Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent het verlenen van evenementenvergunningen (Beleidsregels voor het verlenen van evenementenvergunningen West Betuwe)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent het verlenen van evenementenvergunningen (Beleidsregels voor het verlenen van evenementenvergunningen West Betuwe)
CiteertitelBeleidsregels voor het verlenen van evenementenvergunningen West Betuwe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Evenementenbeleid gemeente Lingewaal 2015, het Evenementenbeleid gemeente Neerijnen 2016 en het Juridisch toetsingskader evenementen artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Geldermalsen d.d. 28 juni 2016, de Beleidsregel braderieën en (thema)markten gemeente Geldermalsen en de beleidsregel Evenementenvergunningen wandeltocht Rode Kruis Bloesemtocht gemeente Geldermalsen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/West%20Betuwe/622213/CVDR622213_1.html
 2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2019nieuwe regeling

29-10-2019

gmb-2019-316484

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent het verlenen van evenementenvergunningen (Beleidsregels voor het verlenen van evenementenvergunningen West Betuwe)

De burgemeester van de gemeente West Betuwe;

 

Overwegende dat:

 

artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening West Betuwe 2019 (Apv) een verbod bevat om zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren en te houden;

 

de burgemeester voor het verlenen van vergunningen voor het houden van evenementen beleidsregels wenst vast te stellen als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

op 1 januari 2018 het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen in werking is getreden. Deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bevat voorschriften omtrent het brandveilig gebruik van “overige plaatsen”. In de vergunning voor het houden van evenementen hoeven dus geen regels of aanvullende regels omtrent brandveiligheid meer te worden opgenomen;

 

gelet op de geldende Apv en het bepaalde in Titel 4.3 van de Awb;

 

Besluit:

 

Vast te stellen: “Beleidsregels voor het verlenen van evenementenvergunningen West Betuwe”.

 

1. Inleiding

Evenementen maken een belangrijk onderdeel uit van het maatschappelijk leven en leveren een positieve bijdrage aan het culturele en sociaal-maatschappelijke leven binnen de gemeente West Betuwe. Evenementen brengen ook risico’s met zich mee voor de fysieke en sociale veiligheid. Het organiseren en houden van een evenement raakt daarnaast verschillende, soms conflicterende, belangen. Zo heeft de organisator van een evenement als oogmerk het organiseren van een succesvol evenement, maar hierdoor kan soms overlast voor de omgeving ontstaan, zoals geluidsoverlast en verkeershinder. Het is daarom belangrijk beleidsregels op te stellen en in de praktijk te hanteren om evenementen in goede banen te kunnen leiden en te voorkomen dat er (te) veel negatieve effecten optreden als gevolg van evenementen.

 

1.1Uitvoeringsbeleid

Op evenementen zijn de nodige (wettelijke) regelingen van toepassing: nationale, provinciale en lokale regelgeving (door de raad vastgesteld). De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders hebben vanuit die regelgeving diverse bevoegdheden, bijvoorbeeld tot het verlenen van vergunningen en ontheffingen, maar ook ten aanzien van toezicht en handhaving. Daar komt het nodige bij kijken. Met name de belangenafweging: organisator – omwonenden; maar ook en zeker niet minder belangrijk, de veiligheidstoetsing. Bij die belangenafweging en veiligheidstoetsing komt het aan op het vinden van de juiste balans. Om de organisatoren, de omwonenden en de adviseurs daarbij te helpen is uitvoeringsbeleid nodig. Daarvoor is dit beleid opgesteld.

De beleidsregels voor het verlenen van evenementenvergunningen West Betuwe beschrijven voor een deel welke wettelijke en gemeentelijke bepalingen er gelden ten aanzien van (de organisatie van) evenementen. Daarnaast geven deze beleidsregels het (uitvoerings)beleid aan dat bij de vergunningverlening en de voorbereiding van toepassing is. Een en ander om organisatoren, omwonenden en adviseurs inzicht te geven.

 

2. Kaders vergunningverlening

2.1 Diverse regelingen van toepassing

De basis voor het verlenen van een evenementenvergunning en de beleidsregels ligt in de Apv. Daarnaast is op evenementen nog een groot aantal andere (wettelijke) regelingen van toepassing, zoals:

 • De Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • De Gemeentewet.

