Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Ondermandaatbesluit 2019 teamleider/coach van het team Inwonerszaken gemeente Westerkwartier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit 2019 teamleider/coach van het team Inwonerszaken gemeente Westerkwartier
CiteertitelOndermandaatbesluit 2019 teamleider/coach van het team Inwonerszaken gemeente Westerkwartier
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vastgesteld door de teamleider/coach team Inwonerszaken

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 170 van de Gemeentewet
 3. titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/CVDR621038/CVDR621038_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-201901-01-2019Nieuwe regeling

06-02-2019

gmb-2019-33670

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit 2019 teamleider/coach van het team Inwonerszaken gemeente Westerkwartier

 

 

 • A.

  Hierbij verleen ik, C. Huizing, teamleider/coach van het team Inwonerszaken, gelet op het Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019 en de door de gemeentesecretaris/algemeen directeur op 6 februari 2019 verleende goedkeuring, schriftelijk ondermandaat aan:

 • 1.

  alle medewerkers van het team Inwonerszaken voor wat betreft de bevoegdheden in de bijlage bij dit besluit genoemd onder 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 (alleen voor zover het betreft de afgifte van rijbewijzen), 13, 14, 15 (alleen voor zover het betreft de afgifte van reisdocumenten), 18, 19, 20, 21, 22 , 23, 24, 25, 26, 28 (alleen voor zover het betreft het verstrekken van inlichtingen), 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 en 43;

 • 2.

  de beleidsmedewerkers van het team Inwonerszaken voor wat betreft de bevoegdheden in de bijlage bij dit besluit genoemd onder 6, 11 (voor wat betreft weigering), 12, 15 (voor wat betreft weigering en intrekking), 24, 27, 28 (voor wat betreft weigering), 30 en 42;

 • 3.

  alle ambtenaren van de burgerlijke stand voor wat betreft de bevoegdheden in de bijlage bij dit besluit genoemd onder 4, 5, 6, 10, 16, 17.

 

 • B.

  Dit besluit tot verlening van ondermandaat treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking van het besluit.

 

 • C.

  Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 

 

 

 

Leek, d.d. 6 februari 2019

C. Huizing

Teamleider/coach Inwonerszaken

Bijlage bij het Ondermandaatbesluit van de Team Inwonerszaken zoals dat is vastgesteld bij besluit d.d. 6 februari 2019

 

 

Omschrijving bevoegdheid (inclusief wettelijke basis)

Wettelijktoegekendaan:

 

1

In behandeling nemen van aanvragen omtrent het gedrag o.g.v. de Wet justitiële gegevens

 

Burgemeester

2

Optieverklaringen ter verkrijging van het Nederlanderschap o.g.v. de Rijkswet op het Nederlanderschap

 

Burgemeester

3

Legaliseren van handtekeningen

 

Burgemeester

4

Verlof tot ontleding van een stoffelijk overschot o.g.v. artikel 68, Wet op de lijkbezorging

 

Burgemeester

5

Afgifte van een laisser-passer voor het vervoer van een stoffelijk overschot naar het buitenland o.g.v. artikel 78, Wet op de lijkbezorging juncto artikel 11, Besluit op de lijkbezorging juncto artikel 3, Overeenkomst van Straatsburg

 

Burgemeester

6

Beschikkingen inzake het verlenen van uitstel tot begraven of verbranden o.g.v. artikel 17, Wet op de lijkbezorging

 

Burgemeester

7

Adviezen aan de minister van Justitie m.b.t. naturalisaties

 

Burgemeester

8

Adviezen aan de minister van Justitie m.b.t. naamsveranderingen

 

Burgemeester

9

Afgifte bewijs van Nederlanderschap o.g.v. de Rijkswet op het Nederlanderschap

 

Burgemeester

10

Afgifte attestatie de vita

 

Burgemeester

11

Afgifte rijbewijzen en weigering afgifte rijbewijs o.g.v. artikel 116, Wegenverkeerswet

 

Burgemeester

12

Ongeldig verklaring van een rijbewijs o.g.v. artikel 124, Wegenverkeerswet

 

Burgemeester

13

Uitvoeringszaken m.b.t. verkiezingen

 

Burgemeester

14

Het verstrekken van inlichtingen uit het kiezersregister

 

Burgemeester

15

Afgifte, weigering afgifte en intrekking reisdocumenten o.g.v. de Paspoortwet en Paspoort Uitvoeringsregeling 1995

 

Burgemeester

16

Aangifte geboorte door of vanwege de burgemeester o.g.v. artikel 19e, lid 5 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

 

Burgemeester

17

Aangifte overlijden door of vanwege de burgemeester o.g.v. artikel 19h, lid 3 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

 

Burgemeester

18

Verstrekken van gegevens aan gemeentebesturen op grond van hoofdstuk 2, afd. 1, Wet BRP

College

19

Vragen om inlichtingen en/of geschriften aan burgers op grond van hoofdstuk 2, afd. 3, Wet BRP

 

College

20

Oproepen van burgers tot het verstrekken van gegevens o.g.v. hoofdstuk 2, afd. 3, Wet BRP

 

College

21

Vragen van inlichtingen, die nodig zijn voor het bijhouden van de basisadministratie persoonsgegevens aan binnen- en buitenlandse instanties

 

College

22

Uitvoering van hoofdstuk 2, afd. 4, Wet BRP (kosteloze inzage persoonslijst, wijziging persoonsgegevens)

 

College

23

Uitvoering van hoofdstuk 3, afd. 3, Wet BRP (geheimhouding persoonsgegevens burgers)

 

College

24

Beschikkingen inzake het aanbrengen van wijzigingen in de basisadministratie persoonsgegevens, hoofdstuk 2, afd. 1, Wet BRP

 

College

25

Correspondentie m.b.t. de naleving van de Wet BRP o.g.v. hoofdstuk 2, afd. 1, Wet BRP

 

College

26

Ondertekenen van gewaarmerkte afschriften en verklaringen o.g.v. hoofdstuk 1, Wet BRP

 

College

27

Beschikkingen m.b.t. verzoeken tot selecties uit de basisadministratie persoonsgegevens o.g.v. hoofdstuk 3, Wet BRP

 

College

28

Het verstrekken en het weigeren van inlichtingen uit de basisadministratie persoonsgegevens o.g.v. hoofdstuk 3, Wet BRP

 

College

29

Uitvoering reglement Basisregistratie Personen

 

College

30

Correspondentie en andere stukken/formulieren inzake DigiD

College

 

31

Inrichten stemlokaal en aanwijzen personen ten dienste van het stembureau

Burgemeester

32

Verzenden stempas en uitreiken nieuwe stempas

Burgemeester

33

Verspreiden stembiljetten en formulieren voor de processen-verbaal over stemlokalen

Burgemeester

34

Ter openbare kennis brengen mogelijkheid te stemmen in stembureau naar keuze

Burgemeester

35

Verstrekken kiezerspas

Burgemeester

36

Inwilligen mondeling verzoek te stemmen in ander stembureau

Burgemeester

37

Ter openbare kennis brengen gelegenheid bij volmacht stemmen

Burgemeester

38

Beperken verkrijgbaarstelling volmachtformulieren en ter openbare kennis brengen hiervan

Burgemeester

39

Beslissen op volmachtverzoek

Burgemeester

40

Aantekenen gevolmachtigden

Burgemeester

41

Vaststellen aantal stemmen op kandidaat en lijst

Burgemeester

42

Eendaagse benoeming Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand

College

43

Opnemen verklaringen van burgers die onder ede of belofte zijn afgelegd

College