Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Archiefverordening gemeente Westerkwartier 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArchiefverordening gemeente Westerkwartier 2019
CiteertitelArchiefverordening gemeente Westerkwartier 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 30 van de Archiefwet 1995
 2. artikel 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-201901-01-2019Nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-3679

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening gemeente Westerkwartier 2019

 

De raad van de gemeente Westerkwartier;

 

gelezen het voorstel van de Raadsgroep Herindeling van 29 oktober 2018;

 

overwegende de noodzaak van een verordening over de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeente, zowel voor de overgebrachte als de niet overgebrachte archiefbescheiden, alsmede het beheer van de archiefbewaarplaats;

 

gelet op artikel 30, eerste lid van de Archiefwet 1995 en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de Archiefverordening gemeente Westerkwartier 2019.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  Archiefbescheiden: bescheiden zoals genoemd in artikel 1, lid c van de wet.

 • b.

  De archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 31 van de wet door burgemeester en wethouders aangewezen archiefbewaarplaats.

 • c.

  Archiefruimte: een ruimte bestemd voor de bewaring van archiefbescheiden voor zover niet overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 • d.

  Gemeentelijke organen: de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b1° van de wet, voor zover behorende tot de gemeente.

 • e.

  E-depot: het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel databeheer databeveiliging en aanwezige hard- en software dat het duurzaam beheren van digitale archiefbescheiden mogelijk maakt.

 • f.

  Beheerder: degene die ingevolge artikel 3 Archiefbesluit 1995 is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar een ar-chiefbewaarplaats.

 • g.

  De wet: de Archiefwet 1995.

 

Hoofdstuk 2 De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden

Artikel 2. Duurzaamheid, ordening, toegankelijkheid, bewaartermijn, vernietiging, authenticiteit

Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor het vervaardigen, bewaren en, voor zover wettelijk bepaald, vernietigen van de archiefbescheiden zodanig dat de duurzaamheid, ordening en toegankelijkheid gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn zijn gewaarborgd en de authenticiteit ervan kan worden aangetoond

 

Artikel 3. Kwaliteitssysteem

Het college van burgemeester en wethouders stelt een kwaliteitssysteem voor het beheer van de archiefbescheiden vast.

 

Artikel 4. Middelen

Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden opgevoerd om de kosten te dekken die zijn verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden.

 

Artikel 5. Personeel

Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de aanstelling van voldoende, deskundig personeel voor de uitvoering van de werkzaamheden verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden.

 

Artikel 6. Beheervoorschriften

Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor het vaststellen of doen vaststellen van voorschriften voor het beheer van de archiefbescheiden.

 

Artikel 7. Taken en verantwoordelijkheden beheer van niet overgebrachte archiefbescheiden

Het college van burgemeester en wethouders wijst taken en verantwoordelijkheden voor de archiefbescheiden die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht toe aan de beheerder.

 

Artikel 8 Taken en verantwoordelijkheden beheer van overgebrachte archiefbescheiden

Het college van burgemeester en wethouders wijst taken en verantwoordelijkheden voor het be-heer van de archiefbescheiden die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats dan wel aldaar op andere (rechts)titel zijn opgenomen toe aan de gemeentesecretaris.

 

Artikel 9. Archiefbewaarplaats

Het college van burgemeester en wethouders wijst een of meerdere archiefbewaarplaatsen aan.

 

Hoofdstuk 3 Verslaglegging door de gemeentesecretaris aan het college van burgemeester en wethouders

Artikel 10. Verslag van de gemeentesecretaris aan het college over het beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden

De gemeentesecretaris brengt jaarlijks aan het college van burgemeester en wethouders verslag uit over het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 

Artikel 11. Verantwoording van de gemeentesecretaris aan het college over beheer van de overgebrachte archiefbescheiden

De gemeentesecretaris legt jaarlijks in de vorm van een verslag verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders over het beheer van de archiefbescheiden die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats dan wel aldaar op andere (rechts)titel zijn opgenomen.

 

Hoofdstuk 4 Verslaglegging door het college van burgemeester en wethouders aan de raad

Artikel 12. Verslag van het college aan de raad over het beheer

Het college van burgemeester en wethouders brengt éénmaal in de twee jaar verslag uit aan de raad over het beheer van de archiefbescheiden onder bijvoeging van de verslagen die de gemeentesecretaris aan hen heeft uitgebracht conform artikel 10 en 11.

 

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 13  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  Deze verordening werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 3.

  Gelijktijdig met het in werking treden van deze verordening worden de volgende verordeningen vervallen verklaard:

  • a.

   Archiefverordening gemeente Grootegast 2010.

  • b.

   Archiefverordening Leek 2006.

  • c.

   Archiefverordening gemeente Marum 2010.

  • d.

   Archiefverordening van de gemeente Winsum 2011.

  • e.

   Archiefverordening gemeente Zuidhorn 2014.

 

Artikel 14  

Deze verordening kan worden aangehaald als Archiefverordening gemeente Westerkwartier 2019.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 2 januari 2019.

F.H. Wiersma, voorzitter, J.L. de Jong, griffier