 • De Drank- en horecawet (Dhw).

 • Het Bouwbesluit 2012.

 • De Wet ruimtelijke ordening (Wro).

 • De Wet veiligheidsregio’s.

 • Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

 • Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit).

 • De Zondagswet.

 • De Wegenverkeerswet 1994.

 • De Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo).

2.2 Apv

In de Apv is het nodige geregeld over (het organiseren) van evenementen. Is er een evenementenvergunning nodig of kan een evenement vergunningvrij worden gehouden? Alleen een evenementenvergunning is niet altijd genoeg om een evenement te kunnen organiseren. Zo kan er op basis van de Drank- en horecawet voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken een ontheffing nodig zijn. (Brand)veiligheid van openbare plaatsen (zoals tenten) en verkeersaangelegenheden worden weer via andere (wettelijke) bepalingen geregeld.

 

2.3 Definitie evenement (artikel 2:24 Apv)

Onder een evenement wordt verstaan:

 • Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak.

 • De activiteit moet openbaar toegankelijk zijn en niet besloten. Een besloten feest, bijvoorbeeld een bedrijfsfeest met uitnodigingenlijst, is niet voor het publiek toegankelijk. Als een feest een besloten karakter heeft, maar er publiekelijk kaarten worden verkocht en/of reclame wordt gemaakt voor het feest, is er wel sprake van een evenement.

 • Een activiteit met als bedoeling het daarbij aanwezige publiek te vermaken.

 • Uitgezonderd van evenementen zijn o.a.:

  • o

   bioscoop- en theatervoorstellingen;

  • o

   markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22;

  • o

   kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

  • o

   het in een inrichting in de zin van de Drank- en horecawet gelegenheid geven tot dansen;

  • o

   betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

  • o

   activiteiten als bedoeld in artikel 2:39 van de Apv.

  • o

   sportwedstrijden, niet zijnde vechtsportevenementen of voetbalwedstrijden

Ook een evenement zijn:

 • Een herdenkingsplechtigheid: deze plechtigheid is geen verrichting van vermaak, maar wordt toch gezien als evenement.

 • Een braderie.

 • Een optocht op de weg, niet zijnde een betoging, bijvoorbeeld een carnavalsoptocht of Sinterklaasintocht.

 • Een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg.

 • Een straatfeest of buurtbarbecue op één dag.

 • Een voetbalwedstrijd waarbij ten minste één betaald-voetbal-organisatie is betrokken.

 • Een vechtsportgala.

2.4 Vergunningplichtig of vergunning vrij evenement (artikel 2:24 en 2:25 Apv)

In beginsel mag een evenement niet zonder evenementenvergunning worden georganiseerd. Op dit uitgangspunt bestaat een uitzondering, namelijk wanneer het gaat om een vergunningvrij evenement. Een vergunningvrij evenement is een klein - minder risicovol - evenement dat aan een aantal voorwaarden uit de Apv moet voldoen. Een melding is in dat geval voldoende. Voldoet een evenement niet aan de in de Apv gestelde voorwaarden van een vergunningvrij evenement, dan is een evenementenvergunning wel vereist.  

 

2.5 Vergunningvrije evenementen

Voor kleine evenementen kan worden volstaan met een melding. De melding moet minimaal 2 weken voor het evenement worden gedaan via het vastgestelde formulier. Aan de kennisgeving zijn geen legeskosten verbonden. Er is sprake van een vergunningvrij evenement, wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 

 • Een ééndaags evenement waarbij het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 200 personen.

 • De activiteiten plaatsvinden tussen 08:00 en 23:00 uur.

 • Geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 08.00 uur of na 23.00 uur en in dit tijdsbestek bij de activiteit een 3 minuuts Leq-norm van 60 dB(A) en 74 dB(C) bij woningen niet wordt overschreden.

 • De activiteiten niet plaatsvinden op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten en

 • Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 vierkante meter per object.

De melding moet het telefoonnummer en e-mailadres bevatten van de meerderjarige organisator (18 jaar of ouder), die tijdens het evenement aanwezig is. De organisator moet op dit telefoonnummer bereikbaar zijn. De melding kan worden gemaild aan info@westbetuwe.nl.

 

De burgemeester kan het evenement verbieden indien de verwachting bestaat dat de openbare orde, de veiligheid, de volksgezondheid en/ of het milieu tijdens het evenement in gevaar komt.

