Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Westerkwartier 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Westerkwartier 2019
CiteertitelVerordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Westerkwartier 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2019Nieuwe regeling

08-05-2019

gmb-2019-134188

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Westerkwartier 2019

De raad van de gemeente Westerkwartier;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2019, voorstelnummer 19691619;

 

gelet op artikel 6, tweede lid van de Participatiewet ;

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Westerkwartier 2019

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  College: burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier.

 • 2.

  Voor zover niet anders bepaald, worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis van de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht of de Gemeentewet.

 

Artikel 2 Vaststelling wie tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort

 • 1.

  Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

 • 2.

  Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:

  • a.

   een persoon behoort tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a van de Participatiewet, die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen en die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie; of

  • b.

   een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 10d, tweede lid van de Participatiewet.

 

Artikel 3 Vaststelling loonwaarde

 • 1.

  De loonwaarde moet worden vastgesteld op basis van de feitelijke werkzaamheden van de medewerker en met inbreng van de werkgever.

 • 2.

  De methode waarmee de loonwaarde wordt bepaald moet een beschreven objectieve methode zijn die door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige wordt uitgevoerd.

 

Artikel 4 Onvoorzien en nadere regels

 • 1.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen over de uitvoering van deze verordening.

 

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Westerkwartier 2019.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  Gelijktijdig met het in werking treden van deze verordening wordt/worden de volgende verordening(en) vervallen verklaard:

  • a.

   Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Leek 2017;

  • b.

   Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Marum 2017;

  • c.

   Verordening loonkostensubsidie 2015 gemeente Zuidhorn;

  • d.

   Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Grootegast.

  • e.

   Verordening loonkostensubsidie Participatiewet BMWE-gemeenten 2016.

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Westerkwartier,

d.d. 8 mei 2019.

F.H. Wiersma, voorzitter J.L. de Jong, griffier