Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerveld

Mandaat- en Volmachtbesluit 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat- en Volmachtbesluit 2013
CiteertitelMandaat- en Volmachtbesluit 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 10.3
 2. Gemeentewet, artikel 171

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-201601-01-2016register, nr 51 en 52 team MW en Frontoffice

29-03-2016

Da's Mooi, 26/04/2016

2016 BW 00218
25-03-201527-04-2016register

27-01-2015

Da's Mooi, 24-03-2015

2015_BW_00060
09-10-201325-03-2015artikel 5 Mandaatbesluit

01-10-2013

Da's Mooi, 08-10-2013

13/18250
03-07-201309-10-2013nieuwe regeling

25-06-2013

Da's Mooi, 02-07-2013

13/13568 en 13/13569

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat- en Volmachtbesluit 2013

 

 

MANDAAT– en VOLMACHTBESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Westerveld, elk voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelezen het voorstel van het team Bestuurs- en Management Ondersteuning van 5 september 2013;

 

overwegende dat het uit het oogpunt van doelmatig bestuur wenselijk is om bevoegdheden tot het nemen van besluiten en de ondertekening van stukken te mandateren en voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen volmacht te verlenen;

 

overwegende, dat het mandaatbesluit van 25 juni 2013 een wijziging behoeft;

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

B E S L U I T:

 • 1.

  in te stemmen met de mandatering van bevoegdheden en het verlenen van volmacht overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Mandaat – en Volmachtregister, aan de in dit Mandaat –en Volmacht register aangewezen ambtenaren; wijzigingen in het register zijn mogelijk bij separaat besluit;

 • 2.

  te bepalen dat daar waar bij mandataris een algemene functieomschrijving staat vermeld het geacht moet worden te zijn de functionaris(sen) belast met het desbetreffende taakveld op de afdeling;

 • 3.

  te bepalen dat op dit Mandaatbesluit naast de bepalingen in afdeling 10.1.1. van de Awb de volgende algemene regels gelden:

  • a.

   de beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid wordt voorbehouden aan het college respectievelijk de burgemeester indien:

   • §

    voor de beoordeling van een verzoek een beleidskader of een gangbare praktijk ontbreekt;

   • §

    de afdoening niet als routinematig kan worden aangeduid, waardoor een aparte beoordeling en besluitvorming door het bestuursorgaan noodzakelijk is;

   • §

    inwilliging van het verzoek zal leiden tot strijdigheid met of afwijking van het beleid dan wel overschrijding van het toegekende budget;

   • §

    naar redelijkheid mag worden aangenomen, dat de afdoening politieke consequenties heeft dan wel zal oproepen;

  • b.

   onder het nemen van besluiten wordt (voor zover niet anders aangegeven) naast het verlenen tevens verstaan het wijzigen of weigeren van een besluit;

 • 4.

  het voeren en ondertekenen van eenvoudige, routinematige correspondentie waaraan geen financiële of rechtsgevolgen verbonden zijn te mandateren aan de met de uitvoering van de desbetreffende taakvelden belaste medewerkers;

 • 5.

  dat het verstrekte mandaat aangegeven moet worden door de navolgende ondertekening:

 

burgemeester en wethouders,

 

namens deze,

(naam)

 

of

 

de burgemeester,

 

namens deze,

(naam)

 

Onder de naam van de medewerker kan eventueel worden genoemd:

- de titel van de functie waarin de medewerker is benoemd;

- een functieomschrijving;

- een werknaam.

 

6.dat in geval van afwezigheid van de mandataris zijn vervanging is geregeld in deVervangingsregeling 2013;

 • 7.

  dat aan een verleend mandaat, volmacht het uitgangspunt ten grondslag ligt dat dit ook

  betrekking heeft op de bevoegdheid om te beschikken over de daarvoor benodigde financiële

  middelen. De Budgethoudersregeling gemeente Westerveld is daarvoor het aangewezen

  kader;

 • 8.

  dat naast dit mandaat- en volmacht besluit nog tevens de volgende specifieke mandaatbesluiten gelden:

  • -

   mandaatbesluit Wet BAG;

 • 9.

  in te trekken het Mandaatbesluit en het bijbehorend register van 19 oktober 2011 alsmede het Mandaatbesluit en -register Handhaving op de datum van inwerkingtreden van onderhavig besluit met dien verstande dat besluiten genomen op grond van deze mandaatbesluiten hun gelding blijven behouden;

 • 10.

  dat dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaat en Volmachtbesluit 2013’;

 • 11.

  dit besluit de dag na bekendmaking in werking te laten treden,

 

Diever, 1 oktober 2013

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld,

 

de secretaris, de burgemeester,

N.L.J.J. Dusink H. Jager

MANDAAT- en VOLMACHTREGISTER GEMEENTE WESTERVELD

Vastgesteld op: 25 juni 2013

Gepubliceerd op: 2 juli 2013

Inwerking getreden op: 3 juli 2013

INHOUDSOPGAVE PAGINA

AFDELING DIENSTVERLENING 2

TEAM LEEFOMGEVING 2

TEAM MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN FRONTOFFICE10

TEAM OPENBARE WERKEN 14

AFDELING ONDERSTEUNING 19

TEAM BESTUURS- EN MANAGEMENTONDERSTEUNING 19

TEAM FACILITEITEN 23

TEAM FINANCIEN EN belastingen 25

GROEP VEILIGHEID 27

AFDELING DIENSTVERLENING

 

TEAM LEEFOMGEVING

Nr.

Bevoegdheid

Mandans

Mandataris

V

Bijzonderheden

1

Besluiten tot het niet behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning voor één activiteit op grond van artikel 4:5 Awb

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, III

 

 

2

Besluiten tot het niet behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning voor meerdere activiteiten op grond van artikel 4:5 Awb

B&W

Medewerker beleiduitvoering I, II

 

 

3

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag omgevingsvergunning op grond van artikel 3.18 Wabo

B&W

Medewerker beleiduitvoering I, II, III

 

 

4

Besluiten tot aanhouden beslissing op aanvraag omgevingsvergunning op grond van artikel 3.3 tot en met 3.5 Wabo

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, III

 

 

5

Besluiten tot verlenging beslistermijn in de reguliere voorbereidingsprocedure op grond van artikel 3.9 lid 2 Wabo

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, III

 

 

6

Besluiten tot verlenging beslistermijn in de uitgebreide voorbereidingsprocedure op grond van 3.11 lid 4 Wabo

B&W

Medewerker beleiduitvoering I, II

 

 

7

Schriftelijke verzoek tot aanvulling gegevens voor een aanvraag omgevingsvergunning voor een activiteit (artikel 4:5 Awb) en het in dit verband op schorten van de termijn (4:15 Awb)

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, III

 

 

8

Schriftelijke verzoek tot aanvulling gegevens aanvraag omgevingsvergunning voor meerdere activiteiten (artikel 4:5 Awb) en het in dit verband op schorten van de termijn (4:15 Awb)

B&W

Medewerker beleiduitvoering I, II

 

 

9

Het voeren van vooroverleg en opstellen verslag m.b.t. een aanvraag omgevingsvergunning voor een activiteit

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, III

 

 

10

Het voeren van vooroverleg en opstellen verslag m.b.t. een aanvraag omgevingsvergunning voor meerdere activiteiten

B&W

Medewerker beleiduitvoering I, II

 

 

11

Nemen van een positief (ontwerp-) besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor een activiteit op grond van artikel 2.4 Wabo voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 Wabo

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, III

 

Mits binnen geldende

regelgeving.