 

2.6 Vergunningplichtig evenement

Op landelijk niveau is een classificatie afgesproken, waarbij vergunningplichtige evenementen in drie categorieën kunnen worden verdeeld: A-, B- en C evenementen. De categorie wordt onder meer bepaald door de mate van risico’s voor de openbare orde en veiligheid, het publieksprofiel, de impact op de omgeving en de gevolgen voor het verkeer.

De navolgende beleidsregels hebben betrekking op deze vergunningplichtige evenementen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • Apv: de geldende Algemene plaatselijke verordening vastgesteld door de raad van de gemeente West Betuwe.

 • Besluit: het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Stb. 2017, 373), in werking getreden op 1 januari 2018.

 • Evenement: evenementen, waarop artikel 2:24, 2:25 en 2:26 van de Apv van toepassing is.

 • VRGZ: de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

 • Vergunninghouder: de initiatiefnemer c.q. organisator van een Evenement

Artikel 2 Classificatie van evenementen

 • 1.

  Bij het beoordelen van aanvragen voor een evenementenvergunning wordt de volgende classificatie van evenementen aangehouden:

  • a.

   een A-evenement: evenement met relatief laag risico en een beperkte impact op de omgeving. De gevolgen voor het verkeer zijn ook beperkt. Denk aan een optreden, voorstelling op een winkelplein met muziekgeluid, een braderie, of een wandeltocht

  • b.

   een B-evenement heeft een hoger risico dan een A- evenement en de gevolgen zijn dan ook groter. Deze evenementen gaan vaak gepaard met een aantal fysieke maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan veel bezoekers (vaak meer dan 500), risicogroepen (jongeren/ jong volwassenen), grootschalige afsluitingen van openbare wegen, risicovolle activiteiten, gebruik van alcoholhoudende drank en het plaatsen van een tent.

  • c.

   een C-evenement heeft het hoogste risico. Het gaat om een evenement met veelal meer dan 5.000 bezoekers en een grote impact op de omgeving.

 • 2.

  De classificatie wordt beoordeeld aan de hand van het formulier risicoscan afkomstig van de VRGZ.

 • 3.

  In geval van twijfel besluit de burgemeester -op advies van de VRGZ- voorafgaande aan de behandeling van de aanvraag tot welke categorie het evenement, waarvoor vergunning wordt gevraagd, behoort.

Artikel 3 Het aanvragen van een evenementenvergunning

 • 1.

  Bij het aanvragen van een vergunning maakt de aanvrager gebruik van een daarvoor door de gemeente ter beschikking gesteld formulier. Dit formulier is beschikbaar via de website en op verzoek. Aanvragen die worden ingediend anders dan op dit standaard formulier kunnen niet ontvankelijk zijn en op grond van artikel 4:5 Awb niet in behandeling worden genomen.

 • 2.

  Bij de aanvraag moeten gegevens worden overlegd, zoals aangegeven in het door de gemeente beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

 • 3.

  Het aanvraagformulier voor een A evenement moet uiterlijk acht (8) weken, voor een B evenement uiterlijk tien (10) weken en voor een C evenement uiterlijk vierentwintig (24) weken voor het evenement plaatsvindt bij de gemeente worden ingediend, inclusief alle vereiste bijlagen, certificaten, plattegronden, foto’s, tekeningen, constructieberekeningen en verder alle van belang zijnde informatie.

 • 4.

  Wanneer de aanvraag niet tijdig of onvolledig is ingediend kan deze buiten behandeling worden gesteld. Wanneer een aanvraag niet volledig is, wordt de aanvrager eerst in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen. Het bepaalde in artikel 4:5 de Awb is van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  Een aanvraag kan niet eerder worden ingediend dan acht (8) weken na (de laatste editie van) het gehouden evenement voorafgaande aan het jaar waarop de vergunning moet gelden of ingaan.

Artikel 4 Evenementenvergunning voor meerdere jaren

 • 1.

  Aan een aanvraag tot het verlenen van een evenementenvergunning voor maximaal vijf (5) jaar op grond van artikel 2.25, tweede lid van de Apv wordt alleen medewerking verleend wanneer het een A-en B-evenement betreft.

 • 2.

