Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Fiscale regeling vakbondscontributie gemeente Westerkwartier 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFiscale regeling vakbondscontributie gemeente Westerkwartier 2019
CiteertitelFiscale regeling vakbondscontributie gemeente Westerkwartier 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/621340/CVDR621340_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201901-01-201901-12-2019Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-318955

Tekst van de regeling

Intitulé

Fiscale regeling vakbondscontributie gemeente Westerkwartier 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 

gelet op het bepaalde in hoofdstuk 3 van de CAR-UWO gemeente Westerkwartier 2019,

 

gelet op het bepaalde in “Regeling belonen en vergoeden gemeente Westerkwartier 2019”,

 

gelet op overeenstemming met het Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 27 november 2019,

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen de Fiscale regeling vakbondscontributie gemeente Westerkwartier 2019

 

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  CAR-UWO: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst gemeente Westerkwartier;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 • c.

  Individueel Keuzebudget (IKB): een maandelijks in geld uitgedrukt budget dat de medewerker naar keuze kan gebruiken voor door het college aangewezen doelen;

 • d.

  Medewerker: de medewerker die in vaste of tijdelijke dienst is aangesteld en werkzaam is op grond van hoofdstuk 2 van de CAR-UWO;

 • e.

  Vakbond: vakorganisatie (FNV, CNV, etc.) waar de medewerker lid van is;

 • f.

  Vakbondscontributie: door de medewerker aantoonbaar betaalde contributie aan de vakbond over het betreffende kalenderjaar.

 

Artikel 2 Inzet

De medewerker kan verzoeken om een deel van het Individueel Keuzebudget (IKB) in te zetten voor de vergoeding van de vakbondscontributie. Hierdoor heeft de medewerker een fiscaal voordeel over de door hem betaalde vakbondscontributie.

 

Artikel 3 Overeenstemming

In ruil voor de vergoeding voor de vakbondscontributie gaat de medewerker akkoord met de inzet van een deel van het IKB.

 

Artikel 3 Bewijsstuk

Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen is een bewijsstuk nodig. De medewerker levert hiervoor het betaalbewijs in bij de werkgever via het systeem voor e-HRM.

Artikel 4 Gevolgen

 • 1.

  Deelname aan deze fiscale regeling leidt tot verlaging van het loon op jaarbasis. Dit kan gevolgen hebben voor een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering of voor toelages, zoals de huur- en zorgtoeslag.

 • 2.

  Het college aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de mogelijk in andere (wettelijke) regelingen opkomende gevolgen van de verlaging van het loon.

 

Artikel 5 Andere wettelijke en fiscale aspecten

Indien bij een controle door de inspecteur der belastingen blijkt dat alsnog een naheffing aan het college wordt opgelegd als gevolg van een onjuiste gegevensverstrekking door de medewerker in het kader van deze regeling, dan zal de naheffing (inclusief eventuele rente en boete) verhaald worden op de medewerker.

 

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

Het college beslist in gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid of billijkheid voorziet.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Fiscale regeling vakbondscontributie gemeente Westerkwartier 2019”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking hiervan en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 3.

  Wijzigingen in (fiscale) wet- en regelgeving kunnen aanleiding zijn de fiscale regeling vakbondscontributie te wijzigen of in te trekken.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college

d.d. 17 december 2019

A. van der Tuuk, burgemeester

A. Schulting, secretaris