12

Nemen van een negatief (ontwerp-)besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor een activiteit op grond van artikel 2.4 Wabo voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 Wabo

B&W

Manager II, Medewerker beleiduitvoering I

 

Mits binnen

geldende regelgeving.

13

Nemen van een positief (ontwerp-)besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor meerdere activiteiten op grond van artikel 2.4 en 2.5 Wabo voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 Wabo

B&W

Manager II, Medewerker beleiduitvoering I

 

 

14

Nemen van een negatief (ontwerp-)besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor meerdere activiteiten op grond van artikel 2.4 en 2.5 Wabo voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 Wabo

B&W

Manager II, Medewerker beleiduitvoering I

 

 

15

Nemen van een (ontwerp-)besluit op een aanvraag als bedoeld in artikel 2.6 Wabo (revisievergunning)

B&W

Manager II, Medewerker beleiduitvoering I

 

 

16

Het in de gelegenheid stellen tot dan wel het vragen van adviezen als bedoeld in artikel 2.26 Wabo en H6 Bor

B&W

Medewerker beleiduitvoering I, II, III

 

 

17

Het uitbrengen van adviezen als bedoeld in artikel 2.26 Wabo en H6 Bor

B&W

Medewerker beleiduitvoering I, II, III

 

 

18

Vragen van een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 Wabo en Paragraaf 6.2 Bor

B&W

Medewerker beleiduitvoering I, II

 

 

19

Nemen van besluit tot voeren procedure artikel 3.3 lid 3 en 6 Wabo

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, III

 

 

20

Bekendmaking van rechtswege verleende omgevingsvergunning, artikel 3.9 Wabo jo artikel 4:20c Awb

B&W

Manager II

 

 

21

Besluiten tot intrekken omgevingsvergunning op verzoek van vergunninghouder, artikel 2.33 lid 2 sub b Wabo

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, III

 

 

22

Besluiten tot intrekken omgevingsvergunning op grond van artikel 5.19 Wabo

B&W

Manager II, medewerker beleiduitvoering I

 

 

23

Nemen van besluit tot bepalen subsidiabele kosten restauratieplannen

B&W

Medewerker beleiduitvoering II

 

 

24

Nemen van besluit op aanvraag subsidie restauratie beeldbepalende panden, gemeentelijke monumenten en rieten daken

B&W

Medewerker beleiduitvoering II

 

 

25

Aanvragen en beoordelen offertes van stedenbouwkundige bureaus

B&W

Medewerker beleiduitvoering II

 

 

26

Verstrekken van opdracht tot plaatsen van advertenties

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, III

 

Mits voldoende budget

27

Sluiten van planschadeovereenkomsten

B&W

Strategisch Manager II

 

 

28

Ondertekenen van standaardplanschadeovereenkomsten

B

Strategisch Manager II

V

 

29

Nemen van besluiten inzake uitvoering Winkeltijdenwet en –verordening

B&W

Medewerker beleiduitvoering II

 

 

30

Nemen van besluiten inzake uitvoeren van de Marktverordening

B&W

Medewerker beleiduitvoering II

 

 

31

Nemen van besluiten inzake tijdelijke afsluiting van wegen bij evenementen

B&W

Medewerker beleiduitvoering II

 

In overleg met team Openbare

Werken, wegbeheerder

32

Nemen van besluiten inzake ontheffing artikel 10 jo. artikel 148 WVW (wedstrijden op openbare weg)

B&W

Medewerker beleiduitvoering II

 

 

33

Nemen van besluiten inzake verlening loterijvergunning op grond van

Artikel 3 lid 1 Wet op de kansspelen

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, IV

 

 

34

Nemen van besluiten inzake verlening kansspel- en behendigheidsautomaten ogv artikel 30b Wet op de kansspelen

B

Medewerker beleiduitvoering II, IV

 

 

35

Nemen van besluiten inzake ontheffing artikel 4 lid 1 Zondagswet

B

Medewerker beleiduitvoering II

 

 

36

Nemen van besluiten inzake ontheffing aanbieden geschreven en gedrukte stukken

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, IV

 

 

37

Nemen van besluiten inzake ontheffing optreden als straatartiest, -fotograaf, filmoperateur, gids

B

Medewerker beleiduitvoering II, IV

 

 

38

Nemen van besluiten inzake ontheffing gebruik weg anders dan overeenkomstig publieke functie.

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, IV

 

 

39

Nemen van besluiten inzake vergunning voor evenementen

B

Medewerker beleiduitvoering II, IV

 

 

40

Nemen van besluiten inzake kennisgeving incidentele festiviteiten

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, IV

 

 

41

Nemen van besluiten inzake ontheffing geluidhinder ogv APV

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, IV

 

 

42

Nemen van besluiten inzake ontheffing te koop aanbieden voertuigen

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, IV.

 

 

43

Nemen van besluiten inzake ont-heffing parkeren reclamevoertuigen

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, IV

 

 

44

Nemen van besluiten inzake ontheffing parkeren grote voertuigen

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, IV

 

 

45

Nemen van besluiten inzake collectevergunning

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, IV

 

Conform lijst CBF

46

Nemen van besluiten inzake standplaatsvergunningen

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, IV

 

 

47

Nemen van besluiten inzake vergunning snuffelmarkten

B

Medewerker beleiduitvoering II, IV

 

 

48

Nemen van besluiten inzake vergunning voor houden van kledinginzameling

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, IV

 

 

49

Nemen van besluiten inzake stellen nadere regels en aanwijzingen mbt ligplaatsen vaartuigen

B&W

Medewerker beleiduitvoering II

 

 

50

Nemen van besluiten op aanvragen om een vergunning voor een inrit c.q. vergunning voor het veranderen van een inrit, en voor dammen

B&W

Medewerker beleiduitvoering III

 

 

