Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Handhavingsverordening Sociaal Domein gemeente Westerkwartier 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening Sociaal Domein gemeente Westerkwartier 2019
CiteertitelHandhavingsverordening Sociaal Domein gemeente Westerkwartier 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ondanks de naam "Verordening" betreft dit vastgesteld beleid

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 108 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2019Nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-3587

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening Sociaal Domein gemeente Westerkwartier 2019

 

De raad van de gemeente Westerkwartier;

 

gelezen het voorstel van de Raadsgroep Herindeling van 21 augustus 2018;

 

overwegende dat het noodzakelijk is regels te stellen voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand of een voorziening of jeugdhulp alsmede misbruik en oneigenlijk gebruik van de diverse wetten;

 

gelet op artikel 147 eerste lid Gemeentewet, artikelen 8b en 76a Participatiewet (Participatie-wet), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2014 (Bbz 2004), Algemene wet bestuursrecht (Awb), Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet (JW).

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de Handhavingsverordening Sociaal Domein gemeente Westerkwartier 2019.

 

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Awb, Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004, Wmo 2015 en JW.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Wetten: Awb, Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004, Wmo 2015 en JW.

  • b.

   Bijstand: algemene en bijzondere bijstand zoals bedoeld in artikelen 5 en 35 van de Participatiewet en op grond van IOAW, IOAZ en Bbz 2004.

  • c.

   Re-integratievoorziening: voorzieningen zoals bedoeld in artikel 7 Participatiewet, artikel 34 IOAW en IOAZ.

  • d.

   Voorziening: maatwerkvoorzieningen of persoonsgebonden budget (PGB).

  • e.

   Jeugdhulp: hulp in de vorm van zorg in natura of op basis van een PGB zoals omschreven in Jw.

  • f.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier.

 

Artikel 2. Opdracht aan het college

Het college past bij de uitvoering van de diverse wetten een actieve fraudepreventie-aanpak toe. Hiertoe stelt het college een plan vast waarin staat beschreven hoe zorg wordt gedragen voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wet. In dit plan worden bij het voorkomen en opsporen van fraude de uitgangspunten van het concept hoogwaardig handhaven gehanteerd:

 • -

  het vroegtijdig informeren van belanghebbenden over rechten, plichten en handhaving;

 • -

  het optimaliseren van de dienstverlening;

 • -

  vroegtijdig detectie en afhandeling van fraudesignalen;

 • -

  bij geconstateerde fraude daadwerkelijk sanctioneren.

 

Artikel 3. Verlaging van de bijstand

Indien de belanghebbende onjuiste, onvolledige dan wel geen inlichtingen heeft verstrekt die van belang zijn of kunnen zijn voor de hoogte, de duur of de voortzetting van de bijstand, kan het college de bijstand conform de Afstemmingsverordening Participatiewet verlagen, onverminderd de mogelijkheid tot terugvordering van de ten onrechte ontvangen bijstand over te gaan.

 

Artikel 4. Aangifte

Indien een gedraging van de belanghebbende als bedoeld in artikel 3 van deze verordening leidt tot een benadeling van de gemeente, doet het college, onverminderd de mogelijkheid de bijstand te verlagen en de ten onrechte bijstand terug te vorderen, aangifte bij het Openbaar Ministerie in overeenstemming met de door genoemd ministerie op dit punt gehanteerde uitgangspunten.

 

Artikel 5. Terugvordering

 • 1.

  Het college vordert de kosten van bijstand terug in de gevallen van die in paragraaf 6.4 Participatiewet worden omschreven en op basis van de beleidsregels terugvordering, voor zover daartegen geen andere wet zich verzet.

 • 2.

  De kosten van bijstand worden onder een nader door het college vast te stellen bedrag zoals neergelegd in de beleidsregels terugvordering niet teruggevorderd, voor zover het ten onrechte ontvangen bedrag niet het gevolg is van schending van de inlichtingenplicht.

 • 3.

  Van terugvordering kan worden afgezien indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn.

 • 4.

  In de beleidsregels legt het college omtrent de kosten van bijstand de kosten van invordering en de wettelijke rente vast.

 

Artikel 6. Verhaal

Het college ziet in principe af van het verhalen van de kosten van bijstand, omdat bijna altijd het eisen van kinder- en/of partneralimentatie aan de bijstandsgerechtigde wordt opgelegd.

 

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Handhavingsverordening Sociaal Domein gemeente Westerkwartier 2019.

 

Artikel 8. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  Gelijktijdig met het in werking treden van deze verordening worden de volgende verordeningen vervallen verklaard:

  • a.

   Handhavingsverordening WWB, Bbz, IOAW en IOAZ (gemeente Zuidhorn).

  • b.

   Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ Grootegast 2013.

  • c.

   Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 (gemeente Marum).

  • d.

   Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Leek 2015.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 2 januari 2019.

F.H. Wiersma, voorzitter, J.L. de Jong, griffier