Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent het aanwijzen van belastingplichtige in keuzesituaties (Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige West Betuwe 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent het aanwijzen van belastingplichtige in keuzesituaties (Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige West Betuwe 2020)
CiteertitelBeleidsregels aanwijzen belastingplichtige West Betuwe 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt alle eerder vastgestelde instructies en beleidsregels inzake het aanwijzen van belastingplichtigen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2019nieuwe regeling

26-11-2019

gmb-2019-302032

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent het aanwijzen van belastingplichtige in keuzesituaties (Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige West Betuwe 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van West Betuwe;

 

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

BELEIDSREGELS voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie West Betuwe 2020

1. Inleiding

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich mee dat meer personen belastingplichtig zijn voor één belastingobject (onroerende of roerende zaak, roerende woon- of bedrijfsruimte, perceel). In de gevallen waarin dat voorkomt, dient de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen te worden gesteld. In deze gevallen wordt een voorkeursvolgorde gehanteerd bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt. Deze voorkeursvolgorde is gebaseerd op het zo veel mogelijk combineren van belastingaanslagen op een aanslagbiljet, een zo optimaal mogelijke werking van basisregistraties alsmede veronderstelde betaalcapaciteit en doelmatige c.q. doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of te achterhalen zijn.

 

De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming, maar zijn richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen.

2. Voorkeursvolgorde

 • 1.

  Met betrekking tot de belastingen die worden geheven van gebruikers wordt de aanslag, indien er verschillende gebruikers zijn, op basis van onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 1.1

   de actuele gebruiker die een van de bewoners is;

  • 1.2

   de actuele eigenaar die een van de bewoners is;

  • 1.3

   de bewoner die blijkens de Basisregistratie personen het langst staat ingeschreven;

  • 1.4

   de oudste bewoner;

  • 1.5

   de oudste bewoner van het mannelijke geslacht;

  • 1.6

   de oudste bewoner van het vrouwelijke geslacht.

 • 2.

  Voor zover de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van deze beleidsregel beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belasting plicht.

   

 • 3.

   De onderdelen 1 en 2 vinden geen toepassing indien:

  • 3.1

   de aanslag kan worden opgelegd aan degene die over het voorgaande belastingtijdvak of kalenderjaar de aanslag heeft gekregen en diegene gezorgd heeft dat de aanslag betaald is en nog steeds belastingplichtig is;

  • 3.2

   bij de heffingsambtenaar bekend is dat één van de belastingplichtigen de desbetreffende aanslag op zijn/haar naam wil hebben en dit er niet toe leidt dat de belasting niet kan worden betaald dan wel ingevorderd.

 • 4.

  Indien de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

   

 • 5.

  Aangezien de voorkeursvolgorde erop is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

   

 • 6.

  Indien al een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd, kunnen wijzigingen pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

   

 • 7.

  Indien een belasting niet wordt geheven bij wege van aanslag, maar op andere wijze, zijn de onderdelen 1 tot en met 6 van overeenkomstige toepassing.

3. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Eerder vastgestelde instructies en beleidsregels inzake het aanwijzen van belastingplichtigen vervallen met ingang van de in het eerste lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

4. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige West Betuwe 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van West Betuwe van 26 november 2019, nummer 1.

De secretaris,

De burgermeester,