Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent culturele, maatschappelijke en sportieve deelname West Betuwe 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent culturele, maatschappelijke en sportieve deelname West Betuwe 2020
CiteertitelVerordening culturele, maatschappelijke en sportieve deelname West Betuwe 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening culturele en sportieve deelname 2017 van de gemeente Geldermalsen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-320504

13B

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent culturele, maatschappelijke en sportieve deelname West Betuwe 2020

de raad van de gemeente West Betuwe

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2019,

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de Verordening culturele, maatschappelijke en sportieve deelname West Betuwe 2020

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Bijdrage: geldelijke bijdrage in de kosten van activiteiten die de deelname aan de maatschappij stimuleren;

  • b.

   Aanvrager: een inwoner van de gemeente West Betuwe vanaf 18 jaar;

  • c.

   Partner: degene met wie de aanvrager is gehuwd of anderszins duurzaam een gezamenlijke huishouding voert als bedoeld in artikel 3 van de Participatiewet;

  • d.

   Kind(eren): wettelijk(e) kind(eren) tot 18 jaar van de aanvrager of zijn/haar partner als bedoeld onder c;

  • e.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe.

  • f.

   Indirecte schoolkosten: gemaakte kosten voor schoolgaande kinderen voor onder andere schoolboeken, schoolreisjes, werkweken, excursies, fiets, gymnastiekkleding

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet Bestuursrecht.

Artikel 2 Algemeen

Aan en ten behoeve van personen die vanwege hun financiële positie in een situatie verkeren of dreigen te raken die de deelname aan de maatschappij belemmert, kan het college een bijdrage in de in artikel 4 genoemde kosten toekennen.

 • 1.

  De aanvrager kan een bijdrage aanvragen ten behoeve van zichzelf of voor zijn/haar partner en zijn/haar kinderen.

 • 2.

  Een bijdrage wordt alleen dan toegekend wanneer het gezinsinkomen van de aanvrager 3 maanden voorafgaande aan de aanvraag gelijk was of lager was dan 120% van de geldende bijstandsnorm zoals die op dat moment voor de aanvrager geldt of zou gelden.

 • 3.

  Een bijdrage wordt alleen dan toegekend wanneer het vermogen van de aanvrager en (indien van toepassing) de partner 3 maanden voorafgaande aan de aanvraag niet hoger is dan is vastgesteld in artikel 34 van de Participatiewet.

 • 4.

  Indien een aanvrager een bijdrage aanvraagt voor zichzelf en/of zijn/haar partner en/of kinderen, moet voor allen een bewijsstuk worden overgelegd waaruit redelijkerwijs blijkt dat de kosten voor activiteiten, vallend onder artikel 4 van deze verordening, zijn of worden gemaakt. Deze bewijsstukken zijn niet ouder dan 6 maanden.

 • 5.

  Bij de aanvraag worden één of meer bewijsstukken, niet ouder dan 6 maanden, overgelegd, waaruit blijkt dat ten minste 50% van het maximaal toe te kennen bedrag is besteed of zal worden besteed.

 • 6.

  Er wordt geen bijdrage verstrekt voor kosten waarvoor, al dan niet door de gemeente, reeds een andere tegemoetkoming wordt verstrekt (op basis van Samenwerkingsovereenkomst Jeugdfonds Sport & Cultuur en (Jeugd)Zwemfonds, en Stichting Leergeld).

Artikel 3 Bedragen bijdrage

 • 1.

  De aanvrager kan voor zichzelf en zijn/haar partner voor kosten van of voortvloeiend uit activiteiten zoals bedoeld onder artikel 4, lid 1, met uitzondering van sub g en h, een bijdrage aanvragen tot een maximum van € 250,- per persoon per kalenderjaar.

 • 2.

  De aanvrager kan voor zichzelf en zijn/haar partner voor kosten van of voortvloeiend uit activiteiten zoals bedoeld onder artikel 4, lid 1, sub h een bijdrage aanvragen tot een maximum van € 550,- per persoon per kalenderjaar.

 • 3.

  De aanvrager kan voor zijn/haar kind(eren) voor kosten van of voortvloeiend uit activiteiten zoals bedoeld onder artikel 4, lid 1, met uitzondering van sub f en h, een bijdrage aanvragen tot een maximum van € 250,-, per kind per kalenderjaar.

 • 4.

  De hoogte van de bijdrage zoals omschreven in het eerste, tweede en derde lid van dit artikel zal jaarlijks geïndexeerd worden met de consumentenprijsindex.

 • 5.

  De bijdrage genoemd in het tweede lid van dit artikel (behalen van zwemdiploma a voor volwassenen) wordt rechtstreeks overgemaakt naar de vereniging, de stichting of de instelling.

Artikel 4 Kosten

 • 1.

  De bijdrage wordt toegekend voor de kosten van:

  • a.

   de deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten;

  • b.

   de aanschaf van sportkleding en toebehoren voor deelname aan sport- bewegingsactiviteiten bij een sportvereniging;

  • c.

   de deelname aan sociale en culturele activiteiten en de kosten die hieruit voortvloeien;

  • d.

   de deelname aan educatieve - of creatieve cursussen in groeps- of klassenverband, die niet op een andere wijze door het Rijk op grond van wettelijke regelingen bekostigd worden (regulier onderwijs);

  • e.

   de kosten voor abonnementen en tijdschriften;

  • f.

   de kosten voor het gebruik van telefoon/internet van de aanvrager;

  • g.

   indirecte schoolkosten voor schoolgaande kinderen in de leeftijd 4 – 18 jaar;

  • h.

   het behalen van een zwemdiploma a;

 • 2.

  Er wordt geen bijdrage toegekend voor de kosten van (openbaar)vervoer.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een bijdrage kan gedurende het kalenderjaar worden ingediend bij het college door middel van een daarvoor vastgesteld (digitaal) aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvrager kan per kalenderjaar één aanvraag indienen ter hoogte van het maximale subsidiebedrag.

 • 3.

  Het college beslist op een aanvraag om toekenning van een bijdrage binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 6 Oneigenlijk gebruik van de bijdrage

Indien er sprake is van oneigenlijk gebruik van de bijdrage, kan het college de toegekende bijdragen terugvorderen.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing tot onbillijkheid van overwegende aard leidt.

Artikel 8 Inwerkingtreding en intrekking oude verordening

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag volgend op die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

 • 2.

  Met ingang van 1 januari 2020 vervalt de Verordening culturele en sportieve deelname 2017 van de gemeente Geldermalsen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2019, nummer 13B.

de griffier,

de voorzitter,