51

Nemen van besluiten op aanvragen om een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden (kapvergunning)

B&W

Medewerker beleiduitvoering I, III

 

Weigeren kapvergunning

alleen door Medewerker

beleiduitvoering I, III

52

Nemen van besluiten op grond van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Westerveld 2012

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, IV

 

 

53

Nemen van besluiten inzake ontheffing voor stoken van vuur

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, IV

 

In overleg met brandweer

54

Nemen van besluiten inzake Drank- en horecavergunning

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, IV

 

 

55

Nemen van besluiten inzake ontheffing artikel 35 lid 2 D&Hwet

B

Medewerker beleiduitvoering II

 

 

56

Mededeling dat omgevingsvergunning voor activiteiten vereist is c.q. vergunningvrij is of melding moet worden gedaan

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, III

 

 

57

Verzoek tot aanvulling gegevens met betrekking tot ingediende melding, op grond van artikel 8.40 Wm

B&W

Medewerker beleiduitvoering III

 

 

58

Buiten behandeling laten van een melding

B&W

Medewerker beleiduitvoering III

 

 

59

Het wijzigen van de voorschriften van de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.31 Wabo

B&W

Medewerker beleiduitvoering I, II

 

 

60

Het intrekken van de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33 Wabo

B&W

Manager II, Medewerker beleiduitvoering I

 

 

61

Nemen van besluiten op grond van een melding ex artikel 2.1, lid 1, onder e jo artikel 3.10 lid 3 Wabo

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, III

 

 

62

Nemen van besluiten op grond van een melding ex artikel 8.41 a lid 1 en 8.42 lid 7 Wet milieubeheer

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, III

 

 

63

Het nemen van hogere grenswaarde-besluiten in het kader van de Wet Geluidhinder, op grond van artikel 110 a Wet geluidhinder

B&W

Manager II, Medewerker beleiduitvoering I

 

 

64

Intrekken van een beschikking eerste of tweede fase op grond van artikel 2.5 lid 5 Wabo

B&W

Manager II, Medewerker beleiduitvoering I

 

 

65

Verlengen omgevingsvergunning op grond van artikel 3.23 Wabo

B&W

Manager II, Medewerker beleiduitvoering I

 

 

66

Het nemen van een besluit dat terstond na haar bekendmaking in werking treedt op grond van artikel 6.2 Wabo

B&W

Manager II, Medewerker beleiduitvoering I

 

 

67

Nemen van besluiten inzake verlening optie op en verkoop bouwkavel

B&W

Medewerker beleiduitvoering I

 

 

68

Onderhandelen over minnelijke grondverwerving

B&W

Medewerker beleiduitvoering I

 

 

69

Nemen van besluiten inzake verhuur van woonwagens en standplaatsen

B&W

Medewerker beleiduitvoering I

 

 

70

Nemen van besluiten inzake verhuur, pacht en verkoop van gemeentegrond, waaronder overhoeken

B&W

Medewerker beleiduitvoering I

 

 

71

Nemen van besluiten inzake verhuur van gemeentelijke gebouwen

B&W

Medewerker beleiduitvoering I

 

 

72

Vertegenwoordigen van gemeente bij alle buitengerechtelijke rechtshandelingen (vwb aan- en verkoop onroerende goed)

B

Medewerker beleiduitvoering I

V

 

73

Vertegenwoordigen van gemeente bij alle buitengerechtelijke rechtshandelingen voor wat betreft verhuur en verpachting van gemeentelijke grond

B

Medewerker beleiduitvoering I

V

 

74

Nemen van besluiten op aanvragen om incidentele subsidie het taakveld van het team betreffend

B&W

Medewerker ontwikkeling I

 

 

75

Buiten behandeling laten van subsidieaanvragen

B&W

Medewerker ontwikkeling I

 

 

76

Opdracht geven voor incidentele accountantcontroles

B&W

Manager II

 

 

77

Nemen van besluit tot externe advisering bij bezwaarschriften

B&W

Manager II

 

 

78

Het bevestigen van de ontvangst van een Awb-bezwaarschrift

B&W

Medewerker Ontwikkeling I, II, medewerker beleiduitvoering I, II, medewerker handhaving I

 

 

79

Het opstellen van verweerschriften en/of pleitnota’s in bezwaar- en beroepsprocedures en voorlopige voorzieningprocedures

B&W

Medewerker ontwikkeling II, medewerker beleiduitvoering I, II, medewerker handhaving I, II

 

 

80

Nemen van besluiten inzake verdagen beslissing op bezwaarschrift

B&W

Medewerker Ontwikkeling I, II, medewerker beleiduitvoering I, II, medewerker handhaving I

 

 

81

Het verlenen van een vergunning op grond van artikel 15 Leegstandswet

B&W

Medewerker beleiduitvoering I, III

 

 

82

Het nemen van een beslissing op een verzoek tot verlenging van de vergunning als bedoeld in artikel 15 Leegstandswet

B&W

Medewerker beleiduitvoering I, III

 

 

83

Het verdagen van de beslistermijn op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met maximaal 4 weken.

B&W

Manager II

 

 

84

Het positief beslissen op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

B&W

Manager II

 

 

85

Het vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom op grond van artikel 4:18 Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

86

Het bekendmaken van een beschikking van rechtswege- artikel 4:20c Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

87

Het vaststellen van de verplichting tot betaling van een geldsom- artikel 4:86 Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

88

Het verlenen van een voorschot op grond van artikel 4:95 Awb

B&W

Manager II

 

 

89

Het intrekken of wijzigen van een beschikking tot verlening van een voorschot op grond van artikel 4:96

B&W

Manager II

 

 

90

Het vaststellen van het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente op grond van artikel 4:99 Awb

B&W

Medewerker Ontwikkeling I, II, medewerker beleiduitvoering I, II, medewerker handhaving I

 

 

91

Digitaal waarmerken van ruimtelijke

plannen, waaronder structuurvisies,

bestemmingsplannen, projectbesluiten en voorbereidingsbesluiten

(artikel 1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening)

B&W

Medewerker ontwikkeling II, medewerker beleiduitvoering I, II, III

 

 

92

Digitaal waarmerken van het Manifest

(artikel 1.2.2. lid 2 Besluit ruimtelijke ordening)

B&W

Medewerker ontwikkeling II, medewerker beleiduitvoering I, II, III

 

 

93

Het verdagen van de termijn voor het geven van een beschikking op grond van artikel 4:14 Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

94

Schriftelijke verzoek tot aanvulling gegevens voor een aanvraag (geen omgevingsvergunning) op grond van artikel 4:5 Awb en het in dit verband op schorten van de termijn (4:15 Awb)

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

95

Het nemen van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot de levering van goederen en/ of de verlening van diensten aan en/ of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aangaan van overeenkomsten

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de Budgethoudersregeling

96

De aanneming van werken voor of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aannemen van werken

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de Budgethoudersregeling

97

Het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven

B

De budgethouder die namens het college tot het aangaan van deze overeenkomst heeft besloten.

