Tiel en de BOR West Betuwe

 

tot het vaststellen van de navolgende regeling:

 

Werktijdenregeling

 

Paragraaf 1 algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

Bedrijfstijd

De tijd waarin medewerkers op locatie werkzaamheden kunnen verrichten.

 

Dagvenster

De tijd waarbinnen de werktijden van de medewerker ingepland kunnen worden, en wel van

maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 uur tot 22:00 uur.

 

Feitelijke arbeidsduur

Het aantal uren dat de medewerker in een bepaalde periode arbeid heeft verricht.

 

Formele arbeidsduur

De volgens de aanstelling vastgestelde omvang van het aantal uren dat de medewerker in een bepaalde periode arbeid moet verrichten.

 

Medewerker

De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a van de CAR-UWO, alsmede uitzendkrachten, detacheringskrachten, stagiaires en personen die anderszins werkzaam zijn bij de werkgever.

 

Pauze

Een periode van een onafgebroken aantal minuten waarop geen arbeid wordt verricht.

 

Standaardregeling

De regeling waarbij de medewerker afspraken maakt met zijn leidinggevende over de invulling van de

werktijden binnen het dagvenster (artikel 4:2 van de CAR-UWO).

 

Bijzondere regeling

De regeling waarbij de medewerker geen of geringe zeggenschap over zijn werktijden heeft. De

werktijden worden eenzijdig door het college vastgesteld (artikel 4:4 van de CAR-UWO).

 

Werkgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Culemborg, Tiel en West-Betuwe en het bestuur van bedrijfvoeringsorganisatie West-Betuwe.

 

Werktijd

De periode tussen vastgestelde tijdstippen gedurende welke door de ambtenaar arbeid moet worden verricht.

Artikel 2 Toepassing

Lid 1

De werktijdenregeling is van toepassing op alle medewerkers. De regeling bestaat uit een standaard- en een bijzondere regeling.

 

Lid 2

De standaardregeling geldt voor de medewerkers die zelf regelruimte hebben als het gaat om het bepalen van hun werktijden.

 

Lid 3

De bijzondere regeling is van toepassing op medewerkers waarvoor de individuele werktijden eenzijdig door de werkgever worden vastgesteld. De werkgever bepaalt welke functiegroep(en) onder de bijzondere regeling vallen. Deze functiegroep(en) en functies worden opgenomen in Bijlage A van deze regeling.

Artikel 3 Arbeidsduur

Lid 1

De formele arbeidsduur bedraagt bij een voltijd dienstverband gemiddeld 36 uur per week en ten hoogste 1821,6 uur per jaar.

 

Lid 2

Bij een deeltijd dienstverband is de formele arbeidsduur per week het aantal uren dat in de aanstelling is vermeld. De formele arbeidsduur per jaar wordt naar rato berekend. Dit geldt ook voor de medewerker die meer dan 36 uur per week werkt.

 

Lid 3

De feitelijke arbeidsduur kan afwijken van de formele arbeidsduur, met inachtneming van de artikelen uit hoofdstuk 4 van de CAR-UWO.

Artikel 4 Werktijden

Lid 1

De werktijd bedraagt per dag maximaal 11 uren. De arbeidsduur bedraagt ten hoogste 50 uren per week.

 

Lid 2

De medewerker die tussen de 5,5 uur en 10 uur per dag werkt, dient ten minste een half uur pauze te nemen. De pauzetijd kan ineens of in 2 delen worden opgenomen.

 

Lid 3

Wanneer een medewerker meer dan 10 uur per dag werkt, heeft hij ten minste recht op 45 minuten pauze. De pauzetijd moet minimaal in 2 delen van minimaal een kwartier worden opgenomen.

 

Lid 4

De werkgever stelt voor iedere medewerker een standaard aantal werkdagen per week vast en wijst een standplaats aan. Het standaard aantal werkdagen per week en de standplaats vormen het uitgangspunt bij het bepalen van de vaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Als de medewerker hier op eigen initiatief incidenteel van afwijkt, leidt dit niet tot een afwijkende reiskostenvergoeding.

