Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerveld

verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgelden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingverordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgelden 2014
Citeertitelverordening markt- en standplaatsgelden 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 216
 2. Gemeentewet, artikel 219
 3. Gemeentewet, artikel 229
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201301-01-2015nieuwe regeling

17-12-2013

Da's Mooi, 23-12-2013

13/22557

Tekst van de regeling

Intitulé

verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgelden 2014

De raad van de gemeente Westerveld;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 november 2013;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 216, 219 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgelden 2014.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  marktstandplaats: een op en voor de duur van de markt door of namens het college van burgemeester en wethouders aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel op een weekmarkt.

 • b.

  marktdagplaats: een marktstandplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld.

 • c.

  vaste marktplaats: een marktstandplaats die tot wederopzegging beschikbaar wordt

  gesteld.

 • d.

  marktstandplaatshouder: ieder aan wie het door of namens het college van burgemeester en wethouders is toegestaan om gedurende een weekmarkt een marktstandplaats te bezetten.

 • e.

  standplaats: een voor een bepaalde tijd door of namens het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats niet zijnde een winkel of een markt waar goederen te koop worden aangeboden.

 • f.

  standplaatshouder: ieder aan wie het door of namens het college van burgemeester en wethouders is toegestaan om een standplaats in te nemen.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van eenmarktstandplaats voor het uitoefenen van de markthandel op onze weekmarkten en daarmeeverband houdende handelingen en/of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen.

 • 2.

  Onder de naam standplaatsgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats voor het uitstallen, aanbieden of verkopen van goederen in het kader van de ambulante handel op een door burgemeester en wethouders aangewezen locatie, niet zijnde een winkel of op een weekmarkt.

 • 3.

  Onder de naam standplaatsgeld met elektra wordt een recht geheven voor het innemen

  van een standplaats alsmede voor het ter beschikking stellen van een door de gemeente

  aangebrachte elektriciteitsvoorziening voor het bereiden van voedsel en/of het koelen van

  voedsel.

 • 4.

  Onder de naam standplaatsgeld met elektra wordt een recht geheven voor het innemen

  van een standplaats alsmede voor het ter beschikking stellen van een door de gemeente

  aangebrachte elektriciteitsvoorziening voor verlichting.

 • 5.

  Onder de naam standplaatsgeld wordt een recht geheven voor het mogen innemen van een

  standplaats voor het uitstallen, aanbieden of verkopen van goederen in het kader van de

  particuliere handel op een door burgemeester en wethouders aangewezen locatie, niet zijnde

  een winkel of op een weekmarkt.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Het marktgeld genoemd in artikel 2, lid 1 wordt geheven van de marktstandplaatshouder.

 • 2.

  Het standplaatsgeld genoemd in artikel 2, lid 2, 3, 4 en 5 wordt geheven van een standplaatshouder.

Artikel 4 Belastingtijdvak

Voor zover de marktgelden worden geheven per jaar is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar. Voor de standplaatsgelden is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor de vergunning tot het innemen van een standplaats is verleend.

Artikel 5 Belastinggrondslag

 • 1.

  Het marktgeld wordt berekend naar het aantal strekkende meters frontlengte van de ingenomen standplaats waarbij een gedeelte van een strekkende meter voor een volle strekkende meter wordt gerekend.

 • 2.

  Het standplaatsgeld wordt vastgesteld op een vast bedrag, afhankelijk van de frequentie en de

  2. duur van de periode dat de standplaats wordt ingenomen.

Artikel 6 Tarieven

 • 1.

  Het marktgeld van artikel 2, lid 1 bedraagt:

  • a.

   voor een dagplaats (of gedeelte daarvan) € 1,76 per strekkende meter met een minimum van: € 14,08

  • b.

   voor een vaste marktplaats € 5,96 per strekkende meter per maand, met een minimum van: € 47,76

 • 2.

  Het standplaatsgeld voor het gebruik van een standplaats als bedoeld in artikel 2, lid 2 bedraagt:

  • a.

   voor een standplaats voor één dag in de week, per jaar: € 330,00

  • b.

   voor een standplaats voor één dag in de week voor een periode korter

   dan een jaar, maar langer of gelijk aan een maand, per maand: € 27,75

  • c.

   voor een standplaats korter dan een maand, per dag: € 10,00

 • 3.

  Het standplaatsgeld voor het gebruik van een standplaats als bedoeld in

  artikel 2, lid 3 bedraagt:

  • a.

   voor een standplaats voor één dag in de week, per jaar: € 530,00

  • b.

   voor een standplaats voor één dag in de week voor een periode korter

   dan een jaar, maar langer of gelijk aan een maand, per maand: € 44,50

  • c.

   voor een standplaats korter dan een maand, per dag: € 13,50

 • 4.