V

In overeenstemming met inkoopbeleid en de Budgethoudersregeling

98

Eerste aanschrijving tot het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

B&W

Medewerker handhaving I en II

 

Na collegiale toetsing

99

Eerste aanschrijving tot het beëindigen van een overtreding van de Wabo, APV, Wet milieubeheeer, Bouwbesluit, Wro, Wet op de kansspelen, Wet bodembescherming, Wet op de kansspelen

B&W

Medewerker handhaving I en II

 

Na collegiale toetsing

100

Tweede aanschrijving met vooraankondiging van sancties

B&W

Medewerker handhaving I

 

In overeenstemming met Drentse handhavingsstrategie

101

Het nemen van een besluit tot het opleggen, intrekken dan wel wijzigen van een last onder dwangsom

B&W

Manager II

 

Idem

102

Het nemen van een besluit tot het opleggen, intrekken dan wel wijzigen van een last onder bestuursdwang

B&W

Manager II

 

Idem

103

Het nemen van een besluit (al dan niet op verzoek van een belanghebbende) om een verbeurde dwangsom in te vorderen (5:37 Awb)

B&W

Medewerker handhaving I

 

Wanneer geen sprake is van overmacht of andere bijzondere omstandigheden. Het is de mandataris niet toegestaan een verbeurde dwangsom niet in te vorderen.

104

Het nemen en mededelen van een besluit tot het onmiddellijk opleggen van een last onder bestuursdwang onder spoedeisende omstandigheden (5:31 Awb)

B&W

Medewerker handhaving I en II

 

Mits telefonisch ruggespraak is gepleegd met de teamleider en het besluit conform de wet zo spoedig mogelijk op schrift wordt gesteld.

105

Het opleggen van een lastgeving onder bestuursdwang met het oog op de veiligheid tijdens bouw/sloop van een bouwwerk (artikel 5.17 Wabo)

B&W

Medewerker handhaving I en II

 

Zo spoedig mogelijk op schrift stellen

106

Het afgeven van een machtiging als bedoeld in artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden

burgemeester

 

 

 

107

Aanschrijving tot beëindiging van overtredingen van de drank- en horecawet.

burgemeester

Medewerker handhaving I en II

 

vanaf 1 januari 2013

AFDELING DIENSTVERLENING

 

TEAM MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN FRONTOFFICE

Nr.

Bevoegdheid

Mandans

Mandataris

V

Bijzonderheden

1

Nemen van besluiten inzake de regelingen rondom lijkbezorging

B, B&W

Medewerker beleiduitvoering II, III, IV

 

muv besluiten op grond van Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Westerveld 2012

2

Nemen van besluiten inzake de wet GBA

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, III, IV

 

incl. verstrekken uittreksels en verklaringen

3

Nemen van besluiten inzake het internationaal privaatrecht

B&w

Medewerker beleiduitvoering II, III, IV

 

 

4

Nemen van besluiten inzake de Kieswet

B, B&W

Medewerker beleiduitvoering II, III, IV

 

 

5

Nemen van besluiten inzake reisdocumentenwetgeving en het in ontvangst nemen van gepersonaliseerde reisdocumenten alsmede de verantwoording

B

Medewerker beleiduitvoering II, III, IV

 

 

6

Nemen van besluiten inzake nationaliteits- en naturalisatiewetgeving

B, B&W

Medewerker beleiduitvoering II, III, IV

 

 

7

Nemen van besluiten inzake naamwetgeving

B

Medewerker beleiduitvoering II, III, IV

 

 

8

Nemen van besluiten inzake privacywetgeving

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, III, IV

 

 

9

Nemen van besluiten inzake straatnaamgeving

B&W

Medewerker beleiduitvoering II, III, IV

 

 

10

Nemen van besluit op verzoek om verklaring omtrent gedrag

B

Medewerker beleiduitvoering II, III, IV

 

 

11

Nemen van besluiten inzake de rijbewijswetgeving, incl. de verantwoording

B

Medewerker beleiduitvoering II, III, IV

 

 

12

Nemen van besluiten met betrekking tot het aangaan van contracten betreffende vrije locaties voor huwelijken en registratie partnerschappen

B&W

Medewerker beleiduitvoering I, II, III

 

 

13

Het nemen van besluiten inzake de toekenning, afwijzing, weigering en beëindiging van de maatwerkvoorzieningen: ondersteuning basis, plus, specifiek en materieel, in het kader van de Wmo 2015.

B&W

Medewerker beleiduitvoering I, II, III

 

 

14

Het intrekken van besluiten tot verlening van de maatwerkvoorzieningen: ondersteuning basis, plus, specifiek en materieel, in het kader van de Wmo 2015

B&W

Medewerker beleiduitvoering I, II, III

 

 

15

Het nemen van besluiten tot terugvordering.

B&W

Medewerker beleiduitvoering I, II, III

 

 

16

Het nemen van besluiten inzake de toekenning en afwijzing van gehandicaptenparkeerkaarten

B&W

Medewerker beleiduitvoering I, II, III

 

 

17

17Nemen van besluiten 18inzake vaststelling 19gymnastiekroosters 20basisonderwijs (incl. vervoer)

B&W

Medewerker ontwikkeling III, IV

 

 

18

Nemen van besluiten inzake ingebruikneming (on)overdekte sportaccommodaties

B&W

Medewerker beleidvoering III

 

 

19

Nemen van besluit tot vaststelling gebruiksroosters overdekte sportaccommodaties

B&W

Medewerker beleidvoering III

 

 

20

Nemen van besluit tot vaststelling sluitingsperiode voor (on)overdekte sportaccommodaties

B&W

Medewerker beleidvoering III

 

In overleg met team Openbare Werken

21

Nemen van besluiten op aanvragen om subsidie het taakveld van het team betreffend. Nemen van besluiten op grond van beleidsregels Welzijn, Zorg, Cultuur en Sport 2009-2012. Nemen van besluiten op grond van beleidsregels Dorpskracht. Subsidie regeling ondersteuning Dorpshuizen / Fonds Dorpshuizen

B&W

Medewerker ontwikkeling I, II, III, IV

 

Voor aanvragen tot € 5000,-

22

Buiten behandeling laten van subsidieaanvragen

B&W

Medewerker ontwikkeling I, II, III, IV

 

Voor aanvragen tot € 5000,--

23

Nemen van besluiten op verzoeken om incidentele subsidie in kader van cultuurfonds

B&W

Medewerker ontwikkeling III

 

Beperkt tot het jaarlijks toegekende budget

24

Nemen van besluiten op aanvragen om reiskostenvergoeding op grond van Verordening Leerlingenvervoer

B&W

Medewerker beleidvoering III

 

 

25

Het afgeven van een beschikking aan de houder van een kindercentrum of gastouderbureau op grond van artikel 1.46 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

B&W

Medewerker ontwikkeling IV, medewerker beleidvoering III

 

 

26

Het inschrijven van het kindercentrum, het gastouderbureau of de voorziening voor gastouderopvang in het register kinderopvang.