Artikel 5 Aanwezigheid

Lid 1

De bedrijfstijd kunnen per locatie verschillen. Deze locatie gebonden tijden zijn terug te vinden in Bijlage B van deze regeling.

 

Lid 2

De leidinggevende bepaalt in overleg met het team welke eisen gesteld worden als het gaat om aanwezigheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid. De medewerkers maken onderling afspraken over de wijze waarop dit wordt ingevuld.

Artikel 6 Medische afspraak

Lid 1

Bezoek aan een eerste- of tweedelijns zorgverlener (bijvoorbeeld een specialist, huisarts, tandarts of fysiotherapeut) vindt plaats in principe plaats in eigen tijd. In bijzondere situaties en in overleg met de HRM verantwoordelijke valt de tijd voor een medische afspraak onder werktijd.

Werkgever stelt medewerkers in de gelegenheid om tijdens de bedrijfstijden een zorgverlener te bezoeken tenzij dit strijdig is met het organisatiebelang. Medewerkers kunnen verlof opnemen of de niet gewerkte uren op een ander moment werken.

 

Lid 2

Bezoek aan een eerste- of tweedelijns zorgverlener zoals genoemd onder lid 1 zijn wel in de tijd van de werkgever als het een bedrijfsongeval betreft.

 

Lid 3

Als de medewerker in een kalenderjaar (12 maanden) op medische gronden meer dan vijf keer in een aaneengesloten periode van 12 maanden een bezoek moet brengen aan een zorgverlener zoals genoemd in lid 1, dan kunnen er door de leidinggevende maatwerkafspraken gemaakt worden over het opnemen van verlof dan wel het inhalen van de niet gewerkte uren.

 

Lid 4

De bezoeken van diensten en specialisten van de arbodienst die gepland zijn op een moment waarop de medewerker normaliter werkt, zijn wel in de tijd van de werkgever.

Artikel 7 Verplichte vrije dagen

De werkgever kan jaarlijks, in overleg met de ondernemingsraad, maximaal drie dagen als verplichte vrije dag (zgn. 'brugdagen') aanwijzen. Deze dagen worden in het begin van het jaar bekend gemaakt. De medewerker moet er voor zorgen dat hij over voldoende verlofuren beschikt om de hiervoor benodigde uren af te kunnen laten schrijven.  

 

Paragraaf 2 De standaardregeling

 

Artikel 8 Dagvenster

Medewerkers kunnen werkzaamheden verrichten binnen het dagvenster van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 22.00 uur.

Artikel 9 Bezetting en werkafspraken

Lid 1

De leidinggevende is, samen met de medewerkers binnen het team/afdeling, verantwoordelijk voor de bezetting.

 

Lid 2

Voorafgaand aan elk kalenderjaar worden basisafspraken gemaakt tussen de leidinggevende en de medewerker over de werktijden, verplicht aanwezigheid in verband met (werk)overleggen, het bijwonen van vergaderingen e.d., het verlof en de werkplanning binnen het dagvenster.

 

Lid 3

Uitgangspunt bij het maken van de basisafspraken over werktijden is een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, een goede procesgang van de werkzaamheden op de afdeling, bereikbaarheid voor interne en externe klanten en een optimale samenwerking op en tussen de afdelingen.

De afspraken moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De bereikbaarheid en bezetting op de afdeling is voldoende voor externe en interne klanten.

 • De werkdruk van collega’s mag niet toenemen als gevolg van de plaats en de tijd die de medewerker kiest om te werken.

 • De kwaliteit van het werk c.q. dienstverlening is geborgd.

 • De medewerker verricht zijn werkzaamheden binnen het dagvenster. Dit is van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 uur en 22.00 uur. Kiest de medewerker er zelf voor om buiten deze tijden te werken, bijvoorbeeld in het weekend, dan staat hier geen extra vergoeding tegenover.

 

Lid 4

Medewerkers kunnen hun werktijden zelf bepalen binnen de regelruimte en binnen de gestelde randvoorwaarden.

 

Lid 5

Bijstelling van de afspraken kan in overleg plaatsvinden.

