Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerveld

Regeling openbaarmaking nevenwerkzaamheden van ambtenaren bij de gemeente Westerveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling openbaarmaking nevenwerkzaamheden van ambtenaren bij de gemeente Westerveld
CiteertitelRegeling openbaarmaking nevenwerkzaamheden van ambtenaren bij de gemeente Westerveld
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15:1e Car Uwo

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2011nieuwe regeling

30-08-2011

Da's Mooi, 27-12-2011

11/13372

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling openbaarmaking nevenwerkzaamheden van ambtenaren bij de gemeente Westerveld

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westerveld;

Overwegend:

 

Dat op grond van artikel 15:1e van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) een regeling moet worden getroffen voor de openbaarmaking van nevenwerkzaamheden van ambtenaren bij de gemeente Westerveld;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de navolgende:

 

“Regeling openbaarmaking nevenwerkzaamheden van ambtenaren bij de gemeente Westerveld”

 

 

Artikel 1  

Deze regeling is van toepassing op de volgende functies:

 • 1.

  gemeentesecretaris

 • 2.

  locosecretaris

Artikel 2  

Deze regeling heeft ten doel te regelen op welke wijze nevenwerkzaamheden openbaar worden gemaakt die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken en die verricht worden door de ambtenaar die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervult.

Artikel 3  

Openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden geschiedt door een actuele opgave van nevenwerkzaamheden op de website van de gemeente te plaatsen.

Artikel 4  

De opgave vermeldt:

 • a.

  de hoofdfunctie

 • b.

  de nevenwerkzaamheden

 • c.

  de datum van ingang van de nevenwerkzaamheden

 • d.

  de eventueel aan het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen

Artikel 5  

Het college is verantwoordelijk voor de opgave van nevenwerkzaamheden van de ambtenaren die een functie zoals bedoeld in de eerder genoemde artikelen van deze regeling vervullen.

Artikel 6  

Deze regeling treedt in werking één dag na bekendmaking van de regeling.

 

 

Diever, 30 augustus 2011

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

N.L.J.J. Dusink H. Jager