Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent verlof Regeling verlof gemeente Westerkwartier 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent verlof Regeling verlof gemeente Westerkwartier 2019
CiteertitelRegeling verlof gemeente Westerkwartier 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling verlof gemeente Zuidhorn 9 maart 1999, Verlofregeling gemeente Grootegast, Regeling vakantieverlof gemeente Leek 5 maart 1995, Regeling duur vakantieverlof gemeente Marum en Verlofregeling Novatec.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 125, tweede lid, van de Ambtenarenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-201901-01-2019nieuwe regeling

15-01-2019

gmb-2019-24258

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent verlof Regeling verlof gemeente Westerkwartier 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 

gelet op artikel 125, lid 2 van de Ambtenarenwet,

 

gelet op het bepaalde in hoofdstuk 6 van de CAR-UWO,

 

gelet op de bereikte overeenstemming in de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d 19 december 2018,

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen de

 

Regeling verlof gemeente Westerkwartier 2019

Artikel 1 Inleiding

Door de Vereniging Nederlandse Gemeenten wordt gewerkt aan een nieuwe verlofregeling binnen de CAO gemeenten. De verwachting is dat deze nieuwe landelijke geharmoniseerde verlofregeling per 2020 in de CAO gemeenten wordt opgenomen. Tot die tijd moet voor de medewerkers van de nieuwe gemeente Westerkwartier een eigen verlofregeling gelden. Het is niet wenselijk om voor medewerkers twee maal een nieuwe regeling verlof inclusief overgangs-, afkoop- of afbouwrechten vast te stellen. De huidige verlofrechten van de zes organisaties worden daarom tot de komst van een nieuwe landelijke regeling één op één overgenomen. In artikel 2 zijn de bestaande verlofrechten van de gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn, de Intergemeentelijke Sociale Dienst en het Sociaal werkbedrijf Novatec opgenomen. Het aantal uren is weergegeven op basis van een aanstelling van

36 uur per week. Voor deeltijders geldt een omvang naar rato.

Artikel 2 Verlofrechten medewerkers met een ambtelijke aanstelling of arbeidsovereenkomst in dienst geweest bij één van de vier Westerkwartiergemeenten, ISD Noordenkwartier of Sociaal Werkbedrijf Novatec vóór 1 januari 2019

Artikel 2, lid 1 Gemeente Grootegast

Basis verlof

169,6 verlofuren, waarvan 144 uur wettelijk verlof en 25,6 uur bovenwettelijk verlof

Leeftijdsverlof

t/m 18 jaar : 24 verlofuren

19 jaar : 16 verlofuren

20 jaar : 8 verlofuren

30 t/m 39 jaar : 8 verlofuren

40 t/m 44 jaar : 16 verlofuren

45 t/m 49 jaar : 24 verlofuren

50 t/m 54 jaar : 32 verlofuren

55 t/m 59 jaar : 40 verlofuren

60 jaar en ouder : 48 verlofuren

Artikel 2, lid 2 Gemeente Leek

Basisverlof

144 wettelijke verlofuren

Leeftijdsverlof voor medewerkers in dienst voor 1 januari 1997

t/m 18 jaar : 21,6 verlofuren

19 jaar : 14,4 verlofuren

20 t/m 39 : 7,2 verlofuren

40 t/m 44 jaar : 14,4 verlofuren

45 t/m 49 jaar : 21,6 verlofuren

50 t/m 54 jaar : 28,8 verlofuren

55 t/m 59 jaar : 36 verlofuren

60 jaar en ouder : 43,2 verlofuren

Leeftijdsverlof voor medewerkers in dienst na 1 januari 1997

45 t/m 49 jaar : 7,2 verlofuren

50 t/m 54 jaar : 14,4 verlofuren

55 t/m 59 jaar : 21,6 verlofuren

60 jaar en ouder : 28,8 verlofuren

Schaalverlof

7,2 verlofuren voor medewerkers van wie het salaris gelijk is aan of hoger is dan het maximumsalaris verbonden aan schaal 9.

Verjaardagsverlof

Wanneer de medewerker jarig is op een voor hem geldende werkdag krijgt hij 's middags vrij (tijd van de werkgever).

