Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Verordening individuele studietoeslag participatiewet gemeente Westerkwartier 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele studietoeslag participatiewet gemeente Westerkwartier 2019
CiteertitelVerordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Westerkwartier 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2019Nieuwe regeling

08-05-2019

gmb-2019-134182

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele studietoeslag participatiewet gemeente Westerkwartier 2019

De raad van de gemeente Westerkwartier;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2019, voorstelnummer 19691619;

 

gelet op artikel 8, eerste lid aanhef en onderdeel c van de Participatiewet,

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag participatiewet gemeente Westerkwartier 2019

 

 

 

 

Artikel 1 Uitvoering

Uitvoering van deze verordening berust bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier (hierna: college).

 

Artikel 2 Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid van de Participatiewet, wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

 

Artikel 3 Oordeel verdienen wettelijk minimumloon

 • 1.

  Het college bepaalt of een persoon met voltijdse arbeid niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie.

 • 2.

  Het college kan advies inwinnen over de verdiencapaciteit van de aanvrager.

 

Artikel 4 Eenmaal per periode individuele studietoeslag verlenen.

Een persoon kan slechts eenmaal binnen een periode van 6 maanden in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

 

Artikel 5 Hoogte individuele studietoeslag

De hoogte van de individuele studietoeslag wordt vastgesteld op het bedrag dat als maximum genoemd is in artikel 31, lid 2 sub y van de Participatiewet.

 

Artikel 6 Betaling individuele studietoeslag

Een individuele studietoeslag wordt vooraf (en zo mogelijk in de eerste maand) en in één keer voor een gehele periode van 6 maanden uitbetaald.

 

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien onverkorte toepassing zou leiden tot onredelijkheid of onbillijkheid

 

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Westerkwartier 2019.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  Gelijktijdig met het in werking treden van deze verordening wordt/worden de volgende veror-dening(en) vervallen verklaard:

  • a.

   Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Leek 2015;

  • b.

   Verordening Individuele Studietoeslag;

  • c.

   Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Marum 2015;

  • d.

   Verordening individuele studietoeslag Zuidhorn 2015.

  • e.

   Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE-gemeenten 2015.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Westerkwartier,

d.d. 8 mei 2019.

F.H. Wiersma, voorzitter J.L. de Jong, griffier