B&W

Medewerker ontwikkeling IV, medewerker beleidvoering III

 

 

27

Het meedelen van de inschrijving in het register kinderopvang van het kindercentrum, het gastouderbureau onderscheidenlijk de voorziening voor gastouderopvang aan de houder van het kindercentrum of gastouderbureau.

B&W

Medewerker ontwikkeling IV, medewerker beleidvoering III

 

 

28

Het geven van een schriftelijke aanwijzing op grond van artikel 1.65 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

B&W

Medewerker ontwikkeling IV, medewerker beleidvoering III

 

 

29

Het verlengen van het bevel bedoeld in artikel 1.65 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

B&W

Medewerker ontwikkeling III, IV

 

 

30

Het bevestigen van de ontvangst van een Awb-bezwaarschrift

B&W

Medewerker ontwikkeling I, II, III, IV, medewerker beleidvoering II, III, IV

 

 

31

Het opstellen van verweerschriften en/of pleitnota’s in bezwaar- en beroepsprocedures en voorlopige voorzieningprocedures

B&W

Medewerker ontwikkeling I, II, III, IV, medewerker beleidvoering II, III, IV

 

 

32

Nemen van besluiten inzake verdagen beslissing op bezwaarschrift

B&W

Medewerker ontwikkeling I, II, III, IV, medewerker beleidvoering II, III, IV

 

 

33

Opdracht geven voor incidentele accountantscontroles

B&W

Manager II

 

Niet m.b.t. de gemeenterekening en SISA

34

Het verdagen van de beslistermijn op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met maximaal 4 weken.

B&W

Medewerker ontwikkeling I, II, III, IV, medewerker beleidvoering II, III, IV

 

 

35

Het positief beslissen op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

B&W

Medewerker ontwikkeling I, II, III, IV, medewerker beleidvoering II, III, IV

 

 

36

Het vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom op grond van artikel 4:18 Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

37

Het bekendmaken van een beschikking van rechtswege- artikel 4:20c Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

38

Het vaststellen van de verplichting tot betaling van een geldsom- artikel 4:86 Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

39

Het verlenen van een voorschot op grond van artikel 4:95 Awb

B&W

Manager II

 

 

40

Het intrekken of wijzigen van een beschikking tot verlening van een voorschot op grond van artikel 4:96

B&W

Manager II

 

 

41

Het vaststellen van het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente op grond van artikel 4:99 Awb

B&W

Medewerker ontwikkeling I, II, III, IV, medewerker beleidvoering II, III, IV

 

 

42

Het verdagen van de termijn voor het geven van een beschikking op grond van artikel 4:14 Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

43

Schriftelijke verzoek tot aanvulling gegevens voor een aanvraag op grond van artikel 4:5 Awb en het in dit verband op schorten van de termijn (4:15 Awb)

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

48

Het nemen van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot de levering van goederen en/ of de verlening van diensten aan en/ of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aangaan van overeenkomsten.

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de Budgethoudersregeling

49

De aanneming van werken voor of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aannemen van werken.

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de Budgethoudersregeling

50

Het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven

B

De budgethouder die namens het college tot het aangaan van deze overeenkomst heeft besloten.

 

V

In overeenstemming met inkoopbeleid en de Budgethoudersregeling

51

Nemen van besluiten ingevolgde de Jeugdwet, alsmede de afdoening en ondertekening van aangelegenheden verbandhoudende met de uitvoering van de Jeugdwet

B&W

Medewerker Jeugdhulp Sociaal Team

 

Medewerker beleidsuitvoering

I, II en III (onderdeel WMO en Sociaal Team)

 

Bepaalde handelingen binnen de Jeugdhulp zijn o.g.v de beleidsregels voorbehouden aan medewerkers met een POD3 certificering. Andere handelingen (zoals het vooronderzoek en het vaststellen van de woonplaats, kan ook door andere medewerkers worden gedaan).

 

52

Verrichten van alle handelingen die noodzakelijk zijn voor een doelmatige uitvoering van de Jeugdwet

B&W

Medewerker Jeugdhulp Sociaal Team

 

Medewerker beleidsuitvoering I, II en III (onderdeel WMO en Sociaal Team)

 

zie ook bij 51

AFDELING DIENSTVERLENING

 

TEAM OPENBARE WERKEN

Nr.

Bevoegdheid

Mandans

Mandataris

V

Bijzonderheden

1

Nemen van besluit tot aanvragen en afhandelen van offertes, opdrachten voor werken, diensten en leveringen en uitnodigen om op een werk in te schrijven

B&W

Medewerker ontwikkeling III, medewerker ontwerp en voorbereiding III, medewerker beleiduitvoering II, medewerker ontwerp en voorbereiding IV, medewerker toezicht IV, operationeel leidinggevende III

 

 

2

Verlenen opdracht tot uitvoering werken diensten en leveringen en inschakeling externe deskundigen

B&W

Medewerker ontwikkeling III, medewerker ontwerp en voorbereiding III, medewerker beleiduitvoering II, medewerker ontwerp en voorbereiding IV, medewerker toezicht IV, operationeel leidinggevende III

 

 

3

Nemen van besluiten op aanvragen om vergunning voor het leggen van kabels of leidingen

B&W

medewerker ontwerp en voorbereiding III, medewerker beleiduitvoering II, medewerker ontwerp en voorbereiding IV, operationeel leidinggevende III

 

 

4

Afhandelen van klachten

B&W

Medewerker ontwerp en voorbereiding III, medewerker beleiduitvoering II, medewerker ontwerp en voorbereiding IV, medewerker toezicht IV, operationeel leidinggevende III

 

met uitzondering van klachten over gedragingen van medewerkers gemeente

5

Indienen van subsidieaanvragen het team betreffende

B&W

Medewerker ontwikkeling III , medewerker ontwerp en voorbereiding III, medewerker beleiduitvoering II, medewerker ontwerp en voorbereiding IV

 

 

6

Instemmen met proces-verbaal van aanbesteding/inlichtingen en aanwijs

B&W

Manager II

 

 

7

Nemen van besluiten inzake goedkeuring RAW-bestekshoeveelheden

B&W

Medewerker ontwikkeling III , medewerker ontwerp en voorbereiding III, medewerker beleiduitvoering II, medewerker ontwerp en voorbereiding IV, medewerker toezicht IV

 

 

8

Nemen van besluit tot opdracht-verlening binnen stelposten van een bestek

B&W

Medewerker ontwikkeling III , medewerker ontwerp en voorbereiding III, medewerker beleiduitvoering II, medewerker ontwerp en voorbereiding IV, medewerker toezicht IV

 

 

9

Nemen van besluit tot opdrachtverlening m.b.t. meerwerk binnen een bestek

B&W

Medewerker ontwikkeling III , medewerker ontwerp en voorbereiding III, medewerker beleiduitvoering II, medewerker ontwerp en voorbereiding IV, medewerker toezicht IV

 

Passend binnen totale krediet.