  Het standplaatsgeld voor het gebruik van een standplaats als bedoeld in

  artikel 2, lid 4 bedraagt:

  • a.

   voor een standplaats voor één dag in de week, per jaar: € 380,00

  • b.

   voor een standplaats voor één dag in de week voor een periode korter

   dan een jaar, maar langer of gelijk aan een maand, per maand: € 31,75

  • c.

   voor een standplaats korter dan een maand, per dag: € 10,75

 • 5.

  Het standplaatsgeld voor het gebruik van een standplaats als bedoeld in

  artikel 2, lid 5 bedraagt:

  • a.

   voor een standplaats voor één dag in de week, per jaar: € 150,00

  • b.

   voor een standplaats voor één dag in de week voor een periode korter

   dan een jaar, maar langer of gelijk aan een maand, per maand: € 9,75

  • c.

   voor een standplaats korter dan een maand, per dag: € 4,25

 • 6.

  Het recht voor het gebruik van een (seizoens)standplaats voor de verkoop van

  ijs bedraagt per maand: € 71,25

 • 7.

  Voor een standplaats op meer dan één dag in de week worden de in lid 2, 3, 4

  en 5 genoemde standplaatsgelden vermenigvuldigd met het aantal dagen waarvoor

  per week een standplaats is toegewezen.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  Het markt- en standplaatsengeld wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder ook wordt begrepen een nota of ander schriftuur.

 • 2.

  Het verschuldigde bedrag wordt in de kennisgeving, de nota of ander schriftuur vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Marktgeld

  • a.

   Het marktgeld als bedoeld in artikel 6, lid 1 is verschuldigd bij de aanvang van het

   belastingtijdvak of, indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt,

   bij de aanvang van de belastingplicht.

  • b.

   Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is het in het eerste

   lid, sub a van dit artikel bedoelde marktgeld verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten

   als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle

   kalendermaanden

  • c.

   Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt voor het in dit

   artikel, eerste lid, sub a bedoelde marktgeld ontheffing verleend over zoveel twaalfde

   gedeelten als er in dat jaar, na het tijdstip van het eindigen van de belastingplicht nog volle

   kalendermaanden overblijven.

 • 2.

  Standplaatsgeld

  Het standplaatsgeld als bedoeld in artikel 6, lid 2 t/m 7, is verschuldigd bij de aanvang van het

  belastingtijdvak of, indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, bij

  de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 9 Tijdstip van betaling

 • 1.

  Het markt- en standplaatsgeld moet, met inachtneming van onderstaande leden, worden voldaan in vier gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgende op die van de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving. De volgende termijnen vervallen elke drie maanden na het vervallen van de vorige termijn.

 • 2.

  Indien na het ontstaan van de belastingplicht voor het markt- of standplaatsgeld zeven, acht of

  negen kalendermaanden resteren tot het einde van het belastingjaar, moet het verschuldigde

  bedrag worden voldaan in drie gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag

  van de maand volgende op die van de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving. De

  volgende termijnen vervallen elk drie maanden na de vorige termijn.

 • 3.

  Indien na het ontstaan van de belastingplicht voor het markt- of standplaatsgeld vijf of zes

  kalendermaanden resteren tot het einde van het belastingjaar moet het verschuldigde bedrag

  worden voldaan in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de

  maand volgende op die van de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving. De tweede

  termijn vervalt drie maanden na de eerste termijn.

 • 4.

  Indien na het ontstaan van de belastingplicht voor markt- of standplaatsgeld vier kalender-

  maanden of minder resteren tot het einde van het belastingjaar, moet het verschuldigde bedrag

  worden voldaan op de laatste dag van de maand volgende op die van de dagtekening van de

  schriftelijke kennisgeving.

 • 5.

  In afwijking van bovenstaande leden vervalt de betaaltermijn voor standplaatsgelden

  minder dan € 275,-- op de laatste dag van de maand volgende op die van de dagtekening van de

  schriftelijke kennisgeving.

 • 6.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde

  termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de markt- en standplaatsgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de markt- en standplaatsgelden.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening markt- en standplaatsgelden 2010’, vastgesteld bij raadsbesluit van

  22 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het 3e lid genoemde datum van

  Ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten

  die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de 1e dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening markt- en standplaatsgelden 2014’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van 17 december 2013.

de raadsgriffier, de voorzitter,

A.Middelkamp H. Jager