Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Westerkwartier 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Westerkwartier 2019
CiteertitelRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Westerkwartier 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201901-01-201901-01-2020Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-318995

Tekst van de regeling

Intitulé

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Westerkwartier 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,

 

gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand, kortweg ‘het Reglement op de burgerlijke stand’ genoemd, zoals vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 januari 2019,

 

gelet op de bereikte overeenstemming in het bijzonder georganiseerd overleg d.d. 27 november 2019,

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de navolgende regeling: Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Westerkwartier 2019

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

 • 1.

  buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand.

 • 2.

  CAR-UWO: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de sector gemeenten.

 

Artikel 2 Aanstelling

 • 1.

  Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

 • 2.

  Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

 

Artikel 3 Salaris

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een salaris per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan viermaal het uurloon behorende bij de hoogste periodiek van salarisschaal 8, bijlage IIa van de CAR-UWO.

 • 2.

  Het salaris, bedoeld in lid 1, wordt opgehoogd met het percentage, genoemd in artikel 3:28 lid 2 sub b CAR-UWO (voorheen de eindejaarsuitkering) en met 8% (voorheen de vakantietoelage).

 • 3.

  Indien een huwelijk of geregistreerd partnerschap plaatsvindt op zaterdag, is artikel 3:18 lid 2 sub b CAR-UWO van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 4 Vakantie

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar heeft recht op 0,34 uur vakantie per voltrokken huwelijk.

 • 2.

  De vakantie wordt in overeenstemming met het college opgenomen.

 • 3.

  Tenzij de buitengewoon ambtenaar aangeeft hiervan af te willen wijken, wordt het opgebouwde verlof aansluitend na het voltrekken van het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgenomen.

 

Artikel 5 Aanspraken bij ziekte

 • 1.

  Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar zijn de artikelen 7:1, 7:2, 7:3, 7:9 tot en met 7:14 en 7:19 tot en met 7:21 van de CAR-UWO van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor toepassing van dit artikel wordt onder salaris verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover het dienstverband van de ambtenaar op deze datum nog geen 12 maanden heeft geduurd, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

 • 3.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

 • 4.

  Het college kan nadere regels stellen.

 

Artikel 6 Ontslag en schorsing

 • 1.

  Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1, 8:2 en 8:2a, 8:3, 8:4, 8:5 en 8:5a, 8:6, 8:7, 8:8, 8:12 en 8:12:1 en 8:13 van de CAR-UWO.

 • 2.

  Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 tot en met 8:15:3 van de CAR-UWO.

 

Artikel 7 Overige rechten en verplichtingen

De artikelen 3:21, 15:1, 15:1b tot en met 15:1g, 15:1:12, 15:1:15, 15:1:16, 15:1:19, 15:1:20, 15:1:23 tot en met 15:1:25 en 15:2 van de CAR-UWO zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 8 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR-UWO.

 

Artikel 9  

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 17 december 2019.

 • 2.

  Deze regeling werkt terug tot 1 januari 2019.

 • 3.

  Gelijktijdig met het inwerkingtreden van deze regeling wordt de volgende regelingen ingetrokken:

  • a.

   Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Grootegast, zoals vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast d.d. 31 juli 2007;

  • b.

   Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Leek, zoals vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek d.d. 16 oktober 2018;

  • c.

   Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Marum, zoals vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum d.d. 17 oktober 2018;

  • d.

   Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Zuidhorn, zoals vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn d.d. 15 april 2008.

 

Artikel 10  

Deze regeling kan worden aangehaald als de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Westerkwartier.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 17 december 2019

A. van der Tuuk, burgemeester

A. Schulting, secretaris