10

Nemen van besluit tot aangaan van afstandsovereenkomst bij aanbesteding van werken

B&W

Manager II,, medewerker ontwikkeling III , medewerker ontwerp en voorbereiding III

 

 

11

Instemmen met/ondertekenen proces-verbaal van oplevering werk

B&W

Manager II,, medewerker ontwikkeling III , medewerker ontwerp en voorbereiding III

 

 

12

Verlenen van opdrachten voor bouwkundige onderhoudswerkzaamheden

B&W

Medewerker toezicht IV

 

Binnen vastgestelde werkplan.

13

Het bevestigen van de ontvangst van een Awb-bezwaarschrift

B&W

Medewerker ontwikkeling III , medewerker ontwerp en voorbereiding III, medewerker beleiduitvoering II, medewerker ontwerp en voorbereiding IV

 

 

14

Het opstellen van verweerschriften en/of pleitnota’s in bezwaar- en beroepsprocedures en voorlopige voorzieningprocedures

B&W

Medewerker ontwikkeling III , medewerker ontwerp en voorbereiding III, medewerker beleiduitvoering II, medewerker ontwerp en voorbereiding IV

 

 

15

Nemen van besluiten inzake verdagen beslissing op bezwaarschrift

B&W

Medewerker ontwikkeling III , medewerker ontwerp en voorbereiding III, medewerker beleiduitvoering II, medewerker ontwerp en voorbereiding IV

 

 

16

Aanschrijven van particulieren tbv het verrichten van terreinmetingen

B&W

Medewerker ontwikkeling III, medewerker ontwerp en voorbereiding III, medewerker beleiduitvoering II, medewerker ontwerp en voorbereiding IV, medewerker toezicht IV

 

 

17

In ontvangst nemen aanwijs uitgezette perceelsgrenzen

B&W

Medewerker ontwikkeling III, medewerker ontwerp en voorbereiding III, medewerker beleiduitvoering II, medewerker ontwerp en voorbereiding IV, medewerker toezicht IV

 

 

18

Aanwijzen aan derden en kadaster van nieuw gevormde perceelsgrenzen

B&W

Medewerker ontwikkeling III, medewerker ontwerp en voorbereiding III, medewerker beleiduitvoering II, medewerker ontwerp en voorbereiding IV, medewerker toezicht IV

 

 

19

Onderhandelen over minnelijke grondverwerving

B&W

Medewerker ontwikkeling III, medewerker ontwerp en voorbereiding III, medewerker beleiduitvoering II, medewerker ontwerp en voorbereiding IV

 

 

20

Nemen van besluiten tot tijdelijke verkeersmaatregelen t.a.v. afzetting van wegen

B&W

Medewerker ontwikkeling III, medewerker ontwerp en voorbereiding III, medewerker beleiduitvoering II, medewerker ontwerp en voorbereiding IV, medewerker toezicht IV, operationeel leidinggevende III

 

Bij werkzaamheden

21

Nemen van besluiten inzake ontheffing op grond van artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

B& W

Medewerker ontwikkeling III, medewerker ontwerp en voorbereiding III, medewerker beleiduitvoering II, medewerker ontwerp en voorbereiding IV, medewerker toezicht IV, operationeel leidinggevende III

 

 

22

Nemen van besluiten inzake ontheffing verkeer in natuurgebieden

B&W

Medewerker beleiduitvoering II

 

 

23

Het doen van een aanvraag vervanging kentekenbewijs

 

Medewerker Beleidvoering II

 

 

24

Nemen van besluiten op aanvraag om vergunning voor een rioolaansluitingen

B&W

Medewerker ontwikkeling III, medewerker ontwerp en voorbereiding III, medewerker beleiduitvoering II, medewerker ontwerp en voorbereiding IV, medewerker toezicht IV

 

 

25

Verkopen van oude materialen, hout en hout op stam

B&W

Operationeel leidinggevende III, medewerker technische uitvoering II

 

Prijzen en voorwaarden door Manager II vast te stellen

26

Het nemen van besluiten inzake de toekenning of afwijzing van aanvragen voor een gehandicaptenparkeerplaats. Ook voor oplaadpalen

B&W

Medewerker beleiduitvoering II

 

 

27

Het nemen van besluiten inzake gladheidbestrijding

B&W

Operationeel leidinggevende III, medewerker technische uitvoering II, medewerker technische uitvoering III

 

piketdienst

28

Aanschrijven en/of aanspreken inwoners en bedrijven op oneigenlijk gebruik gemeentegrond en infrastructuur (w.o. wegen en bermen)

B&W

Operationeel leidinggevende III, medewerker technische uitvoering II

 

 

29

Het verlenen van opdracht tot inhuur van personeel en machines in geval van calamiteiten

B&W

Operationeel leidinggevende III, medewerker technische uitvoering II, medewerker technische uitvoering III

 

Piketdienst; beperkt tot € 1000,-

30

Opdracht geven voor incidentele accountantscontroles ten behoeve van de projecten

B&W

Manager II, medewerker ontwikkeling III, medewerker ontwerp en voorbereiding III

 

Niet m.b.t. de gemeenterekening en SISA

31

Het verdagen van de termijn voor het geven van een beschikking op grond van artikel 4:14 Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

32

Schriftelijke verzoek tot aanvulling gegevens voor een aanvraag op grond van artikel 4:5 Awb en het in dit verband op schorten van de termijn (4:15 Awb)

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

33

Het nemen van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot de levering van goederen en/ of de verlening van diensten aan en/ of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aangaan van overeenkomsten.

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de Budgethoudersregeling

34

De aanneming van werken voor of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aannemen van werken.

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de Budgethoudersregeling

35

Het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven

B

De budgethouder die namens het college tot het aangaan van deze overeenkomst heeft besloten.