  Lid 1 is niet van toepassing op een aanvraag tot het verlenen van een evenementenvergunning voor een kermis of een evenement waarbij kermisattracties worden opgesteld.

 • 3.

  In de voorschriften van een vergunning voor een evenement, welke maximaal vijf (5) jaar van kracht is, wordt de verplichting opgenomen dat de vergunninghouder minimaal zes (6) weken voorafgaande aan het evenement bij de burgemeester een melding doet. De aanvrager maakt hiervoor gebruik van een daarvoor door de gemeente ter beschikking gesteld formulier.

 • 4.

  De burgemeester kan naar aanleiding van deze melding overleg met de vergunninghouder plegen.

 • 5.

  Een vergunning die voor meer dan één jaar is verleend kan, worden ingetrokken wanneer:

  • a.

   er zich wijzigingen voordoen die betrekking hebben op de organisatie, de activiteiten, de locatie of de omvang van het evenement;

  • b.

   geen voorafgaande melding is gedaan;

  • c.

   er zich calamiteiten of ongeregeldheden tijdens het evenement hebben voorgedaan.

Artikel 5 Evenementen en de toepassing van de Wet natuurbescherming

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een evenementenvergunning waarbij één of meer activiteiten bestaan uit het oplaten van feestballonnen zullen deze activiteiten door de burgemeester in overleg met de aanvrager worden ontmoedigd in verband met nadelige gevolgen voor flora en fauna en de naleving van in ieder geval de zorgplicht zoals opgenomen in artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming.

Artikel 6 Tijden waarop het evenement plaatsvindt

 • 1.

  De tijd waarop het evenement mag plaatsvinden wordt in de vergunning vermeld.

 • 2.

  Bij het verlenen van een evenementenvergunning houdt de burgemeester rekening met de volgende tijden waarbinnen het evenement mag worden gehouden:

  • a.

   op geen enkele dag eerder dan 07.00 uur;

  • b.

   op zondagen zonder ontheffing van de burgemeester van de Zondagswet niet eerder dan 13.00 uur;

  • c.

   vrijdag- op zaterdagnacht en zaterdag- op zondagnacht niet later dan tot 02.00 uur en de overige dagen tot 24.00 uur.

 • 3.

  Een uitzondering kan worden gemaakt voor de nacht die voorafgaat aan Koningsdag, de nacht van Koningsdag en de nacht die voorafgaat aan Nieuwjaarsdag. De eindtijd wordt dan bij Koningsdag 2:00 uur en Nieuwjaarsdag 06.00 uur.

 • 4.

  Bij een eindtijd van 02.00 uur of later hoort een afbouwcyclus. De afbouwcyclus van een half uur voorafgaand aan de eindtijd van 02:00 uur of later bestaat uit het niet meer toelaten van nieuwe bezoekers, het beëindigen van de drankverstrekking, het terugbrengen van het geluidsniveau en het verhogen van de lichtsterkte, zodat er op de eindtijd geen bezoekers meer aanwezig zijn.

 • 5.

  Bij een eindtijd van 02.00 uur of later wordt een ontheffing artikel 35 van de Drank- en horecawet afgegeven tot uiterlijk een half uur voor de eindtijd van het evenement.

Artikel 7 Beoordeling brandveilig gebruik van evenemententerrein

Een brandveiligheidstoets maakt deel uit van de aanvraag voor een evenementenvergunning. In de evenementenvergunning wordt de vergunninghouder gewezen op de inhoud van het Besluit.

Artikel 8 Advisering

 • 1.

  Ter voorbereiding van een besluit omtrent een aanvraag voor een vergunning voor een C-evenement en bij een door de burgemeester overeenkomstig artikel 2, tweede lid als zodanig aangewezen risicovol evenement wordt vooraf integraal advies ingewonnen bij de VRGZ.

 • 2.

  Bij een aanvraag voor een vergunning voor een B-evenement worden in ieder geval de politie en de brandweer om advies gevraagd.

 • 3.

  Bij een aanvraag voor een vergunning voor een A-evenement kan een advies worden gevraagd.

Artikel 9 Duur van een evenement

 • 1.

  Een meerdaags evenement waarbij sprake is van een kermis, mag maximaal vijf aaneengesloten dagen bevatten.

 • 2.

  De overige meerdaagse evenementen mogen maximaal 7 aaneengesloten dagen bevatten, waarvan 2 dagen met geluidsarme activiteiten.