Artikel 10 Buitendagvenstertoelage

Lid 1

Indien de medewerker buiten het dagvenster werkzaamheden moet verrichten, komt hij in aanmerking voor de buitendagvenstertoelage (artikel 3:12 van de CAR-UWO). Deze vergoeding bedraagt per gewerkt uur een percentage van het uurloon. De gewerkte uren buiten het dagvenster worden in tijd gecompenseerd. De medewerker maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende.

 

Lid 2

De medewerker die een functie bekleedt waaraan een functieschaal 11 of hoger verbonden is heeft conform artikel 3:12 van de CAR-UWO geen recht op een buitendagvenstertoelage.

Artikel 11 Beschikbaarheidsdiensten

Lid 1

De medewerker die aangewezen is voor het verrichten van beschikbaarheidsdiensten ontvangt hiervoor een vergoeding op grond van artikel 3:13 van de CAR-UWO.

 

Lid 2

Indien de medewerker opgeroepen wordt tijdens deze beschikbaarheidsdienst en daadwerkelijk werkzaamheden verricht, binnen het dagvenster, heeft de medewerker recht op compensatie in tijd. De medewerker maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende.

 

Lid 3

Indien de medewerker opgeroepen wordt tijdens zijn beschikbaarheidsdienst en werkzaamheden verricht buiten het dagvenster, komt hij in aanmerking voor de buitendagvenstertoelage. Deze toelage bedraagt per gewerkt uur een percentage van het uurloon. De gewerkte uren buiten het dagvenster worden in tijd gecompenseerd. De medewerker maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende. De uren die buiten het dagvenster gewerkt worden kunnen niet omgezet worden in vakantieverlof.

De ambtenaar die een functie bekleedt met functieschaal 11 of hoger heeft geen recht op een buitendagvenstertoelage. 

 

Paragraaf 3 De bijzondere regeling

 

Artikel 12 Bijzondere regeling

Lid 1

De bijzondere regeling is van toepassing op de in bijlage A opgenomen functiegroep(en) en functies.

 

Lid 2

De leidinggevende stelt voor deze groep eenzijdig de individuele werktijden vast conform artikel 4:4 van de CAR-UWO.

 

Lid 3

Het college kan de in de bijlage A genoemde functies/functiegroep(en) wijzigen.

 

Lid 4

Medewerkers in de bijzondere regeling kunnen conform de bepalingen in de CAR-UWO aanspraak maken op de toelage onregelmatige dienst (artikel 3:11 van de CAR-UWO), danwel de beschikbaarheidstoelage (artikel 3:13 van de CAR-UWO) danwel de overwerkvergoeding (artikel 3:18 van de CAR-UWO).

 

Paragraaf 4 Slotbepalingen

 

Artikel 13 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 14 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Werktijdenregeling Bedrijfvoeringsorganisatie West-Betuwe” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2019. Vanaf de inwerkingtredingdatum van deze regeling vervallen de regelingen:

 

 • 1.

  Regeling flexibele werktijden en tijdregistratie gemeente Culemborg van 1 januari 2001;

 • 2.

  Werktijdenregeling gemeente Geldermalsen 2009;

 • 3.

  Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016;

 • 4.

  Werktijdenregeling gemeente Neerrijnen 2015;

 • 5.

  Regeling flexibele werktijden gemeente Tiel van1 september 2009;

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders gemeente West Betuwe, 19 februari 2019.

ing. H.W.C.G. Keereweer

waarnemend burgemeester gemeente West Betuwe

mevrouw P.U.L.M. Coesmans

gemeentesecretaris gemeente West Betuwe

Bijlage A

 

Functies gemeente West Betuwe die vallen onder de bijzondere regeling:

 

381 Gebiedsbeheerder / toezichthouder Groen

383 Werfbeheerder

391 Meewerkend voorman

392 Medewerker buitendienst 

Bijlage B

 

Bedrijfstijden locatie(s) gemeente West Betuwe

 

Locatie: Bedrijfstijd

Asperen, raadhuisplein 1

7.00-19.00 uur

 

 

Geldermalsen, kuipershof 2 en 4

7.00-19.00 uur

en tijdens de avondopenstellingen Publiek van Geldermalsen (kuipershof 2)