V

In overeenstemming met inkoopbeleid en de Budgethoudersregeling

AFDELING ONDERSTEUNING

 

TEAM BESTUURS- EN MANAGEMENTONDERSTEUNING

Nr.

Bevoegdheid

Mandans

Mandataris

V

Bijzonderheden

1

Vaststellen van personeelsbeoordelingen

B&W

Gemeentesecretaris/alg. directeur

 

Met uitzondering van beoordeling van gemeentesecretaris en afdelingshoofden, deze geschieden door B&W

2

Nemen van besluiten inzake openstelling vacature

B&W

Gemeentesecretaris/alg. directeur

 

In overeenstemming met MT en na advies met P&O; binnen formatie

3

Nemen van besluiten inzake benoeming en ontslag van personeel, incl. vermindering/uitbreiding aantal uren

B&W

Gemeentesecretaris/alg. directeur

 

Na advies afdelingshoofd en P&O. Indien het leidinggevenden betreft dan in overleg met portefeuillehouder. Met uitzondering van de besluiten tot herplaatsing in het kader van het Sociaal Statuut

4

Afwijken Werving en Selectie protocol

B&W

Gemeentesecretaris/alg. directeur

 

Moet gemotiveerd zijn

5

Nemen van besluiten inzake aangaan tijdelijke contracten via derden

B&W

Gemeentesecretaris/alg. directeur

 

Na advies MT en P&O

6

Nemen van besluiten inzake aangaan deteacheringsovereenkomsten

B&W

Gemeentesecretaris/alg. directeur

 

Na advies MT en P&O

7

Nemen van besluiten inzake aangaan stage-overeenkomsten en overeenkomsten werkervaringsplaatsen

B&W

Strategisch manager II

 

Na advies P&O

8

Nemen van besluiten inzake verlenen van voorschotten op salaris

B&W

Gemeentesecretaris/alg. directeur;

Medewerker bedrijfsvoering III,

taakveld P& O

 

Na advies afd.hfd.; Medewerker Uitvoering en Ondersteuning en Medewerker Uitvoering en Ondersteuning B&P bij bedragen ≤ 500,--

9

Nemen van besluiten over koop en verkoop van uren

B&W

Gemeentesecretaris/alg. directeur

 

In overleg met afd.hfd, registratie door P&O

10

Nemen van besluiten inzake wijziging van de inhoud van een functie

B&W

Gemeentesecretaris/alg. directeur

 

In overeenstemming met MT en na advies van P&O

1

Nemen van besluiten inzake overplaatsing van een medewerker

B&W

Gemeentesecretaris/alg. directeur

 

In overeenstemming met MT en na advies van P&O

12

Verlenen van toestemming voor nevenwerkzaamheden

B&W

Gemeentesecretaris/alg. directeur

 

In overleg met afd.hfd, registratie door P&O

13

Opstellen van voorlopig en volledig re-integratieplan

B&W

direct leidinggevende

 

Na advies P&O en bedrijfsarts

14

Verzorgen van aanvragen arbeids- en ongeschiktheidsadviezen

B&W

Adviseur V

 

In overleg met gem.secr., desbetreffend afd.hfd en bedrijfsarts

15

Aanvragen van loonopgaven en werkgeversverklaringen

B&W

Medewerker bedrijfsvoering III, taakveld P&O

 

 

16

Nemen van besluiten inzake schadeloosstelling o.g.v. artikel 15:1:23 lid 1 en 2 UWO

B&W

Medewerker bedrijfsvoering III

 

Tot € 2.500,00

17

Afhandelen toekenningen verhuiskostenvergoeding, vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en vergoeding beeldschermbril

B&W

Medewerker bedrijfsvoering III, taakveld P&O

 

In overleg met de direct leidinggevende

18

Nemen van besluiten inzake toekennen van studiefaciliteiten volgens Studiekostenregeling alsmede volgen seminars en congressen

B&W

Strategisch manager II

 

Na advies P&O en Manager II. Voor artikel 2.3 lid 1a en artikel 8 na instemming Gemeentesecretaris

19

Afhandelen toekenningen aandachtsregeling

B&W

Medewerker bedrijfsvoering III, taakveld P&O

 

In overleg met desbetreffend afd.hfd.

In geval van BABS alsmede in overige gevallen, in overleg en met toestemming Gemeentesecretaris

20

Nemen van besluiten inzake verlenen (buitengewoon) verlof, ook bij zwangerschaps-, bevallings-, ouderschapsverlof etc.

B&W

direct leidinggevende

 

Na advies P&O. Indien geen eenduidig advies beslist Gemeentesecretaris

21

Nemen van besluiten inzake werktijden

B&W

direct leidinggevende

 

Met uitzondering van artikel 10, Gemeentesecretaris. Voor de werking van de artikelen 9, 11 beslist naast-hogere leidinggevende indien geen overeenstemming

22

Verstrekken van gegevens inzake statistieken personeel en bezoldiging

B&W

Medewerker beleiduitvoering III, medewerker bedrijfsvoering III, taakveld P&O

 

 

23

Nemen van besluiten inzake Bewust Belonen

B&W

Gemeentesecretaris/alg. directeur

 

Op basis van gemotiveerd voorstel leidinggevende. Met uitzondering van arbeidsmarkttoelage

24

het vaststellen van de wijzigingen van de CAR/UWO ten gevolge van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

B&W

Gemeentesecretaris/alg. directeur

 

Voor zover het gaat om wijzigingen die zo overgenomen kunnen worden

25

Nemen van besluiten inzake aansprakelijkstelling derden

B&W

Medewerker beleiduitvoering III

 

 

26

Nemen van besluiten inzake aansprakelijkstellingen

B&W

Medewerker beleiduitvoering III

 

Tot € 2.500,00

27

Melden poliswijzigingen aan verzekeringsmaatschappijen

B&W

Medewerker beleiduitvoering III

 

 

28

Het bevestigen van de ontvangst van een Awb-bezwaarschrift

B&W

Adviseur IV

 

 

29

Het opstellen van verweerschriften en/of pleitnota’s in bezwaar- en beroepsprocedures en voorlopige voorzieningprocedures

B&W

Adviseur IV, Adviseur V

 

 

30

Nemen van besluiten inzake verdagen beslissing op bezwaarschrift

B&W

Adviseur IV

 

 

30

Het verdagen van de beslistermijn op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met maximaal 4 weken.