Artikel 10 Geluidsnormen

Per type evenement staan in artikel 4:6 van de Apv de standaardgeluidsnormen.

Artikel 11 Bestemmingsplan

Het houden van evenementen kan strijdig zijn met het gebruik dat is toegestaan op grond van het bestemmingsplan. Indien het evenement, afwijkend is ten opzichte van het bestemmingsplan, niet kortdurend en incidenteel is, dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd voor het strijdige gebruik.

Artikel 12 Verstrekken van alcoholhoudende dranken

 • 1.

  Het is niet toegestaan om zwak alcoholhoudende dranken te verstrekken en te gebruiken tijdens evenementen tenzij daarvoor door de burgemeester een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en horecawet is verleend.

 • 2.

  Verkoop en gebruik van sterk alcoholhoudende drank is niet toegestaan tijdens evenementen.

 • 3.

  De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het niet verstrekken of verkopen van zwak alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 18 jaar. Hij dient zijn personeel of eventuele derden daarover te instrueren.

Artikel 13 Volksgezondheid

Het streven is om de volksgezondheid van deelnemers en bezoekers tijdens het evenement te waarborgen. De vergunninghouder dient hiertoe maatregelen te nemen die aansluiten bij de te verwachten risico’s en het aantal te verwachten bezoekers. Dit kan variëren van inzet van EHBO-ers, een verbod op lachgas, sanitaire voorzieningen tot meer professionele hulpverlening bij evenementen met een verhoogd alcohol- en drugsgebruik.

Artikel 14 Extreme weeromstandigheden

 • 1.

  Weersomstandigheden kunnen van grote invloed zijn op het al dan niet continueren of afgelasten van een evenement. Te denken valt aan hevig onweer, al dan niet in combinatie met storm en zware regenval.

 • 2.

  Bij evenementen (in ieder geval bij B en C) worden de te nemen maatregelen bij extreme weersomstandigheden door de vergunninghouder bij de aanvraag in het Veiligheidsplan opgenomen.

 • 3.

  De vergunninghouder is als eerste verantwoordelijk voor het tijdig anticiperen op naderend extreme weersomstandigheden en het tijdig nemen van maatregelen.

 • 4.

  De burgemeester kan besluiten een evenement op voorhand af te gelasten dan wel stil te leggen vanwege naderend noodweer (artikel 174 Gemeentewet).

Artikel 15 Beveiliging

De houder van de evenementenvergunning is primair verantwoordelijk voor de orde en de veiligheid van de bezoekers op en rond het evenemententerrein. De organisatie moet daarom zorgen voor voldoende toezicht. De inzet van voldoende toezicht en beveiliging is afhankelijk van meerdere factoren. Ieder evenement en de te verlenen vergunning is maatwerk. In overleg met de hulpdiensten wordt bepaald welk(e) toezicht/ beveiligingsinzet minimaal nodig is om het evenement rustig en veilig te laten verlopen.

Artikel 16 Bewonerscommunicatie

 • 1.

  De vergunninghouder wordt in de vergunning verplicht om belanghebbenden (zoals omwonenden en omliggende bedrijven) minimaal twee weken voorafgaande aan het evenement schriftelijk te informeren over het evenement en eventueel te verwachten hinder.

 • 2.

  Deze bewonerscommunicatie moet tenminste aan de volgende eisen voldoen:

  • a.

   De informatie (brief, informatiefolder, o.i.d.) moet huis-aan-huis worden verspreid in tenminste de direct omliggende straten.

  • b.

   De informatie moet ook worden verspreid bij brievenbussen met een sticker waarmee wordt aangegeven dat men geen reclame of huis-aan-huisbladen wil ontvangen.

 • 3.

  De bewonerscommunicatie moet tenminste de volgende informatie bevatten:

  • a.

   Type evenement;

  • b.

   Dagen, begin- en eindtijden (inclusief op- en afbouw);

  • c.

   Aantal bezoekers;

  • d.

   Te treffen verkeersmaatregelen;

  • e.

   Telefoonnummer van de vergunninghouder, waar omwonenden met klachten terecht kunnen tijdens het evenement.