Artikel 2, lid 3 Gemeente Marum

Basisverlof

151,2 verlofuren waarvan 144 wettelijke verlofuren en 7,2 uur bovenwettelijk verlof

Leeftijdsverlof

Voor medewerkers die in dienst zijn gekomen voor 1 januari 1997:

t/m 18 jaar : 21,6 verlofuren

19 jaar : 14,4 verlofuren

20 jaar : 7,2 verlofuren

21 t/m 29 jaar : 0 verlofuren

30 t/m 39 jaar : 7,2 verlofuren

40 t/m 44 jaar : 14,4 verlofuren

45 t/m 49 jaar : 21,6 verlofuren

50 t/m 54 jaar : 28,8 verlofuren

55 t/m 59 jaar : 36 verlofuren

60 jaar en ouder : 43,2 verlofuren

Voor medewerkers die in dienst zijn gekomen tussen 1 januari 1997 en 1 januari 2009:

45 t/m 49 jaar : 7,2 verlofuren

50 t/m 54 jaar : 14,4 verlofuren

55 t/m 59 jaar : 21,6 verlofuren

60 jaar en ouder : 28,8 verlofuren

Artikel 2, lid 4 Gemeente Zuidhorn

Basisverlof:

144 wettelijke verlofuren

Leeftijdsverlof

t/m 18 jaar : 21,6 verlofuren

19 jaar : 14,4 verlofuren

20 jaar : 7,2 verlofuren

30 t/m 39 jaar : 7,2 verlofuren

40 t/m 44 jaar : 14,4 verlofuren

45 t/m 49 jaar : 21,6 verlofuren

50 t/m 54 jaar : 28,8 verlofuren

55 t/m 59 jaar : 36 verlofuren

60 jaar en ouder : 43,2 verlofuren

Schaalverlof

7,2 verlofuren voor medewerkers van wie het salaris gelijk is aan of hoger is dan het maximumsalaris verbonden aan schaal 9.

Artikel 2, lid 5 Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier

Basisverlof

144 wettelijke verlofuren

Artikel 2, lid 6 Sociaal Werkbedrijf Novatec

Basisverlof

144 wettelijke verlofuren

Leeftijdsverlof

Na 1 jan 2005 in dienst (nieuwe ambtenaren).

t/m 17 jaar : 29,4 verlofuren

18 jaar : 21,4 verlofuren

19 jaar : 21,6 verlofuren

20 jaar : 14,4 verlofuren

21 t/m 29 jaar : 7,2 verlofuren

30 t/m 39 jaar : 14,4 verlofuren

40 t/m 44 jaar : 21,6 verlofuren

45 t/m 49 jaar : 28,8 verlofuren

50 t/m 54 jaar : 36 verlofuren

55 t/m 59 jaar : 43,2 verlofuren

60 t/m 62 jaar : 50,4 verlofuren

63 jaar : 57,4 verlofuren

64 jaar en ouder : 64,4 verlofuren

Voor 1 jan 2005 in dienst (oude ambtenaar).

t/m 18 jaar : 28,8 verlofuren

19 jaar : 21,6 verlofuren

20 jaar : 14,4 verlofuren

21 t/m 29 jaar : 7,2 verlofuren

30 t/m 39 jaar : 14,4 verlofuren

40 t/m 44 jaar : 21,6 verlofuren

45 t/m 49 jaar : 28,8 verlofuren

50 t/m 54 jaar : 36 verlofuren

55 t/m 60 jaar : 43,2 verlofuren

60 jaar en ouder : 50,4 verlofuren

Artikel 3 Verlofrechten medewerkers in dienst per 1 januari 2019

Voor mensen die nieuw in dienst treden in de gemeente Westerkwartier vanaf 1 januari 2019 en die voor 1 januari 2019 niet in vaste dienst werkzaam waren bij één van de heringedeelde gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn, ISD Noordenkwartier of Sociaal Werkbedrijf Novatec geldt het verlofrecht op basis van artikel 6:2 van de CAR-UWO zoals deze op het moment van indiensttreding geldt.

Artikel 4 Feestdagen

Overeenkomstig artikel 4:5 CAR-UWO heeft de medewerker recht op verlof met behoud van salaris en toegekende salaristoelage(n) op de volgende feestdagen: nieuwjaarsdag, de tweede paasdag, de Hemelvaartsdag, de tweede pinksterdag, de beide kerstdagen en de dag waarop de verjaardag van de koning wordt gevierd. Daarnaast zijn 5 mei en Goede Vrijdag aangewezen als feestdag.

Artikel 5 Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, beslist de gemeentesecretaris.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking hiervan en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 3.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling worden de navolgende regelingen vervallen verklaard:

  • a)

   Regeling verlof gemeente Zuidhorn 9 maart 1999;

  • b)

   Verlofregeling gemeente Grootegast;

  • c)

   Regeling vakantieverlof gemeente Leek 5 maart 1995;

  • d)

   Regeling duur vakantieverlof gemeente Marum;

  • e)

   Verlofregeling Novatec.

 • 4.

  Deze regeling kan aangehaald worden als Regeling verlof gemeente Westerkwartier 2019 .

Aldus besloten in de vergadering van het college d.d. 15 januari 2019

F.H. Wiersma, burgemeester

A. Schulting, secretaris