B&W

Adviseur IV

 

 

31

Het positief beslissen op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

B&W

Adviseur IV

 

 

32

Het vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom op grond van artikel 4:18 Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

33

Het bekendmaken van een beschikking van rechtswege- artikel 4:20c Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

34

Het vaststellen van de verplichting tot betaling van een geldsom- artikel 4:86 Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

35

Het verlenen van een voorschot op grond van artikel 4:95 Awb

B&W

direct leidinggevende

 

 

36

Het intrekken of wijzigen van een beschikking tot verlening van een voorschot op grond van artikel 4:96

B&W

direct leidinggevende

 

 

37

Het vaststellen van het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente op grond van artikel 4:99 Awb

B&W

Adviseur IV

 

 

38

Het verdagen van de termijn voor het geven van een beschikking op grond van artikel 4:14 Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

39

Schriftelijke verzoek tot aanvulling gegevens voor een aanvraag op grond van artikel 4:5 Awb en het in dit verband op schorten van de termijn (4:15 Awb)

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

40

Het nemen van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot de levering van goederen en/ of de verlening van diensten aan en/ of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aangaan van overeenkomsten.

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de Budgethoudersregeling

41

De aanneming van werken voor of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aannemen van werken.

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de Budgethoudersregeling

42

Het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven

B

De budgethouder die namens het college tot het aangaan van deze overeenkomst heeft besloten.

V

In overeenstemming met inkoopbeleid en de Budgethoudersregeling

43

Uitvoering regeling Werkkleding

B&W

direct leidinggevende

 

Betreft artikel 7.4 en 8 van de regeling

44

Het nemen van besluiten ter uitvoering van de Regeling mobiele telefonie

B&W

Gemeentesecretaris/alg. directeur

 

Op advies van het afdelingshoofd

AFDELING ONDERSTEUNING

 

TEAM FACILITEITEN

Nr.

Bevoegdheid

Mandans

Mandataris

V

Bijzonderheden

1

Nemen van besluiten inzake centrale inkoop kantoorbenodigdheden in brede zin, kantoormachines, meubilair, benodigdheden huishoudelijke dienst

B&W

Manager II

 

 

2

Nemen van besluiten tot verkoop van oude of overtollige kantoorbenodigdheden, -apparatuur en -meubilair

B&W

Medewerker gegevens II

 

Inschrijving/verkoop tegen vooraf vastgestelde prijzen

3

Nemen van besluiten tot aangaan en beëindiging abonnementen op tijdschriften, losbladige aanvullingen etc.

B&W

Medewerker gegevens III

 

 

4

Doorzenden van onjuist geadresseerde stukken aan bevoegd bestuursorgaan

B&W

Medewerker gegevens II

 

 

5

Nemen van besluiten inzake selectie en vernietiging van archiefbescheiden

B&W

Gemeentesecretaris/alg. directeur

 

 

6

Nemen van besluiten op verzoeken van archiefonderzoeken / genealogie

B&W

Medewerker gegevens IV

 

 

7

Uitvoeren van dagelijkse taken m.b.t. beheer gemeentehuis

B&W

Manager II

 

 

8

Nemen van besluiten m.b.t. aanvraag van offertes inzake de aanschaf van materiaal en dienstverlening door derden op gebied van automatisering

B&W

Manager II

 

 

9

Nemen van besluiten tot aanschaf van hardware, software, randapparatuur, telecommunicatieapparatuur, supplies, documentatie, aanleg c.q. uitbreiding van technische infrastructuur

B&W

Manager II

 

 

10

Nemen van besluiten tot aangaan van overeenkomsten met leveranciers op gebied van onderhoud, ondersteuning netwerk- en systeembeheer, opleiding I&A medewerkers, advies van derden, ondersteuning bij uitvoering van projectenplan

B&W

Manager II

 

 

11

Opdracht geven voor incidentele accountantscontroles

B&W

Manager II

 

Niet m.b.t. de gemeenterekening en SISA

12

Het nemen van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot de levering van goederen en/ of de verlening van diensten aan en/ of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aangaan van overeenkomsten.

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de Budgethoudersregeling

13

De aanneming van werken voor of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aannemen van werken.

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de Budgethoudersregeling

14

Het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven

B

De budgethouder die namens het college tot het aangaan van deze overeenkomst heeft besloten.

V

In overeenstemming met inkoopbeleid en de Budgethoudersregeling

AFDELING ONDERSTEUNING

 

TEAM FINANCIEN EN belastingen

Nr.

Bevoegdheid

Mandans

Mandataris

V

Bijzonderheden

1

Opdracht geven voor incidentele accountantscontroles

B&W

Manager II

 

Niet m.b.t. de gemeenterekening en SISA

2

Nemen van besluiten inzake aangaan van kasgeld- en callgeldleningen, met uitzondering van derivatentransacties

B&W

Manager II;

 

Binnen voorwaarden raadsbesluit ogv wet FIDO

3

Nemen van besluiten inzake verlenen van uitstel van betaling en treffen van betalingsregelingen

B&W

Manager II, Medewerker bedrijfsvoering IV, V, Adviseur V

 

M.u.v. gemeentelijke belastingen, hiervoor geldt hetgeen is opgenomen in de Invorderingswet

4

Nemen van besluiten inzake invorderen van betalingen

B&W

Manager II, Medewerker bedrijfsvoering IV, V, Adviseur V

 

M.u.v. gemeentelijke belastingen, hiervoor geldt hetgeen is opgenomen in de Invorderingswet

5

Nemen van besluiten inzake het uitzetten van liquide middelen voor een periode korter dan een jaar

B&W

Manager II

 

 

6

Het vaststellen van de verplichting tot betaling van een geldsom- artikel 4:86 Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

7

Het verlenen van een voorschot op grond van artikel 4:95 Awb

B&W

Manager II

 

 

8

Het intrekken of wijzigen van een beschikking tot verlening van een voorschot op grond van artikel 4:96

B&W

Manager II

 

 

9

Het vaststellen van het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente op grond van artikel 4:99 Awb

B&W

Manager II

 

 

10

Het verdagen van de beslistermijn op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met maximaal 4 weken.

B&W

Manager II

 

 

11

Het positief beslissen op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

B&W

Manager II

 

 

12

De bevoegdheid tot het doen van belastingaangiftes (BTW)

B&W

Medewerker bedrijfsvoering II, Adviseur V

 

 

13

Het nemen van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot de levering van goederen en/ of de verlening van diensten aan en/ of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aangaan van overeenkomsten.

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de Budgethoudersregeling

14

De aanneming van werken voor of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aannemen van werken.

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de Budgethoudersregeling

15

Het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven

B

De budgethouder die namens het college tot het aangaan van deze overeenkomst heeft besloten.

V

In overeenstemming met inkoopbeleid en de Budgethoudersregeling

 

GROEP VEILIGHEID

 

Nr.

Bevoegdheid

Mandans

Mandataris

Bijzonderheden

1

Voeren van correspondentie inzake openbare orde en veiligheid en crisismanagement

B, B&W

Medewerker ontwikkeling III