Artikel 17 Verkeer/ parkeren

Evenementen kunnen consequenties hebben voor het verkeer/ parkeren in de directe omgeving. Verkeers- en parkeermaatregelen, waaronder afzettingen, afsluitingen en omleidingen moeten zo voordelig en optimaal mogelijk worden ingezet, zodat de belanghebbenden (zoals omwonenden en omliggende bedrijven) en de bezoekers hier zo min mogelijk last van hebben. Deze maatregelen worden door de vergunninghouder bij de aanvraag in het Verkeersplan opgenomen.

Artikel 18 Verkeersregelaars

 • 1.

  Voor evenementen met wegafsluitingen en/of andere verkeersaspecten wordt de inzet van (beroeps)verkeersregelaars gevraagd. Er mogen alleen gecertificeerde (evenementen)verkeersregelaars worden ingezet die een instructie via www.verkeersregelaarsexamen.nl hebben gevolgd en zijn aangesteld door de burgemeester.

 • 2.

  In sommige gevallen is alleen een parkeerwacht nodig. De politie kan hierover adviseren.

Artikel 19 Voorschriften

Aan een evenementenvergunning worden voorschriften verbonden. In bijlage 1 staan de meest voorkomende voorschriften.

Artikel 20 Kosten

 • 1.

  De aanvraag van een vergunning kan kosten met zich meebrengen.

 • 2.

  De tarieven worden jaarlijks vastgesteld in de Legesverordening, deze is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

Artikel 21 Gebruik locatie

 • 1.

  Wanneer een evenement wordt gehouden op grond die niet in het bezit de vergunninghouder is, is schriftelijke toestemming van de grondeigenaar nodig.

 • 2.

  Voor het gebruik van gemeentegrond, kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 22 Materialen

 • 1.

  Niet commerciële vergunninghouders kunnen - indien voorradig- diverse materialen kosteloos bij de gemeente lenen.

 • 2.

  Commerciële vergunninghouders kunnen hier tegen een kostendekkend tarief ook gebruik van maken.

 • 3.

  De materialen moeten worden opgehaald en teruggebracht door de vergunninghouder.

Artikel 23 Evenementen en handhaving

 • 1.

  Bij het beheersbaar houden van evenementen speelt toezicht en handhaving een belangrijke rol.

 • 2.

  West Betuwe gaat ervan uit dat vergunninghouders zich houden aan de gestelde regels en voorschriften in hun vergunning.

 • 3.

  Toch is het nodig om toe te zien op de gang van zaken bij evenementen en indien nodig handhavend op te treden. Soms is dit optreden gericht aan de organisatoren, soms gaat het om de bezoekers van evenementen. Bij het toezicht op evenementen kunnen meerdere gemeentelijke afdelingen betrokken zijn, zoals de afdeling toezicht en handhaving en andere instanties zoals de politie, brandweer en de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).

Artikel 24 Klachten/ meldingen

 • 1.

  De gemeente West Betuwe stimuleert klachten eerst te melden bij de vergunninghouder, zodat men eerst probeert er gezamenlijk uit te komen.

 • 2.

  Een inwoner of vergunninghouder kan de klacht over een evenement ook indienen bij de gemeente.

 • 3.

  Deze klacht komt terecht bij het Team Vergunningen.

 • 4.

  Indien nodig worden deze klachten aan de initiatiefnemer voorgelegd.

 • 5.

  Indien nodig wordt een evaluatie van het evenement gehouden. Eventuele klachten worden in deze evaluatie meegenomen.

   

Slotbepalingen

Artikel 25 In te trekken beleidsregels

De vastgestelde beleidsregels ‘Evenementenbeleid gemeente Lingewaal 2015, het Evenementenbeleid gemeente Neerijnen 2016 en het Juridisch toetsingskader evenementen artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Geldermalsen d.d. 28 juni 2016, de Beleidsregel braderieën en (thema)markten gemeente Geldermalsen en de beleidsregel Evenementenvergunningen wandeltocht Rode Kruis Bloesemtocht gemeente Geldermalsen worden ingetrokken met ingang van de datum waarop deze beleidsregels in werking treden.

Artikel 26 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na die van de bekendmaking hiervan in het elektronisch Gemeenteblad.

Artikel 27 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels voor het verlenen van evenementenvergunningen West Betuwe”.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van West Betuwe, op 29 oktober 2019.

De burgemeester van West Betuwe,