Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Verordening op de auditcommissie gemeente Westerkwartier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de auditcommissie gemeente Westerkwartier
CiteertitelVerordening op de auditcommissie gemeente Westerkwartier
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 84 van de Gemeentewet
 2. artikel 213 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-201901-01-2019Nieuwe regeling

27-03-2019

gmb-2019-116639

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de auditcommissie gemeente Westerkwartier

De raad van de gemeente Westerkwartier,

 

Gelet op artikel 84 en 213 Gemeentewet,

 

Besluit:

 

Vast te stellen de navolgende Verordening op de auditcommissie gemeente Westerkwartier

 

 

 

 

Artikel 1: Instelling en begripsbepaling

 • 1.

  Ingesteld wordt een commissie van advies aan de raad genaamd de auditcommissie.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de commissie: de auditcommissie;

  • b.

   de raad: de gemeenteraad;

  • c.

   Fractie: de leden van de gemeenteraad die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard;

  • d.

   het college: het college van burgemeester en wethouders;

  • e.

   de accountant: de accountant aangesteld conform artikel 213 Gemeentewet;

  • f.

   de voorzitter: de voorzitter van de auditcommissie;

  • g.

   de secretaris: de secretaris van de commissie.

 

Artikel 2: Doel en taakstelling

 • 1.

  De auditcommissie is belast met de advisering aan en overleg namens de raad over:

  • a.

   de aanwijzing, opdrachtverlening dan wel beëindiging van de aan een externe accountant opgedragen accountantscontrole;

  • b.

   Het aandragen van onderzoek ontwerpen ten behoeve van de interim controle door de externe accountant;

  • c.

   De vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag;

  • d.

   tussentijdse rapportages en andere verslagen van de accountant, en over verslagen van periodieke onderzoeken van het college;

  • e.

   Het voorbereiden van een standpunt over onderzoek rapportages van de gemeentelijke rekenkamercommissie.

  • f.

   het voorbereiden van een standpunt over door het college toegezegde of door de raad vastgestelde verbeteracties en de voortgang ervan.

 • 2.

  De auditcommissie bevordert dat onderzoeken van de accountant, de gemeentelijke rekenkamercommissie, de onderzoeken in opdracht van het college en de interne audits op elkaar worden afgestemd.

 • 3.

  De auditcommissie adviseert de gemeenteraad, hetzij op verzoek hetzij uit eigen beweging, in het kader van de invulling en/of de uitoefening van de controlerende taak van de gemeenteraad.

 

Artikel 3: Samenstelling commissie

 • 1.

  Alle fracties mogen maximaal 1 lid afvaardigen in de auditcommissie.

 • 2.

  De benoeming geschiedt voor de zittingsperiode, gelijk aan die van de leden van de zittende raad. Dit geldt eveneens voor tussentijds benoemingen.

 • 3.

  De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  Op uitnodiging van de commissie kunnen vertegenwoordigers van het college, ambtelijke organisatie, de rekenkamercommissie, de accountant of andere deskundigen als adviseur deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.

 • 5.

  Leden van de auditcommissie worden bij afwezigheid niet vervangen.

 

Artikel 4: Secretariaat & ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  Het secretariaat van de auditcommissie wordt verzorgd door de griffier of een door deze aangewezen medewerker van de raadsgriffie.

 • 2.

  De commissie kan gebruik maken van interne deskundige ondersteuning in de uitoefening van haar taak.

 

Artikel 5: Werkwijze

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls zij dit nodig oordeelt voor een goede uitoefening van haar taak.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar. De auditcommissie beslist over de openbaarmaking van het in een vergadering besprokene en van stukken die door de auditcommissie worden behandeld.

 • 3.

  De voorzitter bepaalt in samenspraak met de secretaris plaats, datum, uur en agenda van de vergadering.

 • 4.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op.

 • 5.

  De oproepingen worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste een week voor de aanvang van de vergadering bezorgd.

 • 6.

  De secretaris maakt van het verhandelde in de vergaderingen een korte besluitenlijst en zendt dit toe aan de leden van de commissie, en de overige deelnemers conform artikel 3 voor zover zij hebben deelgenomen aan de vergadering.

 

Artikel 6: Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten van de auditcommissie worden genomen bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen; alleen de leden van de auditcommissie hebben stemrecht.

 • 2.

  De auditcommissie kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 3.

  Indien over een voorstel door geen van de leden stemming wordt verlangd, is het aangenomen.

 

Artikel 7: Informeren Raad

 • 1.

  De commissie informeert de raad over haar werkzaamheden en adviseert de raad via het raadsoverleg.

 • 2.

  De vastgestelde besluitenlijst van niet openbare vergaderingen kan door de overige leden van de raad worden ingezien via de secretaris van de auditcommissie.

 

Artikel 8: Uitleg verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing ervan, beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.

 

Artikel 9: Citeerwijze

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening op de auditcommissie gemeente Westerkwartier”.

 

Artikel 10: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot

en met 1 januari 2019.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Westerkwartier d.d. 27 maart 2019.

F.H. Wiersma, voorzitter J.L. de Jong, griffier